Načini ocenjevanja pri informatiki

Določitev minimalnih standardov
Za doseganje minimalnih standardov mora dijak pri vseh sklopih obvladati vsaj osnovni nivo, naveden v učnem načrtu za informatiko.


Popravljanje nedoseganja minimalnih standardov
V primeru, da dijak ni dosegel minimalnih standardov, popravlja oceno (dosega minimalne standarde) v enaki obliki, kot je bilo izvedeno osnovno ocenjevanje.

Vsak dijak, ki uspešno zakljčii predmet:

 • pozna in ustrezno uporablja temeljno slovensko informatično izrazje,
 • opredeli in opiše osnovne informacijske pojme,
 • pozna zahteve za varno, uspešno in učinkovito delo z digitalno tehnologijo,
 • pozna značilnosti informacije, njen pomen v sodobni družbi in vlogo digitalne tehnologije
  pri tem,
 • pozna elemente digitalne tehnologije, ki jih je uporabil pri svojem delu, opiše lastnosti, ki
  opredeljujejo njihovo kakovost, in razloži njihovo funkcijo,
 • reši izbrani informacijski problem tako, da:
  - sistematično poišče podatke v nekaj virih
  - zbrane podatke ovrednoti, obdela in z digitalno tehnologijo uredi na določenem
  mediju v učinkovito predstavitev rešitve, ki ustreza minimalnim zahtevam, in
  - pred sošolci z uporabo digitalne tehnologije predstavi rešitev ter zagovarja v
  predstavitvi uporabljene podatke in njihovo ureditev.

 

Uredila: Tea Habinc, Gimnazija Brežice