Rodoslovje - prva stran   nazaj
grb
Slovensko 
rodoslovno društvo

Rodoslovni slovar
~ slovensko ~   ~ latinsko ~   ~ nemško ~


To je slovar izrazov, ki so tesno povezani z rodoslovjem, zato ne zajema splošnozgodovinskih izrazov. Za pomen pojmov, ki jih ne najdete v tem slovarju, poskusite v katerem drugem tujem slovarju, kot so npr.:
Glossary of Genealogy Terms by Dan Burrows, Slovar latinskih in drugih rodoslovnih okrajšav, Glossary of Genealogical Terms and Abbreviations, Latin Genealogy Glossary, Genealogy Glossary, THE FAMILY-DIE FAMILIE (angleško-nemško), Genealogy Research Guide,  idr.

Za vsebino obdelanega gesla odgovarja avtor (naveden z začetnicami; seznam avtorjev je na koncu). Če avtor ni naveden, gre praviloma za izvleček iz jezikovnega, etimološkega ali drugega slovarja. Morebitne predloge ali pripombe prosimo sporočite Janezu Toplišku ali Petru Hawlini.


A . B . C . Č . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . Š . T . U . V . W . X . Y . Z . Ž


A
ABSCHRIFT prepis
ABSTAMMUNG izvor, rod, poreklo
ABZEHRUNG hiranje
AHNE prednik (prednica), Ahnenforschung genealogija, Ahnenreihe niz prednikov, Ahnentafel rodovnik
ALTER starost
ALTERSSCHWÄCHE starostna oslabelost
AMME dojilja
ANERBENRECHT načelo nedeljivosti zemljiških posestev (v večini slovenskih krajev do 20. stol.); Anerbe dedič kmetije[J.T.]
ARBEITER
delavec
AUSZEHRUNG sušica; hiranje, propadanje
AUSZÜGLER (-in) preužitkar (-ica)
AHNENFORSCHUNG rodoslovje, genealogija
AHNENTAFEL

B
BAUER kmet; "Bauernsleut" kmetje, Bauernhof kmetija
BEERDIGUNG pokop
BEGRABEN pokopati / pokopan, Begräbnis pogreb, Begräbnistag dan pogreba
BEKENNTNIS opredelitev za (vero), bekenntnislos brez vere, brezverski
BERUF poklic, von Beruf po poklicu
BETTELROBAT beraška tlaka. Simbolična tlaka nekaj dni v letu, s katero so gostače simbolično vezali na zemljiškega gospoda [Vilfan]
BETTLER berač; Bettlerin: beračica
BEZ. Bezirk - okraj
BESITZER posestnik (lastnik)
BLATTERN koze (bolezen)
BRACHMONAT (st. nem) junij
BRAUT, BRÄUTIGAM nevesta, ženin, Brautpaar ženin in nevesta, Brautstand zaroka
BRUDER brat, Besitzersbruder posestnikov brat

C
CHRISTMONAT (st. nem.) december

Č

D
DERSELBE isti
DIENER služabnik, sluga, (pl) služinčad, Dienstmädchen služkinja

E
EHE zakon; Ehebuch poročna knjiga, Ehemündigkeit zrelost za zakon, ehelich/unehelich zakonski/izvenzakonski; ehelos neporočen; Ehebrecher zakonolomec; Ehebruch zakonolom, prešuštvo; Ehefrau/Ehegattin/Eheweib poročena žena; Ehegatte zakonec; Ehemann zakonski mož; Eheleute zakonca; Ehestand zakonski stan; Eheverbot prepoved sklenitve zakonske zveze, Eheschließung (Trauung) poroka, sklenitev zakonske zveze
EINTRAG vnos, vpis, vknjižba
EISENBAHNER železničar, Eisenbahnwächter železniški čuvaj
ELTERN starši, roditelji; Elternhaus dom
ENKEL Enkelkind vnuk (Enkelsohn), Enkelin / Enkeltochter vnukinja
ENTKRÄFTUNG oslabelost
ERTRINKEN utopitev, utoniti, ertrunken utopljen

F
FAMILIE družina, familija, rodbina; Familienname priimek; Familien~ družinski; Familienstand zakonski stan; Familienbegräbnis družinski grob; Familienbesitz družinska last; Familienforschung / Familienkunde rodoslovje; Familienrecht: družinsko/rodbinsko pravo; Familienvater družinski oče; Familientreffen družinsko srečanje; Familienwappen družinski grb
FIEBER mrzlica, vročica
FRAß kostna razjeda
FRAU žena, ženska; Frauentag: Šmaren, dan žena
FRÜHGEBOREN nedonošen, Frühgeburt prezgodnji porod

G
GASTWIRT gostilničar; Gastwirtin: gostilničarka
GATTE, Ehegatte soprog, mož, Gatten zakonca
GEB. geboren(e): rojen(a) - gl. geboren, Geburt
GEBOREN rojen, po rodu, geborene Kovač z dekliškim priimkom Kovač [J.T.]
GEBURT rojstvo; Geburtsort: kraj rojstva; Geburtsbuch / Geburtsregister / Geburtsliste knjiga rojstev (krstna knjiga), Geburtsschein / Geburtsurkunde rojstni list, Geburtsstadt rojstno mesto, Geburtsland rojstna dežela, Geburtsname rojstni (dekliški) priimek, Geburtsjahr leto rojstva, Geburtsjahrgang rojstni letnik, Geburtshelferin porodničarka
GEHILFE, Gehilfin pomočnik, pomočnica
GEMEINDEGENOSSEN (soobčani) osebe, ki v občini nimajo domovinske pravice, so pa po premoženju, poklicu ali prebivanju povezani z občino [Vilfan] - gl. domovinstvo.
GESCHLECHT spol
GESCHIEDEN ločen
GEST. gestorben(e): umrli(a)
GESCHWULST bula, tumor
GESCHWÜR razjeda; Magengeschwür želodčna razjeda
GET. getauft: krščen
GOTT bog
GRAB grob, Grab- grobni, nagrobni (Grabstein nagrobnik)
GROSSMUTTER babica, stara mama
GROSSVATER ded, stari oče
GRUNDBESITZER zemljiški posestnik, (lastnik) zemlje
GÜLT prvotno pomeni denar; v zvezi z davki: denarna vrednost zemljiškogospostvenih dohodkov od podložnikov. Kasneje se beseda Gült uporablja za samo gospostvo (slovensko: imenje). Skupnost donosov: imenjska renta. Gültbuch imenjska knjiga. [Vilfan]

H
HEBAMME babica; die beistehende Hebamme: babica, ki je pomagala pri porodu
HEIMAT domovina; Heimatschein domovinski list; heimatberechtigt ki ima domovinsko pravico; Heimatlose brezdomec
HERBSTMONAT (st. nem.) september
HERR gospod, gospodar; Herrin gospodarica; Herrschaft oblast, gospostvo, vladavina
HEUMONAT (st. nem.) julij
Hofstaeter (slov. oštetar) imetnik manjše kmetije (nem Hofstatt, slov. oštat, domec). Krajevno so možni tudi drugačni pomeni teh besed [Vilfan]
HORNUNG, horner (st. nem.) februar
HÜBE (tudi Hube,Hufe) slov.: huba; v srednjem veku je bil to skupni pojem za zaokroženo posest (vendar ne last, ker je bila zemlja v lasti zemljiške gospode) kmečke družine nad polji in pravicami uporabe vaške gmajne (gozdovi?), ki je bila potrebna za življenje kmečke družine. Povprečna velikost  je bila 7 do 10 ha zemlje (20-40 juter). Kmet, ki je dobil v posest 1 hubo, je bil "cel" kmet ali "hübler". Kmet, ki je dobil 1/2 ali 1/4 hube, je bil pa 1/2 kmet ali "1/2 hübler, oz. 1/4 kmet ali 1/4 hübler; Hüblerssohn/tochter kmečki sin/hči [L.K.]
HUSTEN kašelj; Keuchhusten oslovski kašelj

I
INWOHNER najemnik

J

K
KEUCHHUSTEN oslovski kašelj
KIRCHE: cerkev; kirchlich: cerkven; Kirchner / Kirchendiener: mežnar, zvonar; Kirchengemeinde: cerkvena občina, občestvo; Kirchgeld: milodar
KOLIK kolika
KRAMPF krč; Krämpfe krči; krampfen imeti krče

L
LEBEND živ, leben živeti
LEDIK (ledig) prevzeto v slovenščino preko nemškega ledig - neporočen. [etimol.]
LUNGENENTZÜNDUNG pljučnica; Lungengeschwulst tumor na pljučih; Lungenkrankheit / Lungenleiden pljučna bolezen; Lungensucht / Lungenschwindsucht pljučna tuberkuloza

M
MÄDCHEN dekle; Mädchenschule dekliška šola; Mädel dekle, punca
MAGENWÜRMEN gliste
MAURER zidar
MESNER cerkovnik; tudi: Kirchendiener - gl. slov. mežnar
MITTERNACHT polnoč
MONAT mesec 
MORGENGABE (slov. jutrna) poročni darovi ("ob jutru, po poročni noči"). Kasneje različne oblike imovinskih naklonitev zakoncema in tudi naklonitve med zakoncema. [Vilfan]
Mr. Meister - mojster (predvsem za kovača)
MÜLLER: mlinar

N
NACHMITTAG popoldan, nachmittag, nachmittags popoldne
NAME /NAMEN ime (osebno); namens: po imenu, z imenom; Namenstag god; im Namen v imenu; Namenforschung/Namenkunde imenoslovje, onomastika
NERVENENTZÜNDUNG vnetje živca; Nervenleiden / Nervenkrankheit živčna bolezen (tudi za duševne bolezni); Nerv živec
NOTGETAUFT krščen v sili (babica, zdravnik), če je otrok mrtvorojen ali je verjetno, da bo umrl [J.T.]

O
ORTSCHAFT kraj

P
PATE boter; Patin: botra; Tauf~/Paten: krstni/botri; Firmpate: birmanski boter 
PFARRE - gl. fara

Q


R
RELIGIONS-KENNTNISSE znanje krščanskega nauka (rubrika v statusu animarum) [J.T.]

S
SCHLAGANFALL, Schlagfluß kap
SCHMIED (Schmid) kovač
SCHWÄCHE slabotnost, neodpornost 
SEELENSTANDS-PROTOKOLL zapisnik duš, status animarum
SEITENSTECHEN zbadanje (v podreberju)
SELBSTMORD samomor
SOHN sin, die Söhne sinovi
STAND stan
STERBEBUCH knjiga umrlih; lat.: nomina mortuorum, liber mortuorum

Š

T
TAG dan; Tag der Geburt / Geburtstag: dan rojstva / rojstni dan, am selben Tag istega dne
TAUFEN krstiti; Taufbuch, Taufregister krstna knjiga (knjiga rojstev); Täufling krščenec; Taufschein krstni list; Taufpate/-patin krstni boter/botra; Taufname krstno ime 
TISCHLER mizar
TOCHTER hči, die Töchter/Tochter hčere
TOD (Todt) smrt; tödlich smrten; življenjsko nevaren; todkrank na smrt bolan; Todfallaufnahme smrtovnica; Todeszeit dan in ura smrti; Todeswunde smrtna rana; Todesursache vzrok smrti; Todestag dan smrti; Todesjahr leto smrti;  Todeserklärung razglasitev (pogrešanega) za mrtvega; Todesanzeige osmrtnica, prijava smrti 
TRAUUNG poroka (tudi Eheschliessung); Trauzeuge poročna priča; Trauungschein poročni list; sich trauen lassen poročiti se 

U
UNTERSCHRIFT podpis; ~ des taufenden Priesters podpis duhovnika, ki je opravil krst 
UNVEREHELICHT neporočen

V
VERMÄHLEN (sich) poročiti (se), mit s/z; Vermählung poroka 
VERH. (verheiratet/e) poročen(a) - gl. tudi Vermählen
VERWITWET ovdovel
VIERTEL četrtina; Viertelhübler 1/4 kmet - gl. huba
VOGTENDIENST (Vogtengebühr, Vogteigebühr, advoccatio) plačilo, ki ga je cerkveni podložnik dajal odvetniku - odvetščina; ko so visoki fevdalci poklanjali zemljišča samostanom/cerkvi, so na njih praviloma zadržali odvetništvo. Pozneje je odvetništvo prehajalo na deželne kneze. Cerkev je odvetniške pravice občutila kot neprijetno breme. Vogt (advocatus) odvetnik, postavljen iz vrst svetnih fevdalcev, je na cerkvenih posestvih opravljal sodne posle in je tudi zastopal proti tretjim osebe, ki so bile podrejene cerkvenemu posestvu.. [J.T.]
VORMITTAG / vormittags dopoldan / dopoldne
VORMUNDSCHAFT varuštvo, skrbništvo; Vormund varuh, skrbnik
VULGARNAME ime po domače (vulgo)

W
WAGNER kolar; lat.: faber lignarius
WAPPEN
grb; Wappenkunde: grboslovje, heraldika
WASSERSUCHT vodenica
WEINGÄRTNER (Weingärtler): vinogradnik
WEINMONAT (st. nem.) oktober
WINTERMONAT (st. nem.) november
WITWE vdova; verwitwet: ovdovel; Witwer: vdovec
WÜRMER haben gliste (imeti); Wurmbefall / Wurmkrankheit glistavost; wurmen črvičiti

X

Y

Z
ZIMMERMANN tesar, Zimmerleute (množinsko)
ZUNAME priimek
ZWEITSCHRIFT / Kopie kopija, dvojnik; Abschrift prepis
ZWILLING/~e dvojček/~čka; Zwillingsgeburt rojstvo dvojčkov

Ž
    AVTORJI SLOVARJA:
J.D.J.T., L.K., L.Z. 
etimol
: izvleček iz M.Snoj: Slovenski etimološki slovar
Vilfan: Pravna zgodovina Slovencev, Ljubljana, ponatis prve izdaje 1996; Zgodovinska pravotvornost in Slovenci, CZ 1996.
Kjer avtor ni naveden, je izvleček iz jezikovnih in drugih slovarjev priredil J.T.
 
Na vrh gor