Elektronsko podpisovanje   mag. Janez Toplišek

POJMOVNIK elektronskega podpisovanja (in sorodnih pojmov elektron. poslovanja)

Na področju elektronskega podpisovanja je precej pojmovnih nejasnosti, zato smo odprli posebno večjezično stran, kjer lahko zainteresirani z vsega sveta sodelujejo pri iskanju doslednih vsebinskih opredelitev za posamezne pojme

K sodelovanju ste vabljeni tudi vi. 


ALOGRAF (allograph)
Tuja pisava; tuj podpis: pisava ali podpis, narejen za drugo osebo. Nasprotje od avtograf. Gl. avtograf

ASIMETRIČNO ŠIFRIRANJE (assymetric [key] cryptosystem)
Šifriranje z uporabo dveh ključev, ki sta v medsebojni matematični povezavi, vendar iz enega ni mogoče pridobiti drugega. Vsak izmed obeh ključev (javni in zasebni) se imenuje tudi asimetrični ključ (asymmetric key). Za to vrsto šifriranja se uporablja tudi izraz "sistem javnega ključa" (Public key cryptosystem). Gl. javni ključ, zasebni ključ

ATM (automatic teller machine)
Bankomat ali naprava podobne tehnološke izvedbe in namembnosti.

AVTOGRAF (Autograph)
Lastna pisava; napisano lastnoročno; lastnoročni podpis. Gl. alograf, lastnoročen podpis

AVTENTIČEN (gr. authentikos: pristen, pravi; angl. authentic)
Originalen, neponarejen, ki izvira od avtorja, pristen, izviren, ki mu je verjeti, verodostojen; tudi: ki se ujema z originalom, natančen, točen

AVTENTIFIKACIJA (authentication, message authentication)
(1) Del šifrirnega postopka, ki zagotavlja, da preneseno sporočilo ni bilo spreminjano.
(2) Potrditev pristnosti: sporočila, podpisa, žiga, pristojnosti drugega organa, položaja uradne osebe...
(3) Če gre za razmerja s tujim elementom, rabi potrditev pristnosti temu, da je listina, izdana ali izvršena v eni jurisdikciji, priznana v drugi.
(4) Splošen izraz za zagotovitev pravne zadostnosti (veljavnosti, izvršljivosti, uporabnosti) neke listine. Gl. avtentifikator

AVTENTIFIKATOR (authenticator)
(1) Vrednost znakov skrajšanega izvlečka, dobljena z uporabo šifrirnega ključa.
(2) V širšem pomenu je avtentifikator katerikoli mehanizem, ki zagotavlja pristnost sporočila. Največkrat je to podpis.

BIANKO PODPIS (...in bianco; in blanc; die Blancounterschrift)
Podpis pod delno ali v celoti prazno vsebino izjave. Ko je izpolnjena tudi vsebina, listina izpolnjuje ustrezne pogoje obličnosti. Na področju vrednostnih papirjev ima lahko podpis tudi brez vsebine izjave predpisan pomen oz. pravne posledice.

BIOMETRIČNA NAPRAVA ZA UGOTAVLJANJE ISTOVETNOSTI (biometric identification device)
Naprava, ki potrdi istovetnost osebe (pošiljatelja, uporabnika računalniškega sistema, uporabnika podatkov, osebo, ki vstopa v prostor ipd.) na podlagi neponovljivih/težko ponovljivih bioloških lastnosti, kot so lastnoročni podpis, prstni odtis, odtis dlani, struktura ožilja na očesnem ozadju ipd. V širšem pomenu so biometrične lastnosti vse tiste biološke značilnosti, ki so merljive in težko ponovljive pri različnih osebah. Gl. biometrični žeton

BIOMETRIČNI ŽETON (biometric token): značilen (neponovljiv) vzorec biometričnih podatkov.

ČASOVNO ŽIGOSANJE (time-stamping, datestamping)
Samodejno časovno označevanje elektronskega sporočila/zapisa zaradi večje verodostojnosti. Lahko je povezano z digitalnim podpisom ali pa je od njega neodvisno. Lahko ga izvaja notranja služba organizacije ali zunanja, nepristranska organizacija. Dolžina presledkov pri žigosanju je dogovorjena - določena vnaprej (sekunda, minuta, dan...). Načeloma se lahko žigosanje nanaša na samodejno overjanje katerega koli dejstva v zvezi s sporočilom/zapisom. Gl. digitalni notar

ČELO ELEKTRONSKEGA SPOROČILA (header area, header information)
Začetni del e-pošte ali drugega elektronskega sporočila, ki vsebuje podatke o komunikacijski poti sporočila, podatke o aplikaciji, iz katere izhaja sporočilo, in druge podatke, pomembne za identifikacijo sporočila (čas, datum...), oz. podatke, ki so namenjeni delovanju komunikacijskih naprav na poti. Podatke v čelu poslane e-pošte je mogoče ponarediti, zato niso zanesljiv identifikator "podpisnika" sporočila. Če se e-pošta pošilja preko posrednika (remailer), je možno čelo šifrirati tako, da šele posrednikova naprava dešifrira končnega naslovnika. Vsebina sporočila je lahko šifrirana ločeno, tako da je posrednik ne more prebrati. Nevsebinski deli elektronskega sporočila načeloma pomenijo jalovo delo in obremenjujejo prenos. Gl. rep sporočila, elektronski posrednik

DELO NA DALJAVO (teleworking)
Delo v delovnem razmerju ali v drugi obliki, ki poteka izven klasičnega delovnega mesta (doma ali drugje) s pomočjo sistemov elektronskega sporočanja. Povezava z "delovnim mestom" je lahko občasna ali neprekinjena.

DIGITALNA LASTNINA (digital property)
Pravice, ki se "pretakajo" po elektronskih omrežjih v digitalni obliki. Gre za avtorske in podobne pravice, pravice industrijske lastnine (patenti, blagovne znamke) in vse druge možne pravice, ki se v določenem življenjskem ciklusu (ali v celoti) znajdejo v digitalni obliki.

DIGITALNE PRAVICE (digital rights)
(1) Oblika digitalne lastnine.
(2) Sistem pravic, ki nastaja v zvezi z delovanjem oseb v elektronskih omrežjih. Omenjajo tudi digitalne državljanske (ustavne) pravice, kot je npr. pravica do enake dostopnosti do medijev elektronskega sporočanja. Če govorimo o sistemu digitalnih pravic, je možno govoriti tudi o njihovih simetričnih ali drugih digitalnih obveznostih. Gl. digitalna lastnina

DIGITALNI NOTAR (digital notary)
(1) Računalniški sistem, ki samodejno opravlja nekatere potrditve (overitve), ki so sicer značilne za notarska opravila oz. so jim podobne (npr. časovno overjanje - time stamping).
(2) Notarska služba, ki je usposobljena za opravljanje notarskih poslov po elektronski poti, med opravili pa so tudi tista v zvezi z digitalnim podpisovanjem ipd. Gl. časovno žigosanje

DIGITALNI PODPIS (digital signature)
Elektronski podpis, dobljen s šifriranjem s pomočjo šifrirnega ključa (enojnega ali dvojnega). Digitalni podpis je lahko dodan čitljivemu besedilu ali pa je zakrit skupaj z vsebino sporočila. Lahko je posamičen ali skupinski. Zelo zanesljivo zagotavlja pristnost elektronskega sporočila. Gl. elektronski podpis, digitalni skupinski podpis

DIGITALNI SKUPINSKI PODPIS (digital multisignature)
Narejen je s pomočjo več zasebnih ključev. Vsak član skupine ločeno digitalno podpiše sporočilo. Pooblaščena oseba preveri vsakega od prejetih podpisov in sestavi vse podpise v en skupinski podpis. Pri skupinskem digitalnem podpisu je velikost podpisa enaka posamičnemu. Pri skupinskem ključu se objavi le en javni ključ za dešifriranje. Kdorkoli iz skupine lahko s svojim zasebnim ključem razbere prejeto sporočilo. hišni ključ, digitalni podpis

DIGITALNO PERO (digital pen, pen-op)
Naprava za pisanje po zaslonu ali po posebni podlagi (digitalizatorju). Lahko je prenosna (zajeti podatki se paketno prenesejo na drug elektronski nosilec), lahko je sestavni del osebnega računalnika, blagajne ali druge podobne naprave ali pa je naprava, povezana z oddaljenim računalnikom. Podpis, risba ipd., narejen z digitalnim peresom, je shranjen v digitalni ali/in v grafični obliki.

DOMNEVA O POREKLU SPOROČILA (attribution of data messages)
Pravilo, ki v razmerjih med pošiljateljem in prejemnikom ureja domneve glede porekla sporočila. Pravilo, ki sporočilo prisodi (pripiše ) pošiljatelju; domneva, da je sporočilo oddala pooblaščena pošiljateljeva oseba. Tudi prejemnik mora ravnati skladno z dogovorjenimi postopki za prenose sporočil.

ELEKTRONSKA KARTICA (smart card, chip card, nem. die Chipkarte),
včasih imenovana tudi magnetna kartica ali pametna kartica. Kreditni kartici podobna naprava, ki vsebuje pomnilniški čip; na kartici je običajno zapis o istovetnosti pooblaščenega imetnika, lahko pa vsebuje tudi množico drugih podatkov. Uporablja se za najrazličnejše namene. Njen osnovni namen je, da z njo dokazujemo istovetnost na napravah, ki so programirane, da jo sprejmejo (npr. identifikacijski terminali, bankomati). Lahko vsebuje programiran kreditni račun, s katerega imetnik črpa posojilo (kreditna kartica, telefonska kartica, takojšnje ali odloženo plačilo). Kartica je lahko za enkratno ali za večkratno uporabo. Če vsebuje osebne podatke (npr. kartica zdravstvenega zavarovanja), je predmet varstva osebnih podatkov.

ELEKTRONSKA LISTINA (electronic document)
"Listina", dokument, sporočilo, ki v svojem izvirniku nastopa kot elektronsko sporočilo. Ni elektronska listina, če je izdelana z računalnikom in dalje kroži v papirni obliki, z vsemi oblikovnimi sestavinami, ki so potrebne za posamezno papirno listino (lastnoročni podpis, žig...).

ELEKTRONSKO IZMENJEVANJE PODATKOV gl. RIP

ELEKTRONSKA OVOJNICA (electronic envelope)
Skupen izraz za podatke s "čela" in "repa" sporočila, ki nadzirajo elektronski prenos, zagotavljajo varnost prenosa in podatke o poteku dogajanja (za nadzorne namene). čelo, rep sporočila

ELEKTRONSKA POŠTA (electronic mail, e-mail)
Izmenjava sporočil med računalniki, ki jih omogoča program za e-pošto na obeh končnih računalnikih oz. na nekem vmesnem (strežnik, gostitelj, glavni računalnik). Običajno so sporočila brez določene elektronske oblike (formata) in so omejeno dolga. Program za e-pošto je lahko samostojen ali pa vgrajen v drugo programsko rešitev. Program za e-pošto omogoča manjše število operacij s sporočilom, ki so nujno potrebne za izdelavo, pošiljanje, pregledovanje, kopiranje, premikanje, brisanje sporočila ipd. Možne so izvedbe e-pošte v razmerjih eden-mnogi in obrnjeno, dostavljanje pošte določenim naslovnikom, anonimno zbiranje in oddajanje pošte ipd. E-pošta je tudi naziv za sporočilo, poslano/prejeto na ta način.

ELEKTRONSKA SKLENITEV POGODBE (electronic contracting)
Kadar so izjave volje sodelujočih strank izražene in izmenjane po elektronski poti in je zaradi tega izvirnik pogodbe v elektronski obliki, gre za elektronsko sklenitev posla. Ta način je pogostejši pri standardiziranih vsebinah poslov, ki so med sodelujočimi pogoste. Npr. naročilo in sprejem naročila med stalnima družabnikoma v zaprtem elektronskem okolju. Elektronsko sklepanje pogodb v odprtih okoljih, kjer se bo pojavljalo veliko naključnih udeležencev, bo potekalo na način sprejemanja ponudbenih pogojev. Tehnološko bo zagotovljeno, da posel ne bo mogel biti izpeljan, če naročnik ne bo izbral (določil) pogojev, ki jih sprejema.

ELEKTRONSKA TRANSKACIJA (electronic transaction)
Zaključena celota prenesenih elektronskih sporočil (gledano časovno, vsebinsko ipd.); elektronska pošiljka, prenos. DELNA POŠILJKA (modular submission): del nameravane (dolžne) elektronske pošiljke. SESTAVLJENA POŠILJKA (segmented filing): sestavljena iz delnih pošiljk.

ELEKTRONSKI DENAR, elektronska gotovina (digital cash)
Skupen naziv za vse oblike elektronskega, negotovinskega plačevanja, ki pa ne zajema komercialnega plačevanja (trade payments) in bančnih finančnih prenosov (electronic funds transfer). Torej se digitalno plačevanje nanaša predvsem na potrošniške posle.

ELEKTRONSKI FORMAT (electronic format)
Način (oblika) zapisa podatkov na elektronskem nosilcu. Odvisen je predvsem od operacijskega sistema in od programa, s katerim so podatki shranjeni na nosilcu.

ELEKTRONSKI NOTAR (electronic notary) gl. digitalni notar

ELEKTRONSKI PODPIS (ESIG: electronic signature)
Splošni (generični) izraz za vse vrste elektronsko narejenih podpisov. Izraz velja tudi za tiste podpise, ki so med uporabo/prenosom določen čas v elektronski obliki, del časa pa v drugem zapisu (npr. na papirju). Gl. digitalni podpis, elektronska kartica, digitalno pero, šifriranje...

ELEKTRONSKI PRENOS DENARJA (EFT: electronic funds transfer, wire transfer, electronic banking)
Zaporedje elektronskih sporočil, ki se pričnejo s plačnikovim plačilnim nalogom in končajo s sprejemom prejemnikove banke. Poteka lahko na različne načine: neposredno med plačnikom in prejemnikovo banko, preko plačilnega posrednika, s posredovanjem smodejne plačilne hiše (automated clearing house), preko plačilnih sistemov CHIPS, SWIFT idr. Načeloma veljajo za elektronske finančne prenose vsa splošna pravila, ki urejajo finančne prenose - ne glede na tehnologijo prenosa (UCC 4A-104).

ELEKTRONSKI PROSTOR (cyberspace)
Splošni pojem za povezana računalniška omrežja, računalnike in za množico njihovih stalnih in naključnih uporabnikov. Elektronski prostor je možen zaradi poenotenja ključnih tehnoloških rešitev, hitro pa se porajajo tudi uporabniška in druga pravila ravnanja, ki elektronskemu prostoru postopoma dajejo obrise tehnološko, pravno in sploh civilizacijsko opredeljenega prostora.

ELEKTRONSKI VLOŽNIK (electronic filer)
Oseba, ki pošlje (dostavi) elektronsko vlogo. elektronsko vlaganje

ELEKTRONSKO FAKTURIRANJE (electronic billing)
Pošiljanje računa (zaračunavanje) v elektronski obliki. V ožjem pomenu je fakturiranje elektronsko, če je izvirnik obračuna/računa v elektronski obliki, in sploh ni nujno, da se kdaj pojavi v papirni obliki.

ELEKTRONSKO PLAČEVANJE (electronic payment, electronic cash)
Splošni izraz za nepapirno (nedokumentarno) plačevanje, ki poteka bolj ali manj samodejno po elektronski poti; ne glede na to, ali gre za poslovno ali potrošniško plačevanje.

ELEKTRONSKO POSLOVANJE (electronic commerce)
Poslovanje, opravljanje dejavnosti s pomočjo elektronskega sporočanja. Najbolj je razširjeno v gospodarskih dejavnostih, vendar se hitro širi na področja vseh drugih dejavnosti. Je splošen izraz za elektronski način opravljanja dejavnosti. Posebne oblike elektronskega poslovanja so včasih imenovane po temeljni vrsti uporabljene elektronske tehnologije, po nazivu dejavnosti, v kateri se uporablja ali pa po obeh (npr. 'zavarovalniški rip').

ELEKTRONSKO SPOROČILO (electronic message, -messaging; electronic submission)
Digitalno predstavljene informacije. Podatkovno sporočilo, dostavljeno/prejeto po elektronski ali podobni poti.

ELEKTRONSKO TRŽIŠČE (electronic trading/market)
Bolj ali manj samodejno srečevanje ponudbe in povpraševanja. Značilnost elektronskega tržišča je sprotno (v realnem času) in neposredno delo, medtem ko je npr. za e-pošto in rip značilno zaporedno (paketno) delo. Tržišče je lahko popolnoma odprto glede udeležencev in vsebine trgovanja, lahko je omejeno na naročnike ali pa omejeno glede vsebine ali območja trgovanja ipd. Možni so različni načini sklenitve posla: s prvo ponudbo ('kdor prej pride, prej melje'), z najboljšo ponudbo, z možno protiponudbo (npr. predlog drugačne cene), sklenitev posla ob predhodni izmenjavi sporočil: razpis-ponudba-sprejem ponudbe-naročilo (pri državnih dobavah).

ELEKTRONSKO VLAGANJE (electronic filing)
Vloga v uradnem (predpisanem, dogovorjenem) postopku, poslana v elektronski obliki. Vložnik kot tretja oseba: third party filer. elektronski vložnik

FAKSIMILE (facsimile signature, signature stamp, rubber-stamped signature, rubber handstamp)
Podpisni žig, natisnjen lastnoročni podpis, posnetek podpisa.

FINANČNI RIP (financial EDI)
Podvrsta računalniškega izmenjevanja podatkov, kjer so vsebina prenosov večji denarni zneski. V ožjem smislu gre za prenose finančnih sporočil, ki neposredno nimajo trgovinskega, blagovnega ozadja. V to skupino ripa ne spada elektronski plačilni promet (trgovinsko plačevanje) in potrošniško elektronsko plačevanje.

FUNKCIONALNA POTRDITEV gl. potrditev prejema

GESLO (skrivni stavek; password, pass phrase)
Skrivna beseda, skupina znakov ali stavek, ki se uporablja (1) kot dostopni mehanizem v računalniški sistem, program, do podatkov ipd.; (2) pri izdelavi podpisnih ključev in pri branju besedila, šifriranega z istim ključem. Daljši skrivni stavek zagotavlja boljšo šifrirno zaščito kot ena sama beseda. Gl. javni ključ, zasebni ključ, šifriranje

GLAVA ZAPISA - čelno polje, čelo, čelni zapis (header information) glava elektronskega sporočila

HIŠNA POLITIKA (house policy)
Enotna pravila hiše (organizacije) glede ravnanja z elektronskimi sporočili. Pomembna so ne le zaradi varnosti sporočil, temveč tudi kot način za preprečevanje notranjih sporov (npr. glede zasebnosti elektronske pošte, ki poteka skozi notranja omrežja).

HIŠNI KLJUČ (threshold digital signature scheme)
Je posebna oblika skupinskega ključa, ki ima določeno 'hišno vrednost', tj. najmanjše število oseb, ki morajo sodelovati pri dešifriranju sporočila. S prilagoditvijo kodirne sheme so omogočili, da ima lahko ista hiša več javnih ključev, vsak pa ustreza določeni stopnji hišne varnosti (threshold cryptosystem with multiple secret sharing policies). Posameznik ima še vedno le en zasebni skrivni ključ, od pošiljateljeve izbire javnega ključa pa bo odvisno, koliko članov hiše bo potrebnih pri razkrivanju sporočila.

IDENTIFIKATOR PODPISNEGA KLJUČA (fingerprint)
Poenostavljen izvleček javnega ključa, zaporedje znakov, ki enolično predstavljajo določen javni ključ. Primer: "7C 6D 81 DF F2 62 0F 4A 67 0E 86 50 99 7E A6". Je pripomoček za enostavno preverjanje točnosti javnega ključa (lahko je natisnjen na vizitki podpisnika, lahko se črkuje po telefonu ipd.).

INFORMACIJSKA AVTOCESTA (information highway, digital superhighway, Infobahn)
Splošen izraz za informacijsko (zlasti tehnološko, komunikacijsko) infrastrukturo, ki omogoča ceneno povezovanje uporabnikov omrežij v državi, regiji ali po vsem svetu. Izraz se včasih prepleta s pojmom elektronskega prostora (cyberspace). Gl. elektronski prostor

IZDAJATELJ PODPISNIH CERTIFIKATOV (CA: certification authority, nem. die Zertifizierungsinstanz)
Državna, zasebna ali mešana organizacija, ki naj bi v sistemu javnih ključev skrbela za izdajanje certifikatov o podpisnih ključih, nadzirala uporabo ključev, objavljala ključe in imela druga opravila, ki naj bi zagotovila verodostojno okolje za digitalno podpisovanje. Izdajatelj je lahko lokalen, vsedržaven, regionalen (za več držav); splošen ali pa specializiran za določena področja poslovanja. Izdajateljeva dejavnost je objavljena v javnem in neposredno računalniško dostopnem registru (certification authority disclosure record). Izdajatelj podpisnega certifikata je lahko tudi neregistriran (nepooblaščen). Gl. podpisni certifikat

IZJAVA O ELEKTRONSKEM TRGOVANJU (electronic trading letter)
Pisno ali elektronsko sporočilo o glavnih pogojih elektronskega trgovanja (poslovanja) z družabnikom; zlasti za poslovanje na način ripa. Lahko je zaporeden ali vzporeden člen v verigi pravnega urejanja medsebojnega elektronskega poslovanja. Izjava je uporabna zlasti v primerih, ko drugačen pravni dogovor med sodelujočimi pri elektronskem poslovanju še ni sklenjen. Lahko ureja poljubna področja medsebojnega elektronskega poslovanja, običajna pa so zlasti tista o pravni veljavnosti elektronskih sporočil (tudi glede podpisovanja), o usklajenem elektronskem povezovanju in o uporabi splošnih prodajnih pogojev (pogojev poslovanja). sporazum o elektronskem poslovanju

JAVNI KLJUČ (public key)
Eden od dveh šifrirnih ključev v sistemu podpisovanja z asimetričnimi ključi, ki se imenuje tudi sistem javnega ključa (public key cryptography). Javni in zasebni ključ sta par ključev, ki sta v medsebojnem matematičnem razmerju, vendar javnega ključa ni mogoče pridobiti iz zasebnega (in nasprotno). Lastnik objavlja javni ključ na tak način, da ga lahko uporabijo vsi možni prejemniki sporočil, šifriranih z njegovim zasebnim ključem. Sporočilo, ki je v celoti šifrirano (ali le podpisano) z javnim ključem, je mogoče razkriti le z ustreznim zasebnim ključem (in obrnjeno). Gl. zasebni ključ, parna ključa, geslo, digitalni podpis, šifriranje

KRIPTOGRAFIJA (cryptography, encryption)
Spretnost, sposobnost zakrivanja vsebine sporočila ali za zakrito podpisovanje; lahko zagotovi tudi dokaz o neokrnjenosti sporočila. Gl. šifriranje, zasebni ključ, javni ključ

KROVNI PODPIS (blanket signature)
Podpis, ki se nanaša na vsa sporočila v isti elektronski ovojnici. Udeleženci elektronskega sporočanja so razvidni/potrjeni iz elektronske ovojnice, ki lahko zajema eno ali več sporočil iste vrste.

LASTNIK PODPISA (subscriber, private key holder)
Oseba, (1) ki je navedena v podpisnem certifikatu, (2) ki je podpisni certifikat sprejela, (3) katere zasebni ključ ustreza javnemu ključu, ki je naveden v podpisnem certifikatu. V najširšem smislu je lastnik podpisa oseba, ki je pri elektronskem podpisovanju upravičena uporabljati svoj zasebni ključ.

LASTNOROČNI PODPIS
(množica angl. izrazov:autograph, handwritten signature, signed in (permanent) ink, ink autograph, holographic signature, legal signature, paper signature, genuine signature, original signature, signed in his own handwriting, (full) personal signature, sign. written in full, actual (handwritten) signature, his own signature, handscribed signature)

Rokopisni zapis (de manu propria) priimka ali znaka, ki individualizira podpisnika. Praviloma je zapisan na papirju ali na nosilcu podobne namembnosti in mora ležati pod zapisom vsebine. Ni nujno, da je čitljiv, mora pa imeti individualne značilnosti. Lastnoročnost označuje povezanost zapisa vsebine (skriptura) in osebe podpisnika. V pravu se podpis redkeje obravnava samostojno, običajno ga povezujejo z vprašanji obličnosti ali postopkovnih pravil. V nekaterih predpisih najdemo zelo določna pravila o tem, kdo mora biti podpisnik in kakšen mora biti podpis (npr. predpisi o vrednostnih papirjih, postopkovni predpisi, predpisi o overjanju podpisa). Sodna praksa, predpisi, poslovni običaji, tradicija, v novejšem času pa tudi elektronske tehnologije vsebinsko in oblikovno vplivajo na pojavnost lastnoročnega podpisa, ki je v nekaterih primerih že dopusten tudi v obliki, ki jo zapiše naprava. Gl. bianko podpis, parafa, faksimile, elektronski podpis, podpisnik, alograf itd.

MAGNETNA KARTICA gl. elektronska kartica

NADOMESTNI PODPIS (proxy signing)
Možnost, da se ista oseba podpisuje na različne načine: z imenom, z nazivom položaja (npr. primarij), z nizom znakov, s šifro ipd. Glede na varnostne zahteve pri poslovanju mora podpisnik svoje nadomestne podpise registrirati (deponirati) na papirju ali na elektronskem nosilcu (npr. preko digitalizatorja). Gl. PenOp

NADZORNA SLED (audit trail)
Zaporedje, veriga povezanih dokazil, ki verodostojno pričajo o dejanskem dogajanju v elektronskem poslovanju ali v njegovem delu. Izraz se v enakem pomenu uporablja tudi na drugih področjih dela, zlasti na računovodskem.

NADZORNO ŠTEVILO (checksum)
Nadzorno število (vsota), ki se uporablja za primerjavo, če sta dva niza podatkov istovetna. Je rezultat elektronskega preračuna večjega števila računalniških podatkov. Prednost takšnega števila je, da je v primerjavi z uporabljenimi podatki zelo majhno. Nadzorno število se lahko uporablja skupaj z drugimi nadzornimi številkami ali z drugimi podatki za preračun novega nadzornega števila. Tako je možno zagotoviti sestavljeno preverjanje/varovanje kakega sistema. Sodobni algoritmi za izračun nadzornih števil omogočajo, da se ob primerjavi pojavlja zanemarljivo malo napak. Nadzorno število se uporablja pri PenOp tehnologiji podpisovanja; vlogo nadzornega števila opravlja tudi skrajšani izvleček pri digitalnem podpisovanju.

NAVEDENO IME KOT PODPIS (plaintext signature, bloße Namenswiedergabe)
Podpisnikovo ime, zapisano s črkami.

NEODVISEN SHRANJEVALEC ZAPISOV gl. verodostojen shranjevalec zapisov

NEOKRNJENOST SPOROČILA (message integrity)
Preneseno sporočilo je celovito, neokrnjeno, nedotaknjeno; na poti do prejemnika ni bilo spremenjeno.

NEZATAJLJIVOST (non-repudiation, incontestability)
Lastnost (zmožnost) elektronskega sporočila, zaradi katere ga avtor (pošiljatelj, podpisnik) ne more zatajiti; ne more zanikati, da ne izvira od njega ali da obstaja. Nezatajljivost dosežejo s tehnološkimi in/ali organizacijskimi ukrepi. Možni slovenski izrazi so tudi: neutajljivost, neovrgljivost (ta izraz se nekoliko preveč nanaša na vsebino sporočila, kar pa ni predmet tega pojma).

NOTRANJA VERIFIKACIJA SPOROČILA (internal message verification)
Preveritev, preračun vrednosti, ki so znotraj sporočila in, ki se sicer ne seštevajo/preračunavajo. Če dobljena vrednost ne ustreza dogovorjeni/pričakovani vrednosti, je to dokaz, da sporočilo ni neokrnjeno/nespremenjeno. nadzorno število

ODPRTO ELEKTRONSKO OKOLJE (open-, polygamous environment, non-trusted environment, hostile environment, many-to-many)
Elektronsko okolje, v katerem se srečujejo naključni, občasni udeleženci, v razmerju: mnogi-mnogi. Pravno nezadostno urejeno okolje, v katerem velja visoko tveganje in mora vsak udeleženec sam poskrbeti za svojo varnost. Nepredvidljivo, lahko tudi sovražno okolje. varovano, zaupno okolje

PARNA KLJUČA (key pair)
Zasebni ključ in njegov ustrezni javni ključ, ki se uporabljata v načinu asimetričnega šifriranja. Gl. asimetrično šifriranje, ključ, javni ključ, zasebni ključ

PARAFA (paraph)
Skrajšani podpis oz. znak za ime/priimek. Lahko ga sestavljata začetnici imena in priimka ali pa kakršni koli drugi znaki. Parafiranje lahko pomeni predhodno odobritev/podpisovanje. Glede na to, da lastnoročni podpis ni nujno čitljiv, je včasih težko razmejiti podpis od parafe. Parafa je včasih izrecno dopustna oblika lastnoročnega podpisa.

PEN-OP gl. digitalno pero

PIN (personal identification number)
Osebna identifikacijska številka. Skrivno geslo, izraženo s številkami. Uporablja se zlasti v povezavi z elektronsko identifikacijsko kartico.

PODPIS (signature)
Metoda za ugotovitev avtorja sporočila in izraz avtorjevega strinjanja s podpisano vsebino. Splošen izraz za potrditev istovetnost neke oblike/vsebine. Gl. lastnoročni podpis, elektronski podpis, digitalni podpis, faksimile, parafa itd.

PODPISNI CERTIFIKAT (certificate)
Računalniški zapis, ki: 1. identificira izdajatelja certifikata, 2. potrjuje istovetnost lastnika podpisa (podpisnika), 3. vsebuje podpisnikov javni ključ, 4. ga digitalno podpiše izdajatelj certifikata. Gl. izdajatelj podpisnih certifikatov, digitalni podpis

POLIGAMNO OKOLJE (polygamous environment) gl. odprto elektronsko okolje

POSREDNIK ELEKTRONSKIH SPOROČIL (remailer)
Oseba, organizacija, sistem za prejemanje elektronskih sporočil in njihovo dostavljanje končnim naslovnikom. Pošiljatelji uporabljajo posrednike zato, ker želijo ostati pri prejemniku neznani ali iz drugih (varnostnih) razlogov. Sporočila preko posrednikov so lahko odprta (nekodirana) ali kodirana. Nekateri posredniki v odprtih elektronskih okoljih sprejemajo le nekodirana sporočila.

POTRDITEV ČASA - prejema, oddaje, prenosa... (time stamping) gl. časovno žigosanje, digitalni notar

POTRDITEV PREJEMA (functional acknowledgment, confirmation)
Potrditev naslovnika, da je sporočilo prejel; običajno je samodejno. Potrdilo je lahko razširjeno z vsemi ali le z bistvenimi sestavinami vsebine prejetega sporočila (message repetition acknowledgment). Ta potrditev pomeni, da je bilo sporočilo prejeto skladno z dogovorjenim standardom prenosa, ne pomeni pa, da se prejemnik strinja z vsebino sporočila. Gl. vsebinska potrditev

PRAVILO POŠTNEGA NABIRALNIKA (mailbox rule)
Pošiljatelj sprejete ponudbe (podpisane pogodbe) je pravno zavezan, ko odda pošiljko v poštni nabiralnik. Ni veljaven telefonski ali podoben preklic izjave volje, ki ga pošiljatelj opravi, medtem ko je pošiljka na poti. Pravilo anglosaksonskega prava, ki je bilo uveljavljeno v zvezi s pošto oz. telegramom in ki ga ob uveljavljanju elektronskega sporočanja opuščajo. Kot sklenitev posla torej praviloma velja trenutek, ko prejemnik prejme izjavo druge strani (podpisano pogodbo).

PRAVNO ZADOSTEN (legally effective, legally admissible, legally reliable)
Listina, sporočilo, oblika ali kakršnokoli dejanje, ki ga je mogoče uspešno uporabiti v pravne namene (kot izraz volje, dokaz, dejanje pred organom ipd.). Pravno učinkovit, dopusten, zanesljiv, dovolj dober.

PRENOS (transmission, transaction)
Enota odpreme, ki jo predstavlja eno ali več skupaj poslanih elektronskih sporočil; začenja se z glavo (uvodnim sporočilom) in s sklepnim delom, ki označuje konec sporočila. Gl. elektronska transakcija

PRISTNOST SPOROČILA (authenticity, originator authentication, message authentication,document authenticity)
Zagotovilo, da sporočilo izvira od pravega (pričakovanega, dopustnega, zakonitega...) pošiljatelja. Gl. avtentifikacija

PROGRAMIRANA KARTICA gl. elektronska kartica

REGISTER DIGITALNIH PODPISOV (repository)
Sistem za shranjevanje in preverjanje izdanih podpisnih certifikatov in drugih pomembnih informacij o digitalnih podpisih. Lahko je pri izdajatelju podpisnih certifikatov ali pri tretjih osebah. Lahko je tudi neregistriran (nelicenciran, brez javnih pooblastil). Gl. izdajatelj podpisnih certifikatov, podpisni certifikat

REP SPOROČILA (trailer)
Sklepni del elektronskega sporočila, ki vsebuje informacije za preverjanje brezhibnosti prenosa, za odkrivanje in odpravljanje napak. Nadzorni del sporočila. čelo sporočila

RIP - RAČUNALNIŠKO IZMENJAVANJE PODATKOV (electronic data interchange; tudi: Automated commercial system, Automationsunterstutzter Datenaustausch, Interchange of trade data by teletransmission)
Samodejno izmenjevanje poslovnih ali drugih podatkov med dvema računalniškima programoma. Podatki so praviloma oblikovno in vsebinsko zelo poenoteni, kar omogoča, da se računalniški program prejemnika samodejno odzove z ukrepom znotraj svojega sistema in/ali z ustreznim odgovorom pošiljateljevemu sistemu. Standardi izmenjave so lahko notranji (med partnerji, panožni) in javni (mednarodni, regionalni, državni). RIP je najučinkovitejši, če je dobro vgrajen v notranje poslovne informacijske sisteme sodelujočih (back-end systems). Rip je ena od primarnih oblik elektronskega poslovanja, praviloma poteka v zaprtih/nadzorovanih okoljih, v nekaterih primerih pa se bo zanj v prihodnje uporabljalo tudi odprto elektronsko okolje. Zaradi zaprtega okolja je rip elektronsko poslovanje s pravno najbolje urejenimi razmerji, tako da dejansko ni sodnih sporov iz tega poslovanja. Nekatere pravne domneve iz ripa so neposredno ali posredno uporabne tudi za urejanje odprtih elektronskih okolij. sporazum o elektronskem poslovanju

SHEMA DIGITALNEGA PODPISA (digital signature scheme)
Metoda, po kateri podpisovalec šifrira (podpiše) sporočilo.

SHRANI IN POŠLJI (store and forward)
Storitev v elektronskih omrežjih, pri kateri se sporočilo začasno shrani in ob določenem času odpošlje končnemu prejemniku. Za tak način sporočanja se odločajo, če želijo pošiljatelji zagotoviti svojo anonimnosti, pa tudi ekonomično/natančnejše delo ipd.

SKRIVNI STAVEK gl. geslo

SPORAZUM O ELEKTRONSKEM POSLOVANJU (TPA: trading partner agreement)
Okvirni sporazum o ključnih vprašanjih medsebojnega elektronskega poslovanja. V prilogah lahko vsebuje tudi podrobnosti, dogovorjene standarde ipd., vendar se izvedbene podrobnosti praviloma urejajo v posebnih izvedbenih pogodbah in njihovih tehničnih prilogah. Gl. izjava o elektronskem trgovanju

ŠIFRIRANJE gl. kriptografija, digitalni podpis

ŠIFRIRNI KLJUČ (encryption key)
Niz znakov brez vidnega pomena, ki jih na podlagi tajnega gesla (stavka) izdela šifrirni program. Pri šifriranju/branju sporočila se ključ uporablja skupaj z geslom. Razkriti šifrirni ključ je torej brez tajnega gesla neuporaben. Gl. kriptografija, javni ključ, zasebni ključ

ŠIFRIRNI SISTEM Z ENOJNIM KLJUČEM (single-key cryptosystem)
Način šifriranja sporočil, pri katerem imata pošiljatelj in prejemnik enak tajni ključ.

TESTNI KLJUČ (test key)
Poljubna ali izračunana skupina znakov, s katero lahko prejemnik preveri pristnost sporočila. Uporablja se zlasti v bančnih finančnih prenosih, pri kreditnih pismih ali garancijah, poslanih po telefaksu ali teleksu. "Podpis" se v tem primeru imenuje testni ključ, ki je rezultat vnaprej dogovorjene matematične formule. V formuli uporabijo (1) pomembne številke iz vsebine sporočila, (2) število do tedaj izmenjanih sporočil in (3) naključno število iz šifrirne knjige, za katero se pošiljatelj in prejemnik vnaprej sporazumeta, (4) morebitne druge sestavine. Prejemnik lahko testni ključ ("podpis") ponovno preračuna in s tem preveri pristnost sporočila. Za občasna sporočila je testni ključ okoren način za utrjevanje pristnosti. Gl. elektronski prenos denarja

TRANSAKCIJA gl. elektronska transakcija

VAN (value added network)
Specializirano računalniško omrežje, ki poleg storitev elektronskih prenosov ponuja tudi dodatne storitve, ki povečajo učinkovitost elektronskega poslovanja njegovih naročnikov, kot so: elektronski nabiralniki, storitev "shrani in posreduj dalje", nepristransko shranjevanje zapisov o elektronskih prenosih ipd. Gl. varovano okolje

VARNOSTNI HIŠNI PRAG (signature verification threshold)
Stopnja programirane zahtevnosti (vrednosti), ki se uporablja pri preverjanju elektronskega podpisa ali kakega drugega dostopnega varnostnega mehanizma v organizaciji. Gl. hišni ključ

VAROVANO, ZAUPNO OKOLJE (trusted environment)
Elektronsko okolje stalnih ali znanih udeležencev. Je tehnološko in pravno nadzirano (urejeno), kar ima za posledico, da je elektronsko poslovanje v takšnem okolju predvidljivo, varno in verodostojno. Delovanje povezav in poslovanje urejajo s splošnimi pogoji in s posamičnimi pogodbami. Gl. VAN

VERODOSTOJEN SHRANJEVALEC ZAPISOV (trusted recordkeeper)
Nepristranski, zaupanja vredni shranjevalec elektronskih zapisov - zaradi pravne prepričljivosti shranjenih zapisov. Lahko je zunanja organizacija ali pa ustrezno neodvisen oddelek znotraj organizacije. Shranjevanje in snemanje elektronskega dogajanja je lahko sprotno, paketno, ali s shranjevanjem dostavljenih posnetih nosilcev ipd. Verodostojno shranjevanje je eden najpomembnejših ukrepov za zagotavljanje verodostojnega nadzora nad elektronskimi zapisi.

VSEBINSKA POTRDITEV (application acknowledgment)
Potrditev glede vsebine prejetega sporočila, npr. pri ripu, kjer je to posebna vrsta standardiziranega sporočila (možna je odobritev, zavrnitev ipd.). potrditev prejema

VZORČNI PREDPIS, ZAKON, SPORAZUM, SMERNICE (model law, model act, model agreement, guidelines)
Vzorčni pravni akt, ki ga izda mednarodna organizacija, strokovno združenje, zbornica, poklicno združenje, državni organ ipd. Ni neposredno obvezujoč, vendar praviloma pomembno vpliva na pogodbeno ali drugačno pravno urejanje razmerij, na katera se nanaša. Vzorčni akt je zanimiva rešitev tudi zato, ker ga je mogoče sprejeti razmeroma lažje in hitreje kot pravni sporazum ali predpis, njegove rešitve pa je možno uporabljati tudi smiselno ali deloma.

ZASEBNI KLJUČ (private key)
Eden od dveh šifrirnih ključev v sistemu podpisovanja z asimetričnimi ključi. Je skrivni ključ, znan samo njegovemu lastniku. Izdela ga lastnik s pomočjo šifrirnega programa, pri čemer uporabi geslo/skrivni stavek. Zasebni ključ se ne more uporabiti brez gesla, s katerim je bil izdelan. Zasebni in javni ključ sta par ključev, ki sta v medsebojnem matematičnem razmerju, vendar zasebnega ključa ni mogoče pridobiti iz javnega (in nasprotno). Sporočilo, ki je v celoti šifrirano (ali le podpisano) z zasebnim ključem, je mogoče razkriti le z ustreznim javnim ključem (in nasprotno). Gl. javni ključ, parna ključa, geslo, lastnik podpisa, digitalni podpis, šifriranje

ZASEBNOST ZAPOSLENIH (privacy for employees)
Če sporočanje poteka v notranjem elektronskem okolju organizacije, je koristno vnaprej postaviti jasna pravila o tem, kaj se šteje za zasebno in kaj ne oz. kaj sme delodajalec nadzirati. Če ni izrecno drugače določeno, elektronska sporočila znotraj organizacije ne varuje pravica do zasebnosti v običajnem (ustavnem) pomenu besede. V tem primeru veljajo za notranje sporočanje tudi vsa vhodna in izhodna sporočila organizacije oz. vsa sporočila, ki potekajo po povezavah organizacije.

ZNAK (sign)
(1) Način podpisovanja z znakom; značilen za nepismene osebe in za osebe, ki se zaradi drugih razlogov ne morejo lastnoročno podpisati. Tak podpis mora overiti notar oz. priče.
(2) Po splošnih komercialnih/obligacijskih načelih se lahko lastnoročni podpis izpelje s kakršnim koli znakom, ki je narejen z namenom, da predstavlja podpis; to je izvedljivo zlasti med stalnimi družabniki. Podpis z znakom ima večjo verodostojnost, če se izvede skladno z izrecnim dogovorom med družabnikoma. faksimile, parafa, lastnoročni podpis
Na vrh  
 
Na prvo domačo stran
Pravna informatika
Elektronsko poslovanje
Elektronski pravni viri
Poklicno / osebno