Elektronsko podpisovanje mag. Janez Toplišek


ELEKTRONSKI PODPIS
Usklajevanje tehnoloških in pravnih rešitev pri elektronskem poslovanju
Objavljeno v reviji Organizacija, Moderna organizacija Kranj, Tematska številka 5/96, str. 291-300


1. Opredelitev problema in dosedanja spoznanja

Lastnoročni podpis se uporablja na papirju (ali na mediju podobne namembnosti). Brez pomoči posebne tehnologije omogoča neposredno zaznavo osebe-podpisnika in povezavo podpisnika z vsebino izjave njegove volje. Prejemnik podpisane listine ima občutek, da gre za pristno osebo podpisnika, vsebino in podpis, čeprav podpis sam po sebi še ni popoln dokaz za ta dejstva. Drugačno mnenje mora utemeljevati tisti, ki o lastnoročnem podpisu dvomi (dokazno breme ni na strani podpisnika). Čeprav se raba lastnoročnega podpisa opira na tako trdno zaupanje, pa v poslovnih odnosih sam po sebi še ne dokazuje istovetnosti podpisnika oz. njegove bonitete. Poslovni partner mora ta dejstva ugotavljati iz vseh okoliščin poslovnega razmerja.

Elektronski podpis se lahko pojavlja v mnogih tehnoloških izvedbah. Na prvi pogled včasih ni mogoče prepoznati, kdo je podpisnik; za to so namreč potrebni posebni tehnološki pripomočki. Pravna verodostojnost ustreza le pri nekaterih izvedbah, vendar je to odvisno tudi od pravne zahtevnosti sporočila. In ker gre za zelo nov način sporočanja, velja pri pravnem presojanju elektronskega podpisa vnaprejšnje nezaupanje. Dokazna bremena o pravni veljavnosti nosi v glavnem sam podpisnik.

Pri elektronskem poslovanju želimo nesporno razvidno večjo učinkovitost dela na mnogih področjih podpreti z zadostno (nič manjšo) pravno zanesljivostjo. Na ta način lahko že vnaprej omogočimo varno in predvidljivo okolje za poslovanje. Pravna vprašanja, povezana z elektronskim poslovanjem, predstavljajo v tem času svetovni problem. Rešitve zanje iščejo po vsem svetu in zagotovo bodo nazadnje precej poenotene. Ugotovili naj bi, na kakšen način bi pravno urejanje podprlo učinkovito rabo elektronskega podpisa oz. elektronskega poslovanja nasploh.

Zadnjih nekaj let postaja vse bolj očitno, da se oblikujeta dve področji elektronskega poslovanja. Obe imata poleg nekaterih skupnih vidikov tudi precej različnih tehnoloških in pravnih problemov: zaprto elektronsko poslovanje (npr. dosedanji rip) in odprto elektronsko okolje (Internet in njemu podobna globalna okolja). Zastavlja se vprašanje, ali lahko obravnavamo vse vrste elektronskega poslovanja z nekimi skupnimi pravnimi merili oz. ali lahko postavimo splošna pravila, ki bi veljala za vse možne primere.

Na splošno je treba ugotoviti, da v svetu še ne obstaja celovit pristop k pravnemu urejanju elektronskega poslovanja, kar velja še zlasti za elektronski podpis. Za raziskave v državah anglosaksonskega prava in še zlasti za tiste iz ZDA velja predvsem pragmatičnost, tj. reševanje konkretnih primerov. Pogosto srečujemo merilo "razumnega tveganja", zato so obravnave včasih nesistematične in zanemarjajo univerzalnost problemov elektronskega poslovanja. Zelo aktivno je Ameriško pravniško združenje (viri, navedeni z začetnico ABA), ki je izdelalo nekaj smernic in vzorčnih predpisov (sporazumov/pogodb), pa tudi sistematičnih študij o pravnih vidikih elektronskega poslovanja. Veliko razprav o elektronskem podpisu je povezanih z vprašanji kriptografije. Številne meddržavne in mednarodne strokovne inštitucije skušajo elektronsko poslovanje pravno poenotiti. Zanimivi so poskusi Združenih narodov (UNCITRAL 1995), zelo dejavna pa je tudi Mednarodna trgovinska zbornica v Parizu (Boss-Ritter 1993). V Evropi si za poenotenje pravil za elektronsko poslovanje zelo trudijo organi Evropske zveze, pa tudi druge inštitucije evropskih povezav (Evropa 1994). Glede na naravo stvari se s poenotenjem elektronskega poslovanja ukvarjajo zlasti organizacije in združenja s področja transporta (CMI Rules 1991) in bančništva.

Celovitejše raziskave o tem, kako normirati področje elektronskega podpisa ali širše - elektronsko poslovanje, v Sloveniji doslej še ni bilo. Večina slovenskih del se loteva področja ripa oz. zaprtih elektronskih okolij (kjer so vsaj problemi - če že ne rešitve - dokaj razvidni, pa tudi v svetu je že mogoče najti nekaj poenotenih pristopov). Elektronske listine (sporočila) so bile v Sloveniji najtemeljiteje obravnavane z vidika knjigovodstva (Koželj 1995) in varstva podatkov v zdravstvu (Lavrenčič 1994). Razprave o pravnih vidikih elektronskega poslovanja v Sloveniji še nimajo ustreznega vpliva na zakonodajo. Najbrž tudi zato, ker celovitega izhodiščnega pogleda na pravno problematiko elektronskega poslovanja še ni bilo. Specializirane slovenske razprave o elektronskem podpisu nismo našli.

2. Tehnološke izvedbe elektronskega podpisa

Tako kot lahko pri elektronskem poslovanju govorimo o primarnih oblikah, ločimo tudi razpoznavno posebne rešitve elektronskega podpisa. Razvoj bo prinesel dodatne rešitve. Nekateri načini podpisovanja se bodo v praksi uporabljali hkrati, in sicer zaporedoma ali prepleteno.

Navedeno ime podpisnika v elektronskem sporočilu (plain text characters of a name), gledano ozko, še ne pomeni, da gre za elektronski podpis. Navajamo ga zato, ker se bo kot izvedljiva, uporabna in pravno zadostna oblika pogosto pojavljal v elektronskem sporočanju. Uporaben bo predvsem v elektronskem dopisovanju. Možnih je več izvedb takšnega "podpisa": (1)pošiljateljevo ime se navede na koncu sporočila, (2)pošiljateljevo ime se omeni v besedilu, (3)pošiljateljevo ime se navede v glavi sporočila (v komunikacijskem delu sporočila). Navedeno ime v nekaterih primerih že velja kot nadomestilo za lastnoročni podpis. Ameriška Komisija za vrednostne papirje in borzo pri elektronskih vlogah izrecno dopušča napisati ime podpisnika s črkami. Navedeno ime je najlažje izvedljiv "podpis", če pošiljatelj hrani lastnoročno podpisan izvirnik, ki je bil podlaga za elektronsko sporočilo (sporočila pri carinskem in davčnem poslovanju ipd.). Isto velja tudi za niz računalniških znakov, če po dogovoru zamenjujejo podpisnikovo ime. Skupina znakov je lahko poljubna ali pa izračunana na dogovorjen način, tako lahko prejemnik izračun preveri in s tem potrdi pristnost sporočila. Pravna teorija izrecno dopušča, da se podpis izvede kot neki znak - če je v poslovanju običajen takšen način podpisovanja; pomembno je, da se da ugotoviti, kaj je vsebina izjave in kdo jo daje (Cigoj 1984, 289). Ameriški trgovinski zakonik (UCC 1994) določa, da pojem "podpisan zajema katerikoli znak, ki ga stranka izvede ali sprejme z očitnim namenom, da bi potrdila pristnost pisanja" (UCC, § 1-210[39]).

Poskusno že delujejo načini podpisovanja "z glasom pošiljatelja". Ameriška davčna služba preskuša sprejemanje davčnih napovedi preko interaktivnega telefona tako, da se kot podpis posname glas pošiljatelja (Wright 1995, 16:35). Možno je predvideti, da bo v prihodnosti izjemno pomemben hkratni prenos govora (zvoka), slike in podatkov, saj se bo po takšnem mediju možno neposredno sporazumeti o kakršnemkoli poslu, shranjeni zapis dogovora pa bo tako verodostojen, da o podpisovanju sploh ne bo treba več govoriti. Pravno se bo problem prenesel na področje vsebine. Takšno celostno sporočanje se ne bo le približalo naravnim oblikam občevanja med ljudmi (kar bi moral biti pomemben cilj elektronskih tehnologij), temveč jih bo po pravni podprtosti celo prekosilo.

Elektronska kartica se bo kot preprosto pomnilniško in programljivo sredstvo uveljavila na mnogih področjih množičnega elektronskega poslovanja, zato se bo v številnih primerih uporabljala tudi za elektronsko podpisovanje. Kartica sama zase še ni dober identifikator podpisnika: lahko jo uporabi kdo drug: zlonamerno ali po dogovoru s pooblaščenim imetnikom kartice: srečamo se torej z možnostjo, da sta tehnološka in legalna pristnost izvedenega podpisa dve ločeni stvari. Podpis z ukradeno podpisno kartico in s pravilnim geslom je tehnološko pristen podpis.

Eden prvih odzivov na problem elektronskega podpisa je bila zamisel, da bi v elektronsko sporočilo vključili podpis kot sliko. Na ta način bi v sporočilu dobili podpis, ki bi bil po svoji grafični izvedbi na pogled enak lastnoročnemu. To je tehnično izvedljivo, vendar tehnološko in pravno povsem neprepričljivo. Slikovni zapis podpisa bi imel morda le predstavitveno vrednost. Lastnoročni podpis je možno tudi digitalizirati preko ustrezne vnosne naprave. Podobno tehnologijo že od leta 1993 dalje uporabljajo nekatere ameriške veleblagovnice pri prodaji s kreditnimi karticami. Poseben primer digitalizacije podpisa je podpisovanje z digitalnim peresom. Pri tem ne gre za enkraten zajem, temveč za večkratno podpisovanje istega podpisnika - s sistemom vsakokratnega preverjanja pristnosti in z dodanimi drugimi ukrepi varnostnega pomena. Zajeti podpis ni navadna bitna slika, temveč šifriran podatkovni objekt - biometrični žeton, ki je v bistvu sistem nadzornih številk. Če je potrebno, se lahko podpis prikaže tudi kot bitna slika. Priporočajo, da se podpis prikaže tudi v grafični obliki, v kateri lahko prepričljivo vpliva na sodnika, poroto ali na nadzornika. Podpisnik lahko registrira več načinov podpisovanja ("proxy signing": s priimkom, z nazivom funkcije, s številkami...). Glede na to, da izvedeni podpisi glede sestavin, ki jih naprava spremlja, medsebojno odstopajo, je potrebno gibljivo programirati odstotke zanesljivosti, ki so ob preverjanju podpisa še sprejemljivi. Tako je možno varnostno sprejemljivost podpisa spreminjati glede na zahtevano stopnjo varnosti, glede na vrednost nakupa, vrednost finančnega prenosa ipd. ali pa v nekaterih primerih celo predvideti sopodpisnika. Podpisovanje z digitalnim peresom je pravno dokaj verodostojna tehnologija.

V svetu se je pričelo uveljavljati razlikovanje, ki uporablja pojem elektronski podpis za vse možne oblike podpisa, dobljene ali posredovane z elektronsko tehnologijo, medtem ko naj bi bil digitalni podpis le tisti, ki je dobljen s šifrirnimi postopki. Ali še ožje: digitalni podpis je šifriran na način asimetričnega dvojnega ključa, in sicer s sistemom javnega potrjevanja ključev (ABA DSG 1995, 3). Navzven oblikovno prav nič ne spominja na lastnoročen podpis, kot smo to še lahko ugotavljali pri digitaliziranem lastnoročnem podpisu.

Šifrirni ključ za digitalno podpisovanje je treba ločiti od testnega ključa, ki se uporablja (zlasti v bančnih elektronskih prenosih) za to, da se nadzira neokrnjenost sporočila. Obstajata dva temeljna pristopa pri digitalnem podpisovanju: enojni/simetrični ključ in dvojni/asimetrični ključ. Pri sistemu dvojnega ključa (asimetrični ključi, dual key criptography, public key cryptography) ima vsak pošiljatelj svoj zasebni ključ, ki je znan le njemu in ga lahko še dodatno zavaruje z geslom. Da bi prejemnik lahko sporočilo dešifriral, mu mora biti znan drugi pošiljateljev ključ, ki se imenuje javni ključ; tega lahko pozna kdorkoli. Zasebni in javni ključ sta med seboj v zahtevnem matematičnem razmerju, vendar je iz javnega ključa dejansko nemogoče izpeljati zasebni ključ. Po javnosti enega od ključev imenujejo tak način dela sistem javnega ključa (public key encryption). Ta je ogrodje tehnologije v ameriških smernicah za digitalno podpisovanje (ABA DSG 1995).

V letu 1987 je bila prvič predstavljena metoda skupinskega javnega ključa. Če več oseb hkrati podpisuje lastnoročno, gre za več podpisov, pri digitalnem skupinskem podpisu (digital multisignature) pa se podpis ne razlikuje od posamičnega - le narejen je s pomočjo več tajnih ključev. Pri lastnoročnem skupinskem podpisovanju velikost podpisa narašča linearno, pri skupinskem digitalnem podpisu pa je velikost podpisa enaka posamičnemu podpisu. Pri skupinskem ključu se objavi le en javni ključ za dešifriranje. Prejeto sporočilo lahko razbere kdorkoli iz skupine s svojim zasebnim ključem. Posebna oblika skupinskega ključa je hišni ključ (treshold digital signature scheme). Pri tem ključu je določena "hišna vrednost", tj. najmanjše število oseb, ki morajo sodelovati pri razkrivanju sporočila. S prilagoditvijo šifrirne sheme so dosegli, da ima ista hiša več javnih ključev, vsak izmed njih pa ustreza določeni stopnji hišne varnosti (threshold cryptosystem with multiple secret sharing policies - Harn 1994, 142).

Sistem javnega ključa se v svetu hitro uveljavlja in je trenutno prevladujoč način digitalnega podpisovanja. Je edini način podpisovanja, ki ima tudi že neposredno pravno kritje: v ZDA so že ali bodo v kratkem sprejeli predpise, ki bodo določali pogoje za polno pravno veljavnost podpisa z dvojnim ključem (gl. prikaz Zakona o digitalnem podpisu države Utah - v tej publikaciji). Sistem digitalnega podpisovanja v svetu že uporabljajo oziroma sisteme že uvajajo npr. v splošnem komercialnem poslovanju, pri poslovanju na način ripa, če gre za okolje, v katerem se partnerji izmenjujejo oz. bi se lahko pojavil dvom o istovetnosti udeležencev, pri elektronskem plačevanju, pri poslovanju davčnih organov in davčnih zavezancev, v zdravstvu - kot enega od pristopnih mehanizmov za pregledovanje ali podpisovanje zdravstvene dokumentacije; digitalni podpis omenjajo kot kritični dejavnik pri pošiljanju zdravstvenih podatkov v odprtih okoljih; pri poslovanju odvetniških pisarn z večjimi strankami; sistem dvojnega ključa je uporaben tudi pri drugih oblikah poslovanja, ko je elektronsko vsebino treba zakriti - npr. pri deponiranju izvirne kode programa, ki je avtor ne želi razkriti, uporabnik programa pa mora imeti v upravičenem primeru pravico dostopa do kode.

Sedanja spoznanja kažejo, da precejšnjega dela odprtega elektronskega poslovanja ne bo mogoče pravno zadostno varovati brez šifriranja. "Enkripcija je posebno pomembna za trgovanje na daljavo, ki zahteva popolna jamstva v zadevah, kot so celovitost podpisov in besedila, neoporečno označevanje datuma in časa prejema ter mednarodna pravna veljavnost" (Evropa 1994, 13). Ker je šifriranje že množično in učinkovito izvedljivo, sporočila pa bistveno bolj zavarovana kot pri klasičnih, neelektronskih oblikah sporočanja, bo država vse težje nadzirala nevarne dejavnosti, kot so terorizem, pranje denarja, promet z mamili ipd. Zaenkrat še nobeni demokratični državi na svetu ni uspelo ustavno uveljaviti tehnološko učinkovitega nadzora nad kodiranim elektronskim poslovanjem. Problem je svetoven: mednarodno elektronsko poslovanje ne bo sprejelo omejitev , ki bi jih uvedla le ena država (npr. ZDA).

3. Podpisovanje znotraj posameznih načinov elektronskega poslovanja

Vsak način elektronskega poslovanja s svojimi temeljnimi značilnostmi vpliva na tehnološko in pravno zahtevnost podpisa. Izvedljivost elektronskega podpisa pri eni obliki poslovanja lahko neposredno ali posredno uporabimo pri drugih oblikah.

Zgodnejše oblike elektronskega sporočanja so bili telegram, teleks in telefaks. Na telegramu/teleksu je podpis v obliki natipkanega imena pošiljatelja. Obstaja vrsta sodnih odločitev, da preprosta šifra ali omenjeno ime na koncu telegrama/teleksa zadostuje kot podpis. "Celotnega kataloga možnih oblik podpisov ni možno izdelati, sodišča morajo pri obravnavanju teh zadev uporabiti zdravo pamet (common sense) in izkušnje komercialnega poslovanja" (UCC 1994, 41). V Sloveniji je občna seja VS Slovenije leta 1986 podala načelno pravno mnenje, da je brzojavno vložena pritožba podpisana, čeprav je podpis na njej telegrafske oblike, kot je sicer njena ostala vsebina (Poročilo VSS 2/86, str. 85). Sodna praksa je v preteklosti kazala do telefaksa kot načina sporočanja vedno večjo naklonjenost predvsem zato, ker ima začetno in končno papirno obliko. Vprašanje je, ali bo enako obravnavala tudi telefaksna sporočila med dvema računalnikoma, kjer ni več vhodnega in izhodnega sporočila na papirju, morebitni izpis pa je tehnološko/pravno vreden toliko kot vsak drug računalniški izpis.

Podpis na elektronski pošti je lahko izveden kakorkoli. Izbira je odvisna od varnostnih zahtev oz. od tveganosti prenosa: lahko je v obliki navedenega imena (še dodatno h glavi prenesenega sporočila, kjer so osnovni identifikacijski podatki), lahko je šifriran (samostojno ali pa skupaj z vsebino sporočila).

Okolje ripa je zaprto, čeprav v novejšem času med razmišljanji vodi ideja, kako bi ripov način dela deloma ali v celoti prenesli tudi v odprta okolja. Tako bi se npr. lahko kupec z ripom povezal s tistimi dobavitelji, ki bi jih potreboval v določenem trenutku. Dokler deluje rip v zaprtem okolju, je neposredno vprašanje elektronskega podpisa manj pomembno oz. podrejeno drugim zahtevam tega poslovanja. Podpis kot natančna oznaka osebe, ki je sporočilo odobrila (izdelala,odposlala), je pri ripu lahko urejen z vrsto pogodbenih pravnih domnev. Zato drugi strani ni treba skrbeti, ali je podpis pristen, ali je bil podpisnik pooblaščena oseba ipd. (razen v očitno sumljivih okoliščinah). Med obema partnerjema in morebitnim vmesnim členom (npr. upravljalcem prenosnega omrežja) je pogodbeno porazdeljena tehnična, organizacijska in pravna odgovornost glede dostopa do sistema, glede nadziranja in drugih pooblastil. Nekateri vzorčni sporazumi ripa izrecno določajo, da ima elektronski podpis enak pravni učinek kot lastnoročni podpis (Boss-Ritter 1993, 73). Če podpis ni videti v redu, quebeški sporazum (§5.4) nalaga prejemniku, da o tem nemudoma obvesti pošiljatelja, prejetega sporočila pa ne sme uporabiti, dokler ni popravljeno. Če se izrecno zahtevata pisnost in podpis, nekateri vzorčni sporazumi izrecno prelagajo to urejanje na posebno pisno pogodbo med partnerji (Kanada), nekateri pa tega vprašanja sploh ne omenjajo (Vel. Britanija). Vzorčne sporazume je treba torej vedno uporabljati v povezavi z nacionalno zakonodajo, ki določa zahteve glede pisnosti in podpisa.

Ameriški ripov standard X12 ne predvideva posebnega segmenta sporočila, ki bi bil namenjen izključno istovetnosti pošiljatelja, zato sedaj predlagajo, da bi v ta namen povezali tri segmente, ki bi kazali na ime dobavitelja, njegovo tajno šifro ter ime in položaj pooblaščene osebe pošiljatelja. To naj bi bil nadomestek za lastnoročni podpis (Shaw 1995, 124). Podpis pri ripu ni tako izpostavljeno vprašanje, saj se istovetnost udeležencev ugotavlja z "elektronskega ovitka za izmenjavo". Ta ovitek lahko krije eno ali več podobnih elektronskih sporočil, zato pravijo, da gre v takšnem primeru za krovni podpis (ibid., 124: "blanket signature").

Tudi pri elektronskih finančnih sporočilih gre - gledano tehnološko - za podvrsto ripa, saj je okolje zaprto, prenosi visoko standardizirani in varovani. Pravna vprašanja EFP so skoraj enaka tistim pri ripu; udeleženci imajo možnost pogodbeno urediti vnaprej predvidljiva vprašanja (ABA EPA, 1992; Črčinovič 1994, 96). Podpis pri elektronskem finančnem prenosu je sestavni del varnostnih mehanizmov, ki naj zagotovijo istovetnost pošiljatelja in neokrnjenost vsebine sporočila. Zanimiv je komentar vzorčnega sporazuma ABA EPA (1992, 21-22), ki se nanaša na pisnost in podpisovanje. Sam sporazum o tem nima posebnih določb in komentar to opravičuje z dejstvom, da pisnost in podpisovanje nista zakonsko zahtevana za elektronske finančne prenose, da narašča zaupanje (v EFP), da obstaja uveljavljena praksa elektronskega poslovanja in da pravne reforme čedalje bolj podpirajo legitimnost, izvršljivost in dematerializacijo prenosov. Komentar dopušča možnost, da bi bil podpis potreben tudi pri EFP, če bi to zahteval predpis, če gre pri prenosu za prevzemanje pogodbenih obveznosti (sklenitev pogodbe) ali če bi to izrecno želela ena od strank. Stranki lahko torej sami določita, kaj se bo štelo kot podpis (izrecno ali molče), obstaja pa tudi možnost, da to določi le tista stran, ki zaradi lastne varnosti želi podpisovati sporočila. Če podpis služi postopku preverjanja, mora seveda prejemnik poznati pravilen podpis.

Ameriška carina že nekaj let uvaja samodejno vlaganje deklaracij (ACS: Automated Commercial System). Uporaba tega elektronskega sistema je prostovoljna, uporabnik pa mora za sodelovanje dobiti soglasje carine. Elektronski (telefaksimilni) podpis mora biti poslan kot del sporočila, vnosa ali zbirnih podatkov (§ 143.32 Definitions; T.D. 90-92, 55 FR 49886). Švedski carinski zakon so spremenili tako, da je mogoče uporabiti tudi "elektronske dokumente" z digitalnim podpisom. Enake spremembe so uvedli tudi pri davčnem poslovanju. Po avstrijskih predpisih o carinskem izmenjevanju podatkov sporočila ne potrebujejo lastnoročnega podpisa, mora pa biti navedeno, kdo je sporočilo sestavil, kar je jasna opredelitev vloge lastnoročnega podpisa v posamičnem primeru.

4. Vpliv lastnoročnega podpisa na elektronski podpis

Za uvajanje elektronskega podpisa je preučevanje lastnoročnega podpisa zanimivo iz dveh razlogov: (1) Spoznati je treba neizogibne naloge, ki jih opravlja določena vrsta podpisa zato, da bi le-te lažje izpeljali skozi elektronski podpis; (2) ker je lastnoročni podpis v poslovnih običajih, sodni praksi in deloma tudi že v novih predpisih, v tolikšni meri "načet" pravni inštitut, je iz zbranih izjem že mogoče ugotavljati, kako se bo podpisovanje razvijalo v prihodnosti oziroma bo možno podobnosti uporabiti tudi pri elektronskem poslovanju. Iz zakonodaje lahko povzamemo, da je v slovenskem pravnem jeziku beseda podpis dejansko sopomenka za lastnoročni podpis, saj se lastnoročnost skorajda ne omenja; v ameriških predpisih najdemo vsaj deset izrazov za "lastnoročen", mnogi med njimi so starinski ali pa nenatančni. Glede na to, da je podpis oblikovni ne pa tudi vsebinski element dejanja, najdemo razmeroma veliko omemb v izvedbenih predpisih. V predpisih smo našli številne primere, ki opredeljujejo namen, učinek, veljavnost oz. neveljavnost podpisa in raznih izvedbenih posebnosti.

Beseda "lastnoročen" označuje povezavo med zapisom podpisa (skriptura) in med osebo, ki podpis naredi (Holzhauer 1973, 8). Kadar je predpisano, da je treba nekaj podpisati, to samo po sebi še ne pomeni, da je nujen lastnoročni podpis. Izrazi, ki izrecno omenjajo lastnoročnost, so neposredna ovira pri uvajanju elektronskega podpisa, medtem ko je pri podpisu brez drugih dodatkov možno tolmačiti, da je lahko podpis izveden v kakršnikoli obliki, ki zadovoljuje pravno vlogo konkretnega podpisa.

S pravnega stališča pripisujejo lastnoročnemu podpisu različne vloge; ni nujno, da se pojavljajo vse hkrati, možno pa je njihovo prepletanje. Vnaprejšnja shema funkcij podpisa je zanimiva zato, ker naj bi jih zagotavljali tudi pri elektronski obliki podpisa. Köhler (1982, 148) in Goebel (1991, 26) navajata štiri funkcije podpisa: (1) oznaka dokončnosti podpisane listine (za razliko od osnutka); (2) podpis omogoča ugotoviti istovetnost tistega, ki je listino izdal (podpis kot biometrična oznaka podpisnika); (3) podpis potrjuje, da izjava volje izvira od podpisanega (pristnost); (4) opozorilna vloga: podpis opozarja podpisnika, da ga podpisana izjava obvezuje in hkrati varuje pred prenagljenimi odločitvami. Da so splošno opredeljene funkcije podpisa pomembne, kaže tudi najnovejša študija ameriškega pravniškega združenja , ki se ukvarja s smernicami za digitalno podpisovanje (ABA DSG 1995). Pri tehnološki izvedbi elektronskega podpisa je ena ključnih nalog, kako na čim bolj razviden in učinkovit način vključiti tudi omenjene klasične naloge lastnoročnega podpisa. Funkcija skrbnosti (pravne odgovornosti) bo pri elektronskem podpisovanju odvisna tudi od ravnanja s tehnološkimi pripomočki za podpisovanje.

5. Pravno zadostna izvedba elektronskega podpisa

Pojavljajo se številne nove tehnološke rešitve elektronskega podpisovanja. Vsaka izmed njih ima lahko koristno vlogo v določeni vrsti (v določenem delu) poslovanja. Elektronska izvedba podpisa je zaradi svoje tehnološke zmogljivosti začela hote ali nehote vključevati tudi druge koristne učinke, ki jih pri lastnoročnem podpisu ne najdemo in se pri njem pojavljajo popolnoma ločeno od samega podpisa: tajnost/zaupnost sporočila, neokrnjenost vsebine sporočila, potrjevanje časa nastanka / oddajanja / sprejema sporočila, pretvorba oblike v takšno, ki bo najučinkoviteje prenesena po elektronski poti, nezatajljivost prejema sporočila itd. Podpisno vlogo elektronskega podpisa zato obravnavamo v povezavi z vsemi tistimi njegovimi tehnološkimi lastnostmi, ki so v tesni povezavi s podpisom v ožjem smislu, in z vlogo posamezne vrste elektronskega sporočila. Vse skupaj daje elektronskemu sporočilu večjo učinkovitost, kot jo premore klasično papirno sporočilo. Po tej poti pridemo do elektronskega podpisa kot nove pravne entitete, ki je ne moremo več uspešno obravnavati s pravili o lastnoročnem podpisu.

Podpis je oblikovna prvina, ki dokazuje neka dejstva, zato ni pravega razloga zoper trditev, da lahko potrebna dejstva dokazujemo s katerokoli drugo obliko, ki je enako ali bolj učinkovita. Ali bolj praktično: z obliko, ki je v posamezni vrsti primerov dovolj učinkovita (je torej pravno zadostna). Ne glede na to, kakšen je pogled na oblikovne ali vsebinske prvine, pa mora elektronski podpis učinkovito podpirati vsebinski uspeh posla (opravila). Iščemo torej funkcionalno zadovoljivo rešitev, tj. tako, ki bo ustrezala tistim nalogam podpisa, ki se jim v posameznem primeru ne smemo izogniti. V predlogu smernic za urejanje digitalnega podpisa (ABA DSG 1995, 6) je zapisano, da mora podpis zagotoviti tele učinke: (1) Pristnost podpisnika: zagotoviti dober dokaz o tem, kdo je v poslu sodeloval, kdo je sporočilo podpisal; druga oseba naj bi brez soglasja težko izvedla podpis namesto podpisnika [Signer authentication]. (2) Pristnost sporočila: elektronski podpis mora določati, kaj je podpisano; biti mora zanesljiv dokaz za vsebino posla; izključiti mora možnost, da bi ponaredili ali spremenili vsebino sporočila, pa tudi možnost, da bi razkrili vsebino ali podpis [Document authentication]. (3) Dejanje potrditve: podpis mora izkazovati podpisnikovo odobritev; podpis označuje dogodek/dejanje, nakaže odobritev in strinjanje ter vzpostavlja pomen pravne zavezanosti [Affirmative act]. (4) Učinkovitost: postopki podpisovanja in preverjanja podpisov naj bi zagotovljali največjo možno stopnjo pristnosti in veljavnosti - ob najmanjših možnih izdatkih/porabi [Efficiency].

Iščemo poslovno razumno rešitev elektronskega podpisa: vsebina, oblika in pogostnost poslovnih dogodkov mora biti v skladu s cilji in pričakovanimi učinki poslovanja. Tudi način elektronskega podpisovanja naj bi podpiral njegovo uspešnost in učinkovitost. Neizčiščen (nefunkcionalen) elektronski podpis je redundanten dogodek, ki poslovanje obremenjuje. Ker je pojem učinkovitosti v svojem izhodišču relativna oznaka, ki odraža razmerje med namenom in vložkom za ta namen, enega samega elektronskega podpisa, ki bi bil vsesplošno učinkovit, ni. To upošteva tudi predlog UNCITRAL-ovega vzorčnega zakona o pravnih vidikih ripa, ki v 6. členu pravi, da bo metoda (elektronskega) podpisovanja zanesljiva v tolikšni meri, kot to zahtevata namen in način sporočila, in naj se upoštevajo vse okoliščine, vključno sporazum med pošiljateljem in naslovnikom (UNCITRAL 1995, 49-50). Poslovna premišljenost pa mora segati še dalje. Če podpis ni nujen, ga je treba enostavno odpraviti ali pa nadomestiti s kakršnokoli drugo tehnološko/pravno izvedbo, ki posel še omogoča. Dejstvo je, da to, kar imenujemo elektronski podpis, pomaga tudi zmanjševati nekatera tveganja v elektronskem poslovanju in torej ne gre izključno za nadomestek lastnoročnega podpisa.

V literaturi je razširjeno mnenje, da pojem pisnosti "sam po sebi ne zajema lastnoročnega podpisa" (Holzhauer 1973, 262). Sodobno elektronsko poslovanje meje stroge obličnosti umika, čemur naj bi sledila tudi slovenska zakonodaja in sodna praksa. V ZDA ugotavljajo težnjo, da bi pojem "pisno" zajel tudi elektronska sporočila (Wright 1995, G:17). UNCITRAL-ov vzorčni zakon v 5. členu takole obravnava pravilo pisnosti: "...podatkovno sporočilo ustreza temu pravilu, če je vsebovana informacija dosegljiva tako, da je uporabna za nadaljnje sporočanje (UNCITRAL 1995, 46). Tako kot smo že ugotavljali pri elektronskem podpisu, velja tudi pri obličnosti: ne bomo našli funkcionalne rešitve, če bomo iskali neposredne elektronske oblikovne enakovrednosti. Zaradi tehnoloških lastnosti to ni izvedljivo. Razmišljati je treba, kako v elektronskem okolju uresničiti posamično vsebino. Vsebina večine poslov pa je v vprašanjih: kaj, kdo, kdaj, kje ipd. Digitalni podpis s svojo široko zmogljivostjo hkrati rešuje problem pravno zadostne oblike in podpisa. Zato je mogoče napovedati, da bo elektronski podpis, zlasti pa digitalni podpis, odigral pomembno vlogo pri utrjevanju dokazne zadostnosti elektronskega sporočila.

Sistem shranjevanja je pomemben vidik verodostojnosti elektronskega zapisa. Shranjeni elektronski zapisi naj bi zadržali potrebno verodostojnost, katere značilna sestavina je tudi podpis. Zato je treba pri nekaterih izvedbah elektronskega podpisa premisliti, v kakšni obliki bo shranjen; ali v izvirni kodirani ali dekodirani. Odgovor je treba iskati v vseh pomembnih razsežnostih posameznega elektronskega zapisa.

Čeprav je varovanje podatkov zahteven problem tudi v zaprtih elektronskih okoljih, pa je posebej izrazit v odprtih okoljih. Zato čedalje več zagovornikov predlaga, da bi v standardne programske rešitve vključevali šifrirne mehanizme, ki bi jih lahko kdorkoli uporabljal brez posebnega tehničnega znanja. Tako bi velik del sporočil v odprtih omrežjih dobil "elektronsko ovojnico", ki bi opravljala podobno vlogo kot pisemska ovojnica v poštnem prometu. Problemi šifriranja elektronskih sporočil so tesno povezani z elektronskim podpisovanjem, saj najučinkovitejši pristopi takšnega podpisovanja temeljijo na kriptografskih metodah. Nekateri ponujajo kot rešitev sistem domnev, znan iz vzorčnih sporazumov za poslovanje v ripu (Ritter 1995, 5-7). Te domneve urejajo podatkovne standarde, varnostne postopke, metode za preverjanje prejema sporočila, elektronsko identifikacijo ipd.

Elektronsko poslovanje bo zagotovo vplivalo na nekatera opravila notarjev, prineslo bo nove oblike notariziranja, med katerimi bodo tudi takšne, ki si jih doslej nismo mogli niti predstavljati. Vsa notarska opravila si je možno predstavljati tudi v elektronski obliki. V okviru overjanja se še posebej izkazuje tehnološka zmogljivost digitalnega podpisa - digitalni podpis ima samooveritveno moč. Vnaprej se šteje kot zanesljiv, pristen in zato ne potrebuje dodatne notarizacije. Pravno gledano bo seveda predpis moral določiti, kateri podpisni certifikati dajejo digitalnemu podpisu takšno veljavo (Ut-DSA 1996, sec. 405: "Certificate as an acknowledgment"). Toda noben predpis tega ne bi določil, če digitalni podpis ne bi bil res tako zanesljiv. Zato je treba pričakovati, da bo sodna praksa priznavala pristnost celo tistim digitalnim podpisom, ki jih ne bo kril podpisni certifikat.

Očitno je, da elektronski podpis, zlasti digitalnega, izvajamo drugače kot lastnoročnega. Manj očitno, a dokaj problematično pa je dejstvo, da potrebujemo pri elektronski izvedbi pravno in institucionalno infrastrukturo, o kateri pri lastnoročnem podpisu ni sledu. Še zlasti je to očitno pri digitalnem podpisovanju, ki je na začetku svojega razvoja, zato bo njegova tehnološko-organizacijska navlaka zagotovo še poenostavljena, deloma pa avtomatizirana do te mere, da je povprečen uporabnik ne bo opazil. Danes kaže na problem opozoriti zato, ker je za zanesljiv digitalni podpis potrebna razmeroma draga infrastruktura (čeprav njegovi zagovorniki menijo, da njegove prednosti to odtehtajo). To dejstvo pa utegne ovirati njegovo širšo uporabo (gl. prikaz Zakona o digitalnem podpisu države Utah - v tej publikaciji).

Dobro je, da je v ZDA tudi nekaj prepričljivih nasprotnikov digitalnega podpisa kot rešitve, ki naj bi v elektronskem poslovanju in v pravni ureditvi prevladala ali imela celo nekakšen monopol med možnimi načini elektronskega podpisovanja (npr. Wright). Tako se bo zamisel digitalnega podpisovanja še izčistila. Iščejo vzporedne, nadomestne, prožnejše rešitve za digitalno/elektronsko podpisovanje.

Ko je UNCITRAL leta 1985 poročal o problematiki pravne veljavnosti računalniških zapisov, je v priporočilih posebej opozoril na probleme, povezane z lastnoročnim podpisovanjem, in vladam priporočil: (1) naj preverijo pravne zahteve glede lastnoročnega podpisa ali drugih "papirnih" metod potrjevanja pristnosti pri listinah, povezanih s trgovino; tam, kjer je to primerno, naj bi dovolili elektronske načine potrjevanja pristnosti; (2) naj preverijo pravne zahteve, da morajo biti listine, dostavljene vladam (upravi), v pisni obliki in podpisane ročno; kjer je to primerno (če so upravni organi ustrezno opremljeni in če so določeni ustrezni postopki), naj bi dovolili vloge v računalniško čitljivi obliki. Deset let po teh priporočilih ugotavljamo, da se je v Sloveniji doslej zelo malo premaknilo v priporočeno smer. V letu 1996 so razmere dozorele za pospešeno uresničevanje UNCITRAL-ovih priporočil (telekomunikacijska infrastruktura, opremljenost in usposobljenost možnih sodelujočih v elektronskem poslovanju, razvitejša zavest/nujnost posodabljanja poslovanja itd.).

Pomembno UNCITRAL-ovo delo, ki naj bi bilo dokončano junija 1996, je Vzorčni zakon o pravnih vidikih ripa in sorodnih načinov komuniciranja. Zakon naj se ne bi uporabljal samo za rip, temveč tudi za druge oblike elektronskega poslovanja; tudi zunaj gospodarskega sektorja. To je verjetno akt, ki v svetovnem merilu v tem času najpodrobneje neposredno ureja vprašanja, kot so: pisnost, podpis, izvirnik, dokazna zadostnost elektronskega sporočila, hramba sporočil ipd. Vzorčni zakon je sprejel pristop "funkcionalno ekvivalentnih rešitev", kar je korak naprej k "nepapirnemu" razmišljanju pri elektronskem poslovanju.

Čeprav je pri elektronskem podpisovanju videti, da gre za razmišljanje o enem pravnem inštitutu, pa je treba upoštevati, da gre za zelo povezano problematiko elektronskega sporočanja, ki je ni možno omejiti na določene vrste poslov ali na določen del poslovanja. Zato ni čudno, da vidijo edino možnost za uspešno pravno urejanje elektronskega poslovanja v tem, da pri analizah, načrtih in konkretnih predlogih vedno upoštevamo celotno državno normiranje in vse vrste poslovanj.

Le redki predpisi (pravila) o elektronskem podpisovanju, ki jih že lahko najdemo, so zanimivi vsaj iz teh razlogov: lahko so vzor za konkretne podobne primere; iz njihovih pristopov lahko povzamemo načelne pristope za urejanje elektronskega podpisovanja; slabe, prenagljene, ponesrečene, sporne rešitve nas lahko pravočasno opozorijo na možne pasti pri urejanju tega novega področja. Današnji pristopi kažejo na to, da je tehnološke novosti možno urejati z zelo širokim razponom ukrepov - vsak izmed njih je v določenih primerih najustreznejši. Pomembna je tudi ugotovitev, da nobeden od znanih pristopov načeloma ne spreminja splošne ureditve podpisovanja (lex generalis), ki velja tudi po tem, ko se pojavi predpis o elektronskem podpisovanju (lex specialis).

6. Slovenska pravna stroka in elektronsko poslovanje

V februarju 1996 smo izvedli med slovenskimi pravniki anketo, katere glavni namen je bil ugotoviti, koliko pravniki poznajo tehnologije elektronskega poslovanja in kakšno je njihovo mnenje glede pravnega urejanja vprašanj, ki so povezana s pisnostjo in s podpisovanjem (gl. vir Anketa 1996).

Razposlanih je bilo 620 anketnih vprašalnikov, kar po grobi oceni predstavlja 10-20% vseh slovenskih pravnikov. Vrnjenih je bilo 187 vprašalnikov (30%), za obdelavo je bilo uporabnih 184. Anketiranci so bili iz 78 krajev vseh slovenskih pokrajin tako da vzorec lahko predstavlja vse slovenske pravnike. Glavne poklicne skupine pravnikov iz vrnjenih vprašalnikov: odvetniki 20%, pravniki v gospodarstvu 16%, uprava 15%, pravosodje 11%, notarji 9%, pravno svetovanje 7%, drugi 22%. Starostna razporeditev je normalna, razmeroma preveč je oseb nad 60 let (7%), ker so bili zajeti tudi nekateri upokojeni pravniki. Pravnikov z višjo izobrazbo je zanemarljivo malo.

Uporaba osebnega računalnika, modema, elektronske pošte; stik s tehnologijo nasploh:

Dobrih 90% pravnikov uporablja osebni računalnik, od tega 30% v službi, 55% pa doma in v službi. Ker jih le 9% računalnika ne uporablja, menimo, da so na anketo odgovorili predvsem tisti pravniki, ki računalnik že uporabljajo. To utemeljujemo s tem, da je bila snov ankete celo za poznavalce računalnika razmeroma zahtevna. Zato bi bila verjetno pravilnejša ocena, da danes dobre tri četrtine pravnikov že neposredno uporablja računalnik (to bi morala preveriti še kakšna druga raziskava).

Več kot polovica uporabnikov v računalniku nima vgrajenega modema (51%), uporablja pa ga četrtina (26%), od tega največkrat v službi in doma.

89% pravnikov pozna pojem okolja Windows in 71% pojem DOS, kar lahko pomeni, da je okrog 20% pravnikov pričelo uporabljati osebni računalnik šele zadnja 2-3 leta. Pojem elektronske pošte pozna 74% vprašanih, razmeroma veliko pa jih pozna "redkejšo" tehnologijo ripa (43%). Vprašani bolj malo vedo o elektronskih podpisih (od 8% - 18%) in dvomimo, da bi znali pojasniti tehnološke razlike med različnimi oblikami elektronskega podpisovanja.

Sodelovanje pri izdelavi pogodb in podobnih pravnih poslov s področja elektronskega poslovanja tudi kaže na stik pravnikov s temi tehnologijami. Največkrat so sodelovali pri pogodbah o prodaji/nakupu strojne opreme (32%), kar je razmeroma klasičen prodajni posel. Pri poslih v zvezi s prometom programske opreme jih je sodelovalo: 28% pri nakupu/prodaji, 21% pri pogodbi za izdelavo programske opreme in 15% pri oblikovanju licenčnih pogojev. Očitno je še vedno zelo malo poslov v zvezi s prenosom podatkov: 7% jih je sodelovalo pri pogodbah v zvezi s prenosom podatkov in le 5% pri sporazumih/pogodbah za rip. Bolj so sodelovali pri poslih o računalniški obdelavi podatkov (14%).

Le okrog 5% - 11% pravnikov ima javni elektronski naslov, od tega največ komercialnega (6%). Notranjo elektronsko pošto v službi uporablja 15% pravnikov, od tega največ v upravi in v gospodarstvu; vsa druga poklicna področja pri tem zaostajajo. Pravniki se zavedajo možnosti, ki jih prinaša elektronska pošta, saj jih 38% meni, da bi jo potrebovali, 20% pa si namerava priskrbeti javni e-naslov. Še vedno je velik delež tistih, ki te tehnologije ne poznajo dovolj, saj jih kar 27% ni prepričanih, ali bi elektronsko pošto potrebovali. Le 7% jih meni, da e-pošte ne bi potrebovali, vendar je med njimi polovica upokojencev, tako da je ta delež med aktivnimi pravniki okrog 4% . Skoraj 14% jih meni, da se s tem nimajo časa ukvarjati (ti odgovori so razmeroma enakomerno porazdeljeni po poklicnih skupinah).

Pravnikom se zdi e-pošta pomembna za povezavo s strankami/partnerji (72%) in za povezave s kolegi pravniki (71%), za povezave v službi in s sodiščem (60% oz. 57%). Razmeroma visoko število vprašalnikov pa je na ta vprašanja brez odgovora ali neopredeljenih (25% - 36%). To potrjuje domnevo, da pravniki e-pošto še premalo poznajo.


Vprašanja v zvezi s podpisom in pisnostjo pri elektronskem poslovanju:

Le tretjina (33%) pravnikov meni, da bi smeli besede kot "pisno" ipd. v predpisih črtati, s čimer bi olajšali sprejemljivost elektronskega poslovanja; 45% se s tem ne strinja, 22% pa je neodločenih ali pa na to vprašanje niso odgovorili.

Le 55% pravnikov se strinja z mnenjem, da pravni pojem pisnosti ne zajema obveznega lastnoročnega podpisa, drugi se s tem ne strinjajo, nimajo stališča ali pa niso odgovorili. Delež odklonilnih in neopredeljenih mnenj je razmeroma visok in odstopa od mnenj v nemški in ameriški pravni literaturi. To je sicer strokovno vprašanje, ki ni odvisno od glasovanja (ta ugotovitev velja še za nekatera druga vprašanja iz ankete), zato bi bila zanimiva temeljitejša strokovna obdelava domačega pravnega izvedenca.

Mnenja o elektronskem podpisu nihajo med precejšnjim nezaupanjem in nekoliko prevelikim vnaprejšnjim zaupanjem v posameznih primerih, visok delež vprašanih, ki nima stališča oz. niso odgovorili (32% - 34%), pa le potrjuje, da pravniki zelo slabo poznajo tehnologijo elektronskega podpisovanja. 41% pravnikov meni, da je možno elektronsko sporočilo pravno zadostno podpisati na elektronski način, vendar jih hkrati le 25% meni, da je elektronski podpis enako učinkovit kot lastnoročni.

Le 19% pravnikov se strinja s tem, da bi smeli na elektronski vlogi, ki navaja osebne podatke vložnika, izpustiti podpis vsake vrste. 58% se jih ne strinja s to možnostjo, kar odraža ustaljeno vnaprejšnje zaupanje v lastnoročni podpis oz. negotovost, če bi pravno poslovanje "postalo nepapirno".

7% pravnikov meni, da je možnost elektronskega podpisa v slovenskih predpisih predvidena, kar je pogumna trditev, in bi koristilo, če bi kakšen neposreden primer res našli. Če so ti vprašani menili, da možnost elektronskega podpisa v slovenskih predpisih ni izrecno izključena, so bili bližje resnici, vendar bi moral biti potem delež pritrdilnih odgovorov večji. Več kot polovica vprašanih na to vprašanje ni znala odgovoriti oz. se ni opredelila (57%).

Velika večina slovenskih pravnikov se strinja, da se bomo morali pri elektronskem podpisovanju prilagoditi pravnim rešitvam, ki bodo uveljavljene izven Slovenije (72%). Tuje rešitve utegnejo vplivati tudi na uporabo šifrirnih tehnik pri zasebnem elektronskem poslovanju v Sloveniji. Splošen odnos slovenskih pravnikov do šifriranja je podoben tistemu v ZDA, čeprav je pri nas velik delež neopredeljenih; to je posledica dejstva, da je praksa šifriranja zasebnih elektronskih sporočil v Sloveniji razmeroma neznana. Dobra polovica pravnikov je naklonjena zasebni uporabi šifriranja: menijo, da za elektronsko sporočanje ne bi smeli postavljati strožjih omejitev, kakršne veljajo za pisma (58%), in se ne strinjajo s trditvijo, da bi morali šifriranje prepovedati (57%) ali da bi moralo biti šifriranje dovoljeno le pri sporočanju med državnimi organi (63%).

Polovica pravnikov (52%) meni, naj pravo počaka, da bo postala tehnologija elektronskega podpisovanja popolnoma zanesljiva. Zato je mogoče domnevati, da bi bili pravniki elektronskemu podpisovanju bolj naklonjeni, če bi jim bila prepričljivo predstavljena kakšna zanesljiva rešitev elektronskega sporočanja/podpisovanja. Pravniki resno občutijo pomanjkljivo poznavanje tehnologij elektronskega poslovanja, saj skoraj vsi (91%) menijo, da bi morali pravnike že med rednim študijem seznaniti z elektronskim poslovanjem. Če iz katerega koli razloga tega usposabljanja ne bi mogli vključiti v redni pravni študij, ostaja dejstvo, da bi pravniki ob vstopu v poklic elektronsko poslovanje že radi poznali.

7. Priporočila

Za tehnološko-organizacijske pristope:

Za pravno prakso in pravno urejanje:

Za nadaljnje raziskovanje:

Za nadaljnje raziskovanje priporočamo predvsem te skupine problemov:

Literatura in viri:


Na vrh

Na prvo domačo stran
Pravna informatika
Elektronsko poslovanje
Elektronski pravni viri
Poklicno / osebno