Načini ocenjevanja pri informatiki

Ocenjevanje znanja iz informatike je napovedano in obsega naslednje načine ocenjevanja znanja: ustno, pisno in kot vrednotenje izdelka.

Ustno vrednotenje se izvaja kot:

•  odgovarjanja na zastavljena teoretična vprašanja,

•  razlaganje in zagovarjanje postopka izdelave predstavitve informacijske rešitve,

•  utemeljevanje predstavitve informacijske rešitve.

Pisno vrednotenje se izvaja kot:

•  pisno odgovarjanje na zastavljena vprašanja.

Vrednotenje izdelka se izvaja kot:

•  vrednotenje izdelave predstavitve rešitve izbranega informacijskega problema.

 

Pri predmetu informatika bo dijak ocenjan z oceno:

•  nezadostno (1): če ne odgovori na vprašanja, ki se začnejo z besedami: definiraj, naštej, zapiši, pojasni, opiši, skiciraj, reši, imenuj enoto; ne dela domačega dela; ne izdela praktične vaje; ne zna ponoviti osnovnih nalog, narejenih v šoli ali doma;

•  zadostno (2): če je uspešen pri nalogah objektivnega tipa; rešuje naloge tipa: pojasni, razloži,...; zna narediti naloge narejene v šoli ali doma; zna računati z enotami; ni sposoben smiselno uporabiti podatkov; smiselno razložiti zakonitosti in pojavov; ni sposoben reševati problemov s povezovanjem znanja;

•  dobro (3): dobro rešuje naloge tipa: uporabi; prenaša znanje tudi na nove situacije; delno rešuje naloge tipa: primerjaj, poveži, izpelji,...;

•  prav dobro (4): rešuje naloge s povezovanjem znanja iz različnih poglavij; primerja, povezuje, izpeljuje,...;

•  odlično (5): dijak uporablja znanje, ga logično povezuje, ga uporabi v novih situacijah, rešuje naloge tipa: predlagaj, napovej, sklepaj, primerjaj, analiziraj.

Pri pisnem ocenjevanju je ocena odvisna od odstotka doseženih točk:

  • za doseženih manj kot 50% nezadostno (1);
  • za doseženih 50% do 62% zadostno (2);
  • za doseženih 63% do 75% dobro (3);
  • za doseženih 76% do 87% prav dobro (4);
  • za doseženih 88% do 100% odlično (5).

Pri predmetu INFORMATIKA v 1. letniku se ob koncu izvajanja vaj - to lahko pade v prvo ali pa v drugo ocenjevalno obdobje - oceni projektna naloga.

Predmet informatika vsebuje 25% teoretičnih ur in 75% praktičnega dela z računalnikom. Teoretično znanje učitelj ocenjuje na osnovi pisnega izdelka dijaka. Pri praktičnem delu pa učitelj ocenjuje dijaka vsaj enkrat ustno ter vse praktične izdelke po vnaprej določenih zahtevah oz. kriterijih. Praktični izdelki so vaje, projektna naloga – oblikovanje obsežnejšega besedila, ki jo dijaki morajo oddati do določenega roka ter predstavitve izbrane vsebine, ki jih dijaki pripravijo po skupinah (3 ali 4 v skupini).

Pri predmetu INFORMATIKA v 2. letniku se ob koncu izvajanja vaj - to lahko pade v prvo ali pa v drugo ocenjevalno obdobje - oceni projektna naloga.

Predmet informatika vsebuje 25% teoretičnih ur in 75% praktičnega dela z računalnikom. Teoretično znanje učitelj ocenjuje na osnovi pisnega izdelka dijaka. Pri praktičnem delu pa učitelj ocenjuje dijaka vsaj enkrat ustno ter vse praktične izdelke po vnaprej določenih zahtevah oz. kriterijih. Praktični izdelki so vaje, projektna naloga – spletni sestavek, ki jo dijaki pripravijo v skupinah (3-4) in jo morajo oddati do določenega roka ter predstavitve projektnih nalog.