na prvo stran

VINSKE CESTE

Nina Ivanišin, Sanja Vuzem, Alja Lobnik, Maruša Majer

 

KAJ JE VINSKA CESTA:

Vinska cesta je turistična pot, speljana po vinorodnem območju. Povezuje vinotoče, kmetije, ki se ukvarjajo z gostinsko in turistično dejavnostjo, ter naravne in kulturnozgodovinske znamenitosti območja. Namen vinske ceste je spodbujanje gospodarskega in družbenega razvoja vinorodnega podeželja ter njegovo turistično, kulturno in gospodarsko uveljavljanje. Načrt vinskih cest v Sloveniji je bil izdela 1993; določa 20 tras, skupna dolžina je okoli 900 km. Speljane so po vseh vinorodnih območjih (briška, vipavska, kraška, istrska, belokranjska, podgorjanska, dolnjedolenska, gornjedolenska, bizeljsko-sremiška, šmarsko-virštanjska,haloška, gorička, srednjeslovenjegoriška, ormoška,jeruzalemska, radgonsko-kapelska, podpohorska, mariborska, gornjeslovenjegoriška, lendavska vinska cesta) in označene s posebnim znakom.

VINSKO TURISTIČNE CESTE:

Razvoj vinsko turističnih cest je zasnovan kot samostojni projekt, sicer pa je sestavni del slovenske turistične ponudbe in pomembno območje delovanja turističnih in drugih društev.

Na pobudo Poslovne skupnosti Pot v gorice je Turistična zveza Slovenije začela spodbujati aktivnosti na področju vinskega turizma oziroma na razvoju vinsko turističnih cest. Na ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je bil zasnovan projekt, oblikovan je Projektni svet, pripravljen program in organiziran posvet z vsemi zainteresiranimi. V sklopu CRPOV so že in še nastajajo projekti za vinsko turistične ceste. Rezultat cest, stanje razvitosti ter cest pa je zelo različno. Uresničevanje projektov po mnenju mnogih turističnih delavcev v odnosu na potrebe in možnosti teče prepočasi.

Pri opredeljevanju predlogov za vsako od območij vinskih turističnih cest so bila upoštevana merila, ki kot posebno ponudbo v prostoru pripravljajo vinsko turistično cesto.

Ta merila so:

Območja po katerih potekajo vinsko turistične ceste povezana z obstoječim omrežjem cest. Vinsko turistične ceste so postavljene v pokrajino z vinsko tradicijo, z naravnimi in kulturnimi znamenitostmi.

V Sloveniji so vinsko turistične ceste v treh vinorodnih rajonih. Primorski (4 vinsko turistične ceste), Posavski (4 vinsko turistične ceste) in Podravski (7 vinsko turističnih cest). Glede na dosedanjo razdelitev občin so območja vinsko turističnih cest, kar v 55 občinah.

Turistične vinske ceste v Podravju: