Rodoslovje - prva stran nazaj
grb
Slovensko  
rodoslovno društvo

Viri rodoslovnih podatkov  
Ženitveni zapisnik
 
mag. Janez Toplišek

 

Pomen rodoslovnega vira

Ta župnijska knjiga je rodoslovcu razmeroma redko na voljo. V širšem smislu spada med matične knjige (priprava poroke) in ne med pastoralne knjige, kamor npr. štejejo knjigo župljanov (status animarum) in knjigo birmancev.

V različnih obdobjih  srečujemo različna poimenovanja, kot npr.: ženitveni zapisnik (najpogosteje), ženitni zapisnik, ženitveni protokol, ženitovanjski ali ženitninski (izpraševalni) zapisnik. V času pred letom 1918 najdemo dvojezične, slovensko-nemške zapisnike (gl. naslovno sliko članka), ki so jih ponekod uporabljali še dolga leta po koncu prve vojne, dokler jih niso porabili. Staroavstrijski priročnik katoliškega zakonskega prava zapisnik imenuje Trauungsrapular[1]. Le-ta ima praktično enake rubrike kot tisti slovenski, ki smo jih videli. Razlika je morda v tem, da so v nemškem najprej izpolnjene vse rubrike za ženina, pod njim pa za nevesto, pri nas pa so zapisnik izpolnjevali vzporedno, na levi strani za ženina in na desni za nevesto. Današnje slovensko cerkveno poslovanje imenuje to knjigo Zapisnik o sklenitvi zakona ali Zapisnik pred poroko.

Kdaj so zapisnik začeli uvajati, nismo podrobneje raziskovali. Očitno so ga pričeli voditi nekoliko kasneje, po uvedbi poročnih matičnih knjig. Vodnik po župnijskih arhivih iz leta 1975[2] našteva kar precej župnij, ki naj bi zapisnike še hranile. Večina jih je iz časa od prve polovice 19. stol. do druge svetovne vojne in še kasneje. Najstarejši primeri pa so od leta 1800 dalje:

Sv. Peter pri Mariboru

1800-1812

Selnica ob Dravi

1807-1834

Ruše

1807-1894

Sv. Trojica v Halozah

1811-1825, 1932

Zaplana

1812

Sv. Križ nad Mariborom

1818-1937

Polje ob Sotli

1822-1941

Sv. Lovrenc v Slov. Goricah

1826-1930 (11 knjig!)

Sv. Lenart pri Veliki Nedelji

1828-1945

Velika Nedelja

1831-1941

Ptuj - Sv. Peter in Pavel

1832-1918

Remšnik

1838

Zakaj je največ najstarejših in obsežnih zapisnikov z mariborsko-ptujskega območja, nismo mogli ugotoviti. Ali jih drugod leta 1975 niso popisali ali so v (nad)škofijskem arhivu? Rodoslovcem bi svetovali, da po zapisniku povprašajo tudi tam, kjer uradno ni evidentiran. Pri tem pa zapisnika ne smemo pomešati z ženitnimi pogodbami in ženitnimi spisi!

In sedaj k vsebini ženitnega zapisnika. Gre za zapisnik predporočnega spraševanja zaročencev in njunih prič. Razen tega je duhovnik vpisal tudi nekatere uradne ugotovitve, povezane s poroko. Zapisnik ima obliko vnaprej tiskanega obrazca in je vezan v knjigo. Tiskal ga je škofijski ordinariat, ki je župnikom dal podrobna pisna navodila za izpolnjevanje vsake rubrike. Če župnik od prisotnih ni dobil ustreznega odgovora ali je vanj podvomil, je moral okoliščine sam ugotoviti, po potrebi tudi z uradno poizvedbo v drugi župniji.

Text Box: "Zakon je pod posebnim varstvom prava, zaradi česar je v dvomu treba imeti zakon za veljaven, dokler se ne dokaže nasprotno." (Kan. 1060).Škofijska navodila župniku naj bi zagotovila, da bo pri poročnih pripravah upošteval norme Zakonika cerkvenega prava, ki danes vsebuje 111 kanonov matrimonialnega (poročnega, zakonskega) prava[3]. Del teh pravil se nanaša na pripravo poroke in je zato povezan tudi z ženitnim izpraševanjem. Pravila Kan. 1073 do 1082 npr. obravnavajo poročne zadržke.

Za današnje potrebe je zapisnik podrobneje urejen v pastoralnem priročniku Župnijska pisarna iz leta 1988. Pred tem je veljal Pravilnik in Poslovnik o vodstvu matičnih knjig (Škofovska konferenca, Zagreb 1951). Današnje župnijsko poslovanje izhaja tudi iz prenovljenega rimskega obrednika in pontifikala ter zlasti iz Zakonika cerkvenega prava (1983). Na nekatere postopke o cerkvenih matičnih knjigah pa seveda močno vpliva tudi državno pravo. Tako npr. današnji zapisnik ob poroki vsebuje tudi podatke o predhodnem civilno sklenjenem zakonu.

Današnji obrazec zapisnika pred poroko se vsebinsko bistveno ne razlikuje od tistega iz 19. stoletja. Danes je morda nekoliko ločen prvi del, ko se ugotavljajo splošni podatki, in drugi del, kjer je popisana privolitev ženina in neveste ter duhovnikovi napotki, povezani s tem. Priporočeno je, da duhovnik zaročencema vprašanja postavlja ločeno, brez navzočnosti drugega. Zato so odgovori, čeprav praviloma vedno enaki, zapisani ločeno za ženina in za nevesto.

Glavna udeleženca ženitnega izpraševanja sta ženin in  nevesta. Čeprav je večina ljudi prepričana, da imenovanje teh dveh vlog izhaja neposredno iz poročnega obreda, pa cerkveno zakonsko (poročno) pravo to imenovanje povezuje z resno medsebojno obljubo zakonskega stanu. Sredi 19. stoletja so to opisovali takole:

"Nastop zakonskiga stanu je silno tehtna reč, ker tukaj se sklepa neprenehljiva in nerazvezljiva zveza za celo življenje, zatorej se ta stopinja ne sme goditi brez dobriga pomisljika, ne brez obilne priprave. Preden se tedaj moški in ženska za terdno in za vselej skleneta, se poprej pogovorita zastran svoje prihodnje zveze; da se pa zamoreta s svestjo pripravljati na tehtno stopinjo, zategavoljo si med seboj dasta obljubo, da se bota v zakon vzela. Ta obljuba prihodnjiga zakona se imenuje zaroka, kakor jo tudi razlaga cerkveni zakonik (Causa XXX. qu. 5 c.3.) Naša slovenska beseda zaroka, tudi zaroke ali zaročki, je posneta od tod ker se moški in ženska zarečeta ali si besedo dasta zastran prihodnjiga zakona. Od te dobe se moški imenuje ženin; ker se pripravlja za ženitev, ženska pa se imenuje nevesta, ker ženin nekdanje čase poprej ni vedil ali ni mogel vediti zanjo, ko so očetje med seboj sklepali zaroke za svoje otroke, ali ko si je ženin dostikrat le z ropam iskal svoje prihodnje tovaršice.[4] Od takih oseb pravimo de so na zarokah, de imajo obljubo ali besedo med seboj, de so si zakon obljubile...

Obljuba se vzeti v prihodnje, pa se mora z besedo ali z drugimi znamnji dati na dan; ako bi bila storjena le v sercu, nikakor ne veže... Obljuba, se vzeti, mora dalje biti vzajemna, to je, mora biti dana od oboje strani, tako de moški da svojo besedo, ženska pa jo sprejme, in svojo privolitev nasprot da na znanje."[5]

Pri pregledovanju zapisnika neke južnoštajerske župnije (1910-1958) smo opazili veliko možnosti za rodoslovca, željnega podatkov. Ker zapisnik nima enake teže uradne evidence kot npr. poročne in druge matične knjige, so v nekaterih obdobjih nekoliko nedosledno izpolnjevali vnaprej predvidene rubrike. Verjetno je bil način zapisovanja deloma odvisen tudi od župnije oz. župnika ali pa celo od časa, v katerem je bila poroka. V našem primeru sta se obseg in popolnost vpisov opazno spremenila med drugo svetovno vojno (naglica, strah pred okupatorjem?) in med povojnim komunističnim obdobjem. V celoti je manjkalo obdobje 1925-1939 (morda je v posebnem zvezku). Kljub temu je zapisnik poln dragocenih podatkov.

Zapis o nameravani poroki je bil v ženitveni zapisnik vpisan nekaj dni pred prvim oklicem v cerkvi. Nato so sledili trije oklici - praviloma vsak teden po eden. Če je bil kateri od oklicev (ali celo vsi trije) spregledan, tj. uradno opuščen, je to posebej zapisano. Včasih je zapisano, kdo je spregled odobril ali pa je zapisan vzrok za to (npr. priča je v domačem kraju na krajšem dopustu in je bilo treba s poroko pohiteti). Poroka je bila kmalu po tretjem oklicu, kar je za rodolovca dobrodošel podatek za nadaljnje iskanje. Redko je bil datum poroke pripisan na koncu rubrike o oklicih.

Priimki

Nevesta je vpisana z dekliškim priimkom. Če se je možila vdova, je pokojni zakonec vpisan v posebni rubriki, kjer najdemo tudi datum njegove smrti, ki je pomemben za ponovno možitev vdove. Rojstni datum pokojnega je zelo redko pripisan, saj za novo poroko ni pomemben.

Kdor pozna krajevne priimke, bo nekatere znal obravnavati previdneje. Župnik jih je včasih zapisal tako, kot jih je slišal. V našem primeru smo npr. ugotovili, da gre pogosto za isti družinski priimek, čeprav je zapisan različno: Omrzu, Omerzu, Omerzel, ali: Črnelč, Črnelič, Černelič. Za ugotavljanje pravilnega oz. današnjega zapisa uporabimo dodatne vire (npr. Status animarum, matična knjiga) ali pa najverjetnejši priimek ugotovimo s primerjanjem celih družin. Sledi seveda popravljanje priimkov nekaterih družin, kar je nujno, saj praviloma oče in otroci nimajo različnih priimkov.

Starši

Vpisana sta oče in mati, pri čemer je za očeta pripisan poklic/stan. Pri materi najdemo tudi dekliški priimek. Dodan je še družinski naslov, ki nas rodoslovno lahko vodi v drugo župnijo. Če je kateri od staršev poročna priča, so podatki ponovljeni tudi v rubriki za priče.

Rojstni podatki

Brez popolnih rojstnih podatkov zaročencev poroka seveda ni bila možna. Župnik je te podatke vpisoval na podlagi uradnih potrdil ali na podlagi lastne matične evidence. Zato so rojstni podatki zaročencev zelo zanesljivi in popolni (poln datum in kraj s hišno številko). Včasih je navedena tudi stran v krstni knjigi (kot npr. Tom III., pag. 171).

Poklici

Opis poklica je za rodoslovca dobrodošel podatek. Najdemo ga pri imenu zaročencev, ob imenu očeta in za imenom vsake od prič.

Naslovi

Zaročenca sta morala povedati, v katerih župnijah in koliko časa sta bivala. Zato v rubriki s številko VI. včasih najdemo cele selitvene zgodbe. Ali pa le pripis, da je oseba od rojstva bivala na naslovu staršev, kar je tudi pomemben podatek. Opis krajev bivanja je bil uradno pomemben zaradi župnikove krajevne pristojnosti za poroko.

Zadržki  

Zadržki so poseben del ženitnega spraševanja. Ali je zakon komu obljubil? Ni v rodu ali svaštvu z zaročencem? Ga nihče v zakon ne sili? Ni drugega zadržka?

Po današnjih navodilih so v zapisniku vnaprej našteti zadržki, ki naj bi jih župnik preverjal:

ˇ Nezadostna starost
ˇ
Nezmožnost spolne združitve. Zdravje za zakon
ˇ
Obstoječa zakonska vez
ˇ
Poroka z nekrščeno osebo
ˇ
Sveti redovi
ˇ
Večna javna zaobljuba
ˇ
Ugrabitev ali pridrževanje
ˇ
Umor zakonca
ˇ
Krvno sorodstvo v ravni črti ali v stranski do vključno 4. kolena
ˇ
Svaštvo v ravni črti
ˇ
Javna spodobnost
ˇ
Zakonito sorodstvo iz posvojitve


Če zadržek obstaja, se v zapisniku obkroži.

Kan. 1078, §§1-3 npr. določa: "Nikoli se ne spregleda zadržek krvnega sorodstva v ravni črti ali v drugem kolenu stranske črte."

Za ponazoritev poglejmo v priročnik zakonskega prava (gl. v op. št. 3 ), ki omenja takšno primerjalno tabelo sorodstvenih povezav:

Sorodniki

Romanski sistem 
(danes veljaven)

Germanski sistem 
(uveden v 7.-8. stol.)

 

 

 

brat - sestra

2. koleno

1. koleno

stric - nečakinja

3. koleno

2. koleno/pomeš. s prvim

stric - pranečakinja

4. koleno

3. koleno/pomeš. z drugim

bratranci

4. koleno

2. koleno

mali bratranci

6. koleno

3. koleno

V pregledovani župniji v približno 60-tih letih zapisnika ni bilo prav veliko porok z ugotovljenim zadržkom sorodstva ali svaštva. Našli smo takšne primere:
ˇ
Svak neveste, ki je prej imela brata Antona R. za moža.
ˇ
Sorodstvo v četrtem kolenu.
ˇ
Nevestin oče Franc B. je krstni boter ženina.
ˇ
V sorodu v 3. kolenu.
ˇ
Sta v sorodu v 2. členu (bratranca oz. sestriča) - tukaj je bil verjetno uporabljen germanski način računanja sorodstva.
ˇ
V krvnem sorodstvu v II. kolenu. Za spregled sta prosila cerkveno in državno oblast (bratranci - 3. koleno!).
ˇ
Krvna sorodnika v 2. kolenu stranske vrste (?), spregled od škofijske in banske uprave (gl. sliko spodaj):

Drugi podatki

Vera, vernost in poučenost o veri je posebna rubrika, v kateri je največkrat oznaka, da sta zaročenca katoliške vere. Redkeje je pripisana določna ocena o poučenosti (da, dovoljno, dobro, prav dobro, zadostno...). Dovoljenje k ženitvi je potreboval zaročenec, ki še ni bil polnoleten - zanj ga je dal z izjavo in podpisom oče/skrbnik. Redkejši so primeri dovoljenj cerkvenih oblasti zaradi sorodstvenih zadržkov. Takšno dovoljenje je posebej opisano.

Za ženina najdemo obširne opise vojaščine, celo kakšno ime in naslov regimenta/polka je vpisano. Nekateri možje so služili kar precej let (tudi 5-7). Vpisana je bila tudi civilna služba v vojski in podatki o oprostitvi od vojaške službe.

Med pričami najdemo razmeroma malo sorodnikov (kar je za rodoslovca sicer pomemben podatek), v mnogih primerih pa sta bili priči kar gostilničar, trgovec, ugleden posestnik, učitelj, mežnar ali pa kar sosed. Med pričami so bile redke ženske. Včasih je bil priča kar duhovnik, ki je pisal zapisnik.

Podpise najdemo predvsem na koncu zapisnika. Podpisani so: ženin in nevesta, obe priči in duhovnik. Očetovsko dovoljenje za poroko je vpisano in podpisano v posebni rubriki. V obravnavanem zapisniku so bile razmeroma redke nepismene osebe (križ namesto podpisa). Ženitni zapisnik se s podpisi zaključuje takole:

Duhovnikova vloga je vpisana kot "coram me" (vpričo mene), kar je obrazec, ki je bil za poročne knjige predpisan z dekretom dvorne pisarne leta 1843.

Podpisi v ženitnem zapisniku so prava galerija značajev in drugih osebnostnih lastnosti. Predlagam, da si rodoslovec takšne podpise svojih sorodnikov fotokopira oz. skenira. Doslej še nisem slišal, da bi kdo izdelal grafološki rodovnik. Kakšno osebnost bi grafolog razkril iz podpisa prednika, ki ga niti na fotografiji nikoli nismo videli:

Ženitni zapisnik ima torej precejšen raziskovalni pomen. V njem najdemo podatke, ki jih bomo drugje le stežka odkrili: podatke o ženinovi vojaščini, o selitvah ženina in neveste, o ženitnih zadržkih, o poklicu v času poroke in o službovanjih. Najdemo zanesljive rojstne podatke zaročencev, pa tudi podatek, ali so starši ob poroki še vedno živeli v kraju rojstva otroka. Na podlagi datuma zapisnika ali datuma oklicev vemo, v kateri poročni knjigi iskati zapis poroke. Če je bila poroka v drugem kraju, je to praviloma pripisano pri oklicih.

Naj ta zapis o rodoslovnem pomenu ženitvenega zapisnika sklenemo z vinjeto, narisano v pregledanem zapisniku:


[1] Praktisches Handbuch des katholischen Eherechtes, Mathäus Joseph Binder - predelal Joseph Scheicher; Freiburg 1887 - str. 424.
[2]
gl. na naslovu: http://www2.arnes.si/~rzjtopl/rod/rod.htm
[3]
Več v delu: Borut Košir, Zakonsko pravo cerkve, Priročniki Teološke fakultete 11, Ljubljana, 1997. V tem delu ženitvenega zapisnika nismo našli. Kot del župnijskega uradovanja je danes urejen v pastoralnem priročniku "Župnijska pisarna" (1988).
[4]
Slovenski etimološki slovar (1997) poleg te razlage izvora neveste omenja kot možno izhodišče predvsem indoevropsko "neodvedena, neodpeljana" iz očetove hiše v moževo. Sicer pa menijo, da praslovanski izraz nevesta etimološko ni zadovoljivo pojasnjen.
[5]
Razlaganje zakonskih postav, Poleg nar bolših razlagavcov spisal Peter Hucinger, Ljubljana, 1857; str. 25. (Op.: "zakonske postave" pomenijo pravila poročnega prava).