Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Oddelek za filozofijo

Prof. dr. Marko Uršič

FILOZOFIJA NARAVE, 2018/2019

Predavanja so v zimskem semestru, ob ponedeljkih od 18.00 do 19.30 v predavalnici 434. Seminarske vaje (vodi jih asist. dr. Peter Lukan) so ob torkih, prav tako od 18.00 do 19.30 v pred. 434.

Filozofija narave je obvezni predmet za 3. letnik I. stopnje smeri Filozofija-E in izbirni predmet za smer Filozofija-D ter za druge študijske smeri na FF in širše na UL (za izbirni predmet je prostih 15 mest).

Študijsko gradivo: tu najdeš besedila z zaslona pri predavanjih, ppt-prezentacije, predavateljeve razprave idr.

Učni načrt predmeta (iz zbornika študijskih programov na FF).

Teme predavanj 2018/19:

Filozofija narave, s poudarkom na odnosu med naravo in duhom:

1.    Uvod. Narava kot phýsis pri predsokratikih, ápeiron in sfairos

2.    Platon: prispodoba o votlini, imanenca in transcendenca

3.    Kozmologija v Platonovem dialogu Timaj, glavne teme

4.    Aristotelova filozofija narave v knjigah Fizika in O nebu, izbrane teme

5.    Od geocentrizma k heliocentrizmu in infinitizmu

6.    Nove zamisli vesoljnega prostora: Nikolaj Kuzanski in Giordano Bruno

7.    Descartes in Galileo: začetki moderne naravoslovne znanosti

8.    Newton in Leibniz o prostoru in času, gravitaciji in bogu

9.    Spinozov panteizem in Schellingov »princip panteizma«

10. Kantova filozofija narave in nastanek neevklidskih geometrij v 19. st.

11. Vpliv Einsteinove teorije relativnosti na sodobno filozofijo narave

12. Vpliv kvantne teorije na sodobno filozofijo narave

Seminarske vaje: Teme za seminarske vaje 2018/19 (asist. dr. Peter Lukan). Obiskovanje seminarskih vaj je obvezno (vsaj 70%, prezenčna lista).

Literatura za izpit:

1.    Predsokratiki, odlomki iz študijskega gradiva (gl. tč. 2).

2.    Platon: Timaj, prev. G. Kocijančič, v: Zbrana dela, Mohorjeva družba, Celje, 2004 (vsaj odlomki v študijskem gradivu, gl. tč. 3, še rajši pa ves dialog).

3.    Aristotel: Fizika, IV. knjiga, prev. V. Kalan, Slovenska matica, 2004. Gl. tudi študijsko gradivo, tč. 4.

4.    Koyré, Alexandre: Od sklenjenega sveta do neskončnega univerzuma, prev. B. Kante, Studia humanitatis, 1988 (pregledno).

5.    Uršič, Marko: Iskanje poti. Uvod v filozofijo narave (2011), tj. ponatis knjige Štirje časi – Pomlad (Cankarjeva založba, 2002) – obvezno branje so naslednja poglavja:

·      »Čas kot število gibanja in podoba večnosti« (str. 131-167: o Aristotelu)

·      »Če se ne vprašam, vem …« (str. 213–251: o Newtonu, Leibnizu in Kantu)

·      »Prispodoba o popolnem diamantu« (str. 429–474: o Spinozi).

(Ostalo fakultativno, seveda pa me bo veselilo, če utegnete prebrati celotno knjigo.)

Fakultativna literatura:

1.    Plotin: Zbrani spisi (I), prev. S. Weiss, Slovenska matica, 2016, zlasti 9. in 10. traktat + uvodna beseda, M. Uršič: »Plotin, filozofija in mistika«.

2.    Bruno, Giordano: Kozmološki dialogi, prev. M. Mihelič, Slovenska matica, 2004, zlasti drugi dialog: »O vzroku, počelu in Enem« (str. 115–239); gl. tudi uvod M.U., »Neskončno vesolje Giordana Bruna«; gl. tudi študijsko gradivo, tč. 12.

3.    Leibniz, G. W.: Izbrani filozofski spisi, prev. M. Hribar, 1979: dialog med Leibnizem in Clarkom; gl. tudi študijsko gradivo, tč. 14a.

4.    Uršič, M., uvodni članek v zborniku Panteizem (Poligrafi, 1998), str. 3–85, ali na spletu, tu: Deus sive natura.

5.    Uršič, M. Sedmerke (Štirje časi, Poletje, II. del, 2006), zlasti str. 29–111 (o Platonu in Plotinu).

Izpit: Pogoj za pristop k izpitu so opravljene seminarske obveznosti. Izpit je usten, v oceni ima snov s predavanj skupaj s študijem literature 60% delež, seminarsko delo 40% delež. Z opravljenim izpitom se pridobi 5 KT.

Arhiv: programi Filozofije narave iz prejšnjih let: 2016/17, 2015/16, 2014/15, 2013/14, 2012/13. Izpitna vprašanja in literatura za leto 2016/17; seminar: seznam naslovov za 2016/17. Program in izpitna vprašanja iz leta 2017/18.