Prva stran

VEČ O ŠOLI ...

ŠOLSKI KOLEDAR ZA ŠOLSKO LETO 2012/2013

 

PREDMETNIK devetletne osnovne šole

A. Obvezni program

Razred/ur tedensko

Predmeti

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Slovenščina

6

7

7

5

5

5

4

3,5

4,5

Matematika

4

4

5

5

4

4

4

4

4

Tuji jezik

 

 

 

2

3

4

4

3

3

Likovna vzgoja

2

2

2

2

2

1

1

1

1

Glasbena vzgoja

2

2

2

1,5

1,5

1

1

1

1

Družba

 

 

 

2

3

 

 

 

 

Geografija

 

 

 

 

 

1

2

1,5

2

Zgodovina

 

 

 

 

 

1

2

2

2

Državljanska vzgoja in etika

1

1

 

Spoznavanje okolja

3

3

3

 

 

 

 

 

 

Fizika

 

 

 

 

 

 

 

2

2

Kemija

 

 

 

 

 

 

 

2

2

Biologija

 

 

 

 

 

 

 

1,5

2

Naravoslovje

 

 

 

 

 

2

3

 

 

Naravoslovje in tehnika

 

 

 

3

3

 

 

 

 

Tehnika in tehnologija

 

 

 

 

 

2

1

1

 

Gospodinjstvo

 

 

 

 

1

1,5

 

Športna vzgoja

3

3

3

3

3

3

2

2

2

Predmet 1

 

 

 

 

 

 

2/1

2/1

2/1

Predmet 2

 

 

 

 

 

 

1

1

1

Predmet 3

 

 

 

 

 

 

1

1

1

Oddelčna skupnost

 

 

 

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

Število predmetov

6

6

6

8

9

11

14

16

14

Število ur tedensko

20

21

22

24

26

26

29,5

30

30

Število tednov pouka

35

35

35

35

35

35

35

35

32

Dnevi dejavnosti

Razred/dni dejavnosti letno

    Kulturni dnevi

4

4

4

3

3

3

3

3

3

    Naravoslovni dnevi

3

3

3

3

3

3

3

3

3

    Tehniški dnevi

3

3

3

4

4

4

4

4

4

    Športni dnevi

5

5

5

5

5

5

5

5

5

Število tednov dejavn.

3

3

3

3

3

3

3

3

3

B. Razširjeni program

Razred/ur tedensko

Dod. strokovna pomoč

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

Dop. in dod pouk

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Interesne dejavnosti

2

2

2

2

2

2

2

2

2

Podaljšano bivanje, jutranje varstvo, šola v naravi


URNIK

Šolske ure

Odmori

 

1. ura

8.00 do 8.45

          1. odmor

8.45 do 8.50

2. ura

8.50 do 9.35

          2. odmor: 
                  - malica 2. do 9.r. 

                  - PVZ, 1.r.

9.35 do 9.50
9.15 
do 9.30

3.ura

9.50 do 10.35

          3. odmor - rekreativni

10.35 do 10.50

4.ura

10.50 do 11.35

          4. odmor

11.35 do 11.40

5.ura

OPB

11.40 do 12.25

11.35 do 12.25

          Kosilo

12.25 do 12.55

6.ura

OPB

12.55 do 13.40

12.25 do 13.15

          Odmor

13.40 do 13.45

7.ura

OPB

OPB

OPB

13.45 do 14.30

13.15 do 14.00

14.00 do 14.50

14.50 do 15.40/16.00

 

 

 

PODALJŠANO BIVANJE

Podaljšano bivanje je oblika vzgojno-izobraževalnega procesa, ki jo šola organizira po pouku. Podaljšano bivanje organiziramo za učence od 1. do 5. razreda in za učence 6. do 9. razreda. Podaljšano bivanje vsebuje naslednje elemente: samostojno učenje, ustvarjalno preživljanje časa, sprostitvene dejavnosti, kosilo in interesne dejavnosti. Zaradi varnosti otroka in odgovornosti šole lahko učitelj podaljšanega bivanja dovoli predčasen odhod otroka samo s pisnim dovoljenjem staršev.


PREDŠOLSKA VZGOJA


Na šoli izvajamo krajši program predšolske vzgoje, ki smo ga poimenovali "cicibanova šola". Program poteka dvakrat/trikrat tedensko. Vsebinski del načrta je vezan na okolje, letne čase, praznovanja in aktualne dogodke. Pri svojem delu vzgojiteljica sodeluje z učitelji in učenci šole, s starši, starimi starši, šolsko svetovalno službo, zdravstveno službo in vaščani.

ČIPKARSKA DEJAVNOST

Čipkarsko dejavnost vodi vzgojiteljica Ivica Vidmar. Program zajema tehnike čipkanja, ki se razlikujejo po težavnosti.


Šolska knjižnica

Šola ima knjižnico. Knjižnica zbira knjižnično gradivo, ga strokovno obdeluje, hrani, predstavlja in izposoja ter opravlja informacijsko-dokumentacijsko delo kot sestavino vzgojno-izobraževalnega dela v šoli. Knjižničarka na šoli je učiteljica Silva Copič.

 

Učbeniški sklad

Šola ima učbeniški sklad. Njegovo upravljanje določa Pravilnik o upravljanju učbeniških skladov. Učbeniški sklad vodi knjižničarka Silva Copič.

DODATNI IN DOPOLNILNI POUK, INDIVIDUALNO DELO

Dodatni pouk je namenjen učencem, ki pri posameznih predmetih presegajo določene standarde znanj. Učencem, ki poleg rednega pouka potrebujejo še dopolnilno razlago snovi in pomoč pri učenju, je namenjen dopolnilni pouk. Za učence z učnimi težavami je organizirana individualna oz. skupinska pomoč.

DODATNA STROKOVNA POMOČ

Za učence, ki so po odločbi komisije za usmerjanje otrok s posebnimi potrebami predlagani, da se jih usmeri v izobraževalni program s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo, se zagotavlja dodatna strokovna pomoč v skladu z odločbo.


DELO Z NADARJENIMI

Na osnovi Koncepta odkrivanja in dela z nadarjenimi učenci poteka odkrivanje nadarjenih učencev v treh stopnjah: evidentiranje, identifikacija, seznanitev in mnenje staršev. Pri načrtovanju programa dela z nadarjenimi učenci sodelujejo razrednik, strokovni delavci šole, učenec in starši.

Zdravstveno varstvo

Zdravstveno varstvo otrok vključuje navajanje učencev na higieno in zdrav način življenja, zdravstveno vzgojo, sistematske preglede v zdravstvenem domu, zobozdravstvene preglede in tekmovanje za čiste zobe. Pri izvajanju zdravstvene vzgoje in preventive bomo sodelovali z Zdravstvenim domom Ajdovščina – s službo za zdravstveno vzgojo.

 
Prevozi učencev

Za učence je organiziran  avtobusni prevoz. Odhod avtobusa je ob 14.35 v smer Predmeja in ob 14.55 v smer Kovk . Prevoz dopolnjujemo s šolskim kombijem in sicer odvoz otrok predšolske vzgoje in 1. razreda.

VARSTVO VOZAČEV

Od ponedeljka do petka: od 14.35 do odhoda avtobusa v smer Kovk.

V času varstva vozačev so učenci dolžni upoštevati navodila učiteljev.

                                                                                                 JUTRANJE VARSTVO

Jutranje varstvo je organizirano za otroke 1. razreda in otroke ostalih razredov, če starši s pisno prošnjo za to zaprosijo.  Varstvo se prične ob 6.50. Z otroki je dežurni učitelj.

Šolska prehrana

Na šoli sta organizirana dva obroka: dopoldanska malica in kosilo.

Čas malice : 9.15 do 9.35 (PVZ, 1., 2.), 9.35 do 9.50 (3. do 9.r)

Čas kosila:   12.25 do 12.55

Dnevno evidenco prijav in odjav šolske prehrane vodijo učitelji in tajništvo šole. Organizatorka šolske prehrane je učiteljica Iris Lisjak.