Home  Elektronsko poslovanje  mag. Janez Toplišek

V s e b i n a
knjige:
Elektronsko poslovanje


1.  UVOD 1

2.  OBLIKE ELEKTRONSKEGA POSLOVANJA 3
    2.1  Pojem elektronskega poslovanja 3
    2.2  Primarne in sekundarne tehnologije 6
            2.2.1  Primeri primarnih tehnologij 7
                    2.2.1.1  Osnovne komunikacijske tehnologije 7
                    2.2.1.2  Omrežja 7
            2.2.2 Podatkovne storitve 9
    2.3  Značilne vrste elektronskega poslovanja 13
            2.3.1  Prehod podatkovne storitve v poslovanje 13
            2.3.2  Oblike elektronskega poslovanja 15
    2.4  Skupne značilnosti elektronskih poslovanj 21

3.  ELEKTRONSKO SPOROČILO (ZAPIS) 25
    3.1  Nematerializirano poslovanje 25
    3.2  Elektronsko podpisovanje 26
            3.2.1  Pojem in funkcija podpisa 26
            3.2.2  Elektronsko ali digitalno podpisovanje 30
            3.2.3  Različne tehnološke rešitve elektronskega podpisovanja 30
                    3.2.3.1  Navedba imena kot podpis 31
                    3.2.3.2  Skupina znakov kot podpis 31
                    3.2.3.3  Vokalizirano ime, videosporočilo 32
                    3.2.3.4  Digitalizirani lastnoročni podpis 33
                    3.2.3.5  Digitalni podpis 37
                    3.2.3.6  Podpis s kartico 40
                    3.2.3.7  Biometrične metode 41
                    3.2.3.8  Kombinirani načini podpisovanja 41
            3.2.4  Potrebna infrastruktura za elektronsko podpisovanje 41
            3.2.5  Povzetek funkcij elektronskega podpisa 46
    3.3  Dokumentiranje elektronskega poslovanja 49
    3.4  Elektronska notarizacija 53
    3.5  Pravna zmogljivost elektronskega sporočila 57
            3.5.1  Pisnost 57
            3.5.2  Obličnost 59
            3.5.3  Izjava volje po elektronski poti 61
            3.5.4  Sprejem ponudbe 63
            3.5.5  Čas in kraj dogovora 64
            3.5.6  Dokazovanje z e-sporočilom 64

4.  ELEKTRONSKI NASLOVI 73
    4.1  Zgradba in pomen naslovov 73
    4.2  Globalna ureditev elektronskega naslavljanja 76
    4.3  Dodeljevanje - registriranje elektronskih naslovov 79
    4.4  Uporaba imenskega prava 83
    4.5  Blagovna znamka in domena 88
    4.6  Trgovanje z elektronskimi naslovi 98

5.  VARSTVO ELEKTRONSKIH OSEBNIH PODATKOV 101
    5.1  Varovanje ali zaščita podatkov 103
    5.2  Pravica do informacijske zasebnosti 103
    5.3  Nekatera tveganja izhajajo iz same tehnologije 104
            5.3.1  Obvladovanje razvojnih neskladij 104
            5.3.2  Varnostne tehnologije 105
            5.3.3  Komunikacijske tehnologije 105
            5.3.4  Način zbiranja in obdelave podatkov 108
            5.3.5  Shranjevanje in brisanje podatkov 110
            5.3.6  Prikrito zbiranje podatkov 111
    5.4  Predelava javno dostopnih podatkov 114
    5.5  Pravno urejanje varstva elektronskih podatkov 115
            5.5.1  Pravila in načela za vse vrste podatkov 115
            5.5.2  Posebne skupine podatkov 117
                    5.5.2.1  Komunikacijski predpisi 117
                    5.5.2.2  Storitve elektronskega poslovanja 119
                    5.5.2.3  Podatki državnih organov 122
                    5.5.2.4  Zdravstvo 123
                    5.5.2.5  Varstvo potrošnikov (uporabnikov) 124
                    5.5.2.6  Javna občila 128
                    5.5.2.7  Varstvo delojemalca 129
                    5.5.2.8  Posebni načini obdelave podatkov 131
                    5.5.2.9  Čezmejni tokovi osebnih podatkov 131
            5.5.3  Pomen avtonomnega urejanja in mednarodni standardi 134

6.  ZASEBNOST 139
    6.1  Pravica do zasebnosti 139
    6.2  Zasebnost v elektronskem okolju 143
            6.2.1  Anonimnost, psevdonimnost 143
            6.2.2  Raba šifrirnih tehnik 145
            6.2.3  Obveznosti komunikacijskih operaterjev 148
    6.3  Zasebnost delojemalca 150
    6.4  Nadlegovanje z nenaročenimi sporočili 154

7.  JURISDIKCIJA V ODPRTIH ELEKTRONSKIH OKOLJIH 161
    7.1  Izbira prava - izbira pristojnosti 161
    7.2  Navidezni prostor 162
    7.3  Pristojnost slovenskega sodišča 165
    7.4  Pristojnost tujega sodišča 167
    7.5  Nauki iz tujine 168
    7.6  Avtonomni dogovori in elektronsko razsodišče 170
    7.7  Nepravne oblike reševanja sporov 171

8.  KAKO RAZMEJITI ODGOVORNOST MED SODELUJOČIMI? 173
    8.1  Veriga sodelujočih 174
    8.2  Telekomunikacijski operater 178
    8.3  Ponudnik povezljivosti z omrežjem 180
    8.4  Ponudnik elektronskih storitev 183
    8.5  Ponudnik vsebine 190
            8.5 1  Lastna vsebina 195
            8.5.2  Tuja vsebina 197
    8.6  Uporabnik - potrošnik 200
    8.7  Pravno obvladovanje tveganj 202

9.  NOVA AVTORSKOPRAVNA VPRAŠANJA PRI ELEKTRONSKEM POSLOVANJU 205
    9.1  Nova pravila za nove okoliščine? 207
            9.1.1  Elektronsko avtorsko delo 207
            9.1.2  Avtor 210
            9.1.3  Pravno varstvo elektronskih vsebin 212
    9.2  Nevarovane elektronske vsebine 216
    9.3  Povezovanje spletnih informacij 218
    9.4  Začasno shranjevanje informacij 223
    9.5  Osebna elektronska sporočila 224
    9.6  Storitve na zahtevo 225
    9.7  Elektronsko založništvo 226
    9.8  Elektronske podatkovne zbirke 230
    9.9  Tehnične možnosti za varovanje intelektualne lastnine 231
    9.10  Označevanje avtorstva 233

10.  NOVE VRSTE POGODB PRI ELEKTRONSKEM POSLOVANJU 235
    10.1  Pogodba za izdelavo spletne strani (Web Site Development Agreement) 236
    10.2  Pogodba o oglaševanju po internetu 238
    10.3  Pogodba o povezovanju (Linking Agreement) 241
            10.3.1  Soglasje za povezovanje 242
            10.3.2  Dogovor o povezovanju (Link License Agreement) 242
            10.3.3  Pogodba o sodelovanju s povezovanjem (Revenue-sharing linking agreement) 243
    10.4  Splošni pogoji poslovanja 245
    10.5  Elektronsko sklepanje poslov ("pogodba na gumb") 248

11.  POTROŠNIK - UPORABNIK 253
    11.1  Elektronski potrošnik na odprtem prostoru 253
    11.2  Značilna tveganja in možne rešitve 255
            11.2.1  Nove tehnologije 255
            11.2.2  Fizična oddaljenost in neobveščenost 255
            11.2.3  Poprodajni zapleti 256
            11.2.4  Goljufije, neetično ravnanje 256
            11.2.5  Pravica do odstopa od pogodbe 257
            11.2.6  Mehanizmi za plačevanje 257
            11.2.7  Potrošnikove dejanske možnosti in sodelovanje policij 258
            11.2.8  Pravni zapleti 259
    11.3  Odgovornost elektronskega ponudnika 259
    11.4  Globalni potrošnik - uporabnik 261

12.  ELEKTRONSKA DEMOKRACIJA 265
    12.1  Pravnopolitična preglednost 267
    12.2  Svobodno izražanje in elektronska cenzura 269
    12.3  Pravica do obveščanja - do obveščenosti 274
    12.4  Dostopnost javnih informacij 277
            12.4.1  Pravica do javnih informacij in do svetovanja 277
            12.4.2  Dostopnost predpisov 279
            12.4.3  Dostopnost informacij in pravna država 282
            12.4.4  Dodatna gospodarska zmogljivost 283
    12.5  Elektronsko glasovanje 284

13.  ELEKTRONSKE PRAVNE INFORMACIJE 287
    13.1  Pravna informacija 287
    13.2  Pravni in drugi viri po internetu 288
    13.3  Intranet in interni informacijski sistem s pomočjo hiperteksta 298
    13.4  Citiranje elektronskih virov 300

14.  POMEMBNEJŠA LITERATURA 303

15.  SLOVAR IN POJMOVNIK 305
    15.1  Angleško - slovenski slovar 305
    15.2  Pojmovnik 308

16.  KRATICE 1

STVARNO KAZALO 299
 


 
CIP - Kataložni zapis o publikaciji  
Narodna in univerzitetna knjižnica, Ljubljana 
659.23:681.324 
347.77/.78 
TOPLIŠEK, Janez 
Elektronsko poslovanje / Janez Toplišek. - 1. izd. - Ljubljana : 
Atlantis, 1998 
ISBN 961-6056-52-2 
75248640