prva stran


Osnovne informacije Naš kraj Zgodovina šole
Več o šoli

Strokovni delavci Prva stran Dejavnosti med šolskim letom Iz šolske kronike Obvestila


HIŠNI RED OSNOVNE ŠOLE OTLICA

HIŠNI RED OSNOVNE ŠOLE OTLICA.pdf

sprejet na podlagi 31.a  člena Zakona o osnovni šoli


S tem hišnim redom se določi območje šole in površine, ki sodijo v šolski prostor, poslovni čas in uradne ure, uporabo šolskega prostora in organizacijo nadzora, ukrepe za zagotavljanje varnosti, vzdrževanje reda in čistoče ter drugo.


ŠOLSKI PROSTOR

Območje šolskega prostora zajema šolsko stavbo, šolsko igrišče, prostor pred glavnim vhodom s pripadajočo zelenico in prostor ob igrišču z igrali.

Pravila obnašanja, ki veljajo za šolski prostor, se smiselno uporabljajo tudi povsod tam, kjer skladno z letnim delovnim načrtom poteka vzgojno izobraževalno delo (ekskurzije, prireditve, tekmovanja, šole v naravi, najeti prostori…)

POSLOVNI ČAS

Šola posluje v času pouka od 6.45, ko se začne jutranje varstvo, do 15.40, ko se zaključi program podaljšanega bivanja.

Šola je za učence odprta od:
­    6.45 ure za učence v jutranjem varstvu,
­    7.30 ure za učence vozače,
­    7.45 ure za ostale učence.

Popoldne je šola odprta do 15.00 ure, za učence v podaljšanem bivanju do 15.40. Po tej uri učenci ne smejo sami v šolske prostore.
 

URADNE URE

Uradne ure tajništva šole so vsak dan med 8.00 in 11.00 uro ter med 13.00 in 14.00 uro. Glede na naravo dela in vrsto nalog imajo strokovni delavci določen čas za sodelovanje s starši, in sicer:
-    skupne in individualne govorilne ure,
-    roditeljske sestanke,
-    druge oblike dela s starši, določene z letnim delovnim načrtom šole.
V času pouka prostih dni se uradne ure določijo glede na organizacijo dela in organizacijo letnih dopustov.

Ravnatelj sprejme stranke po predhodni najavi, brez najave pa v nujnih primerih in za poslovanje pomembnih zadevah.

 
VHOD V ŠOLO

Vhod je odprt od 6.45 do 15.40 ure, ko se zaključi program podaljšanega bivanja. Odklene ga hišnik, zaklene čistilka. Vhod v šolo pri kuhinji  lahko uporabljajo samo kuharice in osebje, ki dostavlja hrano.PRIHOD V ŠOLO

Na poti v šolo in iz nje učenci upoštevajo pravila prometne varnosti. Otroci morajo imeti na poti v vrtec in prvi razred osnovne šole ter domov spremstvo.

Učenci- vozači prihajajo v šolo z avtobusom. Učenci, ki v šolo prihajajo s kolesom, morajo imeti opravljen kolesarski izpit in opremljeno kolo. Šola za kolesa ne prevzema odgovornosti.

Po vstopu v šolo se učenci v garderobi preobujejo v šolske copate in se pripravijo na odhod v učilnice. Učenci so dolžni skrbeti za urejenost garderob. V garderobi se učenci ne zadržujejo dlje časa.

Za nadziranje reda je zadolžen dežurni učitelj.

Učenci vstopajo v učilnico skupaj z učiteljem.

Učenci se v šoli gibljejo umirjeno, s čimer zagotavljamo varnost. Prepovedano je tekanje, spotikanje, prerivanje in kričanje. Skrbimo za čim boljše medsebojne odnose.


POUK

Začetek pouka je ob 8.00 uri. Potek pouka in čas odmorov sta določena z urnikom.

V šoli ne uporabljamo zvočnega signala. Za začetek in konec šolske ure poskrbi učitelj v razredu.

Med poukom učenci ne smejo zapuščati razreda oziroma šolskega prostora brez dovoljenja učitelja.

Pouka ne motimo.

Na začetku učne ure se lahko opravljajo naloge v zvezi z zdravstvenim in zobozdravstvenim varstvom, izjemoma tudi druge naloge, s predhodnim dovoljenjem ravnatelja.

 
ODMORI

V času odmorov se učenci zadržujejo v večnamenskem prostoru in pred učilnicami, kjer bodo imeli pouk.

5-minutni odmori

Med urami pouka imajo učenci 5 minut odmora. Med odmori se učenci pripravijo na pouk. Učenci med 5-minutnimi odmori ne zapuščajo šolske stavbe.

Malica

Odmor za malico traja 20 minut.

Učenci malicajo v jedilnici. Učenci od prvega do petega razreda malicajo skupaj z razrednikom.

Po končani malici dežurna učenca poskrbita za čiščenje miz v jedilnici. Razpored dežurnih učencev za čiščenje jedilnice je objavljen na oglasni deski v večnamenskem prostoru in v zbornici.

Namizni tenis učenci lahko igrajo v drugem delu odmora (zadnjih deset minut), ko konča z malico večina učencev.

Kosilo

Odmor za kosilo traja 30 minut. Na kosilo prihajajo učenci v spremstvu učitelja, ki je zadnjo šolsko uro poučeval v razredu.

Pri jedi upoštevamo pravila kulturnega prehranjevanja: govorimo tiho, ne oviramo drugih pri jedi, hrano, ki pade na tla, poberemo.

Po končanem kosilu odnesejo učenci pladnje na odlagalno mizo. Pribor in ostanke hrane odlagajo v za to namenjene posode. Zatem se umaknejo na hodnike in ne motijo ostalih učencev pri kosilu. V času kosila učenci ne skačejo po blazinah, se ne lovijo, namizni tenis lahko pričnejo igrati v zadnjih 15 minutah odmora.

V primeru lepega vremena se učenci lahko zadržujejo tudi pred šolsko stavbo in na igrišču, vendar le v primeru, da je prisoten dežurni učitelj.

Med odmorom za kosilo so skupaj z učenci od 1. do 5. razreda učitelji podaljšanega bivanja. Dežurni učitelj za učence od 6. - 9. razreda je dežurni učitelj po objavljenem razporedu.


Obisk potujoče knjižnice


Učenci gredo lahko v potujočo knjižnico le s spremstvom učitelja.


NALOGE REDITELJEV

Vsak teden sta reditelja dva učenca iz razreda. Reditelji:
-    so dolžni takoj na začetku ure obvestiti učitelja o odsotnih učencih;
-    v primeru, da učitelja 10 minut po začetku ure še ni v razred, morajo o tem obvestiti vodstvo šole;
-    po končani šolski uri počistijo tablo, pospravijo in pregledajo učilnico;
-    opravljajo še druge naloge, ki jih določi učitelj ali razrednik.

DEŽURSTVO UČENCEV V ODMORIH

Zaradi zagotavljanja večjega reda in varnosti učenci tretjega vzgojno-izobraževalnega obdobja opravljajo dnevna dežurstva v odmorih.

Dolžnosti dežurnega učenca:
- skrbi za urejenost in red v večnamenskem prostoru in na hodnikih,
- skrbi za urejenost oglasne deske,
- obvešča dežurnega učitelja o kršitvah hišnega reda,
- opravlja naloge, ki mu jih določijo dežurni učitelji, drugi učitelji ali drugi delavci šole,
- opravlja druge naloge, ki so podrobneje opredeljene v navodilih za dežurne učence.

Razpored dežurnih učencev pripravi svetovalna delavka.

DEŽURSTVO UČITELJEV

V dneh pouka je pred začetkom pouka in v času odmorov za nadziranje reda ter usklajevanje dejavnosti zadolžen dežurni učitelj. V primeru odsotnosti dežurni učitelj poskrbi za zamenjavo.

Od 7.30  je na šoli prisoten en dežurni učitelj, od 7.45 ure  sta prisotna dva dežurna učitelja. Pred pričetkom pouka se učenci predmetne stopnje zadržujejo v večnamenskem prostoru, učenci razredne stopnje pa na hodniku razredne stopnje in v svojih učilnicah.

Razpored dežurnih učiteljev pripravi in objavi ravnatelj. Objavljen je na oglasni deski v zbornici in v večnamenskem prostoru.


UKREPANJE OB POŠKODBAH ALI SLABEM POČUTJU UČENCA

 
Vsak delavec šole je dolžan takoj ukrepati, ko opazi ali ko je obveščen o poškodbi ali slabem počutju učenca. Delavec šole nudi učencu pomoč, o nezgodi pa takoj obvesti vodstvo šole.
O poškodbi učenca starše obvesti razrednik. Prisoten delavec  napiše zapisnik o poškodbi in ga najpozneje naslednji dan po dogodku odda vodstvu šole.

 V primeru, da se učenec poškoduje izven šolskega prostora, mu učitelj nudi pomoč in poskrbi za najhitrejšo zdravniško intervencijo. O dogodku čim hitreje obvesti starše in vodstvo šole.

 Kadar ima učenec zdravstvene težave (slabost, vročina,…) obvesti razrednika, ki o tem obvesti starše.


PODALJŠANO BIVANJE

Podaljšano bivanje je na podlagi prijav organizirano vse dneve od konca pouka do 15.40 ure. Zaradi varnosti otroka in odgovornosti šole lahko učitelj podaljšanega bivanja dovoli predčasen odhod otroka samo s pisnim dovoljenjem staršev.

PREVOZI UČENCEV V ŠOLO

Učenci čakajo na postajališčih. V avtobus vstopajo brez prerivanja. Na avtobusu se obnašajo kulturno in upoštevajo navodila voznika.

V primeru, da ima avtobus zamudo (npr. zaradi snežnih zametov), je učenec dolžan počakati najmanj 30 minut od uradne ure odhoda avtobusa. V primeru daljše zamude gre lahko učenec domov in ima opravičeno odsotnost od pouka.
   
PREVOZI UČENCEV S ŠOLSKIM KOMBIJEM

Učenci se na šolskem kombiju primerno obnašajo in pri vožnji ne motijo voznika. V kombi lahko vstopajo in izstopajo le z dovoljenjem voznika.

Otroci cicibanove šole, učenci 1. in 2. razreda, ki gredo domov s šolskim kombijem, čakajo kombi v večnamenskem prostoru ali na zelenici pred cicibanovo šolo. Z njimi je vedno dežurni učitelj.


VARSTVO VOZAČEV

Za učence, ki čakajo na odhod avtobusa je organizirano varstvo vozačev od konca pouka do odhoda avtobusa v smer Kovk. Učenci čakajo avtobus v območju šolskega prostora.

V primeru, da je otrok vključen v oddelek podaljšanega bivanja in interesne dejavnosti, ki trajajo po odhodu avtobusa, morajo starši sami prevzeti otroka in poskrbeti za njegov odhod oz. prevoz domov.

V času varstva vozačev so učenci dolžni upoštevati navodila učiteljev. Odhod učenca z drugim prevozom, razen s soglasjem staršev, ni dovoljen.


ŠOLSKO IGRIŠČE IN IGRALA

Uporaba šolskega igrišča je organizirana v skladu z  veljavnim urnikom. Igrala ob šolskem igrišču so namenjena mlajšim učencem, izključno ob prisotnosti učitelja.

Vožnja s kolesi in  motornimi vozili po igrišču ni dovoljena. O vsakem tekmovanju na šolskem igrišču mora biti pravočasno obveščeno vodstvo šole. V primeru najema igrišča se sklene najemna pogodba.

Šola ne odgovarja za poškodbe in nastalo škodo pri uporabi igrišča in igral izven poslovnega časa šole ali v primeru samovoljne uporabe igrišča.


SKRB ZA ČISTO IN UREJENO OKOLJE

Za čisto in urejeno okolje skrbimo tako, da:
-    mečemo odpadke v koš za smeti,
-    pazimo na šolski inventar,
-    skrbimo za čiste sanitarije,
-    pred odhodom iz učilnice učenci uredijo učilnico - poberejo papir, poravnajo klopi in stole ter po zadnji šolski uri postavijo stole na klopi,

Nadzor nad čistočo in urejenostjo okolja izvaja dežurni učitelj in dežurni učenec.


V ŠOLI NI DOVOLJENO

V šoli je prepovedano:
­    kajenje in prinašanje cigaret,
­    uživanje in prinašanje alkoholnih pijač,
­    uživanje in prinašanje mamil,
­    prinašanje pirotehničnih sredstev ter vžigalnikov,
­    preprodaja kakršnih koli stvari,
­    kakršnokoli fizično, verbalno ali psihično nasilje nad učenci in delavci šole.
­    fotografiranje sošolcev, učiteljev in drugega osebja šole brez njihovega soglasja.

Med poukom je prepovedana uporaba mobilnega telefona in drugih elektronskih naprav. Med odmori je uporaba mobilnih telefonov dovoljena le za nujne klice.


POVZROČENA ŠKODA, KRAJA

Denarja in dragocenosti učenci ne prinašajo v šolo. Šola za krajo le-teh ne odgovarja. V primeru, da imajo s seboj večjo količino denarja ali dragocenost, naj to shranijo v tajništvu šole.

Učenci o vsaki nastali škodi ali kraji obvestijo dežurnega učitelja. V primeru namerno povzročene škode bo šola učencu oziroma staršem izstavila račun za popravilo škode.


INFORMIRANJE

Obvestila in spremembe urnika so objavljeni na oglasni deski v zbornici. Učence o obvestilih in spremembah urnika obvesti razrednik. Ostala obvestila in informacije so učencem na vpogled na oglasni deski v večnamenskem prostoru in na spletnih straneh šole.SPREJEM HIŠNEGA REDA

Hišni red sprejme ravnatelj po predhodni uskladitvi s skupnostjo učencev in učiteljskim zborom.

Hišni red začne veljati 1.9.2008.

ŽELIMO, DA BI SE V ŠOLI DOBRO POČUTILI. K TEMU BOMO PRISPEVALI TUDI Z UPOŠTEVANJEM PRAVIL HIŠNEGA REDA


Otlica, 26.8.2008


na vrh