Projekti

 

UNESCO ASPnet
Mednarodni projekt DREVO = ŽIVLJENJE

Dobre vesti
Učenje z e-gradivi in preverjanje znanja v spletni učilnici

Mednarodno sodelovanje na naši šoli

Projekt  PROSTOVOLJSTVO
Projekt EVROPSKA VAS

Tulipanov projekt
EKO ŠOLA  KOT NAČIN ŽIVLJENJA
EKORGOV KLUB
ZDRAVA ŠOLA
BREZ TEŽAV

TELOVADBA ZA MOŽGANE (Brain Gym)

BRALNI KLUB
MEDIACIJA

S TAČKO V_ROKI
BRIHTNE BUČKE

Inovacijski projekt DIDAKTIKA OCENJEVANJA ZNANJA


UNESCO ASPnet
 

 

UNESCO ASPnet  

Naša šola je že 16 let ena izmed 7900 izobraževalnih ustanov globalne UNESCO mreže v 176 državah sveta. Letos smo uradno prejeli mednarodni status Pridruženih Unesco šol (Unesco ASPnet), kar je za nas dosežek in priznanje dolgoletnega dela Unesco poslanstva. Unescove ideje in teme so vpete v življenje in delo šole:

1.     Svetovni problemi in vloga OZN pri njihovem reševanju

2.     Izobraževanje za trajnostni razvoj

3.     Mir in človekove pravice

4.     Medkulturno učenje

Pridružene šole smo zavezane k spodbujanju in uresničevanju UNESCO načel z izvajanjem projektov in obeleževanjem svetovnih ter mednarodnih dni, s katerimi skušamo otroke in mladino pripraviti na izzive vedno bolj kompleksnega in medsebojno odvisnega sveta. Vsako šol. leto napredujemo v smislu štirih stebrov za 21. stoletje:

1.     Učiti se, da bi vedeli

2.     Učiti se, da bi znali delati

3.     Učiti se biti

4.     Učiti se, da bi znali živeti z drugim

Letos bomo sodelovali v Unescovih nacionalnih projektih:

          Svetovni dan kulturne raznolikosti za dialog in razvoj (D.Milojević)

          Naše domačije (M.Štor)

          Pletemo niti mreže (J.Đaković)

          Branje – moje sanje (A. Mlinarič)

          Dan človekovih pravic (A. Kunej)

          Dobre vesti iz naše šole in našega mesta (M. Rokavec)

          Naše mesto – vaše mesto (K. Krbavac)

          Moder stol – nekdo misli nate (K. Krbavac)

          Eno Tree Planting (A. Mlinarič)

          Agenda 21 Now (A. Velenšek)

Zelo ponosni smo na naš projektni Unesco dan ohranjanja kulturne dediščine Moje mesto skrivnosti šepeta (K. Krbavac), ki ga z učenci izvedemo na ulicah mestnega jedra.

Koordinatorica: Dragica Milojević


Dediščina v rokah mladih - mladi posvojijo spomenik

 
 gor


Mednarodni projekt DREVO = ŽIVLJENJE  Več...

Unesco je obdobje od leta 2005 do 2014 razglasilo za desetletje trajnostnega razvoja. Ta je v zadnjih letih postal osrednji del vseh pomembnejših razvojnih strategij tako na lokalni kot globalni ravni. Njegov osnovni cilj je, da vrednote trajnostnega razvoja postanejo del človeške zavesti. To je vseživljenjski proces, ki se začne pri vzgoji majhnih otrok in se nadaljuje na vseh ravneh formalnega izobraževanja.

Ideja za nastanek našega projekta DREVO = ŽIVLJENJE je prišla iz skrbi za prihodnost našega planeta in vloge vsakega posameznika na njem. Vsebinsko projekt temelji na učnem načrtu. Vsako leto je »drevo« tema, ki se ji posvetimo iz izbranega zornega kota, ki je lahko dobeseden ali metaforičen (okoljskega, ekološkega, botaničnega, zoološkega, sociološkega, zgodovinskega …). Delo poteka vse šolsko leto znotraj šolskega dela, pri pouku, raziskovalni dejavnosti, interesnih in drugih dejavnostih. Letošnja tema Vrt prihodnosti je usmerjena na ozaveščanje pomena samooskrbe s hrano.

Zaradi sklenitve partnerstva z indijsko šolo Piali Ashar Alo je z letošnjim letom projekt postal mednarodni. Zavod za šolstvo RS pa ga je ponovno potrdil kot inovacijski projekt. Krog sodelujočih VI postaja vse večji, zato se nadejamo dobrega sodelovanja tudi letos, ki ga bomo zaključili s sklepno prireditvijo in druženjem na svetovni dan okolja, 5. junija 2013.

Vodja projekta: Dragica Milojević

 

 gor


DOBRE VESTI

  Več...

 

 gor


Projekt UČENJE Z e-GRADIVI IN PREVERJANJE ZNANJA V SPLETNI UČILNICI

Živimo v času, ko računalniki in druge informacijsko-komunikacijske tehnologije (IKT) posegajo v vse segmente našega življenja. Zato je srečevanje učiteljev in učencev z IKT v današnjem pedagoškem procesu neizogibno. Bistvena naloga projekta je izdelava in uporaba različnih IKT-medijev in interneta pri pouku (e-gradiv, elektronskih power point prosojnic, slikovnega materiala s spleta, uporaba brezplačnih programov in proste programske opreme, komunikacija preko elektronske pošte ...) ter pouk s tem popestriti in obogatiti. Klasične pedagoške metode nadgrajujemo s sodobno IKT-tehnologijo (spletna učilnica, interaktivna e-gradiva, spletni testi znanja, dinamične spletne strani, interaktivna tabla). Zametki tovrstnega virtualnega učnega prostora so že narejeni v spletni učilnici Osnovne šole Frana Kranjca, ki jo bomo nadgrajevali. Vsekakor je uporaba sodobne IKT-tehnologije za učence zanimiva, priročna in omogoča aktivno usvajanje znanj in veščin, spodbuja k  aktivnosti in ustvarjalnosti ter omogoča visoko motivacijo.

Koristne povezave:

·         Šolska spletna stran kot učno središče: http://www2.arnes.si/~oscefk1s/ucno/index.htm

·         Spletna učilnica Osnovne šole Frana Kranjca: http://321.gvs.arnes.si/moodle/

Koordinator: Bojan Rebernak

 

 

 gor


 

Mednarodno sodelovanje  na naši šoli

Na naši šoli se učitelji in učenci vključujemo v različne projekte mednarodnega programa Vseživljenjsko učenje, za katere lahko v okviru podprogramov, za osnovnošolsko izobraževanje je to Comenius, na razpisih zaprosimo za evropska sredstva. Projekti z mednarodno dejavnostjo pa se na naši šoli odvijajo tudi s sodelovanjem drugih organizacij (UNESCO ASP, IEARN itd.).

Najpogosteje preko  sodobne informacijske komunikacijske tehnologije (e-pošta, blog, videokonferenca ipd.) učenci izmenjujejo svoje izkušnje, predstavljajo svoje delo, izdelke ipd. z različnih predmetnih področij.

Prednostna naloga v tem šolskem letu je vključevanje čim večjega števila učiteljev na E-twinning portal in iskanje partnerjev za izvajanje najrazličnejših projektov z razredom, v katerem poučujejo. E-twinning akcija pomeni  spletno sodelovanje vsaj dveh partnerjev iz različnih šol (držav)  v skupnem projektu, ki lahko traja 1 šolsko uro ali pa tudi več let.

Zaradi velikega zanimanja šol in pomanjkanja evropskih sredstev nam prijava za pridobitev evropskih sredstev v okviru Comeniusa – šolskega partnerstva - kljub tehnično popolni vlogi ni uspela. Bomo pa ta projekt  My Angel in my tale (o pomenu materinstva)  nadaljevali preko E-twinning portala.

Tudi v letošnjem letu bomo redno  spremljali razpise, urejali projektno dokumentacijo in se udeležili najrazličnejših delavnic in seminarjev na CMEPIUSU - Centru RS za mobilnost in evropske programe izobraževanja in usposabljanja.

Vodja projekta: Vlasta Prevolšek

 

 gor


Projekt  PROSTOVOLJSTVO

 

Tudi v tem šolskem letu bomo nadaljevali z načrtnim razvijanjem projekta Prostovoljstvo. Glede na izkušnje preteklih let se bomo med ostalim lotili naslednjih nalog:

·         prostovoljno delo v oddelkih podaljšanega bivanja,

·         razširili bomo medsebojno učno pomoč,

·         izvedli bomo natečaj za logotip prostovoljstva,

·         izvedli bomo delavnice računalniškega opismenjevanja za starejše občane (SIMBIOZA),

·         sodelovali bomo s starostniki v šolskem okolišu (načrtna individualna druženja, kulturne prireditve, delavnice, razne akcije itd.),

·         udeležili se bomo različnih akcij (NIVEA - Podajte nam roko, čistilna akcija Očistimo Slovenijo, Pokloni zvezek, zbiranje zamaškov) …

Cilji projekta so:

ü  da se učenci v procesu prostovoljnega dela osebnostno razvijajo in dozorevajo,

ü  da spoznavajo, preizkušajo in razvijajo svoje sposobnosti,

ü  da spoznavajo in razvijajo občutek sočutja in empatije,

ü  da odkrivajo pozitivna spoznanja o opravljanju koristnega dela,

ü  da pridobijo nova spoznanja o sebi in okolici,

ü  da krepijo občutek lastne vrednosti itd.

 

Vsem, ki se bodo odločili opravljati humano delo, želimo, da osrečijo druge in sebe ter da na to pot s svojimi izkušnjami in z zgledom popeljejo tudi svoje sošolce. Prostovoljno delo mladih je zagotovilo za prihodnost, da bo solidarnost vztrajala.

Vodja projekta: Nataša Kerznar

 

  gor


Projekt EVROPSKA VAS

  

Evropska vas je projekt, v katerem naša šola sodeluje že od vsega začetka. Projekt ima posebno dodano vrednost, saj v njem sodelujejo vsi učenci naše šole. Cilj projekta je spodbuditi medkulturno razumevanje, toleranco in solidarnost, spoznavanje drugih narodov  in držav  ter hkrati zavedanje lastne kulturne identitete.

 

V šolskem letu 2012/2013 bo naša šola spoznavala in predstavila CIPER. Učenci bodo skozi celo šolsko leto spoznavali zgodovino, kulturo, navade, običaje, glasbo, kulinariko države … V okviru projekta bomo izvedli tehniški dan, kjer bodo vsi učenci  sodelovali v delavnicah, spoznavali državo na različne načine in izdelovali izdelke, ki jih bomo predstavili v avli šole. Na zaključni prireditvi projekta ob dnevu Evrope se bomo z izdelki predstavili na stojnici sredi mesta Celja in s kulturnim programom.

Mentorica: Aleksandra Velenšek

 

 gor


Mednarodni projekt Tulipanov projekt (THE DAFFODIL AND TULIP PROJECT)

 

The Daffodil and Tulip Project je mednarodni projekt v sodelovanju z organizacijo IEARN.  Vsako leto posadimo čebulice tulipanov. Naša posebnost je, da v tem mednarodnem projektu sodelujejo vsi učenci naše šole ter vsi zaposleni. Zadnji teden v novembru, ko izvedemo dan sajenja, vsak simbolično posadi čebulico tulipana.

Skupina učencev se projektu še bolj posveti. Zbirajo podatke, opravljajo meritve in o svojih ugotovitvah poročajo na mednarodnem forumu. Učenci imajo priložnost uporabljati matematična znanja, praktična naravoslovna znanja, zemljepisna znanja ter jezikovna znanja. V šolskem letu 2012/2013 se bomo že peto leto vključili v projekt in smo edina šola v celjski regiji, ki sodelujemo pri tem mednarodnem projektu.

Vodja projekta: Aleksandra Velenšek

 

 gor


EKO ŠOLA  KOT NAČIN ŽIVLJENJA


  Več...                               

 

Mednarodni projekt »Ekošola kot način življenja« je ustanovljen z namenom, da organizirano in načrtno pospeši okoljsko izobraževanje in ozaveščanje. Z njim se gradijo predvsem vrednote za odgovoren način bivanja na tem planetu.

Naša šola je podpisala ekolistino 22. aprila 1998 in se s tem zavezala k delovanju za ohranjanje narave. Od takrat smo vsakoletni prejemniki mednarodnega priznanja – ekozastave.

V letošnjem šolskem letu bomo na podlagi opravljenega okoljskega pregleda pripravili in izvedli ekoakcijski načrt. Vodilni tematski sklopi bodo odpadki, energija in voda.

Sodelovali bomo v projektih:

-          ŠOLSKA VRTILNICA (ustvarimo šolske vrtove)

-          LIKOVNI NATEČAJ - PREDNOVOLETNI ČAS 

-          EKOBRANJE ZA EKOŽIVLJENJE (literatura z ekološko tematiko)

 

 gor


EKORGOV KLUB in EKORGOV KVIZ

 

Ekorgov klub je nastal na pobudo Mestne občine Celje in v njem sodelujejo vse celjske osnovne šole. Cilj projekta je učenje odgovornega ravnanja z okoljem ter sodelovanje otrok v različnih okoljskih aktivnostih (zbiranje odpadnega papirja, raziskovalne naloge, tehniški dnevi z okoljsko vsebino, udeležba pri spomladanskih čistilnih akcijah ipd.).

V okviru Ekorgovega kluba bodo potekale dodatne dejavnosti.

Mentorica: Aleksandra Velenšek

 gor


ZDRAVA ŠOLA

S programom Zdrave šole si prizadevamo za telesno, socialno in duševno zdravje učencev in delavcev šole. Sledimo 12 ciljem Slovenske mreže zdravih šol, v kateri aktivno sodelujemo že od leta 1998 in članstvo vsako leto znova potrjujemo s svojim kakovostnim in raznolikim delom.

Letos bo rdeča nit dejavnosti v zdravih šolah  »Vredno-te«.

Načrtujemo naslednje aktivnosti in programe:

-       izbor malice po želji otrok, dodatna ponudba sadja in kruha, shema šolskega sadja, omogočanje hidracije vsem učencem (pitniki), tekmovanje za čiste zobe (za učence 1.-4. razreda);

-       poudarek na izvajanju interesnih programov športa otrok in mladine in drugih športnih aktivnosti (Zlati sonček, šolska športna tekmovanja, športna šola,  vaje za zdravo držo, plesne vaje, tečaji drsanja in plavanja, dodatna športna ponudba v novi telovadnici in na igrišču …);

-       Tradicionalni slovenski zajtrk, kjer bomo ponudili živila slovenskih proizvajalcev;

-       sodelovanje v programu promocije zdravja Zavoda za zdravstveno varstvo Celje TO SEM JAZ – krepitev samopodobe mladostnikov, izvajanje delavnic »10 korakov do boljše samopodobe« v okviru razrednih ur tretje triade;

-       celostni naravoslovni dan za učence od 1.-9. razreda DAN ZDRAVJA;

-       izobraževalni program za učence 8. razreda O TEBI (dogajanje v puberteti);

-       izobraževalni program za učence 4. do 9. razreda SPODBUJAJMO NEKAJENJE;

-       izobraževalni program ALKOHOL? ODRASLI LAHKO VPLIVAMO za učence 4. do 9. razreda;

-       delavnice za razvijanje razredne kulture in klime, spodbujanje osebnostnega razvoja ter preventivnih dejavnosti v okviru projekta oddelčnih skupnosti »BREZ TEŽAV« za učence vseh oddelkov;

-       delavnice za preprečevanje zasvojenosti »KANA« za učence 6.-9. razreda;

-       zdravstveno-vzgojna predavanja Šolskega dispanzerja za učence od 1. do 9. razreda;

-       tematske aktivnosti ob dnevih, povezanih z zdravjem: ob svetovnem dnevu hrane, ob svetovnem dnevu zdravja …

-       sodelovanje v pobudah in razpisih IVZ RS in ZZV Celje.

Vodja projekta: Iris Frelih

 


Shema šolskega sadja

Pomeni sistem razdeljevanja sadja in zelenjave v šolah ob finančni pomoči Evropske skupnosti in Republike Slovenije. Namen ukrepa je učencem ponuditi čim več svežega sadja in zelenjave lokalne pridelave, izvajati izobraževalne aktivnosti, ustaviti trend zmanjševanja porabe sadja in zelenjave in hkrati omejiti naraščanje pojava prekomerne teže pri učencih in s tem zmanjšati tveganje za bolezni sodobnega časa.

Tudi v tem šolskem letu bomo učencem enkrat tedensko ponudili zdrav in osvežilen sadež.

 

 gor


 

BREZ TEŽAV

 

 

Z željo, da bi prispevali k oblikovanju otrokove pozitivne osebnosti in k dobri klimi v šoli ter s tem pomagali k boljšim učnim dosežkom in ustvarjalnosti v učnem procesu, bomo v okviru ur oddelčne skupnosti izvajali različne delavnice. Za učence tretje triade bomo vključili vsebine projekta TO SEM JAZ (TSJ), 10 korakov do boljše samopodobe.

Okvirni cilji:

-            skrb za pozitivno klimo v oddelkih,

-            s pozitivno lastno podobo pomagati sebi in prijatelju,

-            naučiti postaviti se zase in pozitivno reagirati v konfliktnih situacijah,

-            spoznati različne oblike zasvojenosti in kako se jih ubraniti,

-            spoznati različne oblike nasilja in kako se jim upreti,

-            naučiti se, kako se soočiti z razvojnimi težavami in kako jih premagati,

-            razvijati lastno kritično mišljenje in realen pogled na določen problem,

-            razvijati pozitiven odnos do sebe in do drugih ter tako krepiti pozitivno samopodobo.

 

TEME PO POSAMEZNIH RAZREDIH:

1. razred: DA NAM BO LEPO  (knjiga POMEMBNE BESEDE)

2. razred: HIŠNI RED, BONTON (knjiga FRANČEK SE OPRAVIČI)

3. razred: UČIM SE POSLUŠATI, STRAH ME JE  (knjiga ANICA IN GROZOVITEŽ)

4. razred: KDAJ SE DOBRO POČUTIM?, JEZEN SEM  (knjigi ANICA IN VELIKE

                 SKRBI ter JEZA), NASILJE – STOP!, SPODBUJAJMO NEKAJENJE

5. razred: PRAVILA LEPEGA VEDENJA  (knjiga BLAZNO RESNO POPOLNI), RAD BI

               POMAGAL, POLICIST LEON SVETUJE, SPODBUJAMO NEKAJENJE

6. razred: NAUČIMO SE PRISLUHNITI DRUG DRUGEMU, ODRAŠČAMO

               (knjiga NIKEC IN PRIJATELJI), MI MED SEBOJ - SPREJEMANJE DRUGAČNOSTI

7. razred: O PRIJATELJSTVU; NASILJE – STOP!; SPOŠTUJEM SE IN SE SPREJEMAM

               (TSJ); SODELUJEM Z DRUGIMI, JIH SPREJEMAM, IMAM PRIJATELJE (TSJ);  

               POSTAVIM SE ZASE (TSJ)

8. razred: UČIM SE UČITI; O TEBI; POSTAVLJAM SI CILJE IN SI PRIZADEVAM, DA BI JIH

                DOSEGEL (TSJ); RAZMIŠLJAM POZITIVNO (TSJ); PREPOZNAVAM, SPREJEMAM  

               IN IZRAŽAM SVOJA ČUSTVA (TSJ).

9. razred: STRPNOST IN MI; NE IZOGIBAM SE PROBLEMOM, SKUŠAM JIH REŠEVATI   

               (TSJ); UČIM SE SPOPADATI S STRESOM (TSJ); PREVZEMAM ODGOVORNOST

               ZA SVOJE VEDENJE (TSJ).

Vodja projekta: Jana Draksler

 

 gor


TELOVADBA ZA MOŽGANE (Brain Gym)

                                                           

Sposobnosti učenja imamo vsi, še posebej hitro se učijo otroci v svojih najrosnejših letih.  Brain Gym je namenjen spodbuditvi delovanja možganov, da ostanejo sveži, mladostni, dojemljivi, odprti, sprejemljivi. Brain Gym je posebna vrsta vadbe, ki spodbudi delovanje možganov ter pospeši koordinacijo in povezovanje med levo in desno možgansko polovico.

Otroci in tudi odrasli se naučijo uravnovešati svoje aktivnosti glede na desno in levo možgansko polovico. Brain Gym je orodje za vseživljenjsko učenje. Obsega enostavne vaje, podobne gibom, ki smo se jih naučili v prvih treh letih življenja. Gibi vzpostavljajo naravno razvojno okolje človeka. Večletne klinične raziskave so pokazale odlične rezultate, kar je opisano v mnogih znanstvenih člankih. Torej je metoda enostavna, preprosta in učinkovita.
Vadba, ki jo izvajamo, obsega vaje za koordinacijo, koncentracijo, povezovanje leve in desne možganske polovice, sproščanje stresa, izboljšuje sposobnosti učenja (branje, pisanje, računanje in druga področja).

Vodji projekta: Iris Frelih, Mateja Štor

 

 gor


MEDIACIJA

 

Konflikti so del našega vsakdana, pravzaprav priložnost za kontinuirano učenje in osebnostno rast, čeprav se tega redko zavemo.

Tudi na naši šoli se konfliktom ni moč popolnoma izogniti, se pa trudimo, da bi se vsi naučili odgovornega spoprijemanja z njimi, konstruktivnega razreševanja težav in nesoglasij, prevzemanja odgovornosti in sprejemanja drugačnosti ter pozitivne komunikacije in temeljnih družbenih vrednot.

V skladu s temi cilji bomo tudi v letošnjem letu izvajali šolsko mediacijo, ki smo jo kot postopek vzgojnega delovanja uvrstili v vzgojni načrt naše šole. Prejšnje šolsko leto smo pričeli z uvajanjem vrstniške mediacije, kjer lahko tudi naši učenci dobijo svojo priložnost, da se s pomočjo mentorjev zanjo usposobijo.

Do sedaj imamo na šoli 8 usposobljenih šolskih mediatork in nekaj vrstniških mediatorjev, ki bodo mediacijo po potrebi izvajali med različnimi udeleženci.

Vodja: Kristina Radoš Janežič

 

 gor


 

BRALNI KLUB

 

 

Kaj lahko v šoli še naredimo za dvig vztrajno upadajoče bralne zmožnosti mlade generacije? To vprašanje nas pri šolskem delu nenehno spremlja. Odgovore iščemo z iskanjem novih oblik dela, načinov, pristopov in motivacije.

Letošnja prednostna naloga šolskega razvojnega projekta Berem, pišem, razumem, doživljam je izboljšanje bralne pismenosti na vseh ravneh pouka. V ta namen uvajamo prvih 10 minut pouka vsak ponedeljek  za branje.

Bralni klub obsega vsa področja dela, ki se neposredno povezujejo z branjem.

Tako zajema pouk (domače branje), dejavnosti ob pouku (angleška, nemška,

eko, zgodovinska bralna značka) in izven (Bralna značka, Mega kviz, Noč

branja, Rastem s knjigo, 21. marec svetovni dan poezije, knjižni bolšji sejem Podarim knjigo prijatelju ob svetovnem dnevu knjige) ter šolsko knjižnico, ki predstavlja vezni člen vseh naštetih ravni.

Skupni cilji projekta so:

v kontinuiteta procesa branja od začetka do konca šolanja,

v vzgoja bralcev in pomena knjige za življenje,

v učenje hitrega branja,

v učenje kritičnega mišljenja,

v zmanjševanje funkcionalne nepismenosti.

Vodja: Dragica Milojević

 gor


S TAČKO V ROKI

 

  Več...

 

Znanje in izobrazba dobita pravo vrednost šele takrat, ko sta obogatena z vrednotami, s srčno kulturo, s spoštovanjem sebe, sočloveka, živali, narave …

Preko projekta S tačko v roki želimo delovati v dobrobit človeka, živali, narave in s tem razvijati notranje vrednote, na podlagi katerih bomo delovali na vseh področjih v življenju in s tem oblikovali lepši svet.

·                     Odkrivati in spoznavati svet živali, njegovo raznolikost, pestrost in pomembnost za človeka.

·                     Naučiti se sprejemati živali kot ljudem enakovredna bitja, ki čutijo in potrebujejo našo ljubezen in skrb.

·                     Zavedati se, da smo z drugimi živimi bitji povezani in soodvisni.

·                     Naučiti se pravilnega odnosa do živali in ravnanja z njimi.

·                     Spoznati živali in ohranjati njihov življenjski prostor.

·                     Seznaniti se z delom različnih društev in ustanov, ki delajo z živalmi.

·                     Izvesti dobrodelne akcije v dobrobit živalim.

·                     Seznaniti učitelje, učence, starše in krajane z dejavnostmi in vsebinami, povezanimi z živalmi.

 

Te cilje bomo uresničevali s številnimi dejavnostmi, kot so:

·                     Zbiranje hrane za pomoč živalim v zavetiščih in društvih proti mučenju živali.

·                     Svetovni dan živali – razstava izdelkov, likovnih in literarnih del učencev.

·                     Zbiranje odej za živali v zavetiščih.

·                     Organizacija predavanj na temo živali in naš odnos do njih

·                     Spletni časopis – pisanje in predstavitev prispevkov o živalih.

·                     Predstavitev društev, organizacij, humanitarnih akcij v vitrini šole.

·                     Seznanitev šol s potekom našega projekta, povabilo šolam k sodelovanju pri spletnem časopisu.

·                     Informiranje učencev, staršev, krajanov o poteku projekta, dejavnostih na šoli in v širši skupnosti na spletni strani in preko obvestil.

·                     Idejna in organizacijska pomoč pri vključevanju vsebin pri pouku, delu z nadarjenimi učenci in drugih dnevih dejavnosti.

·                     Sodelovanje z društvi in ustanovami, ki so povezani z živalmi.

Vodja projekta: Nataša Hartman

 

 gor


BRIHTNE BUČKE

 

 

BRIHTNE BUČKE

 

Izkušnje našega lastnega modela in inovacijskega projekta odkrivanja in dela z nadarjenimi učenci, ki je zaživel že pred 19 leti, so osnova za izvajanje nacionalnega Koncepta odkrivanja in dela  z nadarjenimi učenci v 9-letni OŠ, ki ga bomo izvajali za učence od 4. do 9. razreda.

 

Faze in dejavnosti odkrivanja in dela z nadarjenimi:

v  odkrivanje nadarjenih in talentiranih učencev (predlogi učiteljev in evidentiranje, identifikacija s testiranjem sposobnosti in ustvarjalnosti, ocenjevalne lestvice učiteljev, pogovori s starši);

v  izdelava individualiziranih načrtov za identificirane nadarjene učence;

v  diferenciacija in individualizacija pri rednih urah pouka in drugih šolskih dejavnostih;

v  vključevanje in priprava nadarjenih učencev na tekmovanja, predstavitve, nastope, projekte, raziskovalne naloge ipd.;

v  neposredno delo mentorjev z učenci – delavnice z različnimi aktivnimi metodami in oblikami dela in številnimi področji v skladu z interesi učencev;

v  individualno svetovanje in pomoč učencem pri kandidiranju za Zoisovo štipendijo in pri izbiri ustrezne poklicne poti.

 

 

Delavnice v tem šolskem letu:

 

vsebina

mentor

za nadarjene učence

Spletni časopis,

Herbarij

N.Hartman

4. razred

Eksperimentalno delo,

Cankarjevo tekmovanje

V.Prevolšek

4. razred

Genius Logicus

J.Draksler

4.-9. razred

Naravoslovje za krte – fosili,

Cankarjevo tekmovanje

N.Brežnik

5. razred

Eko vrt

S.Lončar

5.-9. razred

Šolska učna pot

S.Hriberšek

6.-9. razred

Šolski radio

K.Radoš Janežič

7.-9. razred

 

Koordinatorica dela z nadarjenimi: Marina Hojnik Tanko

 gor


 

Inovacijski projekt DIDAKTIKA OCENJEVANJA ZNANJA

 

Projekt DIDAKTIKA OCENJEVANJA ZNANJA

Učitelji na naši šoli se zavedamo pomena  vrednosti znanja, zato nenehno  izboljšujemo kakovost in učinkovitost poučevanja oz. učenja. Temeljni namen projekta je spodbujanje procesa učenja-razvijanje učenčevih potencialov, upoštevanje učenčevih interesov in posredovanja navodil, kako učenca naučiti se učiti. 

Ustvarjanje pogojev za dvig kakovostnega znanja  uresničujemo s formativnim spremljanjem procesa učenja, kjer učitelj opazuje in spremlja učenčeva močna in šibka področja, vodi posameznega učenca k napredku v znanju in poučevanje oz. učenje diferencira oz. individualizira glede na potrebe, interese in zmožnosti učenca. Učitelj učence spodbuja k raziskovanju in opazovanju, k reševanju problemov, k uporabi različnih virov informacij pri učenju ter ga usmerja, da sam prevzema odgovornost za svoje znanje in učenje. Izjemnega pomena v projektu je tudi nudenje sprotne povratne informacije za izboljšanje učenja, kjer učitelji oceno pogosto zamenjamo z navodili, kako se bolje naučiti.

Koordinatorica: Vlasta Prevolšek

 

Povezava: http://www.zrss.si/

 

 gor


 

 

 

Copyright Š 2004 oš frana kranjca, celje / all rights reserved.

 

 

Št. obiskov: