Rodoslovje - prva stran   nazaj
grb
Slovensko 
rodoslovno društvo
Rodoslovni slovar
~ slovensko ~   ~ latinsko ~   ~ nemško ~

To je slovar izrazov, ki so tesno povezani z rodoslovjem, zato ne zajema splošnozgodovinskih izrazov. Za pomen pojmov, ki jih ne najdete v tem slovarju, poskusite v katerem drugem tujem slovarju, kot so npr.:
Glossary of Genealogy Terms by Dan Burrows, Slovar latinskih in drugih rodoslovnih okrajšav, Glossary of Genealogical Terms and Abbreviations, Latin Genealogy Glossary, Genealogy Glossary, THE FAMILY-DIE FAMILIE (angleško-nemško), Genealogy Research Guide,  idr.

Za vsebino obdelanega gesla odgovarja avtor (naveden z začetnicami; seznam avtorjev je na koncu). Če avtor ni naveden, gre praviloma za izvleček iz jezikovnega slovarja. Morebitne predloge ali pripombe prosimo sporočite Janezu Toplišku ali Petru Hawlini.


A . B . C . Č . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . Š . T . U . V . W . X . Y . Z . Ž


---
7ber (VIIber)  september
8ber (VIIIber)  oktober
9ber (IXber)  november
10ber (Xber)  december

A
ADULTERIUM (c. / cum):   prešuštvo (s / z); adulter/ator/: prešuštnik; ad-ulter: prešušten, vlačugarski
A.D. gl. Anno Domini
ABAVIA  prababica
AEDITIMUS, aedituus  svetiščni čuvar (mežnar)
AFFINITAS  svaštvo, sorodstvo; affinis svak(-inja), zet, sorodnik(-ca)
AGRICOLA  kmet
ALIAS z drugim imenom, po domače (lat: drugikrat, sicer, ob drugi priložnosti)
AMASIUS ljubovnik (ljubček), amasiuncula ljubica
AMBO  oba (skupaj, obenem)
AMITA  teta, očetova sestra, amita magna stara teta (sestra starega očeta)
ANNO DOMINI (A.D.):  leta Gospodovega
ANTE MERIDIEM  dopoldne; dies antemeridianus: dopoldan
APOPLEXIA TACTUS  zadet od kapi
APUD (aput):  pri, blizu, v hiši koga, pred, vpričo
AVA, AVIA  babica, stara mati; proavia prababica
AVUNCULUS  stric (materin brat), avunculus magnus babičin brat
AVUS: stari oče, proavus praded

B
BAPTISMA (sancta lavatio): krst; baptismalis: krsten; patrinus / sponsor: krstni boter; baptisatus: krščen; baptizans: krstitelj; domi baptisatus krščen doma (v sili); ab obstetrice bapt. krstila babica v sili; a chirurgo bapt. v sili krstil zdravnik / porodničar;  sub conditione bapt. v sili krščen otrok kasneje krščen v cerkvi;  postridie / postero die / sequenti die baptizatus krščen naslednjega dne 

C
CAUPO (cauponis) krčmar; cauponis uxor krčmarjeva žena
CAPELLANUS
 
kaplan
CARBONARIUS
  oglar
CIVIS  državljan
COADJUTOR župni pomočnik
COELEBS  neporočen
COGNATIO  (krvno) sorodstvo; cognati: krvni sorodniki; cognatus: (krvno) soroden
COGNOMEN  rodbinsko ime, priimek
CONCUBINA  priležnica, ljubavnica; concubinatus konkubinat; concubinus priležnik
CONDITIO  stan
CONFESSIO  izpoved; confessor spovednik
CONFIRMATIO  birma; Liber Confirmatorum birmanska knjiga
CONIUGIUM (coniugum)  soprog, soproga (zakonec); zveza, zakon, coniuges zakonca, coniugatus(a) poročen (a)
CONIUNCTIO  zveza, združitev, coniunctus vezan, poročen
CONI(J)UX (uxor)  soproga
CONSANGUINEUS  po krvi soroden; brat, sestra; consanguinitas krvno sorodstvo 
CONSOBRINA  sestrična
CONVERSUS, conversa prestopil / prestopila v katoliško vero
COOPERATOR  sodelavec (uradna oseba)
COPULATIO  zveza, spojitev (poroka), copulati poročena (zakonca)
CORAM ME vpričo mene (pred podpisom duhavnika npr. v ženitvenem zapisniku)
C(um) lic(entia) parochi in... z dovoljenjem župnika v...
CURATOR  oskrbnik, upravitelj; varuh

Č

D
10ber (Xber)  december
DEFUNCTUS EST  umrl
DEUS  bog
DICTUS  imenovan (pripis, ko se začenjajo pojavljati priimki)
DIES  dan; die eodem istega dne; pri die dan pred tem
DIES DOMINICUS  nedelja: dies palmarum: cvetna nedelja; dies lunae: ponedeljek; dies martis:  torek; dies mercurii: sreda; dies iovis: četrtek; dies veneris: petek; dies saturni: sobota
DOMINUS  gospodar, lastnik, posestnik, vladar, soprog; dominicus gospodov, gospodarjev

E
ECCLESIA  cerkev; parochiale ecclesia župnijska cerkev; in facie Ecclesiae pred zbranim župnim občestvom 
E DICTIONE
/ e regione
z območja (iz kraja)
EMISIT SPIRITUM  je izdihnil
EODEM  istega dne
EORUNDEM PARENTUM ex iis parentibus  istih staršev
ET AL.  in drugi
ET UXOR (ET UX.) in (njegova) žena 
EIUSDEM  v istem mesecu

F
FABER  delavec, rokodelec, kovač; faber lignarius kolar
FAMULUS  služabnik, pomočnik; famula (žen.)
FERIA secunda  ponedeljek; feria tertia torek; feria quarta sreda; feria quinta četrtek; feria sexta petek
FETUS  zaplodek; fetus gen. fem./masc.: mrtvorojen otrok žen./moš. spola
FILIA (filiola, fla.)  hči
FILIUS (filiolus)  sin, otrok (sinček); filii: otroci
fl., fla.  gl. filius, filia
FORNICATIO hotništvo, nečistovanje
FRATER  brat; tudi naziv za meniha, ki ni posvečen v duhovnika (za razliko od pater) [L.K.]; fr. / frat. poss. posestnikov brat, frater germanus polbrat

G
GEMELLA dvojčka - gl. geminus
GEMINUS
  dvojček, gemini dvojčka
GENER  zet, svak
GENERACIJA prevzeto in prilagojeno iz sodobnih evr. jezikov (nem. Generation), iz lat. generatio - generacija, družina, človeštvo; prvotno rodilna moč; izpeljano iz lat. genus - rod, izvor, pleme. [etimol.]
GENE(I)TRIX  roditeljica, mati
GENITOR  roditelj, oče; genitores starši (tudi: parentes)
GENS  rod
GERMANUS (germana)  pravi, rodni brat (sestra)
GLOS  svakinja

H
HABITO  stanovati; habitatio stanovanje, habitator stanovalec, prebivalec, najemnik; habitante / habitans živeč, stanujoč
HAERETICUS, acatholicus nekatoliške vere
HODIE (hoc tempore, hodierno die)  danes; natus hodie rojen danes
HORA  ura
HUMATIO  pokop, pogreb

I
ILLEGITIMUS tudi ill., illeg., spurius  nezakonski, izvenzakonski 
INCESTUM nečistost, grešnost, krvoskrunstvo [etimol.]; incest tujka, prevzeta po zgledu nem Inzest iz lat. incestum
INCOLO  prebivati, stanovati (kje); incolatus bivanje, incola prebivalec, naseljenec
INDEKS (index) (iz lat) kazalo oseb v matični knjigi, v statusu animarum ipd. [J.T.]
INFERIOR - gl. inferus
INFERUS  spodnji, inferior nižji, infimus (imus, imulus) najbolj spodnji, najnižji
INNOCENTULUS(a)  nedolžen otroček
INQUILINUS  najemnik, naslednik, stanovalec
IUDEX  sodnik
IUVENIS, solutus  samski moški

J

K
KOGNACIJA: sorodstvo - zlasti po materi ali ženi; kognat: sorodnik
KOLATERALNO SORODSTVO: stransko/postransko sorodstvo

L

LEGITIMUS, legitima  zakonski/-a (otrok); tudi: leg.; legitimatus per subsequens matrimonium - pozakonjen s poroko staršev
LIBER baptizatorum krstna knjiga, liber matrimonium poročna knjiga, liber mortuorum knjiga umrlih
LOCUS NATIVITATIS  kraj rojstva

M
MANE  jutro, zjutraj
MANU PROPRIA  lastnoročno (npr. napisano/podpisano)
MARITUS (coniux, vir)  soprog; marita (coniux, uxor): soproga
MATER  mati; matris, maternis: materin; maternus: materinski; maternitas: materinstvo; mater pf. mati družinskega očeta
MATERTERA  teta (materina sestra), matertera magna babičina sestra
MATRIMONIUM  zakon, poroka; in m. dare / ducere: v zakon, za ženo dati / vzeti; matrimonio conjuncti v zakonu povezana, matrimonialis zakonski, ki se nanaša na zakonsko zvezo
MATUTINE, matutinam  zjutraj, matutinus jutranji
MENDICUS  berač, capin
MENSIS  mesec
mf.  mater familias - mati družine
MILES (militis)  vojak, prostak, pešec
MORS  smrt; mortalis smrten, umrljiv; mortuus mrtev, umrl, mrtvec; nomina mortuorum knjiga umrlih; mortus/sepultus in umrl/pokopan v
MORTUUS - gl. mors

N
9ber (IXber)  november
N. okr. za natus
NATUS (nascor)  rojen, po rodu (sin); nata rojena (hči); nati otroci, deca; dies natalis rojstni dan, natus heri / here rojen včeraj, Eodem die natus et baptizatus est - istega dne rojen in krščen; pridie natus rojen prejšnji dan
NEPOS  nečak, pronepos pranečak
NEPTIS  nečakinja, proneptis pranečakinja
N.N. nomen nescitur  ime neznano
NOCTU, noctis  ponoči
NOMEN  1: ime, naslov; 2: rod, narod; nomine po imenu; nomenclatura imenik; nominatio imenovanje
NOVERCA  mačeha, novercalis mačehovski
NUBO, NUPSI, NUPTUM  omožiti se
NUPTA  nevesta, žena; nupta in: poročena v...
NUPTIAE  svatba, ženitev
NUPTIALIS TABULAE  ženitvena pogodba
NURUS  snaha, mlada žena

O
8ber (VIIIber)  oktober
O. - gl. obitus
OBITUS  smrt, umrl; obiit in umrl v; tudi:  defunctus est
OBSTETRIX  babica
OES  = omnes vsi
o(mnibus) sacr(ament)is provisus  oskrbljen z vsemi zakramenti
OPERARIUS  delavec
ORIUNDUS  izvirajoč po rodu

P
PAGINA  list, stran 
PARENTES  starši (tudi: genitores); okrajšano tudi: par.
PAROCHIA  županija (župnija); parochianus župljan; parochiale ecclesia župnijska cerkev
PAROCHUS  župnik
PARTIER  enako, prav tako; obenem, skupaj, ob istem času
PARTUS  porod, rojstni čas partu edere roditi
PATER (parens)  oče; nomen patris / matris očetovo ime / matere; v samostanih naziv za meniha, ki je hkrati tudi duhovnik (frater: menih brat, ki ni posvečen v duhovnika); p.f. / ppf. pater familias (družinski glavar), pater pater familias, patrus magnus brat starega očeta (stari stric) [J.T.]
PATRINUS  krstni boter; tudi: sponsor; patrina botra, patrini botri; okrajšano tudi: patr.
PATRUELIS
  bratranec (po očetu), množ.: patrueles
PATRUS MAGNUS  brat starega očeta (stari stric)
PATRUUS  stric (po očetu), adj.: stričev
PERTINENS
  pristojen; pertineo spadati k, tikati se česa, zadevati
POSTMERIDIEM, pomeridiam  popoldne
POSTUMUS (-ma) po smrti očetovi rojen (-na)
PRESENS  navzočen; presentibi prisotne priče
PRI DIE  dan pred tem (prejšnji dan); pridie natus rojen prejšnji dan
PRIMOGENITUS(a)  prvorojeni(a)
PRIVIGNUS  pastorek, privigna pastorka
PROAMITA  prateta (pradedova sestra)
PROAVUNCULUS  prababičin brat
PROLES naraščaj, otrok, potomec; potomstvo, rod; pomladek
PROMATERTERA  prababičina sestra
PROLES  naraščaj, otrok, potomec; potomstvo, rod; mladina
PROPATRUS  prastric (pradedov brat)
PUER (puella)  otrok (hči)

Q


R
R.D. Reverendus Dominus - visokospoštovani gospod
RITUS  sveti obred, verski predpis; šega, navada, način; ritu po običaju; rite provisus oskrbljen
RUSTICUS  poljedelec, kmet; rustifica kmetica; rusticulus preprost kmet

S
7ber (VIIber)  september
SABBATO  sobota
SACERDOS svečenik, svečenica
SACRAMENTUM CRISMATIS  birma
SARTOR  krojač
SENEX, senis  prileten, star, zrel
SEPULCRETUM
(sepultura)
  pokop, pogreb; sepultus pokopan; sepulcrum grob, nagrobnik, grobnica; gl. tudi humatio
SEQUENTIA
  vrsta, vrstni red;  sequenti die naslednjega dne
SIGILLUM OFFICII  uradni pečat
SOCER  tast, soceri moževi ali ženini starši
SOCRUS  tašča
SOLLEMNIS  slovesen, prazničen, svet; sollemne / sollemnitas svečanost, slovesnost, praznik; navada običaj; sollemniter svečano, slovesno; po navadi
SOLUTUS, iuvenis  samski moški
SOROR  sestra (tudi redovnica); sor. poss. posestnikova sestra; sor. pf. sestra družinskega očeta, soror germana polsestra
SPONSALIA  zaroka, tudi: pouk o zakonu
SPONSUS  - SPONSA  zaročenec - zaročenka
SPONSOR
  boter tudi: patrinus
SPURIUS
, illegitimus  nezakonski otrok, filia spuria nezakonska hči
SUPERIOR  gornji
SUTOR  čevljar

Š

T
TESTATIO  pričanje, dokaz; testator zapustnik, priča; testis priča
TESTIMONIUM (nativitatis et baptismi)  rojstni in krstni list 
TEXTOR  tkalec
TOMUS  del (spisa), zvezek, tom
TRIGEMINI  trojčki

U
ULTIMA HUIUS  zadnjega dne v tem mesecu
UNICUS  edini, unica edina
UT SUPRA  kakor zgoraj
UXOR (marita, coniux, conjux)  zakonska žena, soproga; uxor pf. žena družinskega glavarja (očeta)

V
VESPERE, vesperi, vesperis  zvečer
VICARIUS  vikar; namestnik, zastopnik
VIDUA  vdova, ločena ali neporočena žena; viduus vdovec, ovdovel
VIGESIMA  dvajseti dan v mesecu; vigesima 3tia 23. dan
VILICUS  vrtnar, upravitelj
VIRGO, virgine  devica, deklica, mlada ženska
VITRICUS  očim
VULGO po domače, hišno ime

W

X
Xber (10ber) december

Y

Z

ŽAVTORJI SLOVARJA:
J.D.J.T., L.K., L.Z. 
etimol
: izvleček iz M.Snoj: Slovenski etimološki slovar
Vilfan: Pravna zgodovina Slovencev, Ljubljana, ponatis prve izdaje 1996; Zgodovinska pravotvornost in Slovenci, CZ 1996.
Kjer avtor ni naveden, je izvleček iz jezikovnih in drugih slovarjev priredil J.T.
 
Na vrh gor