Kristjan Verbi~

neodvisni kandidat za poslanca v DZ


Spo{tovani,

na volitvah poslancev v Dr`avni zbor (DZ) bom nastopil kot neodvisni kandidat. Kot tak kandidiram v vseh 11. volilnih okrajih 3. volilne enote, ki obsega obmo~je biv{ih ob~in: Vrhnika, Logatec, Cerknica, Lj-Vi~-Rudnik, Lj-Center, Lj-[i{ka in Medvode.

Za neodvisno kandidaturo sem se odlo~il v prepri~anju, da le neodvisni poslanec v DZ lahko zares deluje v skladu z interesi ve~ine volivcev in sodr`avljanov. Le odgovorno, neodvisno odlo~anje, ki ni vezano na poslu{nost politi~nim strankam ter brezobzirno logiko kapitala, lahko predstavlja alternativo politi~ni sferi in njeni eliti. Za neodvisno kandidaturo sem se odlo~il tudi zato, ker `elim okrepiti vez med volivci in poslancem - neodvisni kandidat mora biti direktno izvoljen, glas zanj pa gre izklju~no n jemu - za razliko od velike ve~ine poslancev, ki pridejo v DZ na podlagi se{tevkov glasov ter delitev mandatov med stranke.

Moj osnovni namen je ustaviti sistemsko uvajanje konfliktne dru`be, kakr{no reproducira politi~na elita. Njen cilj je namre~ apatija, pasivnost ter medsebojna sprtost dr`avljanov, kar omogo~a nemoteno "vladanje" in bogatenje - pri tem ni bistvene razlike med vlogama koalicije in opozicije. Sistemsko ustvarjanje konfliktov (npr.: Zakon o reformi lokalne samouprave, Zakon o denacionalizaciji, Zakon o privatizaciji, itd.) botruje za~aranemu krogu nestrpnosti in mr`nje. Namesto zdrave dru`be sodelovanja smo ta ko posledi~no pri~e rasti stopnje najrazli~nej{ih odvisnosti, kriminalitete, smrti na cestah in samomorov.

Predvolilne kampanje ne bom imel. Menim namre~, da smo se volivci prepri~ali, kaj so programi in obljube politi~nih strank. Z nedomiselnimi in `aljivimi volilnimi kampanjami nam spet ma`ejo o~i ter nas imajo dobesedno za norce - vse to namre~ po~nejo z na{im denarjem (v skladu z zakonom se denar za predvolilne kampanje vra~a iz Prora~una RS)! Prek volilnih kampanij se torej nazorno ka`e odnos do upravljanja z dr`avo ter do sodr`avljanov. Prepri~an sem, da za premi{ljeno odlo~itev volivcev zado{~a ustrezn a obve{~enost prek javnih ob~il, kar pomeni manj konfliktov, hrupa, smeti in nepotrebnih stro{kov ter nemara bolj preudarne odlo~itve volivcev.

Samo v primeru izvolitve neodvisnega kandidata bodo sredstva, ki jih iz prora~una mese~no prejemajo stranke za svoje delovanje (30 SIT za vsakega volivca), lahko koristneje porabljena. Neodvisni poslanec namre~ ne prejema prora~unskih sredstev za svoje delovanje.

Upam, da se boste volitev utegnili udele`iti - zdaj imate dober razlog: na glasovnici sem pod zaporedno {tevilko 22.

Lepo pozdravljeni, tudi v imenu {tevilnih podpisnikov moje kandidature.

Brezovica pri Ljubljani, 28.10.1996

Kristjan Verbi~ascii csz cp852 cp1250 latin2