Rodoslovje - prva stran  nazaj 
grb
Slovensko  
rodoslovno društvo 
Viri rodoslovnih podatkov
U R B A R J I

Kazalo:
Iz radovljiškega urbarja za leto 1579 - Prispevek k zgodovini radovljiških meščanov (Lucijan Adam) 
 


Iz radovljiškega urbarja za leto 1579

Prispevek k zgodovini radovljiških meščanov

Lucijan Adam

Najstarejši podatki o prebivalcih Radovljice datirajo v 13. stoletje, ko se v večidel kupoprodajnih listinah omenjajo posamezni Radovljičani. Prvi množičnejši popis radovljiških prebivalcev datira v prvem ohranjenem radovljiškem urbarju v leto 1498. Urbar ne vsebuje kompletnega popisa posesti in posestnikov, ker je bilo takratno radovljiško gospostvo že delno razkosano na posamezna manjša gospostva (Podvin, Begunje, Kamen itd.).
 

Naslednji bogatejši zapis radovljiških meščanov se nam je ohranil v urbarju za leto 1579. Urbar je verna odslikava časa relativno dolge vladavine Dietrichsteinov v Radovljici. Iz navedenega urbarja posredujem nekaj insertov, kjer se omenjajo Radovljičani in druge osebe, ki so v tesnejši zvezi z radovljiškim mestom. Imena prepisujem s fotokopij in jih pišem v originalu, prevodi posameznih imen in priimkov bodo tema posebne razprave v eni od prihodnjih številk. Mnogi navedeni meščani so tedaj že pokojni in vir omenja le njihove dediče. Nekateri meščani so navedeni po večkrat, pač glede na vrsto in naravo posesti, zato jih navajam le po enkrat.
 

Pod Radovljico štejem tudi tkim "radovljiško vas" Predtrg in Podmesto. Skupaj z meščani pa navajam nekatere osebe, ki so v takšni ali drugačni zvezi z Radovljico, največkrat kot posestniki. Pri slednjih imenih napišem tudi kraj, od kod so, če je le možno ugotoviti. Pri nekaterih osebah ni možno ugotoviti, ali gre za pokojne osebe, ali za ev. enakoimenovane njihove dediče (Martin Vogelnik, Gregor Gerstmair). Nekateri v Radovljici že tedaj znani priimki so napačno napisani (Prechen namesto Prescheren), niti ni povsem jasno, če lahko v nekaterih primerih enačimo imeni Georg in Jurij, saj je nenavadno, da bi urbar na isti strani navajal isti priimek, enkrat z Jurijem in drugič z Georgom. V dvomu navajam oba. Pred imeni navajam kasnejšo ročno paginacijo urbarja, saj originalne urbar ne premore.

1. Mesto Radovljica z grajskim pomirjem:
str. 123 Juri Diennstmanns Erben 
str. 124 Casper Schirauiz, Gregor Gerstmairs Erben 
str. 125 Anndre Jerneyz, Marthin Ogelnickh Erben, Georg Wunder, Cristoff Schwarz 
str. 127 Hannsz Wild (Jägermaister), Hanns Lauschin, Bärthlmee Jausinger (sic) 
str. 128  Clemendt Kräl 
str. 129 Caspar Scherauz
str. 130  Frannz Schlagen, Achaz Osteyer, Oswaldt Parenta, Oswalt Mullner, Lucas Jerneyz 
str. 131 Clemendt Preschern, Caspar Khosar 
str. 132 Paull Moffia, Lienhardt Piernsackh, Anndre Moffia 
str. 134 Jacoben Preschen Erben, Georg Oblacher, Valthin Asler 
str. 135 Machor (sic) Muchauez, Larennz Mulle, Panngraz Khuplenickh Erben 
str. 136 Georg Dienstmann 
str. 137 Georgen Scheriauz Erben, Plasche Posznickh, Gregor Nasstran 
str. 138 Petter Khuplenickh, Leonnhardt Widez 
str. 139 Niclas Volckh, Cristoff Ogelnickh, Moriz von Diettrichstain Erben, Simon Jerneyz 
str. 140 Peter Gallez
str. 141 Wunders Erben
str. 142 Jacob Khramer 
str. 144 Anthoni Khuechls Erben 
str. 145 Marq (sic) Ratkheb 
str. 146 Hannsz Flaschen Erben 
str. 149 Marq (sic) Schlachtnisch 
str. 150 Mathia Reschen, Phillip Mlackhers Erben 
str. 151 Pangraz Schuester, Hannsz Negl (sic) 
str. 423 Jury Wunder
str. 425 Georg Flach 
str. 426 Gregor Aslar 
str. 428 Scolastica, des Wunders vor dem Markht seligen Tochter 
2. Radovljiško predmestje:
str. 154 Johann Lienhardt Wunders Sun, Caspar Puschman 
str. 155 Gregor Dienstman Erben 
str. 156 Gregor Dolschann, Brenze Khoplenickh, Waldthasar Gallez, Masolle (sic) Schmidt 
str. 157 Schimon Waschiz
str. 158 Achaz Mlakher (Im Moss - na Mlaki) 
str. 429 Lucas Schander, Achacz Csherne 
str. 430 Balthaser Steyrer, Vrban Ashman, Steffan Adam, Kunzi Sillich 
str. 431 Jacob Repesh, Mathia Scheriaucz, Gregor Schuester, Jocham (sic) Wunder, Thoni Jordan, Hannshe Muchauecz, Phillip Zwennekh 
str. 432 Heller (sic) Gallicz 
str. 436 . 


Na vrh gor