Kazalo poglavij Koordinatni sistem v prostoru Lastnosti funkcij Abecedno kazalo

Funkcije

Funkcija f :  A  B (funkcija iz množice A v množico B) je predpis (pravilo, postopek, preslikava, formula,..), ki danemu podatku x ∈ A priredi funkcijsko vrednost f (x) ∈ B.

Množica A je množica vseh podatkov, na katerih izvajamo funkcijo f; torej množica vseh podatkov, za katere je funkcija definirana. Imenujemo jo tudi definicijsko območje funkcije f. Oznaka: Df
Množico vseh funkcijskih vrednosti, ki jih pri tem dobimo, imenujemo zaloga vrednosti funkcije f. Oznaka: Z f
Zaloga vrednosti je lahko enaka množici B, lahko pa je tudi njena prava podmnožica.

Funkcija realne spremenljivke je funkcija, ki ima za podatke samo realna števila; torej: D f ⊂ R.
Realna funkcija je funkcija, ki ima za funkcijske vrednosti (tj. za rezultate) vedno samo realna števila; torej: Z f ⊂ R.

V matematiki najpogosteje srečujemo funkcije, ki imajo za podatke in za rezultate samo realna števila. Pravimo jim realne funkcije realne spremenljivke.
Dogovor: Zaradi krajšega izražanja bomo v nadaljevanju uporabljali izraz funkcija v ožjem pomenu:
  »funkcija« = »realna funkcija realne spremenljivke«

Podajanje funkcije

Funkcijo podamo s funkcijsko enačbo ali s funkcijskim predpisom. Oba vsebujeta ime funkcije (ponavadi f ), oznako neodvisne spremenljivke (ponavadi x) in formulo, po kateri izračunamo funkcijsko vrednost.

Zgled:
Funkcija f naj pomeni pravilo: »podatek kvadriraj in prištej 5.«
To funkcijo zapišemo s funkcijsko enačbo (beri: f od x je enako x2 + 5):
Funkcijska enačba

... oziroma s funkcijskim predpisom (beri: f preslika x  v  x2 + 5):
Funkcijski predpis

Ponazarjanje funkcije

Funkcijo ponazorimo s tabelo ali z grafom.

Računanje s funkcijami

Kazalo poglavij Koordinatni sistem v prostoru Lastnosti funkcij Abecedno kazalo

Valid XHTML 1.1