Osnovna šola Prežihovega Voranca Bistrica

S kakovostnim delom in medsebojnim spoštovanjem, želimo mladim privzgojiti odgovornost do sočloveka, dela in življenja.

OŠ Prežihovega Voranca Bistrica>>Delo z učenci s posebnimi potrebami

Delo z učenci, ki imajo  posebne VIZ potrebe


DODATNA STROKOVNA POMOČ

Z učencem, pri katerem učitelji ali starši opazijo težave na vzgojnem, čustvenem, izobraževalnem ali drugem področju, najprej spremljajo učitelji, nato šolska svetovalna služba v soglasju s starši. Z učenci, ki imajo učne težave, izvajamo pomoč po petstopenjskem modelu strokovne obravnave po konceptu Učne težave. V kolikor so težave izrazite in učenec kljub vsej pomoči s strani šole in v domačem okolju, ne dosega pričakovanih rezultatov, se posvetujemo s specialno pedagoginjo na šoli. Če se težave pri učencu pokažejo za specifične, šolski strokovni tim staršem predlaga, da vložijo Zahtevek za začetek postopka usmerjanja, lahko pa je napoten  v zunanje ustanove kot je obravnava pri psihologu, pedopsihiatru itd.
Zahtevek za začetek postopka usmerjanja se pošlje na pristojni Zavod za šolstvo, kjer se pridobi ustrezna dokumentacija o učencu, opravijo se različni strokovni pregledi, komisija izda strokovno mnenje in odloči o usmeritvi učenca v različne VIZ programe.
 Če je učenec prepoznan kot učenec s posebnimi potrebami,  pridobi Odločbo o usmerjanju, s katero dobi pravico do programa s prilagojenim izvajanja VIZ in dodatno strokovno pomočjo. Dodatna strokovna pomoč se lahko nudi s strani predmetnih ali razrednih učiteljev, specialnih, socialnih pedagogov, pedagogov ali psihologov. Ti  s specializiranimi oblikami pomoči pomagajo učencu pri premagovanju težav in odpravljanju primanjkljajev. Specializirane oblike pomoči se izvajajo pri učenju, sproščanju negativnih čustev, navajanju na učne in delovne navade, pri razvoju ustvarjalnosti, krepitvi koncentracije, pozornosti ali treningu socialnih veščin.
Ure dodatne strokovne pomoči se lahko izvajajo v posebni skupini ali individualno v oddelku ali izven oddelka.
 Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami (Ur. l. RS, št. 54/00 in spremembe), ki se pri  nas uveljavlja od leta 2000, ureja vzgojo in izobraževanje otrok s posebnimi potrebami.

 
OTROCI S POSEBNIMI POTREBAMI SO:
Otroci z motnjami v duševnem razvoju,

  •  slepi in slabovidni otroci,
  • gluhi in naglušni otroci,
  •  otroci z govorno-jezikovnimi motnjami,
  •  gibalno ovirani otroci,
  • dolgotrajno bolni otroci,
  • otroci s primanjkljaji na posameznih področjih učenja (PPPU) ter
  • otroci s čustvenimi in vedenjskimi motnjami.

 

POSTOPEK USMERJANJA
Postopek se praviloma uvede na zahtevo staršev, lahko ga predlaga tudi šola ali zdravstveni, socialni in drugi zavodi.  Starši izpolnijo Zahtevek za začetek usmerjanja  - spletna stran Zavoda za šolstvo: http://www.zrss.si/default.asp?rub=208.

 

ODLOČBA O USMERITVI
Učenec/ka pridobi Odločbo o usmerjanju po izvedbi potrebnih pregledov strokovnjakov (psihologov, logopedov, defektologov in drugih) Komisije za usmerjanje otrok s posebnimi potrebami, ki poda strokovno mnenje glede usmeritve učenca.  Odločbo nato izda Zavod za šolstvo Republike Slovenije, na podlagi strokovnega mnenja Komisije za usmerjanje.
Otrokova osebna dokumentacija se v šoli hrani v Osebni mapi, ki jo vodi  šolska svetovalna služba.

 

KAM SO LAHKO OTROCI S POSEBNIMI POTREBAMI USMERJENI?
 Učenci so usmerjeni v izobraževalni program s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo (DSP), ki  se izvaja na redni osnovni šoli in se določi z usmeritvijo učenca v ta program.
 Otroci s posebnimi vzgojno – izobraževalnimi potrebami so lahko usmerjeni tudi v druge programe:
-         prilagojen izobraževalni program (izvaja ga npr. Zavod za slepo in slabovidno mladino, Center za sluh in govor);
-         program z enakovrednim ali nižjim izobrazbenim standardom (osnovna šola s prilagojenim programom);
-          posebni program vzgoje in izobraževanja - OVI (namenjen je učencem z večjimi razvojnimi težavami);
-         vzgojni program (izvajajo ga vzgojni zavodi).

 

PRIPRAVA INDIVIDUALIZIRANEGA PROGRAMA (IP)
Kadar je učenec usmerjen v Izobraževalni program s prilagojenim izvajanjem in dodatna strokovna pomoč (DSP), in si pridobi Odločbo o usmeritvi, šola v roku 30 dni od izdane odločbe, pripravi Individualiziran program pomoči.

Šolska strokovna skupina v skladu s strokovnimi priporočili v Individualiziranem programu načrtuje ustrezne prilagoditve glede organizacije pouka, način preverjanja in ocenjevanja znanja, napredovanje učenca, časovno razporeditev pouka, po potrebi tudi prostor, dodatne pripomočke ipd..
Starši so vključeni v pripravo programa in sodelujejo pri njegovem izvajanju ter pri evalvaciji.

 

Usmeritev otrok s posebnimi potrebami in pridobitev dodatne strokovne pomoči pa še ne zagotavlja učenčevo napredovanje v višji razred. Učenec mora dosegati minimalna znanja, da lahko napreduje v višji razred. Za uspeh si mora prizadevati tudi sam, tako da redno opravlja domače naloge, pri pouku aktivno sodeluje in si sproti pridobiva znanja.
Tudi vloga staršev je ključna, saj pogosto otroci s težavami potrebujejo več vodenja, usmerjanja, učne, moralne in čustvene podpore. 

Kadar pa kljub prizadevanju vseh vpletenih in izčrpanju vseh danih možnosti, ki jih nudi Individualiziran program, otrok ne napreduje, je potrebno ponovno preveriti ustreznost usmeritve učenca in mu omogočiti zanj ustreznejši program, v katerem bo uspešnejši.