Osnovna šola Prežihovega Voranca Bistrica

Odgovorna šola preudarno, vedoželjno in ustvarjalno v bodočnost.

OŠ Prežihovega Voranca Bistrica>> Program dela>> Podaljšano bivanje

Podaljšano bivanje in jutranje varstvo

Učenci se lahko na željo staršev vključijo v jutranje varstvo (samo za učence 1. razreda) in podaljšano bivanje, ki traja vsak dan od 11.55 do 16.00.
Jutranje varstvo je oblika vzgojno–izobraževalnega dela, v katero se vključujejo učenci 1. razreda, ki potrebujejo varstvo pred poukom.
Splošni cilji jutranjega varstva:
?   zagotoviti varno in spodbudno okolje, v katerem otroci počakajo do začetka pouka,
?   organizirati počitek ali po izbiri dejavnosti, ki jih veselijo, sprostijo in aktivirajo za pouk,
?   zagotoviti učno pomoč, če izrazijo željo po njej.
Zajema čas za počitek, sprostitveno dejavnost po izbiri učencev in pripravo na pouk.
Jutranje varstvo se prične ob 6.30 in traja do 8.20.
Podaljšano bivanje je organizirano za učence od 1. do 5. razreda. Vsebine podaljšanega bivanja so usklajene z osebnostnim razvojem učenca, z njegovimi pričakovanji, zmožnostmi, interesi, talenti in potrebami. Področja, ki jih bomo razvijali skozi šolsko leto bodo: gibanje in zdravje, kultura in tradicija ter sodelovanje z okoljem.
Splošni cilji podaljšanega bivanja so:
? Zagotoviti spodbudno, inkluzivno, kreativno in varno (socialno in fizično) učno okolje za učenje, igro, druženje, sprostitev ali počitek.

Urnik OPB

1. ura

PREHRANA
(priprava na hranjenje, kulturno uživanje hrane)

 

SPROSTITVENI ODMOR
(gibalne aktivnosti na šolskem igrišču ali v telovadnici) )

2. ura

SAMOSTOJNO UČENJE
(reševanje nalog)

3. in 4. ura

USMERJEN PROSTI ČAS
(likovno ustvarjanje, sodelovanje z okoljem, praktične aktivnosti, kuhanje)

5. ura

NEUSMERJEN PROSTI ČAS
(športne aktivnosti)

 


Organizacija dela v OPB

Kombinacija

Učitelji

1. skupina OPB1

1. in 4. razred

Melita Tompa L., Tatjana Podgorelec Strelec, Andrej Nemec

2. skupina OPB2

2. in 4. razred

Vesna Pintarič

3. skupina OPB3

3. in 5. razred

Matka Filip, Mateja Zelko, mag. Terezija Zamuda

 


ODDELEK PODALJŠANEGA BIVANJA

DAN V TEDNU

UČILNICA

OPB 1

Ponedeljek–petek

Učilnica 1. razreda

OPB2

Ponedeljek–petek

Učilnica 4. razreda

OPB3

Ponedeljek in sreda

Učilnica za zgodovino

OPB3

Torek, četrtek in petek

Učilnica za likovno umetnost

*Po 14. 45 uri združevanje skupin. Po tej uri smo v telovadnici ali na šolskem igrišču.
OPB predčasno napoti učenca iz šole samo s pisnim dovoljenjem staršev. Učenci so ob soglasju staršev dolžni redno obiskovati OPB, odsotnost starši pravočasno pisno opravičijo. Ko starši pridete po svojega otroka, potrkajte na vrata in počakajte zunaj, da se vaš otrok sam pripravi za odhod domov. Tako bo lahko delo v podaljšanem bivanju za ostale učence potekalo nemoteno naprej.

ODDELEK PODALJŠANEGA BIVANJA

DAN V TEDNU

UČILNICA

OPB 1

ponedeljek–petek

1. razred (1. nadstropje)

OPB2

ponedeljek–petek

2. razred (1. nadstropje)

OPB3

ponedeljek in sreda

zgodovinska učilnica (2. nadstropje)

OPB3

torek, četrtek, petek

likovna učilnica (pritličje)

*Po 14. 30 uri združevanje skupin. Po tej uri smo v telovadnici ali na šolskem igrišču.

OPB predčasno napoti učenca iz šole samo s pisnim dovoljenjem staršev. Učenci so ob soglasju staršev dolžni redno obiskovati OPB, odsotnost starši pravočasno pisno opravičijo. Ko starši pridete po svojega otroka, potrkajte na vrata in počakajte zunaj, da se vaš otrok sam pripravi za odhod domov. Tako bo lahko delo v podaljšanem bivanju za ostale učence potekalo nemoteno naprej.

Dejavnost: Cilji:

SPROSTITVENA DEJAVNOST

Sprostitvena dejvnost

Učenec se uči samostojno razporediti čas in ga pravilno izkoristiti, se navaja na tovarištvo, sodelovanje, zna samostojno izbrati zaposlitev, preživi čimveč prostega časa v naravi - na prostem.

Ta čas je namenjen počitku, sprostitvi in obnavljanju psihofizičnih moči. Učencem so ponujene različne dejavnosti glede na starost in interes. Veliko učencev je v tem času vključenih v interesne dejavnosti, ki potekajo na šoli (pevski zbor, folklora, športne igre,...). Za zaposlitev poskrbimo z različnimi namiznimi igrami, z gibanjem na svežem zraku, z zabavnimi igrami, z obiskom telovadnice,...

Cilji:

 • učenec zadovoljuje svoje potrebe po počitku, igri, gibanju,
 • skozi igro se uči in utrjuje svoje umske veščine in spretnosti,
 • doživi oddih in sprostitev med delom,
 • sprejema pravila in norme,
 • razvija smisel za humor.

SAMOSTOJNO UČENJE

Samostojno učenje

Učenec napiše domače naloge, se navaja na timsko delo, delo v dvojicah in samostojno delo, rešuje dodatne delovne liste in naloge, poskuša biti čimbolj samostojen in natančen pri delu, utrjuje pridobljeno učno snov, poglablja snov s pomočjo dodatne literature, ki jo ima na razpolago.

Samostojno učenje je dejavnost v okviru katere usmerjamo učence na opravljanje različnih aktivnosti. Znanja, ki so jih dobili pri pouku utrjujejo, poglabljajo, razširjajo in uporabijo v novih dejavnostih. Učence navajamo na samostojno opravljanje dejavnosti.

Cilji:

 • učenec utrjuje, poglablja in povezuje učno snov,
 • uči se uporabljati pridobljena znanja in spoznanja,
 • uči se začeto delo tudi dokončati,
 • se uči poiskati pomoč in le-to nuditi,
 • zna svoje znanje predstaviti drugim.

USTVARJALNO PREŽIVLJANJE ČASA

Ustvarjalno preživljanje časa

Učenec se izpopolnjuje na različnih področjih likovne in tehnične vzgoje ter svoje izdelke tudi ovrednoti, skrbi za uporabo knjižnega jezika in razvija bralno kulturo, pravilno vrednoti filmska dela, se razgibava, ima pravilen odnos do sošolcev, se navaja na red in natančnost

To je čas namenjen razvedrilu, ustvarjanju in razvoju otrokovih interesov in sposobnosti na vseh temeljnih področjih razvoja osebnosti. Ustvarjalni čas preživljamo z različnimi:

 • ustvarjalnimi delavnicami (risanje, slikanje, modeliranje,...),
 • z zabavnimi dejavnostmi (kvizi, praznovanja, detektivske igre,...),
 • z gibalnimi dejavnostmi(športne igre,...),
 • z plesnimi in glasbenimi delavnicami (poslušanje in petje pesmic, plesanje,...)
 • z gibanjem na prostem (skrb za čisto okolje, sprehodi z opazovalnimi nalogami,...).

Cilji:

 • učenec si razvija ustvarjalnost na kulturnem, umetniškem in športnem področju,
 • uči se izbirati ter soorganizirati aktivnosti glede na svoje interese,
 • se uči usklajevati mnenja z vrstniki ter sprejemati različne vloge,
 • se sooča z rezultati osebnega in skupnega dela ter jih predstavi drugim.

PREHRANA

Kultura prehranjevanja

Učenec se navaja na kulturo prehranjevanja.

Kosilo je dejavnost v okviru katere poteka priprava na kosilo s poudarkom na kulturnem obnašanju v jedilnici in pri prehranjevanju. Vsak dan od 11.40 do 12.00 ure gremo na kosilo v šolsko jedilnico, da si naberemo moči za nadaljnje aktivnosti.

Cilji:

 • učenec se uči pri jedi primerno obnašati, uporabljati pribor in pri jedi uživati.,
 • spozna in utrjuje pomen higienskih navad (umivanje rok, higiena ust, pospravljanje z miz,...),
 • spozna pomen zdrave in uravnotežene prehrane,
 • uči se pripraviti enostavne jedi