line decor
Slovensko / English
line decor
 
 
 
 

 
 
PODATKI O DRUŠTVU

 

Društvo je strokovno združenje pedagogov na območju Slovenije, v katero se prostovoljno združuje vsakdo, ki je končal študij pedagogike katerekoli smeri (v nadaljnjem besedilu pedagog) in drugi zainteresirani občani, ki so s svojim strokovnim in raziskovalnim delom prispevali k razvoju pedagoških znanosti in uresničevanju njihove družbene vloge.

Namen in cilji delovanja Društva so:

- razvijanje pedagoških ved, njihovo populariziranje ter utrjevanje njihove vloge in pomena v družbenem življenju;
- spremljanje in spodbujanje razvoja vzgojno-izobraževalne dejavnosti v Sloveniji ter uveljavljanje znanstvenega pristopa pri obravnavi aktualnih problemov razvoja vzgoje in izobraževanja otrok, mladine in odraslih;
- razvijanje raziskovalne dejavnosti na področju zgodovine pedagoških ved, še posebej pa proučevanje narodne zgodovine pedagoških ved in šolstva na Slovenskem;
- spodbujanje razvoja sistema in dejavnosti vzgoje in izobraževanja v skladu z načeli humanizacije, demokratizacije, pravic otroka in na temelju uresničevanja človečanskih pravic kot osnovne vrednostne usmeritve vzgojnega dela;
- spodbujanje razvoja pedagoške metodologije in terminologije;
- prizadevanje za razvijanje sodelovanja med pedagoško znanostjo in drugimi znanstvenimi disciplinami z namenom, da se hitreje razvijajo temelji interdisciplinarnega strokovnega in znanstvenega dela pri proučevanju problemov vzgoje in izobraževanja, še posebej pa spodbujanje sodelovanja s strokami, ki se poučujejo v osnovnem in srednjem šolstvu, za razvijanje specialnih didaktik;
- spremljanje zasnove pouka pedagoško-andragoške skupine predmetov na vseh stopnjah šolanja, ob čemer si prizadeva za zvišanje kvalitete pedagoškega usposabljanja ter tudi za širjenje pedagoškega in andragoškega znanja in usposobljenosti,  ki ga v sodobnem času terja načelo stalnega izobraževanja, v skladu s katerim naj postane pedagoško-andragoška izobrazba in usposobljenost sestavina izobrazbe čim širšega kroga občanov;
- spodbujanje založniške dejavnosti za izdajanje strokovne in znanstvene literature in publicistike s področja pedagoških ved v skladu z veljavnimi predpisi s tega področja;
- spodbujanje članov Društva k publicistični dejavnosti;
- povezovanje članov društva v Sloveniji, organiziranje strokovnega sodelovanja med njimi ter pospeševanje izmenjave njihovih delovnih dosežkov zato, da zagotavlja njihov stalni strokovni razvoj, strokovno zavest in odgovornost;
- spodbujanje strokovnega in znanstvenega izpopolnjevanja članov na področju pedagoških ved;
- sodelovanje pri urejanju družbenega položaja diplomantov pedagogike katerekoli smeri ter vodenje pregleda o njihovem zaposlovanju;
- sodelovanje pri oblikovanju profila poklica in dela diplomiranega pedagoga katerekoli smeri;
- sodelovanje pri drugih aktivnostih, ki pripomorejo k uresničevanju strokovnih dosežkov na delovnem področju Društva kot tudi pri aktivnostih, ki vodijo k večji povezanosti pedagoških znanosti in prakse ter k uveljavljanju znanstvenih rezultatov v vzgojno izobraževalno prakso.

Društvo uresničuje svoj program in naloge predvsem:

- s prirejanjem znanstvenih posvetovanj, kongresov, simpozijev, okroglih miz, predavanj in razgovorov o problematiki s svojega
področja dela;
-  z oblikovanjem stališč, mnenj in pobud, ki lahko koristno pripomorejo
k razvoju pedagoških ved ter vzgojno-izobraževalne dejavnosti;
- s pospeševanjem izdajanja strokovne, znanstvene in poljudne literature iz svojih strokovnih področij;
- s spodbujanjem raziskovalne dejavnosti na področju pedagoških ved;
- z ustanavljanjem sekcij za posamezna problemska področja oz. delovnih skupin za posamezne naloge ter z razvijanjem drugih organizacijskih oblik strokovnega delovanja svojih članov;
- z obravnavo in s sodelovanjem pri pripravi družbenih dokumentov, informacij, raziskav, poročil in drugih gradiv, pomembnih za razvoj pedagoških znanosti in vzgojno-izobraževalne dejavnosti;
- s spodbujanjem svojih članov za aktivno sodelovanje z drugimi društvi v Sloveniji, zlasti pa še za aktivno sodelovanje v društvih pedagoških delavcev in pri realizaciji programa Zveze društev pedagoških delavcev Slovenije;
- z obveščanjem javnosti o svoji dejavnosti, stališčih, mnenjih in drugih rezultatih svojega delovanja.

Člani Društva in njihove pravice ter dolžnosti:

Člani Društva so pedagogi, ki so končali visokošolski študij pedagogike katerekoli smeri ali so opravili magisterij ali doktorat pedagoške znanosti in izrazili željo, da postanejo člani Društva.

Člani Društva so lahko tudi drugi strokovnjaki, ki s svojim delom prispevajo k razvoju pedagoških ved.

Član Društva je lahko tudi tuj državljan, če je utemeljen sklep, da bo njegovo delovanje skladno z načeli in nameni Društva.

Društvo ima tudi častne člane. Naziv častnega člana dobi, kdor ima izredne zasluge za razvoj pedagoško-andragoških ved na Slovenskem. Odločitev o izvolitvi za častnega člana sprejme občni zbor na predlog članov ali organov Društva.

Članstvo v Društvu je prostovoljno.