| NASTANEK | STAROST | LASTNOSTI | POMEN | MINERALI | RUDE | FOSILI |

 

Kamnina je naravna snov, sestavljena iz mnogih drobnih zrn enega ali več različnih mineralov ali pa iz odlomkov različnih kamnin. Veda, ki proučuje kamnine ter pogoje, v katerih so nastale, se imenuje petrologija (gr. petra-skala, logos-veda) in je veja geologije.

Kamnine razlikujemo glede na nastanek, starost in po fizikalnih in kemijskih lastnostih mineralov. Nastale so z ohlajanjem magme in lave, z usedanjem in sprijetjem materiala ter s preobrazbo obstoječih kamnin. Na površju Slovenije prevladujejo kamnine iz mezozoika in kenozoika.

Kamnine vplivajo na oblikovanost površja in vodovja ter razvoj prsti in rastlinstva. Geološka zgradba in fizikalne ter kemijske lastnosti mineralov pogojujejo razvoj številnih gospodarskih dejavnosti in so pomemben dejavnik poselitve ljudi. Od njih je odvisna tudi varnost pred naravnimi nesrečami.

 

| Določevanje | Poskusi | Karte | Viri in literatura |