CIP - Kataložni zapis o publikaciji
Narodna in univerzitetna knjižnica, Ljubljana

929 Peternel M.

RAZPET, Marko
        Mihael Peternel [Elektronski vir] : (1808-1884) / Marko Razpet ;
fotografije so prispevali M. Razpet, Š. Rutar, S. Ursič. -
Besedilni podatki. - [Domžale : samozal.], 2003

Način dostopa (URL): http://www2.arnes.si/~supmrazp/peternel/petern
el.htm
. - Opis temelji na verziji z dne 10.02.2006

ISBN 961-6589-27-X

225021440