DRU 5. a

 

Domače naloge

Govorilne ure

Bralna značka

Domače branje

Koledar

Zanimive povezave

Utrjevanje znanja in ponavljanje

NIT

DRU

SLO

MAT

Dnevi dejavnosti

Obvestila za starše

Učenci raziskujejo in ustvarjajo

Utrinki iz...

Raziskujem in ustvarjam

 

 

 

 

 
 

VPRAŠANJA ZA PONAVLJANJE

SLOVENCI SKOZI ČAS

Kdo so predniki slovencev?

Kaj je bila Karantanija?

Kaj je knežji kamen in s katerim obredom je povezan?

Kakšno vero so sprejeli Slovani?

Kaj se je zgodilo po razpadu Karantanije?

Na katere dežele je bila razdeljeno slovensko ozemlje in pod katero oblastjo so bile le-te?

Kako so slovenske dežele zaznamovali turški vpadi?

Kako so turki ustrahovali ljudi?

Kako so se ljudje branili pred turškimi vpadi (meščani, grajski prebivalci in kmetje)?

Kdo so bili janičarji?

Naštej vzroke kmečkih uporov?

Kaj se je zgodilo z uporom in zakaj?

Kaj se je zgodilo s krščansko vero v novem veku?

Kako se je imenovala vera, ki so jo sprejeli nekateri verniki?

Kako rečemo obdobju pojava in širjenja protestantizma?

Kdo sta najbolj znana slovenska protestanta, ter kaj sta napisala/prevedla?

Kateri zelo pomemben dogodek za Slovence, povezan s knjigami, se je zgodil v  času reformacije in zakaj?

Kako imenujemo leto 1848 in kaj so takrat zahtevali?

Kaj je to program Zedinjena Slovenija in kdaj se je uresničil?

Povej kaj pomeni cesarstvo, taborsko gibanje, parlament in trobojnica.

Kaj je vojna?

Kateri vojni sta v preteklem stoletju najbolj prizadeli Slovence in kako?

Kaj je soška fronta?

Kdo so bili partizani?

Kdo so bili okupatorji v 2. svetovni vojni?

Kdaj praznujemo dan boja proti okupatorju in zakaj ta dan?

Kaj je to fronta, okupator, talec in koncetracijsko taborišče?

S katerimi narodi smo se Slovenci združili v Jugoslaviji? Kakšna je bila razlika med Jugoslavijo pred drugo svetvno vojno in po njej?

V kateri Jugoslaviji smo bili Slovenci samostojnejši?

Povej kaj je bila Dravska banovina?

Kdaj smo se Slovenci odločili za samostojno državo in zakaj?

Kdaj smo postali samostojna država?

Kaj je ustava in kaj zagotavlja državljanom Slovenije?

Kateri so državni simboli?

Kdo lahko voli?

Koga volimo volilci v Sloveniji?

Kdo predstavlja državo Slovenijo?

Katero državno telo sprejema  najpomembnejše odločitve v državi?

 

SLEDOVI PRETEKLOSTI V DOMAČI POKRAJINI

30. Razloži kaj je to stavbna dediščina. Ali imamo kakšno v bližini naše šole.

31. Kakšne sledove preteklosti poznamo?

32. Kje se hranijo predmeti iz preteklosti?

33. Kaj je muzej in kakšne poznamo?

34. Kdo je kustos in kdo restavrator?

 

ČASOVNI TRAK ZGODOVINE

Kaj je zgodovina?

Kako štejemo leta?

Poimenuj obdobja prazgodovine? Na kratko opiši posamezo obdobje (vsaj 3 značilnosti).

Kaj pomeni beseda izkopanine, arheologija?

Kako se imenuje najstarejše obdobje v preteklosti človeštva?

Kako so ljudje živeli v kameni dobi?

Kako so hiše gradili mostiščarji?

Kdaj govorimo o starem veku? Predstavi to obdobje (glavne značilnosti).

Opiši znanje ljudi v starem veku.

Kaj je Rimljanom omogočilo, da so zavladali vsej Evropi?

Kakšne sledove so na slovenskem ozemlju zapustili Rimljani? Našetj jih nekaj.

Kdaj se začne in konča srednji vek?

Kje so gradili gradove in zakaj?

Opiši življenje na gradu nekoč.

Opiši življenje plemičev na srednjeveškem gradu.

Opiši življenje kmetov v srednjem veku.

 

IZ ŽIVLJENJA V MESTIH

 

Opiši način življenje obrtnika, trgovca, meščanke v mestu v srednjem veku.

Primerjaj srednjeveška in rimska mesta, srednjeveška in sodobna mesta.

Zakaj so bile v preteklosti nalezljive bolezni pogostejše, kot so danes?

 

POTOVANJE V NOVI VEK

 

1. Kako je iznajdba npr. telefona (mobitela, avtomobila, letala, računalnika, elektrike, robota, cepljenja...) sprememnila življenje ljudi?

Kako postaneš iznajditelj, raziskovalec?

Ali se bodo odkritja, iznajdbe dogajale tudi v prihodnje?

Ali lahko ljudje uporabljajo odkritja tudi v slabe namene?

 

LJUDJE V DRUŽBI

PREBIVALSTVO

Po čem se razlikuje prebivalstvo pokrajin?

Kakšne vrste selitev poznaš?

Naštej vzroke za selitve.

 

PREMAGAJMO PREDSODKE

Kaj so predsodki ?

Kakšne razlike med ljudmi v družbi poznaš? (kulturne, socialne, .... z razlago)

Katere predsodke prepoznaš pri sebi?

Kako se kažejo ti predsodki?

Kako lahko presodke premagamo?

 

SKUPAJ GRE LAŽJE

Zakaj se ljudje družijo med seboj?

Kakšne vrste druženj poznaš?

Kaj pomeni solidarnost, begunec, človekoljubnost in dobrodelnost.

 

V DRUŽBI SO TUDI TEŽAVE (ključne besede: težave v družbi, revščina, brezposelnost, neustrezna izobrazba)

Kaj povzroča revščino?

Zakaj je pomembna dobra izobrazba?

Zakaj je družba dolžna pomagati revnim?

 

ORIENTACIJA V PROSTORU

ZEMLJEVID DOMAČE POKRAJINE

Kaj prikazjemo z zemljevidi?

Kako so zemljevidi narisani?

Katere so sestavine zemljevidov? Naštej in opiši (UČ str. 13)

 

MERILO ZEMLJEVIDA

Kaj je merilo zemljevida?

Kako je lahko zapisano merilo zemljevida?

Izračunaj in izmeri določeno razdaljo na zemljevidu.

Kako rišemo v merilu?

 

RELIEF NA ZEMLJEVIDIH

Kaj je relief?

Naštej reliefne oblike.

Kako prikažemo izoblikovanst površja ali relief?

Kdo se ukvarja z merjenjem površja?

Kaj nam pove nadmorska višina?

Kaj nam pove relativna višina?

Izračunaj relativno višino nekega kraja.

Kaj prikazujejo barve na zemljevidih?

Kaj so plastnice ali izohipse?

Kako določimo strmi in položni del hriba?

 

LEGA SLOVENIJE

Določi lego Slovenije glede na celotno Zemljo.

Na zemljevidu pokaži lego Slovenije v Evropi? Opiši tudi z besedami.

Katere so naše sosednje države?

Katere štiri pokrajine se stikajo na območju Slovenije?

Ob slikah prepoznaš tip pokrajine.

 

NARAVNE ENOTE SLOVENIJE

Na zemljevidu, reliefni karti in ob slikah prepoznaš in pokažeš: gorovje, hriboje, gričevje, dolino, kotlino, otok, polotok, obalo.

Na zemljevidu pokaži naravne enote Slovenije.

Poimenuj, opiši glavne značilnosti Alpskega sveta, Panonskega sveta, Dinarskokrašega sveta in obsredozemskega sveta.

 

ALPSKI SVET

Ob slikah prepoznaš visokogorsko pokrajino.

Kako na fotografijah, zemljevidu prepoznaš visokogorsko pokrajino?

Opiši značilnosti visokogorske pokrajine (površje, vode, videz naselij, izraba pokrajine...)

Naštej rastlinske pasove.

Na zemljevidu Slovenije znaš pokazati alpski svet, Kranj, Jesenice, Savo, Sočo, Julijske Alpe, Kamniško-Savinjske Alpe, Karavanke, Triglav, Kot, Krma, Mangart,....

 

 

PREDALPSKA HRIBOVJA IN DOLINE

Na zemljevidu pokažeš kje leži predalpski svet in poveš kako ga delimo. (hribovja in dolline)

Na zemljevidu pokažeš Savo, Savinjo, Dravo, Sočo, nekaj hidroelektraren (glej UČ str. 75), Trbovlje, Velenje, Celje, Idrija, Hrastnik.

Ob slikah prepoznaš predalskih svet.

Kakšna so predalpska hribovja? Na zemljevidu pokažeš Zahodno predalpsko hribovje (Škofjeloško hribovje, Idrijsko hribovje, Cerkljansko hribovje, Polhograjsko hribovje), Vzhodno predalpsko hribovje, Severnovzhodno predalpsko hribovje (Kozajak, Pohorje).

Kje in kakšna so naselja v predalpskem svetu?

Kakšne dejavnosti so se razvile v predalpskem svetu?

Kaj veš o rudnikih?

Kaj je lignit in premogovnik?

Naštej vrste elektrarn v Sloveniji in povej s čim proizvajajo električno energijo?

 

KOTLINE ALPSKEGA IN PREDALPSKEGA SVETA

Na zemljevidu pokažeš večje kotline v Sloveniji, razložiš kaj je kotlina.

Ob slikah prepoznaš kotline.

Opiši Ljubljansko kotlino in povej kakšne dejavnosti so se razvile v njej (kje se razprostira, s čim se ukvarjajo prebivalci, večja mesta)

Opiši Celjsko kotlino in povej kakšne dejavnosti so se razvile v njej.

Opiši Velenjsko kotlino in opiši kakšne dejavnosti so se razvile v njej.

 

 

ALPSKI SVET V PRETEKLOSTI

Katere dejavnosti so bile v preteklosti poleg kmetijstva značilne za aplski svet?

Kakšna je gorenjska  hiša in zakaj je takšna?

S katerimi prireditvami ohranjamo spomin na šege in navade iz preteklosti alpskega sveta?

 

 

 

 

 

NALOGE V RAČUNALNIŠKI UČILNICI