Špela Vintar

Uvod v terminologijo


Študijska gradiva
Oddelek za prevajanje in tolmačenje, Filozofska fakulteta
2000/2001


Kazalo

I. Uvod v terminološko vedo
1. splošni jezik <-> strokovni jezik
2. Pomeni terminologije
3. Naloge terminološke vede
4. Terminologija - leksikologija
5. Nekaj definicij
6. Vrste reprezentacije
7. O terminološki problematiki
II. Pojmi in pojmovni sistemi
1. Razmerja med pojmi
2. Pojmovni sistemi
3. Vrste pojmovnih sistemov
4. Večjezikovni pojmovni sistemi
III. Termini
1. Poimenovanje
2. Vrste terminov
3. Prevzemanje terminov
4. Izlastnoimenski termini
IV. Terminografija
1. Definicije pojmov
2. Namen terminografije
3. Vrste terminografskih del
4. Terminografija za prevajalske namene
5. Kako nastane terminološki slovar
6. Računalniško podprta terminografija
7. Izmenjava terminoloških podatkov
Bibliografija


I. Uvod v terminološko vedo


Terminološka veda se ukvarja z izrazjem strokovnih področij; s termini in pojmi, z razmerji med njimi in z metodami terminološkega dela.
 

1. splošni jezik Ť<-> strokovni jezik


Strokovni jezik se od splošnega loči na več ravneh. Ugotavljamo lahko skladenjske, stilne, oblikovne, besedilne, pragmatične in leksikalne posebnosti, terminologija se še posebej ukvarja z zadnjimi, se pravi z leksikalnim inventarjem strokovnega besedila.

Razen na uveljavljenih strokovnih, znanstvenih in tehničnih področjih se strokovno izrazje rabi in razvija na vseh specializiranih področjih človekovega udejstvovanja in znanja (npr.športna terminologija, kulinarična terminologija itd.).

2. Pomeni terminologije

terminologija     -> izrazje določenega strokovnega področja

-> veda o pojmih in njihovih poimenovanjih v okviru strokovnih jezikov
terminology: Set of terms representing the system of concepts of a particular subject field.
terminology science: The scientific study of the concepts and terms found in special languages.
terminography: The recording, processing and presentation of terminological data acquired by terminological research.

(ISO 1087)

3. Naloge terminološke vede

Terminološka veda k jeziku pristopa sinhrono, se pravi proučuje jezik danes. Je izrazito interdisciplinarna veda, saj se navezuje na jezikoslovje, filozofijo znanosti, kognitivne znanosti, komunikologijo, dokumentacijske in informacijske vede, prevodoslovje.
 

4. Terminologija <-> leksikologija

Jezikoslovna veda, ki se ukvarja z besedami, se imenuja leksikologija. Terminologija je sorodna veja, saj se ukvarja z besedami v strokovni komunikaciji, a jo od leksikologije loči nekaj bistvenih lastnosti.

Medtem ko je osnovna enota preučevanja v leksikologiji leksem (beseda ali besedna zveza), je v sodobni terminologiji osnovna enota pojem. Pojem pa ni jezikovna ampak miselna enota, ki šele s poimenovanjem preide na jezikovno raven. Leksikologija opisuje besede in besedne zveze, kar je sicer tudi naloga terminologije, vendar ta tudi dejavno posega v oblikovanje jezikovne norme. Naloga terminologije je namreč tudi, da udejanja načelo enoznačnosti, po katerem termin znotraj strokovnega področja ne sme imeti več pomenov. Tako se ob morebitnem obstoju vzporednih poimenovanj za isti pojem terminologija opredeli za eno izmed njih (izbere prednostni termin). Poleg tega je naloga terminologije, da v primeru neobstoja poimenovanja za določeni pojem predlaga poimenovanje, bodisi novotvorjenko ali prevzeto besedo. Terminologija je zato deskriptivna in preskriptivna veda.

5. Nekaj definicij

Pojem (angl. concept, nem. Begriff, fran. notion)

= abstraktna miselna enota, ki se oblikuje skozi posploševanje skupnih lastnosti materialnih in nematerialnih predmetov

Pojmi niso omejeni na posamezni jezik, lahko pa na njihovo oblikovanje vpliva družbeno in kulturno okolje.

Termin (/strokovni/ izraz)

= jezikovno poimenovanje določenega pojma v okviru strokovnega področja

Glede na raven standardizacije ločimo: standardizirani termin / strokovni žargonizem.

Primeri:


predmet = del "resničnosti" (materialni in nematerialni predmeti)

pojem = miselna posplošitev predmetov s podobnimi lastnostmi

reprezentacija = jezikovni ali nejezikovni prikaz pojma
 
 

6. Vrste reprezentacije

Pojem lahko predstavimo na več načinov:

7. O terminološki problematiki

II. Pojmi in pojmovni sistemi
 
 

1. Razmerja med pojmi

_______________________ _______________________

Razmerja med pojmi niso razmerja med termini. Ker so pojmi abstraktne miselne enote, na ravni pojmovnega sistema sopomenskost (sinonimija) ne obstaja; to je razmerje, ki se lahko pojavi na ravni poimenovanj oz. terminov.
 

2. Pojmovni sistemi

3. Vrste pojmovnih sistemov Primeri za način prikaza pojmovnega sistema 0 = letalo
 
a
b
c
d
e
vzletna in pristajalna površina hitrostni razpon pogon dolet namen
 • kopno 
 • morje 
 • kopno in morje
 • podzvočna 
 • nadzvočna
 • propelerski 
 • turbopropelerski 
 • reaktivni
 • preko-oceanski 
 • srednji 
 • manjši
 • potniško 
 • tovorno 
 • potniško-tovorno

 •  
  a
  b
  c
  d
  e
  surface of takeoff and landing (watering) range of velocity propulsion range use
  • land 
  • sea 
  • land and sea
 • subsonic
 • supersonic
 • propeller driven 
 • turbopopeller driven 
 • jet
 • long range
 • medium range
 • short range
 • passenger 
 • freight
 • passenger and freight

 •  
   

  Pojmovni sistem: drevesni diagram
   
   

  4. Večjezikovni pojmovni sistemi

  Primer za neujemanje slovenskega in angleškega pojmovnega sistema s področja letalstva: angl. airplane in glider sta pojma istega reda, sl. letalo je nadpomenka jadralnega letala
   
   


   
   

  III. Termini

  1. Poimenovanje

  Izhajajo? iz prej predstavljenega razmerja med pojmom in terminom je poimenovanje proces, pri katerem pojmu priredimo jezikovno poimenovanje – termin.

  Na?ela za oblikovanje terminov standard ISO povzema takole:

  A term should

  - be linguistically correct;

  - be accurate;

  - be concise;

  - easily permit the formation of derivatives;

  - be monosemous.

  ISO 704 (1985:12)
   
   
  Do poimenovanja lahko pride na različne načine, spodaj jih navajamo le nekaj:


  2. Vrste terminov

  Termine lahko klasificiramo glede na različne kriterije:
   

  2.1. Oblika

  Ž kratice
    Ž začetnice: SAZU, MZT, ZDA, UNESCO, HTML Ž krnjene besede: meter > m, liter > l Ž akronimi: bit (binary digit), Tosama, Amex (American Stock Exchange)

  Ž simboli, formule: NaCl, 5a + 3b
  Ž okrajšave: d. d., ekspr., pribl.


  Besedno berljive kratice, ki se pogosto uporabljajo, lahko v pisavi in sklanjanju preidejo v lastna imena (Unesco, Unesca). Okrajšave v slovenščini pišemo s piko, v vezanem besedilu jih, če je le mogoče, razvežemo.

  2.2. Funkcija

  Pri večbesednih terminih besedno vrsto določa jedrna beseda.
  Besednovrstno med termini prevladujejo samostalniki.
   
  Razlika med splošnim in strokovnim jezikom, razlike med jeziki (nominalizacija in verbalizacija v angl., nem., sl.?)

   

  2.3. Pomen


  Pri večbesednih terminih:
   


  2.4. Izvor

  - domači

  mejni primeri?

  - prevzeti


  2.5. Vrste terminov – nekaj mejnih primerov

  Termini, pri katerih opažamo kombiniranje domačih in tujih morfemskih sestavin:

  Problematika gnezdenja: Dolžina terminov: Vključevanje simbolov in kod v termine: Poseben primer – kulturno specifični izrazi, ki se ne prevajajo: prevod CIAA: Food categorization system as a tool for the allocation of food additives

  SL Christmas pudding

  Note: se ne prevaja

  TermRef MKGP

  EN Christmas pudding (kmetijstvo, zakonodaja, EU)
   
   

  3. Prevzemanje terminov

  Zakaj prevzemanje?

  Ž potreba po poimenovanju novih pojmov, predmetov itd.

  Ž potreba po stilni drugačnosti

  3.1. Znotrajjezikovno prevzemanje

  Znani termin se – zaradi sorodnosti v pomenskem polju - prenese na novo področje (načelo metafore/metonimije): vesoljska ladja, deskanje, podatkovna avtocesta

  3.2. Medjezikovno prevzemanje

  = jezikovni proces ob stiku dveh ali več kultur, ki se razlikujejo v civilizacijski, politični ali gospodarski moči

  Bolj konkretno do medjezikovnega prevzemanja prihaja vselej, kadar določena dežela (in njena jezikovna kultura) v tehnološkem razvoju prednjači pred drugimi, zaradi česar se nove tehnologije skupaj z izrazjem širijo preko njenih meja.

  Ločimo več načinov prevzemanja:

  3.3. Področja prevzemanja Izrazi, ki so pomensko izrazito zaznamovani z izhodiščno kulturo, navadno ne dobijo slovenske ustreznice. (pizza, tiramisu, tofu, citroen, jazz ...)
   
   

  3.4. Stopnje prevzemanja novih besed iz sodobnih jezikov:

  1. pojav prevzete nove besede v slovenskem jeziku,
  2. govorno prilagajanje / naglas,
  3. pisno prilagajanje
  4. oblikovanje besedne družine s slovenskimi obrazili
  5. morebiten pojav slovenske sopomenke (hardver, strojna oprema)
  6. opustitev prevzetega izraza (kompjuter)
  3.5. Pogoji za uspešno včlenjevanje v jezikovni sistem 3.6. Primeri iz splošnega jezika in število pojavitev v korpusu FIDA

  zgoščenka (1307) – cedejka (171) – cede (201) – kompaktna plošča (134) - CD (3834)

  fitness (207) – fitnes (411) – fitnis (18) – čilost (34/8)

  krožišče (33) – rondo (77/17)
   
   

  4. Izlastnoimenski termini

  (Povzeto po: Košmrlj-Levačič, Borislava: Izimensko strokovno izrazje. V: Humar, M. (ur) Slovensko naravoslovno-tehnično izrazje. Ljubljana: ZRC SAZU, 1998.)

  Poseben primer prevzemanja terminov so izlastnoimenski termini; izrazi, ki jih tvorimo iz lastnih imen. Takšnim izrazom pravimo tudi eponimi. Posebnost lastnih imen v primerjavi z občnimi je predvsem, da je njihova vloga v jeziku predvsem razločevalna in označevalna, pomena pa bodisi nimajo bodisi je ta potisnjen v ozadje.

  Eponime delimo na dve skupini:

  iz rojstnih osebnih imen: martinček 'majhen kuščar', aleksandrit 'različek hrizoberila' (geologija)
  iz priimkov, navadno raziskovalcev in znanstvenikov, zaslužnih za nova spoznanja: tesla 'enota za gostoto magnetnega polja', Newtonovi zakoni, Dopplerjev pojav, Geiger-Müllerjev števec, rentgenska cev, hladnikov grintavec
  iz krajevnih imen: petovio 'sorta orehov' (Ptuj), londonski peping 'sorta jabolk'

  iz imen držav: grška jelka, kanadska gos, kalifornij 'kemični element'

  iz imen celin: americij in evropij 'kemična elementa', avstralski lovor, afriška kotorna 'ptica iz poddružine fazanov'

  Če se eponim povsem terminologizira, lahko preide v občno ime. Takšni izrazi se pišejo z malo začetnico. Sem sodijo predvsem poimenovanja za merske enote: hertz, joule, newton, pascal, kelvin itd. Po Odredbi o merskih enotah imajo danes prednost v celoti poslovenjene oblike: herc, džul, njuten, paskal, vat itd.
   
   

  IV. Terminografija

  1. Definicije in razlage pojmov

  Definicija je nedvoumen jezikovni opis pojma s pomočjo že znanih pojmov.

  Namen definicije je opisati pojem tako, da

  Primer:

  jadralno letalo = letalo brez motornega pogona, (ki leti le s pomočjo zračnih tokov, upora in vzgona)

  Razlaga je opis pojma brez uvrščanja v pojmovni sistem.
   
   

  1.1. Tipi definicij

  Primer: zračna plovila so letala, zmaji, baloni, cepelini, helikopterji
   
   

  1.2 Načela za oblikovanje definicij:

  2. Namen terminografije

  3. Vrste terminografskih del Če terminografsko delo vsebuje razlage in definicije, gre za razlagalni slovar. Če je namen dela poenotiti in predpisati izrazje za določeno področje, gre za normativni slovar.

  4. Terminografija za prevajalske namene

  Ž ustvarjanje lastnih terminoloških virov

  5. Kako nastane terminološki slovar (klasični način)

  6. Računalniško podprta terminografija

  6.1. Prednosti računalniškega zapisa

  6.2. Osnovna načela pri zasnovi terminološke podatkovne zbirke 6.3. Terminološki vnos

  Terminološka podatkovna zbirka je zgrajena iz terminoloških vnosov. Vsak vnos navadno ustreza enemu pojmu in ima drevesno strukturo. Podatkovne kategorije se delijo na obvezne in neobvezne, njihovo strukturo in zaporedje se določi v skladu z veljavnimi standardi in potrebami projekta.
   
   

  6.4. Tipi podatkovnih kategorij

  Glava vnosa

  številka vnosa

  datum vnosa

  datum zadnje spremembe

  ime vnašalca

  področje

  koda projekta

  ...

  Telo vnosa iztočnica / vnosni termin

  sinonimni termini

  oznaka (prednostni, neprednostni itd.)

  vir

  slovnični podatki

  definicija

  vir definicije

  sobesedilo

  vir sobesedila

  navzkrižni kazalci

  prevodni ustreznik

  ...

  6.5. Programska orodja 7. Izmenljivost terminoloških podatkov Ţ potreba po poenotenju zapisa terminoloških baz
   
   

  7.1. Razvoj standardov

  MARTIF temelji na standardu SGML, oblikovan v skladu s priporočili TEI (Text Encoding Initiative).

  Novejši SGML -> XML (eXtended Markup Language)
   
   

  Bibliografija:

  1. Arntz, R./Picht, H. (1995) Einführung in die Terminologiearbeit. Hildesheim: Olms.
  2. Cabré, M. Teresa (1998). Terminology: Theory, methods and applications. Amsterdam: John Benjamins.
  3. Felber, H. (1984) Terminology Manual. Paris: Unesco: Infoterm.
  4. Hohnhold, I. (1983/84) Übersetzungsorientierte Terminologiearbeit. Lebende Sprachen, 1/1983, 3/1983, 4/1983, 2/1984.
  5. Humar, M. , ur. (1997) Slovensko naravoslovno-tehni?no izrazje. Zbornik referatov s posvetovanja o slovenskem naravoslovno-tehni?nem izrazju, Ljubljana: Založba ZRC.
  6. Pearson, J. (1998). Terms in Context. Amsterdam: John Benjamins.
  7. Reinke, U.; Schmitz, K.-D. (1998) Testing the Machine Readable Terminology Interchange Format (MARTIF). Saarbrücken: Universität des Saarlandes.
  8. Rey, A. (1995) Essays on Terminology. Amsterdam: John Benjamins.
  9. Wright, S./Budin, G. (1997) Handbook of Terminology Management. Amsterdam: John Benjamins.
  Mednarodni standardi:

  ISO 704 Principles and methods of terminology

  ISO 10241 International terminology standards – Preparation and layout

  ISO/DIS 12616 Translation-oriented terminography

  ISO 1087 Terminology – Vocabulary  Študijska gradiva za predmet Uvod v terminologijo, zadnja sprememba 2-12-2000, Špela Vintar.