Kuiz uat cerkuíene zgadauine, patauejčm crklajnske


Za uadgauar po'rtisnte z mišje na knaf na líj stran!


 1. Kíerga pápeža sa pa deuetih míscah graba pat kamánda pápeža Štíefna VII. na mo'rtuášč sinuod uapsadil na smo'rt n ga uo'rgl u Tibera?
  Pija II.
  Formoza (bres šteuilke).
  Klementa IV.
  Inocenca II.

 2. Dníe 13. decembra 1294 je uatstuopu an pápeš. Kíer?
  Gregor XIII.
  Benedikt IX.
  Celestin V.
  Jánes VI.

 3. Dníe 12. máje 1493 je bla na Crklajnskm pasuečena ana cíerku, k j imí 3 ultárje, n tú na imíe suete Uršule, suetga Hieronima mpa suetga Ozualda. Či?
  Na Bukajm.
  U Šebrejlenah.
  U Jágaršah.
  U Nauákah.

 4. Kadáj je blu kanc Uaglejščga patriarháta, kámo'r je učás spáda tut crklajnska fára?
  Líta 1550, ka j Trubar napisau ta proue slauenske bukue.
  Líta 1751, ka j patriarhát raspádu na gariška mpa uidmska škafíe.
  Líta 1809, u cajtu Ilíerščih prauinc.
  Líta 1848, ka j bla Puomlad naradau.

 5. Líta 1486 sta šla skús Cíerkna škaf Píeto'r mpa ngou tajnik Paolo Santonino na cerkuíena uizitácje. Kaku j blu imíe tačesnmu crklajnščmu fajmaštru?
  Tuone.
  Miha.
  Janes.
  Gašper.

 6. Na Crklajnskm je ana cíerku, kamo'r sa učás ldíe hadil na bažje puot, de sa u suš malil za doš. Či?
  Na Ríc.
  Na Bukajm.
  U Jáznah.
  U Palicah.

 7. Líta 1570 sa met Cerkuíena uizitácje na Crklajnskm med drujm trafil tri bukue, ka sa ble prepauídane. Kadu ih je napisau?
  Martn Luto'r.
  Primoš Trubar.
  Erazm Roterdamšč.
  Galileo Galilei.

 8. Líta 1543 crklajnšč uikár paruoča, de ma u fár le an pár konkubincau, n tú tam u Uaríhku. Ki tú pamín?
  De sta duá gar zrásla u inkubátoru.
  De sta an díc mpa ana bába žuí ukop neparačena.
  De j bi an díc paračen kár s saje sestrična.
  De j bi an díc paračen z ana Kubanka.

 9. Še líta 1331 sa po'r Kabaridu dílal níki, kár se gaspúdi pregajnel. Ki sa da tačes ldíe zgajnál tam?
  Pil sa kri glihkár zaklánga lisastga boka.
  Nagi sa plesál uakúl zlátga telíeta.
  Nagi sa se kapál u taplicah tam pad gričam.
  Pa bažje sa častil anu dreú mpa stedenc pad nem.

 10. Kadáj sa dal po'r suetmu Jernu dál strán sramatiln stob'or, kamo'r sa da tačes u sramata n paduk za n cajt po'ruezuál usesuorte gríšnke?
  Líta 1492.
  Líta 1627.
  Líta 1848.
  Líta 1920.

 11. Kadáj sa znižal turn cíerkue suete Áne u Cíerknam n prestajl cifo'rplac spad lin nad line?
  1800/01.
  2003/04.
  1909/10.
  1945/46.

 12. Kadáj je cesar Kárl ta Uelk pato'rdu ríka Dráua za gríenca met Sounograjska natškafíe mpa Uaglejščm patriarhátam?
  Líta 800.
  Líta 811.
  Líta 476.
  Líta 568.

 13. Málar Jernejc z Luoke je namálau u šestnajstmu stulítju freske dal u Landáršč jám mpa tud do'rguot. Či na Crklajnskm sa tud ngoue freske?
  U cíerkui u Palicah.
  U cíerkui u Nauákah.
  U cíerkui na Bukajm.
  U cíerkui u Uatáležu.

 14. Turki sa, kot práj'je, mogl uapstit saje puot da suetga Líenarta na Bukajm, ka sa se jem začíel kajni pagrízat u tla. Či?
  Po'r Hudajužn.
  U Tiunku.
  Na Ríc.
  U Bukauščmu Žrílu.

 15. Kadu je jemu u najemu Ko'rtíčne blizu Bukajga usaj uad líta 1145 da líta 1426?
  Garejnegrajšč kapcinari.
  Luoške uršulinke.
  Kmíeti z Nímščga Ruta.
  Ido'ršč knápi.

 16. Deuetnajst juni 1717 je bi za Crkláne zla líp dán. Ki se j tačes zgadilu?
  Na Gradišu sa kmíeti uíental grát.
  An regiment kmíetau se j po'rdružu tminščmu puntu.
  Blagaslauil sa naua cíerku suete Áne.
  Pápeš Klement XI. je uabjeskau Cíerkna.

 17. Cerkuíena uizitácje líta 1767 je pakazá, de na Bukajm pa suetmu uaphajilu splakujeje go'rla. S čem?
  S šnapcam.
  Z uinam.
  S kafíetam.
  Z maštam.

 18. Met suetouna uojska je mogla skari usáka cíerku dát zgún, anga al pa tut ueč. Zaki?
  Za spamenike.
  Za truge.
  Za medejce za hrábrast.
  Za kanuone.

 19. U šezdesetih lítah duajstga stulítje je bi u Cíerknam za kaplána an Gustl, ka se j pisau kujst kot ueč náših skladátlnau. Kaku?
  Jereb.
  Ipavec.
  Gerbič.
  Jež.

 20. Kíer crklajnšč dekán je u pustnmu cajtu sprašouau Uapáltarjejga Žuána, če mo'rbit nima uh, ka ga ni šlišau, ka ga j gaspút paklicau. Patle j pa Žuán djau, de ma uh pouhn kaš, suinskih, ka ih je nakalíeduau.
  Knaus.
  Mozetič.
  Medvešček.
  Kunšič.

 21. Bláž Bevk (1865-1929) s Číepleza je bi fajmašto'r, písnk mpa preuajauc. Čegau je bi?
  Mo'rkušau.
  Bočarjeu.
  Zapuoškarjeu.
  Šemčeu.

 22. Kíera cíerku na Crklajnskm pa nmu furklcu na spáda u tá drušna: planinska, uatáleška, zakriška, padgúrska?
  Padgúrska.
  Planinska.
  Uatáleška.
  Zakriška.

 23. U kíera cíerku na Crklajnskm sa med druga uojska zapo'rl ldi Nímci, ka sa uezetíeral pa hišah, pa h srejč nisa neč dabil?
  Zakriška.
  Lábnska.
  Planinska.
  Bukauska.

 24. Za kíerm gričam na Crklajnskm se skriua Maklaužau turn?
  Za Grintaucam.
  Za Meduejkam.
  Za Homcam.
  Za Lamkam.

 25. Po'r Ta Rejejmu u Planin je kapíelca še s pad Itálje. Kíer suetnic je pasuečena?
  Suet Katarin.
  Suet Jedo'rt.
  Suet Níeš.
  Suet Bárbar.E, kulk nejč?  uat  muožnih.

Na naríčna strán.

Saje uapáske sparačte na naslou: Marko.Razpetafnaguest.arnes.si

M. R. 2. márca 2005.