Rodoslovje - prva stran nazaj
grb
Slovensko  
rodoslovno društvo
Viri rodoslovnih podatkov
Pogrešane osebe,
za katere je začet postopek, da se razglasijo za mrtve
 Obdelana leta objav v Uradnem listu RS: 1995
Priimek in ime Vsebina objave Datum  
Uradnega lista
Andolšek Franc N 51/94 R-99  
Franc Andolšek, roj. 17. 10. 1912 v Malih Lipljenih št. 2, Grosuplje, sin Andolšek Matija in Reze, z zadnjim stalnim bivališčem Male Lipljene št. 2, Grosuplje, je pogreš an od septembra 1943, (na predlog Antona Hrena, Ljubljana, Rutarjeva 5 F). Skrbnik pogrešanega je njegova žena Marjeta Andolšek, Male Lipljene 11, Grosuplje. Okrajno sodišče v Grosupljem dne 30. 3. 1995
12.5.1995
Auš Miroslav N 22/94 R-240  
Auš Miroslav, roj. 23. 5. 1882, nazadnje stanujoč Freistein, Sp. Polskava, občina Slovenska Bistrica je pogrešan od pomladi leta 1942. Temeljno sodišče v Mariboru enota v Slovenski Bistrici dne 23. 8. 1994
13.1.1995
Baumann Emanuel-Anton N 28/94 R-74  
Baumann Emanuel-Anton, roj. 4. 3. 1892, nazadnje stanujoč Dobovec 8, Rogatec, je pogrešan od septembra 1945 (na predlog hčere Ozvaldič Kristine, Stritarjeva 12, Rogaška Slatina). Skrbnik je Ozvaldič Jože, roj. 2. 9. 1926, kmet, s stalnim prebivališčem Stritarjeva 12, Rogaška Slatina. Okrajno sodišče v Šmarju pri Jelšah dne 10. 2. 1995
31.3.1995
Berezy Bredl Eugen N 1/95 R-106  
Berezy Bredl Eugen, roj. 9. 4. 1910 v Zagrebu kot sin Adelberta, nazadnje stanujoč v Mariboru, Orožnova 11 je pogrešan od leta 1945 (na predlog Wedemeyer Huga, stan. Franjevački trg 9, Varaždin). Skrbnik pa je Center za socialno delo Maribor, neposredno. Okrajno sodišče v Mariboru dne 24. 4. 1995
12.5.1995
Bevk Margerita (Marjeta) N 34/94 R-50  
Margerita (Marjeta) Bevk, roj. 19. 5. 1858, hči Ivana, stanujoča Ravne št. 57 je pogrešana (na predlog predlagateljice Pavle Razpet iz Zakriža 25). Pogrešana je solastnica nepremičnin v vl. št. 8 k. o. Reka Ravne. Skrbnik je Franc Prezelj iz Raven št. 14. Okrajno sodiščt. 8 k. o. Reka– Ravne. Skrbnik
24.2.1995
Birsa Jožef N 95/94 R-16  
Birsa Jožef, sin Ivana in Jožefe Birsa, roj 25. 1. 1879, z zadnjim stalnim bivališčem v Braniku, je pogrešan od maja 1915. Skrbnica za poseben primer je Dora Kodrič, Vidmaršče 81, Branik. Sodišče poziva vse, ki karkoli vedo o življenju in smrti pogrešanega, naj to javijo tukajšnjemu sodišču v roku 15. dni po objavi tega razglasa v Uradnem listu Republike Slovenije, sicer bo po poteku tega roka sodišče ugotovilo njegovo smrt. Okrajno sodišče v Novi Gorici dne 4. 1. 1995
13.1.1995
Bobnar Martin N 61/94-5 R-55  
Martin Bobnar, sin Janeza in Terezije, roj. 9. 9. 1924 v Gorenjem Globodolu, nazadnje stanujoč tam na št. 23 je pogrešan (na predlog Janeza Bobnarja, Gor. Globodol št. 20, p. Mirna peč). Okrajno sodišče v Novem mestu dne 13. 2. 1995
10.3.1995
Braunitzer Alfonz Anton N 9/94 R-31  
Alfonz Anton Braunitzer, sin Andreja Braunitzer Marije, roj. Primšič, roj. 15. 6. 1887 v Ljubljani, nazadnje stanujoč Kralja Petra cesta 24, Maribor, je pogrešan (na predlog predlagateljice Ane Marie Schefzik roj. Braunitzer, stan. Brauhausgasse 4/III, A-9500 Villach, ki jo zastopa odv. Dušan Ludvik Kolnik). Okrajno sodišče v Mariboru dne 27. 1. 1995
10.2.1995
Burlovič Anton N 28/94 R-26  
Anton Burlovič, roj. 6. 5. 1884 v Račicah 64, je pogrešan od leta 1964 (na predlog Ivana Burloviča, Trst, Via Sancini 36). Začasni skrbnik je Ljuba Uljan, delavka Občine Ilirska Bistrica. Okrajno sodišče v Ilirski Bistrici dne 5. 1. 1995
15.12.1995
Debevec Anton N 54/94 R-273  
Debevec Anton, sin Franca in Ivane, roj. Košir, roj. 10. 1. 1919 v Begunjah pri Cerknici, stalno stanujoč Begunje št. 11 pri Cerknici, občina Cerknica, je pogrešan (na predlog mag. Tomaža Debevca, dipl. zgd. iz Ljubljane, Hecquenetova ul. 9). Začasni skrbnik je Leon Razdrih, Center za socialno delo v Cerknici. Temeljno sodišče v Ljubljani enota na Rakeku dne 29. 11. 1994
10.1.1995
Debevec Anton N 54/94-8 R-17  
Anton Debevec, sin Franca in Ivane roj. Košir, roj. 10. 1. 1919 v Begunjah pri Cerknici, stalno stanujoč Begunje št. 11 pri Cerknici, občina Cerknica je pogrešan (na predlog mag. Tomaža Debevca, dipl. zgd. iz Ljubljane, Hacqunetova ul. 9). Skrbnik je Leon Razdrih, Center za socialno delo v Cerknici. Temeljno sodišče v Ljubljani enota na Rakeku dne 29. 11. 1994
20.1.1995
Fidler Marko N 24/94 R-42  
Fidler Marko, roj. 25. 4. 1895 v Mestinju je pogrešan od leta 1988 (na predlog neč akov pogrešanega Fidler Štefana, Kitek Edela in Macele Štefke). Skrbnik za poseben primer je Fidler Vera, roj. 11. 1. 1941, gospodinja s stalnim prebivališčem Ptujska gora 1, Ptujska gora. Okrajno sodišče v Šmarju pri Jelšah dne 26. 1. 1995
3.3.1995
Fischbach Rudolf Josef N 20/94 R-45  
Fischbach Rudolf Josef, roj. 16. 2. 1899 v Mariboru, kot sin Juliusa, nazadnje stanujoč Orožnova 1, Maribor je pogrešan od maja 1945 (na predlog Rudolfa Julija Fischbacha, stan. Gütratweg 38 A-5020 Salzburg). Skrbnik pa je Center za socialno delo Maribor, neposredno. Okrajno sodišče v Mariboru dne 10. 2. 1995
24.2.1995
Franc Legen N 101/94-8 R-199  
Franc Legen, roj. 16. 9. 1924 v Murski Soboti, sin Štefana in Ane iz Murske Sobote, je pogrešan od leta 1947 (na predlog Marjete Legen iz Ljubljane, Pivovarniška 8). Skrbnica je Liljana Ovsenjak, zaposlena na Centru za socialno delo v Murski Soboti. Okrajno sodišče v Murski Soboti dne 24. 10. 1995
10.11.1995
Gašpar Karolina N 25/95-5 R-226  
Karolina Gašpar, roj. 3. 7. 1908 v Dolencih, hči Alojza in Terezije roj. Knaus iz Dolenec 54, je pogrešana od leta 1967 (na predlog Stanislava Lepoše iz Murske Sobote, Lendavska 53, Ernesta Gašpara iz Lucove 12 in Ane Gašpar iz Budinec 50). Skrbnica je Liljana Ovsenjak, dipl. pravnica, zaposlena pri Centru za socialno delo v Murski Soboti. Okrajno sodišče v Murski Soboti dne 11. 12. 1995
22.12.1995
Gerečnik Jurij N 2/94 R-95  
Jurij Gerečnik, roj. 12. 4. 1869, sin Lovrenza in Marie in Terezija Gerečnik-Matjaš ič, roj. 26. 1. 1863 v Sakušaku, oba stanujoča v Gerečji vasi, sta pogrešana (na predlog dr. Justusa Bartlewski iz Marien Str. 1, D-7000 Stuttgart 1, Nemčija). Okrajno sodiščana (na predlog dr. Justusa Bartlewski iz
14.4.1995
Godfrid Jaug N 130/94-5 R-205  
Godfrid Jaug, roj. 1. 10. 1869 v Fikšincih, sin Andreja in Marije roj. Pfllegar iz Fikšinec je pogrešan od leta 1946 (na predlog vnuka Arpad Jauk iz M. Sobote, Jakobovo naselje 35). Skrbnica je Liljana Ovsenjak, dipl. pravnica, zaposlena na Centru za socialno delo Murska Sobota. Okrajno sodišče v Murski Soboti dne 7. 11. 1995
24.11.1995
Golja Ana N 12/94 R-83  
Ana Golja roj. Badovinac, roj. 23. 1. 1893, nazadnje stanujoča v Suhorju št. 14, je pogrešana od leta 1945 (na predlog Ann Pieczynski, 12613 Oakview BLVD., Cleveland Oh. 44125). Skrbnik je Jelenič Mirko, Vodnikova ulica 16, Črnomelj. Okrajno sodišče v Črnomlju dne 1. 3. 1995
14.4.1995
Golob Rudolf N 6/94-5 R-67  
Rudolf Golob, sin Franca in Marije, roj. 24. 3. 1915 v Birčni vasi, nazadnje stanujoč ega Birčna vas št. 13, je pogrešan (na predlog Alojza Zupančiča, stanujočega Birčna vas 35b). Okrajno sodišče v Novem mestu dne 13. 2. 1995
17.3.1995
Goriup Helena N 25/94 R-61  
Goriup Helena, roj. Knez, nazadnje stan. Celje, Lava 10, roj. 13. 5. 1896, je pogrešana (na predlog Goriup Herberta, Cesta na grad 62, Celje, ki za zastopa odvetnik Dušan Erjavec iz Celja). N 24/94 R-62 Goriup Josef, nazadnje stan. Lava 10, Celje, roj. 26. 12. 1879, je pogrešan (na predlog Goriup Herberta, Cesta na grad 62, Celje, ki ga zastopa odvetnik Dušan Erjavec iz Celja). Okrajno sodišče v Celju dne 23. 2. 1995
17.3.1995
Gradt Maksimiljan N 26/94 R-118  
Maksimiljan Gradt, roj. 6. 3. 1873, z zadnjim stalnim prebivališčem Šmarje pri Jelš ah 28, je pogrešan od leta 1945 (na predlog Voga Jožeta, Gorica pri Slivnici 23). Skrbnica za poseben primer je Čakš Štefanija, roj. 21. 12. 1925, gospodinja, s stalnim prebivališčem Šmarje pri Jelšah 147. Okrajno sodišče v Šmarju pri Jelšah dne 6. 2. 1995
9.6.1995
Gravisi Jožef N 89/93 R-32  
Gravisi Jožef, sin Gravisi Jožefa in Marije, roj. 3. 7. 1881 v Sočergi, je pogrešan (na predlog Severine Tripar, Sočerga 27, ki jo zastopa odv. Zdenko Fortunat iz Kopra, zoper nasprotnega udeleženca Gravisi Jož efa, Sočerga 27, ki ga zastopa poobl. Cvetka Birsa iz Ankarana, Ivančičeva 19). Okrajno sodišče v Kopru dne 24. 1. 1995
10.2.1995
Greiner Emerik N 3/95 R-130  
Emerik Greiner, roj. 30. 8. 1938 v Tratah kot sin Jožefa, nazadnje stanujoč Trate 2, je pogrešan od oktobra 1957 in Theresia Greiner, roj. Koren, roj 14. 10. 1899 v Sladkem vrhu kot hči Johana, nazadnje stanujoča Sladki vrh 40, je pogrešana od avgusta 1945 (na predlog Karla Greiner, stan. v Nemčiji). Skrbnik obeh pogrešanih pa je Gutman Lea, Ul. heroja Mašere in Spasiča 8, Maribor. Okrajno sodišče v Maribor dne 15. 5. 1995
23.6.1995
Grošelj Janez N 58/94-5 R-100  
Janez Grošelj, rojen 18. december 1913 v Žireh, Dobračeva 10, občina Škofja Loka, sin Grošlja Franca in Marije, rojene Gantar, nazadnje stanujoč Selo 90, Žiri, občina Škofja Loka je pogrešan od konca maja 1945 (na predlog Franca Grošlja, Selo 9, Žiri). Okrajno sodišče v Škofji Loki dne 10. 4. 1995
22.4.1995
Heigl Theresia N 24/94 R-43  
Heigl Theresia, roj. Fidler, roj. 5. 10. 1889 s stalnim prebivališčem Mestinje 29, je pogrešana od leta 1989 (na predlog neč akov pogrešane Fidler Štefana, Kitek Edela in Macele Štefke). Skrbnik za poseben primer je Fidler Vera, roj. 11. 1. 1941, gospodinja s stalnim prebivališčem Ptujska gora 1, Ptujska gora. Okrajno sodišče v Šmarju pri Jelšah dne 16. 1. 1995
3.3.1995
Heilmann Viktorija N 74/94 R-65  
Heilmann Viktorija roj. Kovač, roj. 14. 5. 1892, nazadnje stan. Na Hribu Sv. Jožefa v Celju, je pogrešana (na predlog Zdravje Staneta, Zalog 17, Novo mesto in Zrimc Borisa, Gradnikova 3/a, Radovljica, ki ju zastopa odvetnik Tone Škerlj iz Novega mesta). Okrajno sodišče v Celju dne 28. 1. 1995
31.3.1995
Hönigmann Ida Anna N 15/94 R-71  
Hönigmann Ida Anna por. Martinz, nazadnje stan. Strnišče, Maribor, roj. 28. 7. 1864 v Križevcih pri Ljutomeru, je pogreš ana od leta 1945 (na predlog Spindler Ingrid roj. Kolmayr, stan. A-8786 Rottenmann, Avstrija, ki jo zastopa odv. Dušan Ludvik Kolnik). Skrbnik je Center za socialno delo v Mariboru. Okrajno sodišče v Mariboru dne 6. 3. 1995
17.3.1995
Jelen Franc N 73/94/9 R-69  
Jelen Franc, Jelen, Antonija, Krajnc Jurij in Krajnc Josipina, vsi stan. Hramše št. 2, Žalec, so pogrešani od leta 1933 do leta 1937. Skrbnik je Kovač Pavle, stan. Hramše 4, Žalec. Okrajno sodišče v Žalcu dne 3. 3. 1995
17.3.1995
Jelen Ludvik Franc N 96/93/11 R-66  
Jelen Ludvik Franc, roj. 4. 10. 1899 na Polzeli št. 68, občina Žalec, nazadnje stan. istotam, je od 20. 5. 1944 dalje pogrešan. Skrbnik je Jelen Terezija, Polzela 62, Polzela. Okrajno sodišče v Žalcu dne 27. 2. 1995
17.3.1995
Jerman Frančiška N 14/95 R-225  
Frančiška Jerman roj. 27. 10. 1909 v Grmovlju, stan. Grmovlje 4, Škocjan je pogreš ana (na predlog Stanke Žagar, Grmovlje 2, Škocjan). Skrbnica je Ruža Modic, Koštialova 36, Novo mesto. Okrajno sodišče v Novem mestu dne 6. 12. 1995
22.12.1995
Kainz Josef N 71/94 R-107  
Josef Kainz, roj. 29. 7. 1880 v Žalcu št. 69, Žalec, nazadnje stanujoč Žalec št. 69, Žalec, je pogrešan od aprila 1945. Skrbnik za poseben primer je Jelovšek Marjan, Petrovče 102/a, p. Petrovče. Okrajno sodišče v Žalcu dne 19. 4. 1995
12.5.1995
Kersche Paulina Marija N 9/94 R-1  
Kersche Paulina Marija, roj. Hogenwart, roj. 22. 6. 1875, iz Ptuja, Aškerčeva ulica 1, je pogrešana (na predlog Fischer Hermanna iz Graza, Triesterstr. 128/A, Avstrija). Temeljno sodišče v Mariboru enota na Ptuju dne 22. 12. 1994
10.1.1995
Klančar Janez N 58/94 R-10 
Klančar Janez, sin Janeza in Elizabete, roj. 22. 4. 1924, Studeno na Blokah, Nova vas, občina Cerknica, stalno stanujoč Studeno na Blokah, je pogrešan (na predlog Klančar Stanislava, Studeno na Blokah 6). Začasni skrbnik je Leon Razdrih, Center za socialno delo v Cekrnici. Temeljno sodišče v Ljubljani enota na Rakeku dne 28. 12. 1994
10.2.1995
Klančar Jožef N 21/95 R-162  
Klančar Jožef, sin Matija in Terezije, roj. 26. 11. 1884 v Osredku, Občina Cerknica in Klančar Matija, sin Matija in Terezije, rojene 18. 7. 1875 v Osredku, Občina Cerknica, sta pogrešana (na predlog predlagateljice Justine Rupar, Krvava peč 16, Rob na Dolenjskem, ki jo zastopa pooblaščenec Rupar Stane, Krvava peč 16). Začasni skrbnik je Leon Razdrih, Center za socialno delo v Cerknici. Okrajno sodišče na Rakeku dne 1. 8. 1995
25.8.1995
Kraner Ivan N 16/94 R-24  
Kraner Ivan, roj. 22. 7. 1909 v Mariboru, sin Johanna, nazadnje stanujoč Gozdna ul. 21 v Mariboru je pograšan (na predlog Kraner Ivan ml. stan v Nemčiji). Skrbnik je Majerič Milan, stan. Framska 9, Maribor. Okrajno sodišče v Mariboru dne 11. 1. 1995
17.2.1995
Kržišnik Anton N 452/94 R-56  
Kržišnik Anton, roj. 17. 6. 1923 v Črnem vrhu, z zadnjim znanim prebivališčem Črni vrh 10, je pogrešan od maja 1945 (na predlog Habjan Frančiške, Črni vrh 38, Polhov Gradec). Skrbnik je Jereb Alojz, Črni vrh 57, Polhov Gradec. Okrajno sodišče v Ljubljani dne 16. 2. 1995
10.3.1995
Kucler Antonija N 3/95 R-119  
Kucler Antonija, hčera Celarc Lorenza in Leskovc Marie, roj. 2. 1. 1890 v Lesnem brdu 13, nazadnje stanujoča Lesno brdo 40, Vrhnika, je pogrešana (na predlog Kucler Albine, Ljubljana Črnuče, C. 24. junija 62B). Skrbnik je Rozman Janez iz Vrhnike, Ljubljanska cesta 14. Priglasitveni rok je 30 dni. Okrajno sodišče na Vrhniki dne 17. 5. 1995
9.6.1995
Lakota Ivana N 24/94 R-29  
Lakota Ivana, rojena 14. 5. 1868 v Podbež ah, je od leta 1898 pogrešana (na predlog Marte Žeželj iz Podbež 5). Začasna skrbnica je Ljuba Uljan, delavka Občine Ilirska Bistrica. Okrajno sodišče Ilirska Bistrica dne 5. 1. 1995
7.7.1995
Leskovic Dušan N 105/95 R-220  
Dušan Leskovic, sin Jožeta in Jožefe, roj. Trkman, roj. 28. 9. 1922 v Ljubljani, nazadnje stanujoč v Ljubljani je pogrešan (na predlog Magister Jožice, C/Cadalso de los Vidrios 12, Madrid, Španija). Okrajno sodišče v Ljubljani dne 16. 5. 1995
15.12.1995
Leskovic Lado N 106/95 R-121  
Lado Leskovic, roj. 31. 1. 1921 v Ljubljani je pogrešan (na predlog Jožice Magister, ki jo zastopa Stane Štrbenk, Malči Belič eve 69, Ljubljana). Okrajno sodišče v Ljubljani dne 18. 5. 1995
28.7.1995
Lipičar Anton N 4/95 R-60  
Lipičar Anton iz Kala nad Kanalom, rojen 9. 1. 1879 v Kalu je pogrešan (na predlog Žbogar Silve iz Kanala, Gradnikova ulica št. 14, zastopane po odvetnici Pavlin Karmen iz Ljubljane). Skrbnik je Okroglič Avguštin iz Nove Gorice, Ledine št. 103. Priglasitveni rok je 15 dni. Okrajno sodišče v Novi Gorici dne 27. 2. 1995
10.3.1995
Maverč Johan N 3/95 R-68  
Maverč Johan, sin Franca in Marije Maverč, roj. 19. 11. 1904 v Tiroseku, Mozirje, nazadnje stanujoč v Tiroseku 52, je pogreš an (na predlog hčerke Prijetelj Kristine iz Kamnika, Cesta treh talcev 7a). Začasni skrbnik je Fale Magda iz Gornjega grada, Dol 52. Okrajno sodišče v Velenju dne 10. 3. 1995
17.3.1995
Mavrin Jurij N 67/94 R-4  
Mavrin Jurij, roj. 10. 4. 1877 v Novem kotu, občina Kočevje, nazadnje stanujočega v Novem kotu 35, je pogrešan. Temeljno sodišče v Ljubljani enota v Kočevju dne 29. 11. 1994
13.1.1995
Mazij Jožef N 29/95 R-213  
Jožef Mazij, sin Jožefa in Angele, roj. 6. 3. 1921, Veliki vrh, Občina Cerknica je pogreš an (na predlog Amalije Knez, Božidara Adžija 5, Pula, Rep. Hrvatska). Začasni skrbnik je Leon Razdrih, Center za socialno delo v Cerknici. Okrajno sodišče na Rakeku dne 22. 11. 1995
22.12.1995
Medved Josip (Jožef Jošef N 434/94 R-28  
Medved Josip (Jožef Joško), roj. 28. 6. 1906 v Gorici v Italiji, nazadnje stanujoč v Ljubljani, Dvoržakova 8, je pogrešan. Temeljno sodiščef – Joško), roj. 28. 6. 1906 v Gorici v
4.2.1995
Mlakar Anton N 24/95 R-209  
Anton Mlakar, sin Janeza in Marije, roj. 1. 5. 1884 v Ložu, Občina Cerknica, stalno prebivališče Lož 5 in Janez Mlakar, sin Janeza in Marije, roj. 24. 2. 1890 v Ložu, Občina Cerknica, stalno prebivališče ni znano, sta pogrešana (na predlog Mlakar Valentina, Pod zidom 18, Lož, Stari trg pri Ložu, ki ga zastopa pooblaščenka žena predlagatelja Mlakar Amalija, stanujoča ravnotam). Začasni skrbnik je Leon Razdrih, Center za socialno delo v Cerknici. Okrajno sodišče na Rakeku dne 16. 11. 1995
22.12.1995
Mrše Janez N 66/93-7 R-72  
Mrše Janez, roj. 1. 8. 1913 v Dolenjih Lazih, občina Ribnica, je pogrešan. Temeljno sodišče v Ljubljani enota v Kočevju dne 16. 11. 1993
24.3.1995
Nagode Janez N 50/94 R-158  
Janez Nagode, sin Nagode Gašperja in Kogovšek Marijane, roj. 4. 5. 1924 v Medvedjem brdu, nazadnje stalno stanujoč Medvedje brdo 17, je pogrešan od leta 1945 (na predlog Nagode Jožefe, Medvedje brdo 44, Rovte). Skrbnica je Tatjana Slavec iz Vrhnike, Betajnova 70. Okrajno sodišče na Vrhniki dne 20. 7. 1995
4.8.1995
Oplotnik Vincenc N 9/95/8 N-126  
Vincenc Oplotnik, sin Mihaela in Marije, nazadnje stanujoč Velika Pirešica št. 2, Občina Žalec, je od leta 1945 pogrešan (na predlog Žolnir Majde in Ljuba, Pernovo št. 1, Žalec). Pristojen skrbnik je Majer Vladislav, Pernovo št. 1, Žalec. Okrajno sodišče v Žalcu dne 8. 6. 1995
23.6.1995
Ozebek Ignacij N 4/95 R-90  
Ignacij Ozebek, sin Jakoba in Ane rojen Jeklin, rojen 29. 7. 1884 na Šentviški Gori, je pogrešan od 6. 4. 1934 (na predlog Ignaca Ozebka s Prapetnega brda št. 42). Skrbnica za poseben primer je Metoda Rutar iz Tolmina, Prekomorskih brigad št. 4. Priglasitveni rok je 30 dni. Okrajno sodišče v Tolminu dne 20. 3. 1995
7.4.1995
Pavlič Cveto N 25/94 R-23  
Pavlič Cveto, pok. Blaža, roj. 7. 4. 1923 na Pristavi, nazadnje bivajoč Pristava 2, Sež ana, je pogrešan. Predlagateljica je njegova žena Pavlič Marija, Šentviška gora 62, Slap ob Idrijci, začasna skrbnica pogrešanega pa je Mohorč ič Marija, Ivana Rozmana 1. Okrajno sodišče v Sežani dne 6. 1. 1995
12.5.1995
Pikuš Vida N 14/95 R-102  
Vida Pikuš, hči Pikuš Janeza in Pikuš Berte, roj. 25. 5. 1925 v Lendavi, nazadnje bivajoča v Ljubljani, Rožna dolina c. XV/34 je pogrešana od leta 1982 dalje (na predlog Šegula Mirjam iz Ljubljane, Rožna dolina c. XV/34). Okrajno sodišče v Ljubljani dne 24. 3. 1995
28.4.1995
Rasteiger Adelhaid N 12/94 R-223  
Rasteiger Adelhaid, roj. 7. 11. 1911, Rasteiger Justina, roj. 20. 9. 1913 in Rasteiger Johanna, roj. 11. 12. 1916, vsi rojeni na Ptuju, nazadnje stanujoči Ptuj, Aškerčeva 12, otroci Eduarda in Johanne Rasteiger, so pogrešani od leta 1945 (na predlog Subic Gerte, roj. 1909, Aflenz, Jauring 99, Avstrija, ki jo zastopa odvetnica Grabrovec-Junger Slavka iz Ptuja, Aškerčeva 16). Okrajno sodišče na Ptuju dne 24. 11. 1995
15.12.1995
Sima Josefa Maria N 10/94 R-94  
Josefa Maria Sima, roj. 15. 3. 1873 na Ptuju, hči Johanna in Josefe, stan. Sp. Breg 40, Ptuj, je od 10. junija 1945 pogrešana (na predlog Ribič Silve, stan. Reševa ul. 17, Ptuj). Okrajno sodišče na Ptuju dne 4. 4. 1995
14.4.1995
Šinkovec Tomaž N 35/94 R-78  
Tomaž Šinkovec, sin Franca in Marijane Šinkovec, roj. 20. 12. 1910 v Petkovcu, nazadnje stanujoč Petkovec 24, je pogrešan od leta 1945 dalje (na predlog Matilde Dolničar, Logatec, Stara cesta 74). Skrbnik je Ivan Celarc, Logatec, Stara cesta 61. Okrajno sodišče na Vrhniki dne 7. 3. 1995
31.3.1995
Škrabl Franc Kapun N 2/95 R-117  
Franc Kapun Škrabl, roj. 22. 12. 1897, v Stari Gori pri Šentilju, sin Franca in Marije rojene Pukl, nazadnje stanujoč 14. divizije v Mariboru je pogrešan od leta 1945 (na predlog Špringer Erike Amalije, Cesta k Dravi 8, Limbuš). Okrajno sodišče v Mariboru dne 17. 5. 1995
9.6.1995
Šraj Anton N 25/95 R-204  
Šraj Anton, sin Antona in Magdalene, roj. 2. 12. 1912 v Novi vasi, Občina Cerknica, nazadnje stanujoč Nova vas 42, Občina Cerknica je pogrešan (na predlog Gačnik Fani roj. Šraj, Vodnikova 8, Ljubljana). Začasni skrbnik je Leon Razdrih, Center za socialno delo v Cerknici. Okrajno sodišče na Rakeku dne 6. 11. 1995
24.11.1995
Štampar Jakob N 14/95 R-85 
Jakob Štampar, rojen 3. 7. 1885 v Presiki, nazadnje stanujoč Presika 21, je pogrešan od 1. 1. 1946 (na predlog Štampar Janeza, Presika 21). Skrbnik je Štampar Miran, vlakovodja, stanujoč Presika 21. Okrajno sodišče v Ljutomeru dne 23. 3. 1995
7.4.1995
Štemberger Marjan N 28/95 R-160  
Marjan Štemberger, pok. Franca, roj. 21. 4. 1914, iz Ilirske Bistrice, je pogrešan (na predlog Klare Štemberger iz Ljubljane, Krimska 19). Začasni skrbnik je Ljuba Uljan, delavka Občine Ilirska Bistrica. Okrajno sodišče v Ilirski Bistrici dne 14. 6. 1995
18.8.1995
Švagelj Ana N 55/94 R-20  
Švagelj Ana, roj. 26. 7. 1923 v Štanjelu, hči Švagelj Alojza in Alojzije roj. Gorup je pogrešana (na predlog Čevnja Božene iz Tomaja št. 25/a). Skrbnica za poseben primer Doles Nevenka, delavka Centra za socialno delo Sež ana. Temeljno sodišče v Kopru enota v Sežani dne 24. 11. 1994
12.5.1995
Tadin Seidling Franc N 1/95 R-222  
Tadin Seidling Franc, roj. 22. 8. 1921, roj. v Polički vas, Pesnica, nazadnje stanujoč Ptuj, Ul. vseh svetnikov 6, sin Tadina Amalije je pogrešan od leta 1942 (na predlog Lipnik Terezije, roj. 1927, Dravska ulica št. 1, Bistrica ob Dravi)
15.12.1995
Tomažič Marija N 73/94 R-64  
Tomažič Marija, roj. Kovač, roj. 24. 12. 1880, nazadnje stan. Na Hribu Sv. Jožefa v Celju, je pogrešana (na predlog Zdravje Staneta, Zalog 17, Novo mesto in Zrimc Borisa, Gradnikova 3/a, Radovljica, ki ju zastopa odvetnik Tone Škerlj iz Novega mesta). Okrajno sodišče v Celju dne 28. 1. 1995
31.3.1995
Trampuž Just N 40/94 R-22  
Trampuž Just, roj. 21. 12. 1897 v Hruševici, Občina Sežana, sin Trampuž Franca in Alojzije roj. Rudež, je pogrešan. Predlagateljica je Vrčon Anica, Hruševica št. 38, začasna skrbnica pogrešanega pa je Pečar Damjana, delavka tega sodišča. Okrajno sodišče v Sežani dne 6. 1. 1995
12.5.1995
Uršič Anton Jožef N 1/95 R-75  
Anton Jožef Uršič, pok. Ivana, Renče 261, roj. 3. 11. 1903, je pogrešan (na predlog Kompara Katje iz Nove Gorice, Prešernova 5, zastopana po odvetniku Tomažu Marušiču iz Nove Gorice). Okrajno sodišče v Novi Gorici dne 8. 3. 1995
14.4.1995
Wegschaider Johann N 6/95 R-135  
Wegschaider Johann, rojen 5. 9. 1915, sin Wegschaider Johanna in Agnes in Wegschaider Ernesta, rojen 14. 5. 1919 sin Vegschaider Johanna in Agnes, nazadnje stanujoča Kolodvorska ulica, Maribor, sta pogrešana od leta 1943 (na predlog Venko Neže, rojene Wegschaider, rojene 1914, stanujoč e Siebenhugelstrasse 40, A 9020 Klagenfurt, ki jo zastopa odvetnica Slavka Grabrovec iz Ptuja, Aškerčeva 16). Skrbnica je Alič Milojka. Okrajno sodišče v Mariboru dne 22. 6. 1995
7.7.1995
Weingerl Franciscus Josephus N 10/95 R-219  
Franciscus Josephus Weingerl, roj. 4. 1. 1885 v Pesnici, sin Franza, nazadnje stanujoč Ranca 53, Pesnica in Franc Josef Weingerl, roj. 19. 1. 1918, kot sin Franza Josefa, nazadnje stan. Ranca 53, Pesnica, sta pogreš ana od maja 1945 (na predlog Aleksandra dr. Weingerl, stan. v Avstriji). Skrbnik obeh pogrešancev pa je Center za socialno delo Pesnica pri Mariboru, neposredno. Okrajno sodišče v Mariboru dne 24. 11. 1995
15.12.1995
Zavec Anton N 95/94-5 R-77  
Anton Zavec, roj. 24. 4. 1911 v Krogu, sin Istvana in Marie iz Kroga, je pogrešan od leta 1942 (na predlog Lapoši Emilija iz Kroga, Plečnikova 40). Skrbnica je Ovsenjak Liljana, dipl. pravnica, zaposlena na Centru za socialno delo Murska Sobota. Okrajno sodišče v Murski Soboti dne 17. 3. 1995
31.3.1995
Zor Jakob N 262/94 R-2  
Jakob Zor, roj. 8. 5. 1911, v Mošah pri Smledniku z zadnjim stalnim bivališčem Moše pri Smledniku je pogrešan (na predlog sina Franca Zora, Moše 42, Smlednik). Skrbnica je Alenka Mrvaljevič, pooblašč enka Centra za socialno delo občine Ljubljana Šiška. Temeljno sodišče v Ljubljani enota v Ljubljani dne 28. 11. 1994
27.1.1995
Žerovnik Avguštin N 47/94 R-79  
Avguštin Žerovnik, roj. 26. 6. 1890 v Frankolovem, občina Celje, nazadnje stan. Grajska vas št. 3, Gomilsko, je od 28. 7. 1946 pogrešan. Skrbnica je Munih Tea, socialna delavka CSD občine Laško. Okrajno sodišče v Žalcu dne 15. 3. 1995
31.3.1995
 
 


Na vrh gor