o šoli 
zgodovina šole 
za starše 
projekti 

aktualno 

 
 
 
english version 
SKRITI ZAKLAD

Temeljni namen programa Skriti zaklad v letu 2006 je pospeševanje vzgoje in izobraževanja za trajnostni razvoj in razširjanje projektnih dosežkov v vzgojno-izobraževalnih dejavnostih za otroke in učence. 
Vsebinska področja so določena s kategorijami projektov.


Mi smo se odločili za Mrežni razvojni projekt z naslovom ZDRAVA PREHRANA,ki ga financira Zavod za šolstvo, ki je prejel sredstva za financiranje s strani ministrstva za šolstvo in šport.

Cilji projekta so naslednji:
- spoznati pomen prehrane za človeško telo
- kritično presoditi svoje prehranjevalne navade
- izboljšati prehranjevalne navade učencev
- dvigniti zavest o pomenu zdrave prehrane za človeka
- spoznati bolezni nepravilnega prehranjevanja
- ogled priprave hrane v različnih prehrambenih obratih
- priprava jedilnika na osnovi hranilnih in energijskih potreb z upoštevanjem načel zdrave prehrane
- priprava in okušanje jedi iz različnih slovenskih pokrajin
- kritično presoditi kvaliteto hrane v naših trgovinah 
- korelacija z ostalimi predmeti ( BIO, KEM, GVZ, LVZ, TJ, ŠVZ, GEO, ZGO, GOS..)
- poudarek na športnih aktivnostih
- predstaviti projekt

več o projektu:
uradna stran: www.zrss.si/skritizaklad

 

PROJEKT COMENIUS

Naša šola bo v letošnjem šolskem letu prvič sodelovala v projektu Comenius 1 – Šolski razvojni projekt. Projekt poteka pod okriljem Centra za mobilnost in evropske programe izobraževanja in usposabljanja, ali na kratko CMEPIUS, ki ga je ustanovila Vlada RS.

Projekt bo trajal tri šolska leta, v njem pa bomo sodelovali skupaj z šolami z Nizozemske, Norveške, Walesa in Finske. Že novembra bo naša šola gostiteljica predstavnikom šol iz omenjenih držav, na srečanju pa bomo zastavili in razvili smernice našega projekta, ki se imenuje »You are smarter than you think«. V projektu bomo sodelovali tako učitelji kot učenci, glavni poudarek pa bo na razvijanju in tudi uporabi različnih načinov učenja in prilagajanje teh načinov učencem, saj se zavedamo, da je vsak otrok individuum, ki dojema stvari ter svet okoli sebe na različen način. 

Aprila se bomo odpravili na Norveško, kjer bomo že prve rezultate pokazali v praksi, prav tako pa se bodo učenci naučili osnovne besede in izraze v jezikih sodelujočih držav, saj želimo, da se spoznajo z jezikom in načinom življenja njihovih sovrstnikov po Evropi. Prav tako bo sodelovanje pripomoglo razširiti vedenje o slovenski kulturi, jeziku in življenju. Ob koncu vsakega šolskega leta bomo izdelali končni izdelek, kjer bomo predstavili dejavnosti našega sodelovanja.

več o projektu:
uradna stran:

 

Namen projekta e-šol je vzpostaviti mrežo šol – javno dostopnih točk po Sloveniji za računalniško opismenjevanje najširšega kroga ljudi.

Z uvajanjem e-šol želi Ministrstvo za informacijsko družbo v sodelovanju z Ministrstvom za šolstvo, znanost in šport ter lokalno skupnostjo približati informacijsko tehnologijo in znanja iz tega področja širšemu krogu ljudi v republiki Sloveniji.

V zameno za pridobljeno računalniško tehnologijo bo naša šola v popoldanskem času in ob sobotah dopoldne odprla vrata različnih dejavnostim iz področja informacijske tehnologije. Tekli bodo brezplačni seminarji iz različnih področij informacijskega opismenjevanja:

seznanjanje z novostmi na področju komunikacij;

seznanjanje z elektronskim poslovanjem z banko, knjižnico, Upravno enoto…;

izvajanje seminarjev: Windows, Word, Power Point, Excel, Corel Draw, internet, oblikovanje spletnih strani, digitalna fotografija, digitalna videotehnika…

Aktivnosti bodo objavljene v občinskem koledarju prireditev, v lokalnem časopisu Šentjurčan in na spletni strani šole.

več o projektu
uradna stran: e-tocke.gov.si

 

Projekt EKO šola kot način življenja uvaja okoljsko vzgojo v osnovno šolo z namenom vključevanja celotne šole v aktivnosti na tem področju.

Je mednarodni projekt, ki skrbi za okoljsko izobraževanje v okviru Evropske unije.

Eko šole v svoje delo vključujejo naslednje tematske sklope: voda, odpadki, energija in transport. Za aktivno izvajanje projekta na šoli skrbi odbor za okolje, v katerega so vključeni predstavniki šole, predstavniki učencev in staršev, predstavniki občinske in lokalne oblasti, predstavniki sorodnih podjetij, predstavniki za varstvo okolja v občini in drugi.

Šola si izdela tudi svoj eko simbol, ki ponazarja sklop, za katerega se je odločila.

OŠ Franja Malgaja Šentjur bo izvajala tematski sklop VODA, podružnica Blagovna pa tematski sklop ODPADKI.

Osnovni cilji, ki smo si jih zadali, so vzgajanje pozitivnega odnosa do narave, navajanje na odgovorno ravnanje v okolju, izobraževanje v smeri večje ekološke osveščenosti, kritično opazovanje, razmišljanje in opozarjanje na problematiko, skrb za lastno okolje ter posredno gojenje zdravega načina življenja.

Zavedamo se, da lahko z našim ravnanjem prispevamo k lepši prihodnosti modrega planeta.

več o projektu
uradna stran: www.eko-sola.com

 

 

Evropski jezikovni listovnik 

 

Evropski jezikovno mapo so v letu 2001, Evropskem letu jezikov, uvajali po vsej Evropi. Ministri za šolstvo vseh držav članic Sveta Evrope so pred kratkim priporočili vladam, da naj v njihovih državah, v skladu s šolsko politiko, podpirajo uvajanje in rabo Evropske jezikovne mape.

 
Na razpisani 3-letni projekt Zavoda RS za šolstvo se je prijavila tudi naša šola in pristopila k uvajanju Evropskega jezikovnega listovnika za osnovnošolce v sedmem razredu, da bi povečali učinkovitost učenja tujih jezikov v šoli in izven nje ter da bi učenci razvijali kompetence za samostojno, odgovorno, vseživljenjsko učenje. Ta osebni dokument bo kazal zmožnosti posameznega učenca v različnih jezikih in njegove stike z drugimi kulturami ter usmerjal posameznikovo učenje jezikov. Pri urah angleščine in nemščine se bodo učenci naučili razvrščati svoje jezikovne zmožnosti s pomočjo dokumenta Sveta Evrope, imenovan Skupni evropski okvir smernic za učenje in poučevanje tujih jezikov, na šest referenčnih ravni, in sicer od vstopne A1 do ravni mojstrstva C2. Učenci bodo beležili in spremljali svoje delo z jeziki, se samoocenjevali, načrtovali prihodnje delo - kje se moram še izboljšati - in primerjali svoje znanje tujih jezikov z vrstniki v Evropi. 

Med letom bodo v Zbirnik EJL-a vlagali različne izdelke, ki bodo kazali njihovo učno pot. Učenci bodo ob koncu šolskega leta svoje jezikovne listovnike predstavili oddelčnemu učiteljskemu zboru in staršem ter tako dokazali, da je vsakdo lahko uspešen, vsak učenec lahko zna in zmore, če …

več o projektu:
uradna stran:

 

 

Projekt Ja-Ling Comenius je projekt, v katerem sodeluje 10 držav (Avstrija, Češka republika, Finska, Francija, Madžarska, Nemčija, Poljska, Portugalska, Slovenija in Španija) .
Osnovna šola Franja Malgaja Šentjur se je v projekt vključila s šolskim letom 2004/2005 in prvi odzivi učencev so po enoletnem preizkušanju več kot spodbudni, saj je med tistimi, ki se seznanjajo s pristopom Ja – Ling, opaziti veliko zanimanje za tuje jezike. Učenci uživajo v vlogi jezikovnih raziskovalcev oz. detektivov in na zabaven način odkrivajo podobnosti in razlike med jeziki. Na ta način raste njihova jezikovna zavest, uzaveščajo zgradbo lastnega jezika in pridobivajo znanja in sposobnosti za učenje jezikov.
Pri projektu Ja-ling oz. vrata v jezike ne gre toliko za učenje jezikov, temveč gre bolj za spoznavanje jezikov in različnih kultur narodov. Z jezikovnim in medkulturnim uzaveščanjem se želi razviti pozitiven odnos do jezikovne in kulturne različnosti. Drugi večji cilj tega projekta je razvijanje metajezikovne zmožnosti, ki bo učencu prišla prav pri učenju jezikov nasploh.

Projekt Ja- Ling s pomočjo raznih gradiv, ki jih pripravljajo učiteljice v sodelovanju s Pedagoško fakulteto v Ljubljani:
  • a razvija zanimanje za jezike, vključno z materinim jezikom,
  • a ozavešča o jezikovni različnosti v razredu in razvijal pozitiven odnos do le-te,
  • a razvija sposobnosti opazovanja jezika (iskanje podobnosti in razlik med jeziki), 
  • a spodbuja odprtost in spoštovanje do različnih kultur in njihovih pripadnikov,
  • a spodbuja ohranjanje dvojezičnosti otrok priseljencev.

več o projektu:
uradna stran: jaling.ecml.at