EKOLOŠKI DEJAVNIKI, KI

VPLIVAJO NA USPEVANJE DREVES

Gozd je naravni ekosistem, ki je zgrajen iz življenjskega prostora (biotopa) in življenjske združbe (biocenoze). Vsa živa bitja, ki naseljujejo in si delijo isti življenjski prostor združujemo pod besedo življenjska združba. Življenjski prostor je vse kar živa bitja obdaja in vpliva na njihovo življenje. Te različne vplive imenujemo tudi ekološki dejavniki in jih razdelimo na žive in nežive Splet ekoloških dejavnikov soustvarja rastiščne razmere, le te pa določajo, kakšen gozd bomo na nekem področju uspeval. Tako se gozdne združbe v naravi ne nahajajo naključno, temveč so pogojene z rastiščnimi razmerami.

Neživi dejavniki:

 • količina padavin-vodni režim
 • temperatura
 • zgradba tal
 • veter
 • kamninska podlaga
 • podnebje
 • zemljepisna širina, dolžina in nadmorska višina
 • naklon terena, ekspozicija
 • svetloba

Živi dejavniki:

 • vsa živa bitja, ki so v različnih medsebojnih odnosih:
 • plen-plenilec
 • sožitje
 • zajedavstvo

V naravi so spremembe rastiščnih razmer dobro vidne npr. na grebenih, ki tvorijo ekološko mejo. Tako se na isti matični podlagi zaradi spremenjenih svetlobnih in toplotnih razmer pojavi gozd rdečega bora, namesto bukovega gozda. Če smo pozorni, bomo opazili, ne le druge drevesne vrste, temveč v celoti drugačno sestavo rastlinskih vrst.