Kuiz uad Mihaela Peternela

(r. 22. sept. 1808, u. 6. aug. 1884)


Za uadgauar po'rtisnte knaf na líj strán! Ueč uad Mihaela Peternela zuíste na paseb zajn po'rštimanmu spletišu, kajt pa ntu pa po'rspíukih, ka sa tam spadi zapisan.
 1. Či se j 22. septembra 1808 radiu Mihael Peternel?
  Na Slamouju.
  Na Lanišeh.
  U Tiunku.
  U Dalejnčeuš.

 2. Či j bla dama negoua mama Níeža?
  U Jágaršah, po'r Bridnku.
  U Uatáležu, po'r Míežnarju.
  U Garjeh, po'r Frencíetu.
  U Palicah, po'r Klabučku.

 3. Za ki se j Miha Peternel zuču, ka j bi še mlad?
  Za sadnika.
  Za dácarje.
  Za gaspúda.
  Za učitlna.

 4. S kíerm slauenskm matematikam se j Miha Peternel zla dabru paznau?
  Z Juosipam Plemlam.
  Z Iuanam Uidáuam.
  Z Juram Uegam.
  S Francam Muočnkam.

 5. Líta 1852 je Miha Peternel rátau ta prej raunátl ane naue jeblanske šúle. Kíera šúla j bla tú?
  Licej.
  Realka.
  Semeniše.
  Dekliška gimnázje.

 6. Nímška besedila praj'je, de j pred raunátlstuam pásu duše pad Großgallenbergam? Kíer grič je tú?
  Gaužnk.
  Šmarna gara.
  Ruožnk.
  Krim.

 7. Miha je bi zraun, ka sa se zmišluál naue slauenske besíde u geometri. Ki j tačes pamínla besída vštričnik?
  Trapezoid.
  Deltoid.
  Paralelogram.
  Trapez.

 8. Ki j tačes pamínla besída osmerostenje u geometri?
  Osemkotna prizma.
  Osemkraka zvezda.
  Osmerokotnik.
  Osmerec ali oktaeder.

 9. Peternel je tut predlágau slauenske besíde za elemente u kemi. Ki nej bi pa negojm pamínla besída pepelin?
  Kisik (O).
  Kalij (K).
  Kluor (Cl).
  Žuepla (S).

 10. Kíerm elementam u kemi je Peternel djau solitvorci al pa solovci?
  Alkalnm kauinam.
  Žláhtnm plinam.
  Halogenm elementam.
  Lahkm kauinam.

 11. Prídn je Peternel rátau raunátl, se j u Uadicah špilau s kurátam u Zapuogah z ana naua naríedua, duko'r jema nisa tega žendári prepauídal. S čem?
  S telegrafam.
  S teleuizje.
  Z matuorjem.
  Z raketam.

 12. Peternel je bi adn uat ta prouih, ka sa se latil zemlepisa. U uapisu uamejne tut ane taplice, ka nisa prou deleč uat Cíerkna. Či sa?
  Pad Kládjem.
  Po'r Kapáčnc.
  U Stuopnku.
  Po'r Júškaucu.

 13. Uamejne tut Šánce, nejč gar u griču. Či sa?
  U Nauinah.
  Po'r Uo'rhoucu.
  Na Uíharšah.
  Po'r Ratoužu.

 14. H kíer uo's je tačes, ka j Peternel po'ršu na suít, spáda negoua rajstna hiša?
  Pat Stára Uoslca.
  Pad Jelou Bo'rda.
  Pat Patpleče.
  Pad Naua Uoslca.

 15. Kam danc spáda Peternelaua damačíe?
  Pat Planina.
  Pat Stára Uoslca.
  Pat Patpleče.
  Pat Padlaniše.

 16. Kíer uad naštítih muož ni bi Peternelau sadabnk.
  Frence Prešíern.
  Baudouin de Courtenay.
  Jur Uega.
  Franc Muočnk.

 17. Uat kuot pride besída Uoslca (Oselica) pa Peternelajmu mnejnu:
  Uon z besíde uasu, ka sa učás na muših nasil ruoba som n číe skúz Uoslca.
  Uon z besíde uasu, ka ma tejst grič tam gar furm uaslajga hropta.
  Uon z besíde uasla, ka sa ldíe tam gar nucal uasle za brušejne kas.
  Uon z besíde uaselit, ka sa ldíe uaselil tiste griče tam gar.

 18. Ka j Peternel bi u služb u Palánah nat Škuofje Luoka, je tam po'rpraulau ldi na an uelk dagatk, ka se j jemu tačes zgadit. Kíer?
  Suodn dán.
  Uelika paúdn.
  Súnčn mo'rk.
  Hut patres.

 19. Ka j bi u služb u Šmártnam pat Šmárna gara, je Peternel uapazouau uab neuihtah an čudn pajau. Kíerga?
  Uakruogle stríle.
  Palárn sij.
  Elijeu uagn.
  Znamne na níebu.

 20. Kíera še kár uahrajnena hiša na Crklajnskm je bla zidana pa Peternelauih načo'rtih?
  Píerhaua zraun Ando'rjuonajga mastu u Cíerknam.
  Píerhaua na Mlákah.
  Bičkaua u Planin.
  Lukaua u Číeplezu.

 21. Peternel je dáu saj mam mpa sesto'r Marján u cerkuíen zid uzidat spaminska pláta. Za kíera cíerku gre?
  Suetga Jerneje u Cíerknam.
  Spreuabo'rnejne suetga Paula u Stár Uoslc.
  Suetga Jáneza Ko'rstnika u Planin.
  Suetga Jáneza Nepomuka u Naj Uoslc.

 22. Či tam u Jeblán je Peternelau nagrabn spamenik?
  Na Uiču.
  Na Íšc.
  Na Nauju.
  Na Žálah.

 23. Ni kajt Crklánau, ka je pa neh dabila imíe kešna ulca al pa císta tam u Jeblán. Gatou sa tú Muočnk, Beuk mpa Peternel. A morbit uíste, či j Peternelaua?
  Tam po'r žuálskmu uo'rtu.
  Zraun ta naue paradnišnce.
  Tam za Maksimárketam.
  Tam za Uniuerza, med Uegaua mpa Gaspaska.

 24. Kulk februárjeu pa 29 dni je dáu skús Peternel?
  18.
  19.
  20.
  21.

 25. Peternel je bi met ta prejm, ka sa predlágal, de se Juru Uegu pastaj spamenik na anmu slauenskmu želíznškmu štacjuonu. Kíermu?
  Na Zidanmu Mastu.
  U Diuáč.
  U Lázah.
  Po'r Suet Luci.Šteuila uadgauarau, ka sa prou:  uat  muožnih.

Na crklajnsku naríčnu spletiše.

Saje kamentáre mpa dapaunitue lahka puošlete na letruonšč naslou: Marko Razpet

M. R. 3. januarje 2003.