Teološka fakulteta
Univerze v Ljubljani

Patrologija

program za akademsko leto 2014/2015

1. Splošno

1. ime predmeta

Patrologija

2. predavatelj(i)

doc. dr. Miran Špelič OFM

3. katedra

za zgodovino Cerkve in patrologijo

4. število ur

60

2. Izvajanje

1. cilji

Študent naj najprej spozna okolje delovanja cerkvenih očetov; seznanil naj bi se s temeljnimi teološkimi deli; na tej osnovi naj bi spoznal vsebino njihovega poučevanja, do nje zavzel kritično stališče in si iz nje pripravil gradivo za oblikovanje lastne teologije.

2. vsebina

Predstavitev predmeta in osnovnega gradiva ter metode dela. Sledi prikaz posameznih obdobij patristike z njihovimi značilnostmi, zlasti glede metode oblikovanja teološkega diskurza. Za vsako obdobje so predstavljeni najpomembnejši teologi in nekaj njihovih del. Branje izbranih odlomkov iz njih in komentiranje (=Vivarij).

1. Obsvetopisemska literatura in apostolski očetje (judovsko-krščanska teologija), Didahe

2. Apologeti (Pismo Diognetu) in mučenci (srečanje krščanstva s poganstvom)

3. Krivoverstva (ebioniti, gnosticizem, monarhianizmi, montanizem)

4. Prva teologija (Irenej, Origen, Tertulijan, Ciprijan, Viktorin Ptujski)

5. Začetki meniške teologije (Anton, Pahomij)

6. Trinitarična teologija in kristologija ob prvih 4 koncilih (Arij in arianizem, Atanazij, Kapadočani, nestorianizem in monofizitizem, theotokos, Leon Veliki, kalcedonski kompromis)

7. Pridigarji, eksegeti, pesniki in prevajalci zlate dobe patristike (Ambrozij, Avguštin, Hieronim, Ciril Jeruzalemski, Janez Krizostom, Prudencij, Kromacij Oglejski)

8. Doba dedičev

3. metoda

Pri predavanjih se ob posameznih osebah prikaže njihov nauk, po možnosti na odlomkih njihovih besedil; pokaže se na način, kako so brali Sveto pismo in predhodne avtorje; skuša se jih razumeti iz njihovega intelektualnega in včasih polemičnega konteksta; išče se spodbud in vzorcev za sodobno teologijo, za današnji kontekst.

Branje izbranih odlomkov pomaga k osebnemu srečanju slušateljev z mislijo nekdanjih teologov.

Študentje po dogovoru pripravijo tudi kratke predstavitve posameznih poglavij iz knjige L. Padoveseja, Uvod v patristično teologijo. Štiri poglavja iz te knjige pa so predmet vaj.

3. Odziv - rezultati

1. obveznosti slušateljev

* Pričakuje se redna prisotnost na predavanjih in vajah ter aktivno sodelovanje.

* Redno tedensko bere, piše, nosi s seboj in na zahtevo oddaja vivarije.

* Vsak študent mora prebrati 5 knjig, kar se preveri na govorilnih urah, in sicer:

1. A. Hamman, Korenine naše vere (branje zgolj povzetka iz izvlečkov se močno odsvetuje) (DO 15.11. ! Izjemoma skupno preverjanje pisno!)
2. Didache
3. Avguštin, Izpovedi
4. Dve patristični deli po izbiri
(V primeru, da študent opravi do 15.12.2014 4 knjige, se mu eno patr. delo spregleda!)

* Napisati mora eno nalogo (po ok. 1000 +/- 400 besed), ki jo naloži na spletno stran weebly.com. Ker je leto 2015 Leto posvečenega življenja, bodo naloge obravnavale to antično meništvo. Naslov naloge študent izbere na portalu weebly.com. Naloge se pišejo in bodo objavljene na spletu na strani http://posveceno-zivljenje.weebly.com/


Standardna oblika naloge:


Ime in priimek, študijska smer, kraj študija, letnik, akad. leto


Naslov naloge

1. Uvod

Vsebina v 2-3 točkah

4. Viri in literatura


* Sodeluje pri branju besedil, tako da se na to vnaprej pripravi. Gre za besedilo CD 44, poglavja Padovesejevega Uvoda v patristično teologijo in besedila očetov v izvirniku in prevodih.

Op.: Seznam knjig in nalog se spreminja glede na poudarke v posameznem letu.

2. preverjanje

Do določenega roka (15.12.) študentje elektronsko oddajo nalogo. Če ni oddana, dobijo poleg tega naslova še dodatno nalogo. Na govorilnih urah študentje predstavijo prebrano literaturo. Ta predstavitev je pogoj za izpit. V primeru zamude se točka I/4 ne razpolovi! Ob koncu semestra je ustni izpit. Na izpitu študentje najprej odgovorijo na 5 kratkih splošnih vprašanj in s tem dokažejo pregledno znanje nad snovjo prvega dela, potem pa z odgovorom na 2 obširnejši vprašanji, lahko tudi ob patrističnem besedilu, dokažejo sposobnost povezovanja dejstev in oblikovanja izpeljav. Ocena vključuje obvezno branje, pisne naloge in izpit.Povezave:

- Vivarij - besedila cerkvenih očetov za komentiranje
- Lectio brevis - besedila za visokošolce in dvopredmetne
- Slovenska patristična bibliografija - v izdelavi
- Hieronimova pisma
- Sklep knjige M. Dulaey, Viktorin Ptujski, prvi latinski ekseget
- Tertulijanovi spisi (O krstu in drugi)
- Origenova homilija o Noetovi barki
- Tematske naloge o Kapadočanih. (2003/04)
- Leon Veliki, Pismo Flavijanu
- Velikonočna pridiga Melitona Sardskega (revija Logos)
- Tacijanov Govor proti Grkom, (revija Logos)
- Douglas Burton-Christie, Beseda v puščavi (revija Logos)
- Refleksija o Avguštinovi materi Moniki (blog Davida Sipoša)

- Grško besedilo iz serije Griechische christliche Schriftsteller
- Documenta omnia catholica (Patrologia Latina in Patrologia Graeca /Migne/, latinska in grška, v PDF in s konkordancami, tudi nekaj prevodov)

- Tertulijanove strani (angleško)
- Avguštinove strani in njegova besedila v latinščini, italijanščini, francoščini, nemščini, španščini ...
- Avguštinova stran v angleščini (J. O'Donnell - JO'D)
- Coptic Orthodox Church
- Cor Unum Apologetic Web Site
- Besedila v angleščini (zelo bogato!)
- Monastic Scriptoria and the Transmission of Texts
- Early Church Fathers (besedila v angleščini)
- Guide to Early Church Documents
- Early Church Fathers Collection v formatu Win-Help
- Brani tratti dai Padri della Chiesa
- Kongregacija za duhovščino (sledi povezavam: italiano, biblioteca, patristica)
- Bibliotheca Patristica IntraText v raznih jezikih, tudi slovensko
- Patristična besedila na Wikiviru (Wikisource).


- interno gradivo za tečaj svetopisemske grščine.

Nekaj hudo uporabnih povezav pri delu z Wikipedijo in zanjo.Postavljeno 5.11.2000.
Popravljeno 21.10.2014.
Uredil fr.Miran Špelič OFM.


Preusmeritev omogoča:

Ta hip nas je na tej strani: