Osnovna šola Prežihovega Voranca Bistrica

Odgovorna šola preudarno, vedoželjno in ustvarjalno v bodočnost.

OŠ Prežihovega Voranca Bistrica>> Program dela>> Predmetnik

Predstavitev osnovnega programa šole - predmetnik

Predmetnik
S predmetnikom se določijo izbirni predmeti, letno in tedensko število ur pouka posameznih obveznih in izbirnih predmetov, dnevi dejavnosti, število ur oddelčne skupnosti in minimalno število ur, potrebnih za uresničevanje učnega načrta (95 % ur).

* − število ur se razlikuje glede na število izbirnih predmetov

Prva triada


PREDMET

RAZRED

 

1.

2.

 3.

 

T

L

T

L

T

L

Slovenski jezik

6

210

7

245

7

245

Likovna umetnost

2

70

2

70

2

70

Glasbena umetnost

2

70

2

70

2

70

Spoznavanje okolja

3

105

3

105

3

105

Matematika

4

140

4

140

5

175

Tuj jezik – angleščina 

 

 

2

70

2

70

Šport

3

105

3

105

3

105

Oddelčna skupnost

0

0

0

0

0

0

Kulturni dnevi

4 dni

4 dni

4 dni

Naravoslovni dnevi

3 dni

4 dni

3 dni

Športni dnevi

5 dni

5 dni

5 dni

Tehniški dnevi

3 dni

3 dni

3 dni

Število predmetov

6

6

6

Tedensko ur

Največ 22

Največ 23

Največ 24

Tednov pouka

35

35

35

Druga triada


PREDMET

RAZRED

 

4.

5.

 6.

 

T

L

T

L

T

L

Slovenski jezik

5

175

5

175

5

175

Matematika

5

175

4

140

4

140

Likovna umetnost

2

70

2

70

1

35

Glasbena umetnost

1,5

52,5

1,5

52,5

1

35

Družba

2

70

3

105

/

/

Zgodovina

/

/

/

/

1

35

Geografija

/

/

/

/

1

35

Tuji jezik (1. TUJ – ang.)

2

70

3

105

4

140

Naravoslovje

/

/

/

/

2

70

Naravoslovje in tehnika

3

105

3

105

/

/

Šport

3

105

3

105

3

105

Tehnika in tehnologija

/

/

/

/

2

70

Gospodinjstvo

/

/

1

35

1,5

52,5

Oddelčna skupnost

0,5

17,5

0,5

17,5

0,5

17,5

Kulturni dnevi

3 dni

3 dni

3 dni

Naravoslovni dnevi

3 dni

3 dni

3 dni

Športni dnevi

5 dni

5 dni

5 dni

Tehniški dnevi

4 dni

4 dni

4 dni

Število predmetov

8

9

11

Tedensko ur

23,5

25,5

25,5

Tretja triada


PREDMET

RAZRED

 

7.

8.

9.

 

T

L

T

L

T

L

Slovenski jezik

4

140

3,5

122,5

4,5

144

Angleški jezik (1. TUJ)

4

140

3

105

3

96

Likovna umetnost

1

35

1

35

1

32

Glasbena umetnost

1

35

1

35

1

32

Geografija

2

70

1,5

52,5

2

64

Zgodovina

2

70

2

70

2

64

Domovinska in držav. vzgoja in etika

1

35

1

35

/

/

Biologija

/

/

1,5

52,5

2

64

Naravoslovje

3

105

/

/

/

/

Kemija

/

/

2

70

2

64

Fizika

/

/

2

70

2

64

Matematika

4

140

4

140

4

128

Tehnika in tehnol.

1

35

1

35

/

/

Šport

2

70

2

70

2

64

Izbirni predmet 1

1/2

35/70

1/2

35/70

1/2

32/64

Izbirni predmet 2

1

35

1

35

1

35

Izbirni predmet 2

1

35

1

35

1

35

Oddelčna skupnost

0,5

17,5

0,5

17,5

0,5

17,5

Kulturni dnevi

3 dni

3 dni

3 dni

Naravoslovni dnevi

3 dni

3 dni

3 dni

Športni dnevi

5 dni

5 dni

5 dni

Tehniški dnevi

4 dni

4 dni

4 dni

Število predmetov

14

16

14

Tedensko ur

25

25,5

25,5

Urnik OPB

1. ura

PREHRANA
(priprava na hranjenje, kulturno uživanje hrane)

 

SPROSTITVENI ODMOR
(gibalne aktivnosti, sodelovanje z okoljem, pohodi v naravo )

2. in 3. ura

SAMOSTOJNO UČENJE
(reševanje nalog, prebiranje enciklopedij)

4. ura

USMERJEN PROSTI ČAS
(likovna dejavnost, ples, petje, literarna dejavnost, igre, računalniške aktivnosti, šport) ter obisk interesnih dejavnosti in reševanje nalog

5. ura

SPROSTITVENE DEJAVNOSTI
(športne aktivnosti)

Organizacija dela v OPB

Kombinacija

Učitelji

1. skupina OPB1

1. razred in 4. razred

Melita Tompa Lebar

2. skupina OPB2

2. in 5. razred

Vesna Pintarič

3. skupina OPB3

3., 4. in 5. razred

Metka Filip in Mateja Zelko


 

ODDELEK PODALJŠANEGA BIVANJA

DAN V TEDNU

UČILNICA

OPB 1

ponedeljek- petek

1. razred (1. nadstropje)

OPB2

ponedeljek – petek

2. razred (1. nadstropje)

OPB3

ponedeljek in sreda

zgodovinska učilnica (2. nadstropje)

OPB3

torek, četrtek, petek

likovna učilnica (pritličje)

*Po 14. 30 uri združevanje skupin. Po tej uri smo v telovadnici ali na šolskem igrišču.

OPB predčasno napoti učenca iz šole samo s pisnim dovoljenjem staršev. Učenci so ob soglasju staršev dolžni redno obiskovati OPB, odsotnost starši pravočasno pisno opravičijo. Ko starši pridete po svojega otroka, potrkajte na vrata in počakajte zunaj, da se vaš otrok sam pripravi za odhod domov. Tako bo lahko delo v podaljšanem bivanju za ostale učence potekalo nemoteno naprej.

Pouk neobveznih izbirnih predmetov

Neobvezni izbirni predmet v 1. razredu, angleščina
V tem šolskem letu pričenjamo z učenjem neobveznega izbirnega predmeta angleščine. Pouk zaobjema 70 ur letno. Učenci bodo spoznavali osnove angleščine, kjer so vsebine prilagojene tako, da so primerne njihovi starostni stopnji, učenje je povezano s cilji in vsebinami drugih predmetov, učitelj/ica večino časa govori angleško. Predmet je ocenjen z opisnimi ocenami in v primeru, da se učenec odloči zanj, ga mora obiskovati celo leto.
Petra Šobak, učiteljica angleščine v 1. triletju

Neobvezni izbirni predmet nemščina od 7. do 9. razreda
V šolskem letu 2018/19 bomo na šoli izvajali neobvezni izbirni predmet (NIP) nemščina od 7. do 9. razreda. Predmet NIP nemščina se izvaja 2 uri tedensko in se zanj učenci odločajo prostovoljno. Pri predmetu učenci razvijajo slušno in govorno sporočanje ter bralno in pisno sporazumevanje.
Elizabeta Petrovič, učiteljica nemškega jezika

Neobvezni izbirni predmet šport od 4. do 6. razreda
Športna aktivnost otrok je v današnjem času  izrednega pomena, saj zaradi spremenjenega načina življenja včasih pozabimo nanjo. Z izbiro neobveznega izbirnega predmeta šport, je učencem omogočena dodatna športna aktivnost, pri kateri se bodo učenci seznanili z raznovrstnimi športnimi vsebinami in nadgradili svoje motorične sposobnosti ter različna športna znanja. Glavni namen izbirnega predmeta je, da učenci prijetno doživljajo šport in gibanje, spoštujejo pravila športnega obnašanja, oblikujejo odgovoren odnos do lastnega zdravja, medsebojno sodelujejo in razvijajo zdravo tekmovalnost.
Vsebine pri NIP:

Alojz Krevh, učitelj športa

Neobvezni izbirni predmet računalništvo od 4. do 6. razreda
Neobvezni izbirni predmet – računalništvo se izvaja v 4., 5. in 6. razredu v obsegu 1 ure tedensko. Učenci se pri računalništvu seznanjajo s tehnikami in metodami reševanja problemov in razvijajo algoritmičen način razmišljanja. Pri tem razvijajo kreativnost, ustvarjalnost, natančnost in logično razmišljanje. Razvijajo sposobnost in odgovornost za sodelovanje v skupini ter si krepijo pozitivno samopodobo. Učenje programiranja in s tem povezanega razmišljanja in miselnih procesov pa se povezuje tudi z drugimi predmetnimi področji: fizika, mehanika, matematika, biologijo (nano-biologija, biotehnološke vede), kemijo, zgodovino ali umetnostjo, jeziki, … Pri predmetu spoznajo algoritme, program Scratch (razmišljati na poseben računalniški način), Microsoftove programe, se seznanijo z osnovami varnosti na spletu in naučijo, kako shranjevati podatke.
Andrej Nemec, učitelj računalništva