Osnovna šola Prežihovega Voranca Bistrica

Z roko v roki mavrično prihodnost gradimo.

OŠ Prežihovega Voranca Bistrica>> O šoli>> Katalog informacij javnega značaja>> Pravila šolske prehrane

Na osnovi 6. člena in 37. člena Zakona o šolski prehrani (Ul. RS, 43/2010), 141. člena Zakona o uravnoteženju javnih financ (Ul. RS 40/2012) je svet zavoda OŠ Prežihovega Voranca Bistrica na svoji seji dne, 2. 7. 2012, po predhodni obravnavi na učiteljskem zboru dne 26. 6. 2012 sprejel nova
PRAVILA
šolske prehrane v OŠ PREŽIHOVEGA VORANCA BISTRICA

 1. člen

S temi pravili šolske prehrane se v zavodu določi:

 1. člen

 

Šolska prehrana pomeni organizirano prehrano učencev v času, ko v zavodu poteka pouk v skladu S šolskim koledarjem. Šolska prehrana obsega, zajtrk, malico, kosilo in popoldansko malico oziroma tisti obrok, ki ga starši za svojega otroka prijavijo v posameznem šolskem letu. Šola v okviru dejavnosti javne službe obvezno organizira malico, ostale obroke pa staršem ponudi kot dodatno ponudbo.

V šolskem prostoru zavoda v skladu z zakonom o šolski prehrani, ne smejo biti nameščeni prodajni avtomati za distribucijo hrane in pijače.

 1. člen

 

Z uveljavitvijo Zakona o uravnoteženju javnih financ, se iz državnega proračuna ne zagotavljajo več sredstva za subvencioniranje prehrane vsem učencev v obliki splošne subvencije za šolsko malico, temveč so do splošne subvencije za šolsko malico upravičeni le tisti učenci, ki bodo glede na njihov socialni status upravičeni do dodatne subvencije za malico v višini 1/3 cene malice. Do splošne subvencije bo učenec upravičen od dneva, ko mu je priznana pravica do dodatne subvencije.

 1. člen

 

Z uveljavitvijo Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev, je od 1. 9. 2012 odločanje o pravici do subvencionirane malice (dodatne subvencije) in o subvencije za kosila učencev, v pristojnosti centrov za socialno delo. Straši na center za socialno delo oddajo vlogo praviloma v mesecu juniju, po koncu pouka, tako da lahko center odloča v upravičenosti do subvencij že za novo šolsko leto. Lahko pa jo oddajo tudi kadarkoli med šolskim letom.

Starši oz. skrbniki morajo centru za socialno delo med letom takoj sporočiti vsako spremembo, ki vpliva ali bi lahko vplivala na upravičenost do pravice iz javnega sredstva, to je do dodatne subvencije za malico ali subvencije za kosilo.

 

I. EVIDNENTIRANJE IN NADZOR NAD KORIŠČENJEM OBROKOV ŠOLSKE MALICE
5. člen
Prijavo na šolsko prehrano šoli oddajo starši, skrbniki ali druge osebe, pri katerih je učenec v oskrbi. Prijava se odda na šoli, kjer učenec obiskuje pouk praviloma v mesecu juniju za prihodnje šolsko leto in na predpisanem obrazcu, ki je priloga zakona o šolski prehrani. Odda pa se lahko tudi kadarkoli med šolskim letom.

Obrazec starši izpolnijo le v delu, ki se nanaša na prijavo šolske prehrane, rubrik kot so » Vloga za dodatno subvencijo za kosilo« in » Vloga za subvencijo za kosilo« starši ne izpolnjujejo oziroma starši izpolnijo prilagojen obrazec šole, brez navedenih vlog. O teh pravicah odloča center za socialno delo. Šola bo imela preko aplikacije CEUVIZ vpogled v podatke o dodeljenih dodatnih subvencijah in subvencijah za kosilo. Do vzpostavitve aplikacije si šola pridobi potrebne podatke od staršev.

Od 1. septembra 2012 je do splošne subvencije upravičen samo tisti učenec, ki mu je priznana pravica do dodatne subvencije v višini 1/3 cene malice, in sicer od dneva, ko mu je pravica do dodatne subvencije v višini 1/3 cene malice priznana.
Ceno subvencionirane malice s posebnim sklepom določi minister pristojen za šolstvo, praviloma pred pričetkom šolskega leta.

7. člen

Odjava prehrane
Prehrana se lahko odjavi na način, da jo za učenca odjavijo starši. Za pravočasno odjavo se šteje odjava posameznega obroka, če se ga odjavi vsaj en delovni dan prej v pisarni poslovne sekretarke zavoda  ali v kuhinji šole in sicer najkasneje do 11.00 ure. Za učenca, ki je odsoten od pouka zaradi udeležbe oziroma sodelovanja pri dejavnostih, ki jih organizira šola, obrok odjavi šola oziroma učitelj.

 1. člen

Kadar je učenec bolan oziroma odsoten za daljše obdobje, morajo starši odsotnost učenca takoj sporočiti razredniku oz. poslovni sekretarki zavoda in odjaviti prehrano za daljše obdobje. Prepozno odjavljeni obroki ali sploh ne odjavljeni obroki se ne odštevajo in so jih starši dolžni v celoti poravnati. Za obroke, ki jih zaradi bolezni otroka oziroma izrednih okoliščin starši ne morejo pravočasno odjaviti, se obdrži pravico do subvencije za prvi dan odsotnosti. Pravica ni prenosljiva.  

 1. člen 

Pravočasno odjavljeni obroki prehrane se učencu poračunajo in odštejejo pri položnici za mesec v znesku, ki je določen za posamezni obrok prehrane.

 1. člen

Dnevna evidenca upravičenosti in koriščenja šolske malice
Do šolske malice so učenci upravičeni vsak delovni dan svoje prisotnosti pri pouku ali drugih dejavnostih zavoda. Upravičenost učencev do šolske malice se evidentira dnevno na posebnem obrazcu. Dnevno evidenco vodi kuharica v kuhinji na  posebnem obrazcu, v katerega evidentira naslednje podatke:

Na osnovi zbranih podatkov odjav odgovorna oseba (kuharica) pripravi dnevno zbirno preglednico vseh upravičencev do malice, ter šole najkasneje do 8.00 ure sporoči skupno število upravičencev do šolske malice.

12. člen

Mesečna evidenca upravičenosti in koriščenja šolske malice
Mesečno evidenco upravičenosti do šolske malice na osnovi dnevnih zbirnih preglednic vodi vodja šolske prehrane na predpisanem obrazcu. Odgovorna oseba je zadolžena in skrbi, da se pravočasno do določenega roka pripravi obrazec mesečne upravičenosti učencev za šolsko malico, ki je podlaga za vnos podatkov v centralno evidenco, na osnovi katere šola pridobi izplačilo subvencije za učence ki so upravičeni do dodatne subvencije. Obrazec se vodi v dveh izvodih, od katerih enega obdrži odgovorna oseba,  drugi se izroči v računovodstvo zavoda.

Na osnovi pripravljene mesečne evidence, se v računovodstvu zavoda pripravi obračun posameznih obrokov za pretekli mesec, ki se pošlje staršem v obliki položnice v izplačilo.

Vnos podatkov v centralno evidenco za pridobitev subvencije
Na osnovi pripravljenega mesečne evidence oziroma zbirne preglednice, odgovorna oseba zavoda – poslovna sekretarka - do 10. dneva v mesecu za pretekli mesec vnese podatke o številu prijavljenih učencev, številu prevzetih subvencioniranih obrokov, številu odjavljenih subvencioniranih obrokov in številu nepravočasno odjavljenih subvencioniranih obrokov za prvi dan odsotnosti zaradi bolezni ali izjemnih okoliščin.
Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport na osnovi vnesenih podatkov v centralno evidenco, šoli nakazuje ustrezen znesek za splošno subvencijo za učence ki so do nje upravičeni. Za vnos podatkov v aplikacijo je odgovorna pooblaščena oseba zavoda, to je  poslovna sekretarka.

15. člen

Nadzor nad vodenjem dnevnih in mesečnih evidenc, ter vnosom podatkov v centralni register

Nadzor nad vodenjem dnevnih in mesečnih zbirnih evidenc, nad pravilnim in točnim sporočanjem dnevnih podatkov v šolsko kuhinjo, nad koriščenjem obrokov, ter nadzor nad vnosom podatkov v evidenco centralnega registra za izplačilo subvencije s strani MIZKŠ vrši ravnateljica zavoda.

II. EVIDENTIRANJE IN NADZOR NAD KORIŠČENJEM OBROKOV ŠOLSKIH KOSIL

 1. člen

 

Dnevna evidenca upravičenosti in koriščenja šolskih kosil

Dnevna evidenca šolskih kosil se vodi v  kuhinji zavoda. Starši so dolžni ob pričetku vsakega meseca oziroma za daljše obdobje s sklenjeno pogodbo med starši in šolo, opredeliti mesečno oziroma obdobno koriščenje kosila. V kolikor je s pogodbo med starši in šolo določeno, da učenec vsakodnevno koristi obrok kosila, mora starš učenca v primeru dnevne odjave kosila, to sporočiti en delovni dan prej in sicer najkasneje do 11. ure v pisarno poslovne sekretarke ali kuhinje.   

 1. člen

 

Kadar je učenec bolan oziroma odsoten za daljše obdobje, morajo starši odsotnost učenca takoj sporočiti v tajništvo šole in odjaviti kosilo za daljše obdobje. Prepozno odjavljeni obroki kosila ali sploh ne odjavljeni obroki se ne odštevajo in jih je naročnik dolžan v celoti poravnati. Če starši zaradi izrednih okoliščin ali utemeljenih razlogov ne morejo pravočasno odjaviti kosila, ima učenec pravico do subvencije tudi za prvi dan odsotnosti, v kolikor je do take subvencije upravičen na podlagi odločbe CSD. Učencu pripada subvencija za kosilo v višini cene kosila. Pravica ni prenosljiva.

 1. člen 

Za učenca, ki kosilo koristi občasno, morajo starši v tajništvu zavoda kosilo za naslednji dan naročiti en delovni dan prej in sicer najkasneje do 9.00 ure. Naročila kosil po določeni uri zaradi organizacije dela niso več možna. 

 1. člen

V kolikor pride med letom s strani staršev do spremembe želenih obrokov oziroma do ukinitve kosila, morajo starši to sporočiti razredniku oz. v tajništvo zavoda, da se odpove pogodbo med starši in šolo.

III. RAVNANJE Z NEPREVZETIMI OBROKI PREHRANE

 1. člen

Za obroke, ki niso bili pravočasno odjavljeni oziroma jih učenci niso pravočasno prevzeli, se omogoči, da jih koristijo drugi učenci, ki to želijo. Ne prevzeti obroki se tako učencem ponudijo in dajo na razpolago.

IV. ČLANI SKUPINE ZA PREHRANO IN TER SESTAVA IN ŠTEVILO ČLANOV

 1. člen

V zavodu je imenovana skupina za šolsko prehrano, ki jo je imenovala ravnateljica zavoda. Mandat članov skupine traja do njihove razrešitve s strani ravnatelja zavoda. V skupini za prehrano so predstavniki zavoda, kuharica, predstavniki staršev/skrbnikov  in predstavniki učencev, ki jih ravnatelj zavoda imenuje s posebnim sklepom.

 1. člen

Skupina za prehrano daje pobude, mnenja in predloge pri organizaciji šolske prehrane, s ciljem zagotoviti kakovostnejšo prehrano in prispevati k dvigu kulture prehranjevanja. Podane in utemeljene ter koristne predloge, mnenja, pobude, organizator prehrane vključi v jedilnike za prehrano, ter upošteva pri nabavah živil. Prav tako se dogovorjeni postopki upoštevajo pri pripravi prehrane v kuhinji. 

 

V. NAČIN OBVEŠČANJA STARŠEV IN UČENCEV

 1. člen

Šola učence in starše najkasneje do pričetka novega šolskega leta seznani s temi pravili šolske prehrane. Staršem in učencem šola predstavi določila teh pravil šolske prehrane, predvsem pa jih seznani z načinom prijave učenca v šolsko prehrano, načinom pridobitve dodatne subvencije za malico oziroma kosilo, kako ravnati v primeru naročil ali odjav posameznih obrokov, z obveznostmi, ki nastopijo s prijavo v šolsko prehrano, ter ostalimi določili pravil in zakona o šolski prehrani.

 1. člen

Učence šola seznani na razrednih urah.
Starše šola seznani z objavo na spletni strani, na skupnem sestanku ob koncu šolskega leta, s publikacijo zavoda ter s podpisom  pogodbe med starši in šolo, v kateri se podrobneje opredelijo obroki, ki jih učenec v šoli koristi, načinom odjave obrokov prehrane, z načinom plačevanja obveznosti ter ostalimi določili, ki so pomembni za uresničevanje pravic in obveznosti med šolo in starši.

 1. člen

S prijavo učenca na šolsko prehrano nastopi dolžnost učenca in staršev, da spoštujejo pravila šolske prehrane, redno plačujejo prispevek za šolsko prehrano, pravočasno odjavijo posamezni obrok v skladu s temi pravili, da plačajo polno ceno posameznega obroka, če ga ne odjavijo in da zavodu sporočijo vsako spremembo podatkov, ki bi vplivali na obveznosti do zavoda.

 1. člen

Podpis pogodbe s starši ob pričetku šolskega leta

Starši sklenejo z zavodom, na osnovi določil Pravil šolske prehrane, pred pričetkom vsakega šolskega leta pogodbo, v kateri se opredelijo obroki prehrane, ki jih bo učenec v šolskem letu koristil. S pogodbo se opredeli tudi način naročanja oziroma odjav posameznih obrokov ter obveznost plačevanja stroškov, ki nastajajo s koriščenjem posameznih obrokov prehrane v skladu s Pravili šolske prehrane.

 1. člen

Starši so za svojega otroka, ki v šoli koristi posamezni obrok prehrane, dolžni poravnati stroške, ki s koriščenjem nastajajo. Stroške so dolžni poravnati redno in pravočasno na podlagi prejete položnice za posamezni mesec. V primeru, da starši ne bodo  pravočasno oziroma po prejetih dveh opominih za neplačane obveznosti poravnali svoje obveznosti do šolske prehrane, bo šola učencu takoj ukinila , kosilo ali  popoldansko malico, v kolikor jo učenec ima in predhodno o tem obvesti starše. Vse obroke prehrane bo lahko učenec koristil le v primeru sprotnega, dnevnega kupovanja bonov za kosilo oziroma za popoldansko malico. Dolg, ki bi nastal iz naslova neporavnanih obveznosti za šolsko prehrano, pa se bo izterjal preko sodišča.

VI. DEJAVNOSTI, S KATERIMI SE VZPODBUJA KULTURA PREHRANJEVANJA V ZAVODU 

 1. člen

Prehrana učencev je sestavni del življenja, dela učencev in vsake šole. Učitelji,  kot tisti ki so najbližji učencem lahko največ pripomorejo h kulturi prehranjevanja v šoli. Odločitev o tem, ali se bodo upoštevale smernice zdravega prehranjevanja ali ne, je odvisna od posameznikov, v šoli pa predvsem od organizatorja prehrane ter ravnatelja zavoda.

 1. člen

Dejavnosti, s katerimi želi šola vzpodbujati kulturo prehranjevanja so:

 

VII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

30. člen

Nova Pravila šolske prehrane je na osnovi zakona o šolski prehrani in Zakona o uravnoteženju javnih financ pripravila ravnateljica v sodelovanju s skupino za prehrano. Sprejme jih svet zavoda po postopku in na način, ki je določen za sprejemanje internih aktov zavoda.

31. člen

Z dnem uveljavitve teh novih pravil šolske prehrane, prenehajo veljati Pravila šolske prehrane, ki so bila sprejeta na seji sveta zavoda dne, 17. 6. 2010.

32. člen

Ta Pravila šolske prehrane se po sprejetju na seji sveta zavoda izobesijo na oglasno desko zavoda in pričnejo veljati osmi dan po objavi na oglasnem mestu na sedežu zavoda.
V Srednji Bistrici, dne 2. 7. 2012
                                                                                                             

Predsednik/predsednica sveta zavoda,
                                                                                                                 Melita Tompa Lebar