KAMNINSKA PODLAGA IN ZGRADBA TAL NA GOLOVCU

Matično kamnino Golovca predstavljajo kremenov peščenjak, črni in glinasti skrilavec in lapor ter zelo malo apnenca 5%.

Tip tal, ki se razvije na takšni matični podlagi so DISTRIČNA RJAVA TLA z značilno razporeditvijo posameznih slojev ali horizontov:

 

 

O
A

B

 

 

C

 

R

 

 

O-ORGANSKI HORIZONT, ki ga sestavlja odpadlo listje, iglice, vejice, plodovi in drugi deloma razpadli rastlinski ostanki.

A-HORIZONT ali sloj humusa, ki je značilno temno obarvan, ki ga sestavljajo delno razkrojeni organski ostanki.
B-HORIZONT sloj prsti, ki se lepo svaljka med prsti, ker vsebuje glino in je zaradi železovih oksidov obarvan rdeče.
C-HORIZONT predstavlja zdrobljeno matično kamnino, ki je pomešana z delci prsti iz B-horizonta.
R-HORIZONT predstavlja čvrsto matično kamnino.

Za Golovec so značilna močno zakisana tla, saj se pH giblje med 4 in 5. Mislimo, da sta glavna vzroka predvsem matična kamnina in iglavci, ki s počasnim razkrajanjem iglic močno zakisajo tla. Na zgradbo tal pa ne vpliva le matična kamnina temveč tudi relief, nadmorska višina in podnebne razmere.
Tla so v gozdu zelo pomembna, saj v njih poteka razgradnja organskih snovi do mineralnih snovi in vračanje le-teh v kroženje. Predstavljajo prebivališče živalskih množic in nudijo pogoje za uspevanje in rast rastlin.

Tla predstavljajo živ sistem, ki nastaja s preparevanjem kamnin in razkrajanjem odmrlih organizmov.