Kazalo poglavij Lastnosti funkcij Linearna funkcija Abecedno kazalo

Risanje grafov funkcij

Premiki in raztegi

Absolutna vrednost pri grafih

Zgled:
Podan je graf funkcije y = f (x)
  Graf - zgled


Narišimo grafe:
y = |f (x)|
  Graf z absolutno vrednostjo


y = f (|x|)
  Graf z absolutno vrednostjo


y = |f (|x|)|
  Graf z absolutno vrednostjo


Graf sestavljene funkcije

Graf sestavljene funkcije y = f (g(x))   (tj. graf kompozituma f ○ g) lahko narišemo v dveh korakih:
(1) najprej narišemo graf prve (notranje) funkcije y1 = g(x),
(2) Potem pa y koordinato vsake točke na tem grafu preslikamo še s funkcijo f, torej: y = f (y1)   (koordinata x pa ostane nespremenjena).

Zgled:
Graf funkcije koren(sin x + 1) narišemo tako, da
(1) najprej narišemo graf y = sin x + 1,
(2) potem pa y koordinato vsake točke na grafu korenimo.
  Graf sestavljene funkcije


Graf inverzne funkcije

Graf inverzne funkcije y = f −1(x) lahko narišemo tako, da prezrcalimo graf osnove funkcije y = f (x) čez simetralo lihih kvadrantov.

Zgled:
Narišimo graf funkcije f (x) = x3 − 1,
potem pa še graf inverzne funkcije 3koren(x+1)
  Graf inverzne funkcije


Kazalo poglavij Lastnosti funkcij Linearna funkcija Abecedno kazalo

Valid XHTML 1.1