ZNAMENITE ŽENSKE NA ZNAMKAH

 FAMOUS WOMEN ON STAMPS

 

HOME

SEZNAMI
CHECKLISTS

GALERIJA
GALLERY

POVEZAVE
LINKS

PSEVDONIMI PSEUDONYMS

E-MAIL

<p align="center"><span style="font-weight: 700" align="center"><font size="4" color="#ff9933" face="Verdana"><i>Nove izdaje!<br> <font size="4" color="#339966" face="Verdana"><i>New issues!<br> <a style="text-decoration: none" target="_self" href="st-novo-aa-okvir.htm#1017">2017<br> <a style="text-decoration: none" target="_self" href="st-novo-aa-okvir.htm#1016">2016<br> <a style="text-decoration: none" target="_self" href="st-novo-aa-okvir.htm#1015">2015<br> <a style="text-decoration: none" target="_self" href="st-novo-aa-okvir.htm#1014">2014<br> <a style="text-decoration: none" target="_self" href="st-novo-aa-okvir.htm#2013">2013<br> <a style="text-decoration: none" target="_self" href="st-novo-aa-okvir.htm">2012<br> <a style="text-decoration: none" target="_self" href="st-novo-aa-okvir.htm">2011<br> <a style="text-decoration: none" target="_self" href="st-novo-aa-okvir.htm">2010</td> </tr>
Moj konjiček My hobby

Zbiram znamenite ženske na znamkah - ženske, ki so počaščene z znamko za tisto, kar so storile. Zbiram tudi znamke s slikami, fotografijami, tapiserijami, knjigami..., katerih avtorji so ženske. Ne zbiram pa device Marije, kraljic in vladaric, žensk na slikah, ki so znane samo zato, ker jih je nek znan slikar narisal. Nisem pa zadovoljen samo z znamkami, ampak želim dobiti tudi podatke o ženskah na znamkah.

Vse znamke na tej strani so iz moje zbirke.

I collect famous women on stamps - women who have been honoured to appear on a stamp for what they have done. I also collect stamps with paintings, photos, tapestries, books.... created by women. I dont`t collect images of Virgin Maria, royalties or women on paintings who are famous only because were painted by a famous painter. I am not  interested in stamps and other pfilatelistic material only but I`d like to obtain some data about women.

All stamps on this site are from my collection.


Trenutna statistika mojih strani:
  - število evropskih poštnih uprav (držav): 67
     
nova država Črna Gora
         
  - število znamk v seznamih: 2335
  - število različnih žensk v galeriji: 1676
  - število slik znamk: 2043

Current statistic of my pages:
 - number of postal authorities (countries): 67
        
new country Montenegro

  - number of stamps in checklists: 23235
  - number of different women in gallery: 1676
  - number of pictures of stamps: 2043

V seznamih najdete sezname znamk, ki me zanimajo, urejeni so po državah (samo evropske države), ki so znamke izdale in datumih izdaje znamke.

In checklists there are check list of stamps of my interest arranged by countries (only european countries) that issued stamps and by date of issue

V galeriji so seznami znamk, ki me zanimajo, urejeni po priimkih žensk.

In gallery there are stamps arranged by names of women.

V psevdonimih najdete pare pravih imen žensk in njihovih psevdonimov,to je imen pod katerimi so ženske ustvarjale. Seznam je urejen po psevdonimih.

In pseudonyms are pairs of real women names and their pseudonyms under which they worked (arranged by pseudonyms).


Dopolnjeno / Last changed: 10-04-2020