Home  Elektronsko poslovanje  mag. Janez Toplišek

S t v a r n o   k a z a l o
za knjigo:
Elektronsko poslovanje
Gl. tudi VSEBINO knjige!
A
administrator (računalniškega sistema)  
- gl. tudi webmaster
- velika pooblastila 111 
anonimnost
- plačevanje 122 
- pomen za varstvo osebnih podatkov 136 
- pomen za zasebnost 143; v nekaterih primerih je nujna 145  
- raba šifrirnih tehnik 145 
- senčne strani 144 
ARNES 79
arhiviranje zapisov  
- arhiviranje e-podpisa 53 
- davčni postopki 52 
- dokumentiranje poslovanja 49 
- knjigovodske listine 50 
- ravnanje s podatki je tudi stvar ugleda 67 
- shranjevanje in brisanje podatkov 110 
- trajanje elektronskih zapisov 51 
- Uncitralova načela 52 
avtomatizirano obdelovanje osebnih podatkov 110  
avtorskopravna vprašanja 205  
- avtor 210
- elektronsko avtorsko delo 207; spletna stran 208 
- elektronsko založništvo 226 
- nevarovane elektronske vsebine 216 
- osebna e-sporočila 224 
- označevanje avtorstva 233 
- podatkovne zbirke 230 
- povezovanje (linking) 218 
- pravno varstvo elektronskih vsebin 212 
- storitve na zahtevo 225 
- tehnične možnosti za varovanje 231 
- začasno shranjevanje 223; cache 224 
B
bančništvo 17  
- SKB 18, 246
- telebanking 19
- zaupnost finančnega poslovanja 121 
baza podatkov - gl. podatkovna zbirka  
biometrični podatki  
- metode za podpisovanje 41 
- podpis kot biometrični objekt 35 
blagovna znamka 97  
- aktivna raba znamke 90 
- domena kot blagovna znamka 96 
- dve enaki ali podobni znamki 92, 95 
- politika domenskih registratorjev 89 
- v domeni 88; stališča WIPO 89 
borzništvo 19  
C
CA (Certification authority) 41 - gl. digitalni podpis  
cache
- avtorskopravni vidiki 215, 224 
- odgovornost za vsebino 185 
CDA (Communications Decency Act) 271  
cede (CD) - gl. elektronsko založništvo  
cenzura - Singapur 182  
chipcard - gl. kartica  
citiranje elektronskih virov 300  
civilna odgovornost  
- odgovornost za elektronsko vsebino 191 
- registratorji domen 81 
conditional access services 19  
CORE 77
cyber cafe 189
č
časovno žigosanje (time stamping)  
- v povezavi s podpisom 47 
D
data matching - gl. povezovanje podatkov  
davki - postopki 52  
deep links 220
delojemalec
- avtor v delovnem razmerju 211 
- nadzorovanje zaposlenih 151 
- varstvo osebnih podatkov 129 
- zasebnost delojemalca 150 
delo na daljavo 20  
demokracija (elektronska) 265  
- dodatna gospodarska zmogljivost 283 
- dostopnost informacij in pravna država 282 
- dostopnost javnih informacij 277 
- dostopnost predpisov 279 
- elektronsko glasovanje 284 
- pravica do obveščanja - do obveščenosti 274 
- pravnopolitična preglednost 267 
- svoboda izražanja in elektronska cenzura 269 
deponiranje elektronskega podpisa 48  
digital intangibles 17  
digitalizirani lastnoročni podpis 33  
digitalni podpis 37 - gl. tudi elektronski podpis  
digitalni zapisi - trajanje 51  
- gl. tudi arhiviranje
digitalno pero 35  
DNS (Domain Name System) 77  
dokazovanje
- elektronska javna listina 69 
- izvirnik in dvojnik 69 
- načelo proste presoje 66 
- pomen tehnoloških in organizacijskih postopkov 65 
- povečanje dokazne prepričljivosti 68 
- ravnanje s podatki je tudi stvar ugleda 67 
- Uncitralov Vzorčni zakon 66 
- vpliv digitalnega podpisa 71 
doktrina - pervazivnosti/omejenih frekvenc 270  
dokumentiranje elektronskega poslovanja 49  
domena 75 - gl. tudi elektronski naslov  
- blagovna znamka in domena 88; domena kot blagovna znamka 96 
- domenski spori 79-81; krajevna pristojnost 88; smernice POC 93-95 
- krajevna imena v domeni 85 
- podomenski del naslova 92 
- povezanost firme in domene 84 
- trgovanje z domenami 98 
- uporaba imenskega prava 83 
državne in javne službe 20  
E
EDI - gl. rip  
electronic commerce 4  
elektronska kartica - gl. kartica  
elektronska pošta 11  
- avtorsko varstvo vsebine 217, 224 
elektronski finančni prenosi 17  
elektronski naslov 73  
- blagovna znamka in domena 88 
- dodeljevanje, registriranje 79 
- globalno urejanje 76
- kot oblika nastopanja v pravnem prometu 83 
- trgovanje z naslovi 98 
- uporaba imenskega prava 83 
- zgradba in pomen 73
elektronski podpis 26, 30  
- arhiviranje podpisa 53 
- biometrične metode 41 
- digitalizirani lastnoročni podpis 33 
- digitalni podpis 37, 30; enojni- dvojni ključ 37-38; skupinski javni ključ 39; nepodpisne funkcije digitalnega podpisa 39; infrastruktura za podpisovanje 41; varovanje avtorskega dela s podpisom 232 
- dodane funkcije pri e-podpisovanju 47 
- dogovorjeni pojem podpisa 28 
- navedeno ime kot podpis 31 
- podpis kot osrednja sestavina varnega e-poslovanja 48 
- podpis s kartico 40
- podpis z digitalnim peresom 35 
- pojem in funkcija podpisa 26, 29 
- skupina znakov kot podpis 31 
- stopnjevana varnostna zahtevnost 36 
- tehnološke rešitve podpisovanja 30 
- videosporočilo 32 
elektronski potrošnik/uporabnik - gl. potrošnik  
elektronsko bančništvo 17  
elektronsko glasovanje 284  
elektronsko poslovanje  
- neizdelano zakonodajno razmerje 254 
- oblike 3
- pojem 3
- tehnologije 6
elektronsko sporočilo 22, 25  
- dokumentiranje e-poslovanja 49 
- elektronska notarizacija 53 
- elektronsko podpisovanje 26 
- nematerializirano poslovanje 25 
- pravna zmogljivost e-sporočila 57 
elektronsko trgovanje 15  
elektronsko založništvo 20  
- elektronska izdaja dela 227 
- elektronske identifikacijske oznake 230 
- knjiga s priloženim cedejem 230 
enotna identifikacijska številka 109  
Evropska unija
- dostopnost uradnih dokumentov 284 
- evropska direktiva o avtorskih pravicah 206,214 
- varstvo mladoletnikov in človeškega dostojanstva 273 
- varstvo osebnih podatkov 116; direktiva 132 
- varstvo potrošnikov 262 
- zdravstveni podatki 124 
enkripcija - gl. šifriranje  
F
farmacija - zdravila na internetu 187-188  
finančno poslovanje - zaupnost 121  
firma
- izključnost firme in domene 84 
- nameravana firma v domeni 85 
fotografija - avtorsko varstvo 216  
frame - gl. povezovanje podatkov  
Francija, Quebec - raba jezika pri elektronskem poslovanju 194  
FTP - skladišče FTP kot varovana zbirka 231  
G
globalno poslovanje  
- globalni potrošnik - uporabnik 261, 263 
- poslovne priložnosti 15 
- težave z blagovno znamko v domeni 91 
- ureditev elektronskega naslavljanja 76 
- varstvo avtorstva 213 
GSM 119
gTLD- Mou 76
H
hipertekst
- gl. povezovanje podatkov 
- predelava v hipertekst kot avtorsko delo 229 
hišni ključ 39 - gl. digitalno podpisovanje, šifriranje  
homeshopping 19
I
IANA 77
identiteta - ukradena 127  
igre na srečo 188  
imeniki 118
- avtorsko varstvo 217
imensko pravo - gl. tudi firma  
- krajevno ime v domeni 85 
- osebe javnega prava v domeni 86 
- raba v zvezi z domenami 83 
indeksiranje 112  
informacijska družba  
- demokratičnost 23 
- gl. javne informacije 
informacijska zasebnost 23, 103  
- gl. zasebnost, varstvo osebnih podatkov 
informacijski avtomati - gl. kiosk  
inline linking 220  
INTA 78
intelektualna lstnina 23  
- gl. avtorskopravna vprašanja, blagovna znamka 
internet 8
- povezovanje (linking) je osnovna funkcionalnost 219 
- spreminjanje upravljalskih shem 82 
- zagotavljanje svobodnosti 275 
intranet in interni informacijski sistem 198  
IP (naslov) 74
ISDN 7
- direktiva EU 119
ITU 78
IuKDG (»Multimediagesetz«, Nemčija) 6  
- Zakon o storitvah na daljavo 16 
izjava volje
- možne so napake volje 62 
- po elektronski poti 61 
- preklic sporočila 62 
- samodejni poslovni dogodki 62 
izvirnik / dvojnik 69  
J
javna listina (elektronska) 69  
javna občila  
- javna glasila po internetu 275 
- oddajanje po internetu 189 
- varstvo osebnih podatkov 128 
javne informacije  
- dostopnost 277
- dostopnost predpisov 279 
- informacijska družba in pravna država 282 
- informacijska preskrbljenost 278 
- javni terminali 279
- pravica do obveščenosti je v Sloveniji invalidna 277 
- prispevek h konkurenčnosti gospodarstva 278,283 
javni / zasebni ključ 38 - gl. digitalni podpis, šifriranje  
jezik
- dvojezične spletne strani 194 
- Francija in Quebec 194 
- internet kot jezikovno vprašanje 193 
- jezik in zmota 250
- reklamiranje v slovenskem, v tujem jeziku 193 
- spletna stran v slovenskem in angleškem jeziku 208 
- varstvo potrošnika 260 
junk e-mail - gl. nenaročena sporočila  
jurisdikcija 161  
- avtonomni dogovori 170 
- izbira prava, izbira pristojnosti 161 
- krajevna pristojnost za domenske spore 88,165 
- nepravne oblike reševanja sporov 171 
- pristojnost slovenskega sodišča 165 
- pristojnost tujega sodišča 167 
- problem navideznega prostora 162 
- tuje izkušnje 168 
K
kartica (elektronska) - podpisovanje 40  
kazenskopravna odgovornost  
- preiskava diska 212
- za elektronsko vsebino 191 
kazenskopravno varstvo  
- za avtorska dela 212
- zasebnost 142
kioski 19
kolizijska pravila - gl. jurisdikcija  
komuniciranje (pravica) 276  
komunikacijski operater - gl. telekomunikacije  
kulturna ekologija 272  
L
licenca, dovoljenje za delo 186  
linking - gl. povezovanje  
logistika 16
M
Mantelkauf 99
matična številka 109  
mediji - gl. javna občila  
N
načelo teritorialnosti 163  
navezne okoliščine - gl. jurisdikcija  
nematerializirano poslovanje 25  
nelojalna konkurenca - z domeno 87  
nenaročena sporočila (nadlegovanje)  
- možnosti obrambe 156 
- SPAM, junk e-mail 154 
newsgroups - odgovornost za vsebino 185  
notar 53
- mednarodni 55
- samodejna notarizacija 56 
- samooveritvena moč digitalnega podpisa 55 
O
obličnost  
- elektronska enakovredna oblika 60 
- ni enega samega odgovora 61 
obrazec - avtorsko varstvo 217  
obveščanje (pravica) 274  
odgovornost (med sodelujočimi pri poslovanju) 173  
- odgovornost potrošnika- uporabnika 200 
- ponudnik povezljivosti 180 
- ponudnik storitev 183 
- ponudnik vsebine 190;  
- pravno obvladovanje tveganj 202 
- telekomunikacijski operater 178 
- veriga sodelujočih 174 
lastna vsebina 195;  
tuja vsebina 197 
OECD
- poenostavitev carinskih postopkov 256 
- priporočila glede šifriranja 147 
- varovanje zasebnosti in čezmejni tokovi podatkov 131 
oglaševanje - gl. reklamiranje  
okvirjanje - gl. povezovanje podatkov  
omrežja 7
- internet 8
- odprta 22
osebna sporočila - avtorsko varstvo 224  
osebni podatki - gl. varstvo osebnih podatkov  
otrok
- varstvo mladoletnikov in človeškega dostojanstva (EU) 273 
- varstvo osebnih podatkov 124 
P
pay-per-view, pay-TV 19  
PenOp™ 35
PGP 42
pisnost pri e-poslovanju 57  
- po Uncitralovem vzorčnem zakonu 58 
plačilni promet 17  
POC (Policy Oversight Comitee) 77  
- ameriški pravni jezik 96 
- podobnost med domenami in blagovnimi znamkami 95 
- smernice za presojanje domenskih sporov 93- 94 
podatkovna zbirka (baza)  
- izpisovanje zadetkov 231 
- kot avtorsko delo 230 
- skladišče FTP kot zbirka 231 
podatkovne storitve 9  
podpis - gl. elektronski podpis  
pogodba 235
- nenameravana pogodba 197 
- o oglaševanju po internetu 238 
- o povezovanju (linking) 241; soglasje 242; dogovor o povezovanju 242; pogodba o sodelovanju 243 
- pogodba na gumb 248; adhezijske pogodbe 235 
- potrošnikova pravica do odstopa 257 
- pravne domneve v zaprtem okolju 15 
- razlaga formularne pogodbe 249 
- shrink-wrap agreement 248 
- splošni pogoji poslovanja 245 
- za izdelavo spletne strani 236 
policija - sodelovanje zaradi varstva potrošnikov 258  
policy 247 - gl. splošni pogoji poslovanja  
politika (in informacijska družba) 266  
- gl. elektronska demokracija 
- pravnopolitična preglednost 267 
ponudnik elektronskih storitev 183  
- cache 185
- cyber cafe 189
- igre na srečo 188 
- javna občila po internetu 189 
- lastna/tuja vsebina 184 
- newsgroups 185
- opravljanje dovoljene dejavnosti 186 
- posebni izdelki, zdravila 187 
- soodgovornost prodajalca blaga / ponudnika storitev 184 
- v Nemčiji 183
ponudnik povezljivosti 180  
- cenzura 182
- odgovornost za tuje vsebine 182 
ponudnik vsebine 190  
- civilnopravna/kazenskopravna odgovornost 191 
- internet in jezikovno vprašanje 193 
- lastna vsebina 195
- nevarnost nenameravane pogodbe 197 
- okvirjanje 199
- reklamiranje 193,195
- tuja vsebina 197
- zavarovanje odgovornosti 192 
- zavestna usmerjenost vsebine na določeno ozemlje 194 
potrošnik - uporabnik 253  
- fizična oddaljenost in neobveščenost 255 
- funkcije blagovne znamke 89 
- goljufije, neetično ravnanje 256 
- nezavarovani potrošnik 253; globalni potrošnik 261 
- odgovornost ponudnika 259 
- otroci 124
- podatki o izposojanju videoposnetkov 126 
- poprodajni zapleti 256 
- potrošnik kot ponudnik vsebine 201 
- potrošniški varuh (ombudsman) 264 
- potrošniško plačevanje 18, 257 
- pravica do odstopa od pogodbe 257 
- samovarovanje 126,200 
- ukradena identiteta 127 
- varstvo osebnih podatkov 124 
povezovanje podatkov 108  
- avtorsko varstvo povezanih informacij 218 
- kako ga preprečiti 222 
- licenca/pogodba/ soglasje o povezovanju 223,241-244 
- odgovornost za tujo vsebino 197 
- okvirjanje 199,221
- predpisi v drugih državah 131 
- Singapur 198
- vsebinska podlaga povezave 219 
pravne informacije (elektronske) 288  
- citiranje elektronskih virov 300 
- gl. tudi predpisi
- interni informacijski sistem s pomočjo intraneta 298 
- pravni in drugi viri po internetu 288 
predpisi
- brezplačni v elektronski obliki 281 
- davkoplačevalec plača predpise dvakrat 280 
- dostopnost 279; dostopnost in pravna država 282 
prenašanje podatkov čez mejo 131  
prenova poslovanja  
- država in javni sektor 21 
- tudi pravnega 15
- v povezavi z elektronskim podpisovanjem 48 
prerez posameznika 107  
prikrito zbiranje podatkov 111  
- iskalni roboti 112
pristojnost - gl. jurisdikcija  
privacy 104, 140  
psevdonimnost 143  
P- TRAK 114
Q
Quebec - gl. Francija  
R
računalniško izmenjevanje podatkov - gl. rip  
razsodišče (elektronsko) 170  
reklamiranje
- pogodba o oglaševanju po internetu 238 
- primerjalna reklama 196 
- reklamiranje in caching 224 
- slovenski ali tuji jezik 193 
repozitorij podpisnih certifikatov 42 - gl. digitalni podpis  
revenue-sharing linking agreement 243  
rip 13
RIPE 78
S
shranjevanje podatkov 110 - gl. varstvo osebnih podatkov  
shrink- wrap agreement 248  
Singapur
- ponudniki povezljivosti 180 
- povezovanje s tujimi podatki 198 
- urejanje interneta 176 
SKB 18,246
slovenski jezik - gl. jezik  
Slovenski računovodski standardi 50  
smartcard - gl. kartica  
SPAM - gl. nenaročena sporočila  
spletna stran (spletni dokument)  
- avtorsko varstvo fotografije 216; zvok 217 
- kot avtorsko delo 208 
- kot računalniški program 209 
- obrazci 217
- označevanje avtorstva 231,233 
- pogodba za izdelavo spletne strani 236 
- splošni pogoji za rabo strani 246 
splošni pogoji poslovanja - v elektronski obliki 245  
sprejem ponudbe
- čas in kraj dogovora 64 
- domneva navzočnosti 63 
- obvezno branje e-pošte 64 
steganografija 146  
storitvena znamka - gl. blagovna znamka  
storitve na daljavo 16  
storitve na zahtevo 19  
- predlog evropske direktive 226 
- s pogojnim dostopom 226 
Svet Evrope
- avtomatska obdelava osebnih podatkov 115 
- čezmejni tokovi osebnih podatkov 132 
svetovni splet 8 - gl. tudi internet  
svobodno izražanje in cenzura 269  
Š
šifriranje
- ločen postopek enkripcije in podpisovanja 37 
- pomen za varovanje zasebnosti 145 
- razkrivanje tudi v nekazenskih zadevah 148 
- steganografija 146
- šifrirni ključ 37- 38 
škodljive posledice e-poslovanja 22  
T
tajnost
- pisem 149
- prenesene vsebine 182 
tehnologija
- komunikacijska 7
- omrežja 7
- primarne in sekundarne tehnologije 6 
telefaks 10
telefon 9
telegraf, telegram 9  
telekomunikacije  
- imeniki 118
- razmeroma ločeno urejanje 6, 179 
- telekomunikacijski operater 178 
- varovanje tajnosti sporočil 148 
- varstvo osebnih podatkov 105, 117 
terminali na javnih mestih 279  
testni ključ 32  
time stamping - gl. časovno žigosanje  
tisk
- po internetu 166
- pravica do popravka po internetu 276 
transakcijski podatki 106  
tveganja - pravno obvladovanje 202  
U
UNCITRAL
- o digitalnem podpisovanju 46 
- o elektronskem dokazovanju 66 
- o elektronski pisnosti 58 
- o pravni veljavnosti računalniških zapisov 45 
- o shranjevanju e-zapisov 52 
- o sklicevanju na splošne pogoje poslovanja 246 
- Vzorčni zakon o elektronskem poslovanju 45 
under construction 208  
Utah 43
V
varnost - gl. tudi šifriranje, zasebnost…  
- elektronski podpis kot osrednja sestavina varnega sporočila 48- 49 
- stopnjevana varnostna zahtevnost e-podpisa 36 
- varnostne tehnologije in zasebnost 105 
varstvo osebnih podatkov 101 - gl. tudi zasebnost  
- čezmejni tokovi podatkov 131 
- nadzorovana družba 101 
- pravica do informacijske zasebnosti 103 
- pravno urejanje 115
- predelava javno dostopnih podatkov 114 
- prikrito zbiranje podatkov 111 
- tveganja izhajajo tudi iz tehnologije 104 
- varovanje ali zaščita podatkov 103 
- varstvo delojemalca 129 
večpredstavnost (multimediji) - dokumentiranost 13  
- podpis pri videosporočilu 32 
- video-on-demand 19
video
viri - elektronski 2  
volitve - gl. elektronsko glasovanje  
vzorčni pravni postopki 178, 259  
W
webmaster
- odgovornost za vsebino 195 
- webmaster in avtor spletne strani 210 
WIPO 78
- domenski sistem in blagovne znamke 89 
- Pogodba o avtorskih pravicah 214 
- Pogodba o izvedbah in fonogramih 214 
Z
zakonska besedila - avtorsko varstvo 217  
zaposleni - gl. delojemalec  
zasebni / javni ključ 38 - gl. digitalni podpis, šifriranje  
zasebnost 139
- delojemalec 150
- komunikacijski operaterji 148 
- nadlegovanje z nenaročenimi sporočili 154 
- pravica do zasebnosti 139 
- raba šifrirnih tehnik 145 
- v elektronskem okolju 143; e-pošta 12 
zaupnost - gl. zasebnost, varstvo osebnih podatkov, šifriranje…  
zavarovalništvo 20  
- zavarovanje odgovornosti pri poslovanju 192 
zbrana (elektronska) dela 211  
zdravstvo
- varstvo podatkov o zdravju 124 
- zdravila na internetu 187 
- zdravstvena kartica 123 
zmota (zaradi jezika) 250  
ZPP 66
 Gl. tudi VSEBINO knjige!
 
»Under construction!« Vsebine elektronskega poslovanja praviloma niso povsem »dokončana« dela, zato smo se že navadili na opozorilo, češ da elektronska vsebina še nastaja. Ker je spletno objavljanje preprosto, lahko avtor svoje delo dograjuje sproti. Ni nujno, da neposredno posega v vsebino, morda dodaja le nove povezave. Tudi vsebina, ki šele nastaja ali jo avtor nenehno dopolnjuje, uživa avtorskopravno varstvo (osnutek dela: 6. člen ZASP). Varovana bi bila tudi spletna stran, ki bi bila le na papirju (npr. pri izvajanju naročila za izvedbo strani).
Webmaster in avtor Upravičenec avtorskega varstva ni administrator (webmaster) ali tehnični izdelovalec elektronske vsebine, temveč oseba, ki je duhovni, ustvarjalni avtor (načrtovalec, oblikovalec ipd.). Kot soavtor lahko velja le tisti, ki je z avtorjem ustvarjalno, intelektualno sodeloval. Zgolj strokovno-tehnično sodelovanje ni takšno; sodelavec lahko zahteva pravice iz pogodbe o delu, ne pa iz avtorske pogodbe. Pri tem je možno smiselno uporabiti pravila o razmerjih med arhitektom, konstruktorjem, risarjem in gradbenikom. Če je avtor naveden, se šteje kot tak, dokler kdo ne dokaže, da ni tako. Avtor spletne strani je lahko označen tudi s psevdonimom. Zgolj oznaka edinega imena ali elektronskega naslova na spletni strani (»mailto…«) še ne pomeni, da gre za avtorja vsebine.
Fotografija Fotografija izdelka, ki nima dodatne, izvirne izrazne vrednosti, ne uživa avtorskopravnega varstva. Podobno bi bilo z vsako fotografijo, ki bi bila zgolj reprodukcija ali mehanski izdelek (slika, ki jo naredi avtomatska naprava…). Čeprav se mnenja o tem, ali objava po internetu pomeni javno objavo, povsem ne ujemajo, menimo, da je tako (gl. člena 2 in 3 ZASP). Nedovoljena javna objava fotografije osebe ni kršitev avtorske, temveč osebnostne pravice. Fotomonografija je lahko avtorsko delo, če je vložen napor v zbiranje, prilagajanje in izpopolnjevanje zbranega gradiva (zbirka).
Zbirka povezav kot avtorsko delo Zbirka elektronskih povezav je lahko sama po sebi avtorsko delo, če je samostojna duhovna stvaritev (ni narejena samodejno s kakšnim programskim orodjem) in je v izbiro oz. razporeditev snovi vloženo ustvarjalno delo. Tako kot je tudi pri drugih avtorskih zbirkah, posamezna povezana vsebina ne pridobi lastnega avtorskega značaja (člen 8/2) zgolj zaradi uvrstitve v zbirko.
Predelava v hipertekstno obliko je ustvarjalen poseg v avtorjevo delo. Avtor ima izključno pravico glede ustvarjalnih posegov v svoje delo (čl. 33). Zgolj prenos besedila v digitalno obliko sam po sebi še ne pomeni ustvarjalne predelave, pač pa le reproduciranje (čl. 23/2). Toda če bi bilo besedilo predelano v hipertekstno obliko, bi bila to zanesljivo predelava, s katero bi moral avtor soglašati. Hipertekstne povezave so ustvarjalno delo, ki povezane vsebine dopolnjujejo oz. jim lahko dajo povsem nov pomen. Tudi če je izrecno dogovorjeno, da sme založnik delo reproducirati digitalno, to še ne pomeni, da sme vanj posegati s hipertekstnimi rešitvami. Tak poseg potrebuje posebno avtorjevo soglasje. Enako velja, če elektronski založnik iz tehničnih razlogov izpusti slike ali kakšne druge prikaze, ki so v besedilu. In obrnjeno: če digitalni obliki doda poseben vmesnik za pregledovanje, večpredstavnostne učinke in podobno.
Odgovornost za lastno vsebino Ponudnik e-storitev glede vsebin odgovarja tako kot povezovalnik. Torej je odgovoren le za lastno objavljeno vsebino. Ne šteje se za lastno vsebino, če samodejno in krajši čas omogoča dostop do tujih vsebin (povpraševanja uporabnikov, pri katerih ponudnik storitev le posreduje). To so na videz preprosta merila, toda težava nastane, če želimo opredeliti, kaj je lastna vsebina in kaj samodejno - krajši čas. Ker je problem skupen vsem ponudnikom e-poslovanja, je najustrezneje, če ga pojasnimo v poglavju 8.5 - o ponudniku vsebine.
Odgovornost za vsebino: podobna vloga vseh komunikacijskih ponudnikov Telekomunikacijski operater in ponudnik povezljivosti imata podobno vlogo in naloge, ko gre za varovanje zasebnosti in tajnosti podatkov, odgovornosti za tujo vsebino (vsebino, ki jo ustvarijo ali prenašajo tretje osebe, uporabniki) in možnosti oz. dolžnosti preprečevati kazniva dejanja. Odgovornost za tujo vsebino nosita le, če za sporno vsebino vesta ali bi lahko vedela. Kazensko bi odgovarjala, če bi protipravno preprečevala sporočanje po internetu; tako velja tudi za primere preprečevanja tiskanja in oddajanja (157. člen KZ Republike Slovenije).
Zdravila Občutljivo področje so izdelki, ki se prodajajo z obveznimi navodili za rabo in opozorili o možnih škodljivih posledicah. Dogaja se, da prodajalec zdravila taka opozorila objavi ločeno od podatkov o samem zdravilu (v drugem, povezanem spletnem dokumentu, ki je lahko celo na drugem računalniku). Večina uporabnikov bo opozorilo ali povezavo nanj opazila, lahko pa se zgodi, da obiskovalec spletne strani pride neposredno na stran, kjer povezava z opozorilom ni takoj vidna. To je povsem običajna možnost pri iskanju podatkov po internetu. Prodajalec »nevarnega« izdelka mora takšno možnost predvideti in se ustrezno zavarovati.
Cyber café Negotov je tudi položaj lokala, ki ob svoji gostinski ali drugi dejavnosti ponuja računalnike za pregledovanje interneta (cyber café). Ali ima lokal položaj ponudnika elektronskih storitev? Po neki sodni odločitvi v Nemčiji imetniku lokala ni treba nadzirati, ali obiskovalci na njegovih računalnikih pregledujejo nedovoljene vsebine. V drugem primeru je južnoafriška policija po mnenju sodišča upravičeno zaplenila računalniško opremo, ki so jo v lokalu uporabljali za igre na srečo po internetu (on-line gambling). Organizator iger ni deloval na ozemlju države Južne Afrike; takšno dejavnost namreč pri njih nedvoumno prepovedujejo tudi lokalni predpisi. Menimo, da je omenjeno nemško stališče razumno in da bi bilo treba morebitno nedovoljeno početje v lokalih presojati glede na to, ali je sporna dejavnost trajna, množična, spodbujana, ali so z njo nadaljevali kljub opozorilom, da gre za nekaj spornega, ipd. Nedovoljene vsebine bi bilo laže povezovati z lastnikom lokala, če bi bili na vseh računalnikih privzeto nastavljeni iskalni naslovi na številne nedovoljene vsebine enake vrste ipd. Dokler ne bo posebnih predpisov ali več sodnih odločitev, bo treba vsak primer presojati posebej.
Zavestna usmerjenost ponudbe na določeno ozemlje ima pravne posledice. Ponudnik vsebine po internetu se mora zavedati, da njegova sporočila segajo na območja različnih držav in kultur. Zato se bo morda njegova odgovornost presojala po predpisih, ki je ne pozna dovolj. Tuje države obravnavajo vsebine tudi po tem, ali so zavestno usmerjene k porabnikom na njihovem ozemlju. Usmerjenost je navezna okoliščina, ki vpliva na povezanost vsebine z jurisdikcijo določene oblasti. Ugotavljali jo bodo glede na tale vprašanja: 
· ali je vsebina sporočil v jeziku, ki ga razumejo v ciljni državi; 
· ali se ponudniki izrecno obračajo na porabnike ciljnega območja; 
· ali je izmenjevanje elektronskih sporočil z uporabniki pogostejše (lahko tudi enostransko); 
· kakšna bo stopnja interaktivnosti poslovanja; 
· kako bodo dejansko potekali posli z ozemljem določene države; 
· ali se bo dejavnost nadaljevala, čeprav so ponudnika opozorili, da počne nekaj spornega, ipd.
Tuja vsebina v okvirju Kdor postavi v okvir na svoji spletni strani tujo vsebino, si jo morda prilašča protipravno.  Nastopanje s tujo vsebino, kot da je lastna, pomeni prevaro uporabnikov in najmanj nelojalno poslovanje. Možne so tožbe zaradi kršitve zasebnosti (neupravičena raba tujega imena) ali kršitve pravic intelektualne lastnine (blagovna znamka). Tuja vsebina pod lastnim imenom lahko pomeni opravljanje neke dejavnosti, za katero je potrebno dovoljenje ali pa je celo prepovedana. Pri povezovanju s tujo vsebino je torej treba premisliti vsaj dvoje: ali bi bila enaka lastna vsebina glede česa sporna in katera upravičenja lastnika tuje vsebine bi utegnila biti prizadeta. Če se sklene pogodba o povezavi (linking agreement), potem ostaja le še odgovornost, kot bi šlo za lastno vsebino, razen če v pogodbi ni določeno kako drugače.
Kako pri preiskavi diska ločiti iskane vsebine od drugih? 
 
Kadar gre za dovoljena preiskovalna dejanja državnega organa, je posebna težava v tem, da je treba ločiti iskano sporočilo/zapis od množice drugih elektronskih zapisov na istem pomnilniškem delu. V ZDA je v podobnem primeru sodišče ocenilo, da je preiskava presegla pooblastila sodnega naloga. 
Potrebujemo poseben zakon o svobodi informacij! 
 
Slovenska ustavna zagotovila o svobodi informiranja so - gledano normativno - enaka kot v prejšnji socialistični državi (39. člen).  Čeprav v novem, bolj demokratičnem kontekstu ta pravila lahko zagotavljajo več pravic kot v totalitarni državi, je očitno, da je možnosti za obveščenost v Sloveniji manj kot v večini zahodnih demokracij (gl. zlasti podpoglavje 12.3). Vsebinska nedoločenost ustavnih določb sicer ni nič posebnega, toda če že govorimo o pravici do obveščenosti, se moramo v času interneta sklicevati na tiste države, ki so svoje »javne« informacije državljanom povsem odprle. Potrebujemo torej poseben zakon o svobodi informacij. 
Senčne strani anonimnosti Anonimnemu poslovanju bi lahko očitali, da slabo vpliva na človekovo socialno zadržanost, ki je za skupno življenje potrebna. Računalniški sistemi, zlasti če so oddaljeni, delujejo na človeka neosebno. In takšno razmerje se še krepi, če je možen anonimen ali kako drugače zakrit dostop. Etičnost stopa v ozadje, izgubljajo se vrednote in osebne vloge, izkrivljena skupinska morala pa lahko v kakšnem okolju spodbudi ljudi k samoopravičevanju, češ da ne počnejo nič takega, kar ne bi bilo etično.  Anonimnost postane problematična zlasti takrat, ko gre za kaznivo početje; to pomeni zlorabo anonimnosti. 
Kako arhivirati digitalno podpisani zapis? Shranjeni elektronski zapisi naj bi ohranili potrebno verodostojnost, katere značilna sestavina je tudi podpis. Zato je treba pri nekaterih izvedbah elektronskega podpisa premisliti, v kakšni obliki bo shranjen; ali v izvirni kodirani ali dekodirani. Odgovor je treba iskati v vseh pomembnih razsežnostih posameznega elektronskega zapisa. 
Podpis kot biometrični podatkovni objekt Od namena uporabe je odvisno, kakšna bo izvedba digitalizatorjev: ali bodo cenene naprave, povezane z osebnim računalnikom, ali ročni digitalizatorji ali pa najzmogljivejši sistemi, ki bodo lahko pokrivali širše okolje. Zajeti podpis ni navadna bitna slika, temveč šifriran podatkovni objekt - biometrični žeton (Biometric token™), ki je pravzaprav sistem nadzornih številk. Te ne zajemajo samo statistike podpisa, temveč tudi kopico sistemskih in drugih podatkov, posnetih v trenutku podpisa. Vnosna naprava namreč spremlja tudi hitrost, smer in zaporedja pri podpisovanju. Če je potrebno, se lahko podpis prikaže tudi kot bitna slika. Žeton običajno zasede okrog 375 bajtov, če pa shrani tudi vektorske grafične podatke (prikaz podpisa kot slike), pa okrog 875-1875 bajtov. Priporočajo, naj se podpis prikaže tudi v grafični obliki, v kateri lahko prepričljiveje vpliva na sodnika, poroto ali nadzornika.
 Gl. tudi VSEBINO knjige!