1. PREBIVALSTVO >

UVOD

KAJ ZNAM

KAZALO

POVEZAVE

VIRI

  • demografija
  • popisi prebivalstva
2. GIBANJE PREBIVALSTVA >
  • število prebivalstva
  • naravno gibanje (rodnost, smrtnost, naravni prirastek)
  • prostorsko gibanje - selitve ali migracije (vzrok, vrste selitev...)
3. SESTAVE PREBIVALSTVA >
  • biološke (rasna, spolna, starostna)
  • družbene (zaposlitvena, izobrazbena, verska, narodna)
4. RAZPOREDITEV PREBIVALSTVA >
  • gostota prebivalstva (število preb./km2)
  • naravnogeografski dejavniki razporeditve (podnebje, relief, naravna bogastva)
  • družbenogeografski dejavniki (gospodarstvo, vera, tradicija, politika...)
© Mojmir Mosbruker