Osnovna šola Prežihovega Voranca Bistrica

 

Odgovorna šola preudarno, vedoželjno in ustvarjalno v bodočnost.

OŠ Prežihovega Voranca Bistrica>> O šoli>> Katalog informacij javnega značaja

Katalog informacij javnega značaja Osnovne šole Prežihovega Voranca Bistrica

1. OSNOVNI PODATKI O KATALOGU

Naziv zavoda:

 

Osnovna šola Prežihovega Voranca Bistrica, Srednja Bistrica 49/b, 9232 Črenšovci

Tel:     02 5735-820 – poslovna sekretarka, računovodja           02 5735-822 – ravnateljica zavoda  

Odgovorna uradna oseba:

Ravnateljica  zavoda, mag. Terezija Zamuda

Datum prve objave kataloga:

Katalog je bil objavljen 8.1.2007

Datum zadnje spremembe:

1.10.2018

Podatki o dostopnosti kataloga v elektronski in fizični obliki:

Katalog je dostopen v elektronski obliki na http://www.opvbistricams.si in v fizični obliki na sedežu Osnovne šole Prežihovega Voranca Bistrica, Srednja Bistrica 49/b, 9232 Črenšovci

2. SPLOŠNI PODATKI O ZAVODU IN INFORMACIJAH JAVNEGA ZNAČAJA, S KATERIMI RAZPOLAGA

2.a Organigram in podatki o organizaciji zavoda (kratek opis delovnega področja zavoda):

Podatki o organizaciji zavoda (kratek opis delovnega področja zavoda):

– P/85.200     Osnovnošolsko izobraževanje
– P/85.100      Predšolska vzgoja
– G/47.890     Trgovina na drobno na stojnicah in tržnicah z drugim blagom
– G/47.990     Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln, stojnic in tržnic
– H/49.391      Medkrajevni in drugi cestni potniški promet
– I/56.290      Druga oskrba z jedmi
– J/58.140      Izdajanje revij in druge periodike
– J/58.190      Drugo založništvo
– L/68.200     Oddajanje in obratovanje lastnih in najetih nepremičnin
– N/82.300      Organiziranje razstav, sejmov, srečanj
– N/82.190      Fotokopiranje, priprava dokumentov in druge posamične dejavnosti
– P/85.510      Izobraževanje, izpopolnjevanje in
usposabljanje na področju športa in rekreacije
– P/85.520      Izobraževanje, izpolnjevanje in usposabljanje na področju kulture in umetnosti
– P/85.590     Drugje nerazvrščeno izobraževanje,
izpolnjevanje in usposabljanje
– P/85.600     Pomožne dejavnosti za izobraževanje
– R/90.010     Umetniško uprizarjanje
– R/91.011      Dejavnost knjižnic
– R/93.110      Obratovanje športnih objektov
– N/82.990    Drugje nerazvrščene spremljajoče dejavnosti za poslovanje.

 

Seznam vseh organizacijskih enot zavoda (naziv organizacijske enote zavoda, naslov in drugi kontaktni podatki, vodja notranje organizacijske enote).

Vrtec Bistrica, Srednja Bistrica , 9232 Črenšovci

Tel:  02 5735-828

Faks: 02 5735-821

Pomočnik ravnatelja za enoto Vrtec Bistrica:

Mag. Erika Hvala, pomočnica ravnateljice, pedagoški vodja vrtca in svetovalna delavka
Kontakt: 02 5735 827

Organigram zavoda:

organigram

 

2.b Kontaktni podatki uradne osebe(oseb), pristojnih za posredovanje informacij:

Pristojne osebe:

Terezija Zamuda – ravnateljica zavoda,
Tel.: 02 5735-822, 

Faks: 02 5735-820,

e-naslov:  terezija.zamuda@guest.arnes.si

2.c Seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov Evropskih skupnosti z delovnega področja organa (preko državnega,lokalnega oziroma evropskega registra predpisov):

Notranji predpisi in interni akti zavoda:

Državni predpisi (z delovnega področja zavoda):

Šola:

Vrtec Bistrica:

 

Zakonodaja dostopna na :Register predpisov Republike Slovenije

Predpisi EU:

Zakonodaja dostopna na :Povezava na evropski register predpisov 

 

2.d Seznam predlogov predpisov (preko državnega oziroma lokalnega registra predpisov):

Predlog predpisov:

Zavod ni predlagatelj predpisov

 

2.e Seznam strateških in programskih dokumentov po vsebinskih sklopih:

Seznam strateških in programskih dokumentov:

Letni delovni načrt zavoda (LDN);

Letno poročilo zavoda;
Program dela zavoda;
Kadrovski načrt zavoda;

Samoevalvacijsko poročilo o vzgojnem delu zavoda;

Finančni načrt zavoda;

Polletno poročilo zavoda;

Inventurni elaborat zavoda;

2.f Seznam vrst upravnih, sodnih ali zakonodajnih postopkov:

Vrste postopkov, uradnih ali javnih storitev, ki jih organ vodi ali zagotavlja svojim uporabnikom:

Postopki za uresničevanje pravic učencev;
Postopek imenovanja ravnatelja zavoda;
Postopek registracije zavoda in vpisa sprememb v SR;

Postopek imenovanja predstavnikov v pritožbeno komisijo zavoda;
Postopek izvolitve predstavnikov v Upravni odbor šolskega sklada;
Postopek dodelitve sredstev za subvencionirano šolo v naravi;
Izdaja nadomestnih dokumentov in listin – izpis podatkov iz evidenc;
Postopki za uresničevanje pravic zaposlenih;

 

2.g Seznam javnih evidenc, s katerimi organ upravlja:

Seznam evidenc:

Seznam vpisanih učencev in otrok za tekoče šolsko let – ni prosto dostopna;
Evidenca zaposlenih – ni prosto dostopna;
Evidenca upokojencev – ni prosto dostopna;
Dnevna evidenca o izrabi delovnega časa zaposlenih – ni prosto dostopna;
Evidenca o kolektivnih sporih – ni vzpostavljena;
Evidenca opravljenih zdravniških pregledov, VPD;
Evidenca o  prejemnikih regresirane šole v naravi – ni prosto dostopna;
Evidenca o nadarjenih učencih – ni prosto dostopna;
Evidenca prijavljenih otrok na NPZ – ni prosto dostopna;

Evidenca učencev, ki potrebujejo individualno in skupinsko pomoč – ni prosto dostopna;

2.h Seznam drugih informatiziranih zbirk podatkov:

Seznam zbirk:

Zbirka podatkov o kadrovski evidenci;
Zbirka podatkov o plačah zaposlenih;
Zbirka podatkov o šolski dokumentaciji;
Zbirka podatkov o napredovanju učencev, izdanih spričevalih, vzgojnih opominih in drugih listinah;
Zbirka podatkov o učencih, vpisanih v osnovno šolo in njihovih starših;
Zbirka podatkov o učencih, ki potrebujejo pomoč oziroma svetovanje;
Zbirka podatkov o gibalnih sposobnostih in morfoloških značilnostih učencev;
Zbirka podatkov o učencih, ki opravljajo nacionalno preverjanje znanja – BRIŠITE!!!!!
Zbirka podatkov o dokumentaciji v vrtcih;
Evidenco vpisanih in evidenco  vključenih otrocih v vrtec;
Evidenco otrok, ki potrebujejo svetovanje oziroma pomoč;
Evidenca plačil staršev;
Evidenco  upravičencih do sofinanciranja plačil staršev iz državnega proračuna;

Centralna evidenca udeležencev izobraževanja.

2.i Najpomembnejši vsebinski sklopi drugih informacij javnega značaja oziroma seznam posameznih dokumentov:

Sklopi informacij - sledijo razčlenjenemu opisu delovnega področja organa:

Urniki učencev za  šolsko leto;

Urniki oddelkov za šolsko leto;
Šolski koledar za šolsko leto;
Cenik malic, kosil ter drugih storitev za šolsko leto;

 

3.OPIS NAČINA DOSTOPA DO DRUGIH INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA

Opis dostopa do posameznih sklopov informacij:

Večina splošnih informacij je dostopna prek spleta na : http://www.opvbistricams.si

Fizični dostop:

Informacije so fizično dostopne vsak delavnik na sedežu Osnovne šole Prežihovega Voranca Bistrica v času uradnih ur.

Uradne ure:

Glavna pisarna zavoda:

Ponedeljek od 11. – 13. ure
Sreda od 14. – 16. ure
Petek od 11. – 13.ure
Ravnateljica zavoda:
Vsak dan od 7.30. – 15.30 ure.

 

Vpogled v zahtevano informacijo je brezplačen;
Za posredovanje prepisa, fotokopije ali elektronskega zapisa zahtevane informacije se zaračunajo materialni stroški v višini 0,62 EUR za ponovno uporabo informacij v pridobitne namene se zaračuna ustrezna cena v višini v skladu z stroškovnikom.   

4.SEZNAM NAJPOGOSTEJE ZAHTEVANIH INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA

Seznam desetih najpogosteje zahtevanih informacij oziroma tematskih sklopov (samodejno generiran seznam, ki ga določa povpraševanje po posamezni informaciji):

Zahteva za posredovanje podatkov o dobaviteljih in sklenjenih pogodbah za čistila in sanitarni material.