Srednja kmetijska šola Maribor

Vpis

Domov
Vpis
Predstavitev
Programi
Druge dejavnosti
Odrasli
Posestvo
Obvestila
Kazalo

V šolskem letu 2005/2006 bomo vpisali dijake v naslednje programe:

KMETIJSKI TEHNIK

4-letni program, V. stopnja

Dijaki se izobražujejo na tistih področjih v kmetijstvu, ki zahtevajo širše strokovno in splošno znanje pri 

 • organiziranju, 

 • operativnem vodenju,

 • pridelavi, 

 • razvoju in 

 • trženju kmetijskih pridelkov 

na lastni kmetiji ali drugi manjši proizvodni enoti ali obratu, v skladišču, ter prodaji mineralnih gnojil, zaščitnih sredstev in semen, tako se usposobijo za strokovno delo v

 • poljedelski, 

 • živinorejski, 

 • sadjarski in 

 • vinogradniški 

 • pridelavi, 

 • predelavi in 

 • prodaji. 

Pripravljajo se za uspešno vključevanje na evropski trg, razvijajo ekološko zavest, gospodarnost in osebno odgovornost. 

Kmetijski tehniki običajno nadaljujejo izobraževanje v sorodnih visokošolskih študijskih programih.

(Več o kmetijskem tehniku ...)

VRTNARSKI TEHNIK

4. letni program, V. stopnja

poklicno-tehniško izobraževanje (3+2), V. stopnja

Dijaki se izobražujejo za 

 • opravljanje zahtevnejših tehnično-operativnih del v vrtnarstvu in cvetličarstvu, kar vključuje 

 • organiziranje, vodenje in nadzorovanje del v

 • vrtnarijah, 

 • rastlinjakih,

 • cvetličarnah,

 • drevesnicah,

 • arboretumih,

 • botaničnih vrtovih ter v 

 • skladiščih semenskega materiala, parkovnih rastlin, vrtnin in cvetličarskega blaga. 

Usposabljajo se za organiziranje in vodenje semenskega blaga, sadik, vrtnin ter parkovnih in okrasnih rastlin. 

Pomembno je, da imajo občutek za obliko, prostor in skladnost ter smisel za organizacijo. Razvijajo ekološko zavest in odgovornost o varovanju in zdravem odnosu do okolja.

(Več o vrtnarskem tehniku ...)

VETERINARSKI TEHNIK

4-letni program, V. stopnja

Dijaki usposabljamo za tehnično-operativna dela v 

 • veterinarstvu, 

 • živinoreji,

 • živilsko predelovalni industriji, 

 • nadzoru živil in 

 • trgovini. 

Vsa potrebna strokovna znanja bodo dijaki pridobili pri strokovnih predmetih:

 • anatomija in fiziologija domačih živali, 

 • laboratorijska diagnostika, 

 • higiena okolja,

 • živinoreja, 

 • zdravstveno varstvo domačih živali,

 • higiena živil živalskega izvora,

 • praktičnem pouku in

 • izbirnih predmetih.

(Več o veterinarskem tehniku ...)

KMETOVALEC

3-letni program, IV. stopnja

Dijake izobražujemo za upravljanje in vodenje kmetij. Pridobivajo si praktična in teoretična znanja iz 

 • poljedelstva,

 •  živinoreje,

 •  sadjarstva,

 •  vinogradništva,

 •  zelenjadarstva in

 •  dopolnilnih dejavnosti.

S pridobljenim teoretičnim in praktičnim znanjem se bodo bodoči kmetovalci naučili ekološkega kmetovanja, uporabe kmetijskih strojev ter varne uporabe kemičnih in drugih sredstev v kmetijstvu. Znali bodo poiskati in razvijati dopolnilne dejavnosti in spoznali možnosti razvoja turizma na podeželju. S pridobljenim znanjem je bodoči kmetovalec usposobljen za spreminjanje pridelkov v tržno blago, ki ga lahko proda.

(Več o kmetovalcu ...)

VRTNAR

3-letni program, IV. stopnja

Dijake usposabljamo za delo v vrtnarstvu:

 • pridelovanje zelenjave,

 • cvetja, 

 • drevnin, 

 • zelišč in 

 • sadnih rastlin. 

Seznanjajo se z vsebinami priprave zemlje, setvijo, tehniko vzgoje sadik, presajanjem, oskrbo rastlin med rastjo v zavarovanih prostorih (rastlinjaki, zaprte grede) in na prostem, ter s pripravo vrtnin in okrasnih rastlin za transport in prodajo. 

Dijaki poslušajo vsebine s področja parkovnih rastlin in parkovne tehnike, kar vključuje tudi vsebine iz sadjarstva, varstva rastlin in okolja. Usposabljajo se za urejanje okolja, zasajevanja, oblikovanje in oskrbovanje parkovnih površin in zelenic. Pridobijo si osnovna znanja o gospodarjenju in podjetništvu ter razvijajo čut za etiko in estetiko.
(Več o vrtnarju ...)

ROKOVNIK ZA VPIS UČENCEV V PROGRAM VRTNARSKI TEHNIK - PTI ZA ŠOLSKO LETO 2004/2005

 

Sprejemanje prijav za vpis v programe poklicno tehniškega izobraževanja Srednje šole 11.6.2004
Prinašanje dokumentov na SŠ za vpis v programe poklicno tehniškega izobraževanja Dijaki od 26.6.2004
do 6.7.2004
Posredovanje sklepov šol za morebitne omejitve vpisa ali dopolnitve razpisa za vpis v programe poklicno tehniškega izobraževanja Srednje šole (po faxu) 6.7.2004
Soglasje k sklepom o omejitvi vpisa ali dopolnitve razpisa za vpis v programe poklicno tehniškega izobraževanja in posredovanje le teh srednjim šolam MŠZŠ 12.7.2004
Izbira dijakov ob morebitni omejitvi vpisa v programe poklicno tehniškega izobraževanja in vpis dijakov v programe poklicno tehniškega izobraževanja Srednje šole, ki nimajo prijavljenih vajencev od 12.7.2004
do 14.7.2004
 
Srednja kmetijska šola ] Domov ] [ Vpis ] Predstavitev ] Programi ] Druge dejavnosti ] Odrasli ] Posestvo ] Obvestila ] Kazalo ]
 
Zadnja sprememba: 23-feb-2003
 Število obiskov od 1-feb-2001:

(C) Kmetijska šola Maribor
e-pošta: sr-kmetijska.mb@guest.arnes.si