Raziskovalno delo

Raziskovalna področja

  • podoba kot zgodovinski vir
  • materialna kultura
  • kulturna dediščina
  • muzejske razstave
  • historična muzeologija

Raziskovalni projekti

Od začetka leta 2004 do konca leta 2017 sem bila vključena v raziskovalni program Predmet kot reprezentanca: okus, ugled, moč (raziskave materialne kulture na Slovenskem), ki je potekal v sodelovanju Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani in Narodnega muzeja Slovenije.
Od 1. julija 2018 sem vključena v raziskovalni projekt Nacionalno samozavedanje in nadnacionalna znanost: vpliv nacionalnih diskurzov na raziskovanje srednjeveške in zgodnjenovoveške umetnosti v Sloveniji, ki poteka v sodelovanju Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani, Znanstveno-raziskovalnega središča Koper in Pedagoške fakultete Univerze v Mariboru.

Izbrana bibliografija

Pečati grofov Celjskih. Seals of the counts of Celje, Viri. Gradivo za materialno kulturo Slovencev, 2, Ljubljana: Narodni muzej Slovenije, 2001.

The Tassilo Chalice Style: Problems of Interpretation and Definition, Hortus Artium Medievalium. Journal of the International Research Centre for Late Antiquity and Middle Ages, Vol. 8, Motovun: International Research Center for Late Antiquity and Middle Ages, Zagreb: International Centres of Croatian Universities, Istra, University of Zagreb, 2002, str. 273-288.

Pleteninasta plastika in poskus njene interpretacije, Annales: Anali za istrske in mediteranske študije. Annali di Studi Istriani e Mediterranei. Annals for Istrian and Mediterranean Studies. Series historia naturalis, let. 13, št. 2, Koper: Zgodovinsko društvo za južno Primorsko, Znanstveno raziskovalno središče Republike Slovenije 2003, str. 221-246.

Prispevek k preučevanju srednjeveških ženskih pečatov, v: Mihelič, D. (ur.): Ad fontes. Otorepčev zbornik, Ljubljana: ZRC SAZU, 2005, str. 213-226.

Srednjeveški ženski pečati iz Arhiva Republike Slovenije. Medieval Women's Seals in the Archives of the Republic of Slovenia, Viri. Gradivo za materialno kulturo Slovencev, 5, Ljubljana: Narodni muzej Slovenije in Arhiv Republike Slovenije, 2006.

Brati Plinija. O Pliniju starejšem, likovni umetnosti in metodi, Ars & Humanitas. Revija za umetnost in humanistiko, št. I/1, 2007, str. 37-69.Pečati gospodov Žovneških in grofov Celjskih. Odraz političnih ambicij plemiške rodbine. Seals of the House of Seuneg and Cilli. A Manifestation of a Noble Family s Political Ambition, v: Dular, Anja et alii (ur.): Predmet kot reprezentanca: okus, ugled, moč. Objects as Manifestations of Taste, Prestige and Power, Ljubljana: Narodni muzej Slovenije, 2009, str. 11-43.

Plinij Starejši o Fejdiu. Plinijevo Naravoslovje kot vir za umetnostno zgodovino, v: Germ, Tine, Mahnič, Katja, Osvald, Monika in Melina Graziella: Plinij Starejši in antična umetnost. Razprave, Ljubljana: Modrijan, 2010, str. 29-68.

Ladislav Benesch o svojem spomeniškovarstvenem delu, Ars & Humanitas. Revija za umetnost in humanistiko, št. V/2, 2011, str. 211-231.

Muzeologija v okviru študijskega programa umetnostne zgodovine na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani, v: Jenko, Mojca (ur.): Slovenski muzeji v 21. stoletju. Kako naprej? Zborovanje Slovenskega muzejskega društva Maribor, 12.-13.10.2012. Muzejska knjižnica 7, Ljubljana: Slovensko muzejsko društvo, 2012, str. 18-21.

Imago militis. Podoba viteza v srednjeveških upodobitvah, v: Lazar, Tomaž, Nabergoj, Tomaž in Jerin, Barbara (ur.): Vitez, dama in zmaj. Dediščina srednjeveških bojevnikov na Slovenskem 1: Razprave, Ljubljana: Narodni muzej Slovenije, [2011] 2012, str. 173-180.

Vključitev del Ladislava pl. Benescha v muzejsko zbirko slik Kranjskega deželnega muzeja, Ars & Humanitas. Revija za umetnost in humanistiko, št. VII/2, 2013, str. 207-219.

Lieutenant-Colonel, Painter and Correspondent of the Central Commission, v: Valentina Bevc Varl, Oskar Habjanič (ur.): Evropa v času Franza Liszta / Europe in the Time of Franz Liszt. Zbornik mednarodnega simpozija 13.-15.10.2016 / The Collected Volume of the Symposium 13.-15.10.2016. Zbirka / Collection MUSEOEUROPE 3, Maribor: Pokrajinski muzej Maribor, 2016, str. 185-194.

Josip Mantuani in moderni muzej. Prispevek k razumevanju Mantuanijeveih prizadevanj za reorganizacijo Deželnega muzeja za Kranjsko, Zbornik za umetnostno zgodovino, n.v. LII, 2016, str. 199-220.

Med veščino pripovedovanja dobre zgodbe in interaktivno participatorno prakso. Interpretacija dediščine: nekaj historiografskih in konceptualnih poudarkov / Between the art of telling a good story and an interactive participatory practice. Heritage interpretation: some historiographical and conceptual considerations, v: Nadja Terčon, Verena Vidrih Perko (ur.): Muzeji dediščina in kulturna krajina / Museums, Heritage and Cultural Landscape. Zbornik / Acta. I. Mednarodni kongres slovenskih muzealcev SMD – SMS – ICOM / I. International Congress of Slovenian Museums, Piran, 20.-22.10.2016, Radovljica: SMD, Ljubljana: SMS, Celje: ICOM Slovenije, 2017, str. 249-260.

Interpretacija Kapitolinske volkulje. Spopad med humanisti in naravoslovci, v: Alenka Miškec (ur.): Preteklost pod mikroskopom. Naravoslovne raziskave v muzeju, Ljubljana: Narodni muzej Slovenije, 2017, str. 51-61.

Razstava slik v Deželnem muzeju za Kranjsko 1914. Poskus rekonstrukcije razstavne strategije in njenega pomena, Zbornik za umetnostno zgodovino, n.v. LIII, 2017, str. 167-189.

Stalna razstava kot prostor nenehnega vzpostavljanja pomenov, v: Nadja Terčon, Verena Vidrih Perko (ur.): Stalna muzejska razstava. Zbornik Zborovanja SMD – SUZD,Beltinci 29.-30.9.2017, Radovljica: SMD – Slovensko muzejsko društvo, Ljubljana: SUZD – Slovensko umetnostnozgodovinsko društvo, 2018, str. 87-94.

Josip Mantuani in njegovo poročilo o kulturnozgodovinskih zbirkah na slovenskem ozemlju iz leta 1918, v: Mojca Smolej (ur.): 1918 v slovenskem jeziku, literaturi in kulturi / 54. seminar slovenskega jezika, literature in kulture, 2.-13.7.2018, Ljubljana: Filozofska fakulteta, Oddelek za slovenistiko, Center za slovenščino kot drugi in tuji jezik, 2018, str. 90-97.

Interpreting the Capitoline She-Wolf. The Conflict between the Sciences and the Humanities, v: Gašper Oitzl (ur.): The Past under the Microscope. Scientific Analyses in Museums, Ljubljana: National Museum of Slovenia, 2018, str. 51-61.