Kazalo poglavij Linearna funkcija Korenska funkcija Abecedno kazalo

Potenčna funkcija

Potence s celimi eksponenti

Potenco an definiramo za eksponent n ∈ N kot produkt n-tih faktorjev, ki so vsi enaki a   (a je poljubno realno ali tudi kompleksno število):
  an = a · a · a  · · ·  a   (n faktorjev)

Za ostale celoštevilske eksponente definiramo potenco z naslednjima zvezama:
  a0 = 1,       Potenca z negativnim eksponentom

Potence z necelimi eksponenti definiramo s pomočjo korenov.

Za potence veljajo naslednja računska pravila:

  an am = an+m
  an/am
  (an)m = anm
  (ab)n = an bn
  an/bn

Grafi in lastnosti potenčnih funkcij

Potenčna funkcija je funkcija, ki jo lahko zapišemo z enačbo oblike f (x) = xn   (za n ∈ Z).

Funkciji, ki ju dobimo za n = 0 in n = 1, sta pravzaprav linearni funkciji f (x) = 1 in f (x) = x, zato ju ne uvrščamo med prave potenčne funkcije.
Ostale potenčne funkcije lahko razdelimo v naslednje štiri skupine:
Kazalo poglavij Linearna funkcija Korenska funkcija Abecedno kazalo

Valid XHTML 1.1