Rodoslovje - uvodna stran nazaj 
grb
Slovensko  
rodoslovno društvo 
Rodoslovci v tujini

Avstrija - Ing. Felix Gundacker; Izkušnje poklicnega rodoslovca v Avstriji
- Die Genealogie-Forschungsstellen der Kirche Jesu Christi der Heiligen der Letzten Tage (Mormonen) in Österreich
- Familienforschung in Österreich
- Das Österreichische Staatsarchiv
- Genealogische Forschungen in Österreich, besonders Kärnten, Wien und Niederösterreich Hans Pawlik jr. (Janez Pavliè?)
Francija L’Association Généalogique des Hautes-Alpes
Kanada - Canadian Genealogy Centre
- Immigration Records (1925-1935 )
Nemèija - Ahnenforschung.net
Škotska - Obisk v knjižnici škotskega rodoslovnega društva (Tomaž Mancini)
- The Scottish Association of Family History Societies
Velika Britanija SoG Badge
 - The Society of Genealogists

- UK Birth Certificates graphic

. .

 

 

 

 

 Obisk v knjižnici škotskega rodoslovnega društva (Tomaž Mancini)

V zaèetku avgusta 1996 sem imel priložnost preživeti teden dni v starodavnem škotskem glavnem mestu, kjer je bila 10. Generalna skupšèina Evropske zveze nekadilcev. Organizirala jo je škotska Zveza za pravice nekadilcev (ANSR), katere predsednik je bil tedaj g. Karl I. Ransome. èisto sluèajno sva pri veèerji sedla k isti mizi skupaj s kolegom iz Norveške. Pogovor je stekel in g. Ransome je omenil, da deluje tudi v genealoškem društvu. Zadeva me je zaèela zanimati, zato sem ga poprosil za nekaj podrobnosti. Prijazno mi je skiciral položaj sedeža društva v starem delu Edinburga in me povabil, da ga tam obišèem.

Naslednji dan sva z romunskim kolegom uspešno prispela do obokane palaèe iz 18. stoletja, kjer je sedež društva, vendar mojega znanca žal tedaj na naslovu ni bilo. Škoda. Gotovo bi zvedel še kaj veè. Tako pa sem zaprosil uslužbenca v recepciji oz. knjižnici, èe lahko dobim kaj informativnega gradiva za prvo seznanitev z društvom. Izroèil mi je junijsko številko društvenega biltena, ki izhaja èetrtletno, zgibanko z imeni vodstva društva in kratkim zgodovinskim razvojem ter prijavnico za vèlanitev in naroèilnico za bilten. Poleg tega sem prejel še seznam 13 pooblašèenih in profesionalnih iskalcev. Po pregledu tega skromnega gradiva sem postal bogatejši za naslednje podrobnosti, ki bodo morda zanimale tudi ostale èlane:

Škotsko genealoško društvo je ustanovila skupina zgodovinarjev in rodoslovcev v Edinburghu 30. maja 1953. Poglavitni cilji društva so pospešiti raziskovanje zgodovine škotskih družin in zaèeti z zbiranjem, izmenjavo in publiciranjem zbrane dokumentacije. Škotske družine ali klani imajo v nacionalni zgodovini pa tudi v genealogiji za potomce in raziskovalce še posebno mesto zaradi zgodovinskih vojn med njimi. Na željo ustanoviteljev ostaja društvo na akademski in posvetovalni ravni oz. se ne želi profesionalno ukvarjati z iskanjem rodovnih podatkov. Zato je Svet društva ustanovil knjižnico in Center za zgodovino družine (Family History Centre), kjer lahko èlani sami išèejo. Uporabnikom je na voljo veè tisoè knjig, rokopisi, periodika, revije, mikrofilmi oz. mikrofiši. Gradivo je v knjižnici urejeno po zvrsteh oz. vsebini tako, da je možno hitro poiskati želeni podatek in ga po potrebi tudi kopirati. V arhivu društva je celotna zbirka revij Škotskih društev za zgodovino družine. Na mikrofilmih imajo 60 odstotkov zapisov vseh starih župnij in popoln popis prebivalstva Velike Britanije iz leta 1881. Med direktoriji naj omenim še seznam emigrantov, upokojencev in družin, ki živijo v drugih državah ter najveèjo zbirko škotskih nagrobnih in spomeniških napisov na svetu. Mnogo gradiva so društvu odstopili darovalci.

Škotsko genealoško društvo ima tudi svoj statut oz. ustavo (orig. Constitution), kjer so v enajstih èlenih navedeni cilji, naèin volitev in menjave vodstva, èlanstvo, lastnina in prenehanje društva. èastni predsednik društva, ki ima tudi lièen grb z napisom 'Za družino in narod', je Sir Malcolm Innes of Edingight, Lord Lyon King of Arms. Društvo ima štiri podpredsednike, predsednika sveta, tajnico, blagajnika, izdajatelja biltena in knjižnièarko. Letna èlanarina znaša 14 funtov. èlani prejemajo brezplaèno bilten 'The Scottish Genealogist', za neèlane pa je cena posamezne številke 3,25 funta. èlani lahko brezplaèno uporabijo tudi storitve knjižnice in Centra za zgodovino družine, neèlani pa morajo za 'uporabniški dan' plaèati 5 funtov, odvisno od zasedenosti prostora. Za morebitno povratno pošto vljudno zahtevajo frankirano kuverto oz. ustrezne mednarodne kupone.

Vsebina 2. številke biltena za leto 1996 se zanimivo zaène s stranjo 41, kar pomeni, da štejejo strani od prve številke vsakega letnika. Društvo je zaèelo izdajati bilten že takoj ob ustanovitvi, saj nosi zvezek, ki sem ga prejel, že številko 43. Vsebina kazala v slovenskem prevodu je naslednja:
Potomci Roberta Stirlinga 1790-1878 
Internet in zgodovina družin 
Migracije v preteklosti - nekaj kljuènih ugotovitev 
Raziskovanje otrok megle 
Niè brezsmiselnih mož 
Škotski židovski arhivski center 
Hoggova dinastija duhovnikov 
Zgodba iz Svetega pisma z nepravilnim izvorom 
Publikacije 
Škotsko rodoslovje - tekoèe delo 
Kratke novice in izdajateljeve informacije 
Nove publikacije v knjižnici 
Nove publikacije za prodajo 
Poizvedovanja èlanov 
Bilten sem z zanimanjem prebral v celoti in odkrile so se mi številne informacije iz škotske zgodovine. Našel pa sem tudi nekaj pojasnil v zvezi z imeni turistiènih krajev oz. znamenitosti. Tu moram pojasniti, da je bil to moj prvi obisk v Veliki Britaniji oz. Škotski in marsièesa do tedaj nisem vedel. Zato je bilo za me vse še toliko bolj zanimivo. Naj na kratko povzamem vsebino najbolj zanimivih èlankov.

1

èlanek podrobno opisuje rod in potomce slavnega izumitelja, katerega ime sreèamo v škotskih turistiènih prospektih in v mnogih mestih po deželi. èastiti Robert Stirling (St. Andrews), oèe škotske Cerkve (1790-1878), je leta 1815 izumil model motorja na vroè zrak, ki še danes nosi njegovo ime. Dokumenti prièajo, da so bili tudi potomci uspešni v obvladovanju tehnike in inženirstva. O Stirlingovem prispevku k tehniki so govorili znanstveniki že na mnogih konferencah po svetu. Naslednja bo v Italiji 1997. Sledi njegovega rodu pa sežejo vse tja do 12. stoletja. Priimek Stirling je povezan tudi z imenom slavnega škotskega izobèenca MacGregor-ja, ki je za nas še najbolj zanimiv.

2

èlanek govori o uporabi Interneta pri genealoškem raziskovanju. Avtor sprva navaja minimalno potrebno opremo za 'jadranje' po internetu in omeni programe kot so Brothers Keeper, PAF in Family Tree Journal, ki najbolje delujejo v okolju Windows. Pametno je, èe smo povezani z nekim strežnikom v mestu, prek katerega poteka komunikacija. Cenovno zelo ugodna je povezava s CompuServe. V Veliki Britaniji ta zveza ne stane veè kot 6,5 funta (1365 SIT) na mesec, drugod pa 9,5 funta (2000 SIT). (Bil sem poleg, ko je moj škotski kolega na ta naèin priklical in pregledal najnovejše vesti o pasivnem kajenju iz nekaterih èasopisov. Med manipulacijo s èlanki je seveda linijo zaprl in tako še zmanjšal stroške.) Compu Serve ima vrsto direktorijev, ki se loèijo po zvrsteh oz. po vsebini. Imenujejo se Forumi. Ljudje z istimi interesi lahko v 'forumih' izmenjavajo mnenja, poizvedujejo oz. komunicirajo med seboj. To je tako, pravi avtor, kot èe bi napisali sporoèilo na ogromno oglasno tablo.Tak forum obstaja tudi za rodoslovje in se imenuje ROOTS. Za dostop potrebujete WinDos ali WinCim ter seveda telefonsko številko in osebno identifikacijsko kodo (PIN). Ko ste notri, vas program vodi do nadaljnjih korakov. èe želite kaj vpisati, to storite v podroèju ALL v forumu. SYSOP's pa vam pomaga premostiti morebitne težave. Forum je razdeljen na sekcije, da lažje najdete želeni priimek. Npr. èe želite zvedeti ali kdo ve, kje je živel vaš pra-pra stric v Ameriki in ali ima kaj potomcev, poišèite geslo Amerika in v sekciji US Surnames N-S ustrezni priimek. Z uporabo programa GEDCOM lahko pošiljate sporoèila veèjega obsega. V ta namen je uporaben tudi NavCIS. S tem programom lahko pripravite npr. štiri kratke odgovore za vprašanja, ki ste jih prejeli preko E-maila, želite hkrati izloèiti en zapis iz knjižnice in v Forumu vpisati eno vprašanje. S pritiskom na gumb se zgodi vse našteto v nekaj trenutkih. Torej v vsaki smeri steèe hkrati nekaj sporoèil, telefonska linija pa ni odprta dlje od ene minute. èe je v sporoèilu kaj grafike, se èas seveda podaljša. Uporaba tega sistema dvakrat na teden je cenejša od vozovnice za avtobus, s katerim bi odšli poizvedovat v najbližjo knjižnico. Avtor je za vajo poizvedoval v Roots Forumu preko CompuServe v Kanado. Zvedel je, da tam obstaja Robertson Marriage Register, ki je vir številnih informacij.

3

èlanek govori o raziskovanjih migracij prebivalcev Velike Britanije v obdobju od 18. do 20. stoletja, ki jih opravljajo na univerzi Lancaster. Smeri preseljevanja prebivalstva so bile podobne kot drugod po Evropi. Škotsko Višavje se demografsko prazni, gosti pa se pas okoli mest. Za celotno opazovano obdobje je znaèilno, da se je veèina prebivalcev preselila za najveè 10 km od prejšnjega bivališèa, narašèal pa je delež daljših premikov (do 100 km). Razdalja selitev se je z desetletji oz. stoletji veèala.To pa je rezultat vse boljših transportnih možnosti.

4

Avtor na primeru raziskovanja družine MacGregor opozarja na možne težave in ovire, na katere lahko rodoslovci naletimo pri iskanju podatkov za veè stoletij nazaj. Podatki so zamegljeni in nezanesljivi. Veèkrat obstaja veè razlièic za isti dogodek, osebe so lahko v virih navedene z nadimkom, drugiè s pravim imenom itd. Delo nam vèasih olajša rodbinski ali osebni grb, ki povezuje osebo z razliènimi imeni. èe so predniki živeli pri gospodarju, ki je znal hraniti in varovati dokumente, se ti tudi ohranijo. Vendar je možno, da so podatki, ki jih išèemo, pod imenom gospodarja. Tako je veè dokumentov o MacGregorjih pod geslom Grant. Pri raziskovanju rodbine MacGregor je treba gledati še pod imeni Drummond, Stirling, Campbell, Erskine, Grierson itd. Na tem mestu v èlanku je za nas najbolj zanimiv stavek, ki ga citiram: "Na Grantovi zemlji so MacGregorji uporabljali alias Grant, ne presenetljivo, vendar nekako oèitno tudi Gregorach, ki ga je vlada dopušèala.!" Priimek GREGORAÈ je torej doma na Škotskem, obstaja pa tudi pri nas, zato me je ta zveza prijetno presenetila. Avtor èlanka nadalje navaja, da na Škotskem obstaja društvo rodbine Gregor (Clan Gregor Society), ki bo organiziralo mednarodno sreèanje vseh s priimkom Gregor z razlièicami (torej tudi Gregoraè, Gregorèiè ipd.). Sreèanje je bilo v kraju Killin od 27. julija do 5. avgusta 1996. Informacije se dobi v tajništvu društva na naslovu "Mo Dhachaidh", 2 Braehead, Alloa FK10 2EW Scotland. Telefon: 01259 212076 (zveèer) ali E-mail: xtg019@cent1.lancs.ac.uk.

6

Škotski židovski arhivski center (Scottish Jewish Archives Centre) je bil odprt leta 1987 v sinagogi Garnethill v Glasgowu, ki je najstarejša na Škotskem (od leta 1879). Arhiv vsebuje ogromno gradiva o škotskih židih in njihovi zgodovini. Naslov kontaktne osebe: Harvey L. Kaplan M.A., 1/L 11 Millwood Street, Glasgow G41 3JY. Telefon: 0141 332 4911.

Na kratko sem povzel nekaj najbolj zanimivih èlankov iz junijske številke 'Škotskega rodoslovca'. Na koncu navajam še nekaj koristnih podatkov:

Naslov škotskega genealoškega društva: The Scottish Genealogy Society, 15 Victoria Terrace, Edinburgh EH1 2JL, SCOTLAND, UK; Telefon in fax: 0131 220 3677 (knjižnica in Center za zgodovino družine)
Za bilten:

Fax: 01382 330238, Internet naslov: http://www.scotland.net/scotgensoc/
E-mail: scotgensoc@sol.co.uk
Naslov kontaktne osebe (èlan sveta društva):

Mr Karl Ian Ransome, 4 Cleekim Road, Edinburgh EH15 3HU, Scotland, UK
E-mail: ransome@sasa.gov.ukIng. Felix Gundacker <IHFF@netway.at>
Izkušnje poklicnega rodoslovca v Avstriji

Wer baute das siebentorige Theben?
In den Büchern stehen die Namen von Königen.
Haben die Könige die Felsbrocken herbeigeschleppt?
Und das mehrmals zerstörte Babylon -
Wer baute es so viele Male auf?
(B. Brecht)

1 Einleitung
2 Quellenmaterialien
2.1 kirchliche Quellen
 - Duplikate
2.2 grundherrschaftliche Aufzeichnungen
3 Allgemeine Probleme bei der Forschung
4 Österreich
4.1 Wien
4.1.1 die katholischen Matriken
4.1.2 evangelische Matriken
4.1.3 jüdische Matriken
4.1.4 Landesarchiv Wien
4.1.5 Stadtbibliothek
4.1.6 Staatsarchiv
4.1.7 Natinalbibliothek
4.1.8 Sonstige
4.2 Niederösterreich
4.2.1 die katholischen Matriken der Diözese St. Pölten
4.2.2 die katholischen Matriken der Diözese Wien
4.2.3 die evangelischen Matriken
4.2.4 die Herrschaftlichen Aufzeichnungen
4.3 Oberösterreich
4.3.1 die katholischen Matriken
4.3.2 die evangelischen Matriken
4.3.3 Landesarchiv Linz
4.3.4 Stadtarchiv Linz
4.4 Salzburg
4.5 Tirol
4.6 Vorarlberg
4.7 Steiermark
4.8 Kärnten
4.9 Burgenland
4.10 Südtirol und Trient
5 Tschechische Republik

1 Einleitung

Möglicherweise kennzeichnend für unsere Gesellschaft erlebt die Genealogie in den letzten Jahren eine gewaltige Renaissance. Die Fragen der Herkunft entspringen mehr denn je einem immer größer werdenden kulturellen Interesse, das sich - nicht zuletzt durch breitenwirksame Landesausstellungen - stark mit historischen Problemen beschäftigt; um die eigene individuelle Geschichte, um die Überlieferung der Namen aller, die nicht in den Geschichtsbüchern stehen, festzuhalten.

Oft werde ich von Nichtinteressierten nach dem Sinn der Genealogie gefragt; nach dem Motto: wozu sollte man sich mit dem Leben eines Vorfahren im 18. Jahrhundert beschäftigen, der meist sowieso nur ein einfacher Bauer oder Handwerker war!?
Die Antwort ist einfach: wir alle, unsere Gesellschaft, unsere Kultur, unser sozialer Wohlstand, die Zeit in der wir leben: ALL das ist unmittelbare Auswirkung der letzten Jahrhunderte, in der unsere Vorfahren ihr und unser Leben mit gestaltet haben.

Der Drang, die bis zuletzt nur als Unbeteiligter, bestenfalls als interessierter Beobachter scheinbar teilnahmslos empfundene und erlittene Geschichte zurückzuerobern, sie „persönlich“ zu machen, und sein Leben ebenso unvergessen zu machen wie das der Könige, ist erfüllbar. Die Beschäftigung mit der eigenen Familie, mit der Genealogie, ermöglicht diesen aufklärerischen Schritt. Allein schon in den Stammdaten der Vorfahren spiegelt sich dieser Alltag: Leben, Lieben und Sterben. Mit wenigen Ergänzungen kann man die unverwechselbaren Schicksale der Individuen erspüren und nachvollziehen.

Genealogie ist die älteste Wissenschaft der Welt. Und hat weder mit dem Ahnenpaß des dritten Reiches, noch mit der verbissenen Suche nach blauem Blut zu tun. Das Wort Adel, das von udal (Erbhof) abzuleiten ist, bedeutet zunächst ganz allgemein Art und Abstammung, kann aber auch in einem auszeichnenden Sinn verwendet werden.
Es ist die Erforschung der Wurzeln der eigenen Familie, die die jetzt Lebenden geformt hat.

Für uns, die wir uns beruflich oder hobbymäßig mit Genealogie beschäftigen, sind die Beweggründe vielseitig und unterscheiden sich mitunter gravierend.

- Woher die Vorfahren wann und vor allem warum wohin gezogen sind,
- wie sie gelebt haben,
- die Berufe,
- die soziale Stellung der einzelnen Familie,
- die Anzahl der Kinder einer Familie und die tragisch hohe Kindersterblichkeit,
- die Besonderheiten und Kuriositäten:

all das sind nur einige der in Betracht zu ziehenden Punkte.

Wir können uns heute glücklich schätzen, eine diesbezügliche Forschung überhaupt durchführen zu können. Denn wir haben die Möglichkeit auf ca. dreihundert bis teilweise sogar vierhundert Jahre alte Dokumente zugreifen zu können, die vielleicht in einigen Jahrhunderten wiederum - und trotz des technischen Fortschrittes wie Mikroverfilmung etc. -, wie auch schon so oft in der Geschichte, verloren gegangen sein werden. Alles, was jetzt erforscht wird, ändert sich nie, hat für alle Ewigkeit seine Gültigkeit.

2 Quellenmaterialien

2.1 kirchliche Aufzeichnungen
2.2 grundherrschaftliche Aufzeichnungen

2.1 Matriken
Das Quellenmaterial, aus dem die meisten Informationen über die Vorfahren geschöpft wurde, sind vor allem Kirchenbücher (Matriken), die seit dem 16. bzw. 17. Jahrhundert (mit stark unterschiedlichen Anfängen) in jeder Pfarre für die Aufzeichnungen über Geburten bzw. Taufen, Eheschließungen und Todesfälle bzw. Beerdigungen vom Pfarrer persönlich geführt wurden.

Die katholische Kirche verordnete ihren Pfarreien schon 1545 (Konzil von Trient), Aufzeichnungen über Taufen, Trauungen und Sterbefälle zu führen. Allerdings sind in Österreich nur zwei Bücher aus dieser Zeit vorhanden: das erste Sterbe- und das erste Trauungsbuch in St. Stephan in Wien. Das erste Sterbebuch ab 1523 zeigt jedoch, daß vor dieser Verordnung schon vereinzelt Matriken geführt wurden, die leider durch verschiedene Gründe wie Kriege, Schlampereien etc. wieder verloren gingen.

Die Matriken beginnen somit meist erst in der zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts. Im Norden der Monarchie (in etwa nördlich der Donau) sind durch die Schwedenkriege eine Reihe von Pfarreien niedergebrannt und damit auch eine Unmenge von sicherlich vorhandenen älteren Matrikenaufzeichnungen vernichtet worden.
Aber auch die Kaiserlichen haben im 30jährigen Krieg nicht immer eine glorreiche Rolle gespielt und ebenfalls eine Menge Städte ruiniert (so entstand der meiste Schaden in Krems an der Donau durch die Rückeroberung durch die Kaiserlichen 1646).
Rund um Wien haben die Türken 1683 praktisch alle Pfarren und damit auch alle Aufzeichnungen niedergebrannt; die einzige Pfarre außerhalb der Stadtmauern, die dieses Massaker überstehen konnte war St. Ulrich im heutigen 7. Wiener Gemeindebezirk. Dies deshalb, weil Mustaffa die hohen Kirchtürme als Aussichtswarten über Wien benötigte.
Es gibt jedoch auch Gegenden in den Monarchieländern, die erst nach oder um 1700 erschlossen wurden, so z.B. in der Slowakei, deren Matriken meist erst kurz nach 1700 beginnen.

Erst 1783, unter der Regierungszeit Joseph II., wurden die Art und Weise der Dokumentation gesetzlich geregelt und vereinheitlicht; was für den Forscher heute ein überregional gleichgeartetes Informationsniveau erwarten läßt. In älteren Zeiten sind der Umfang und die Qualität der Notizen von Pfarre(r) zu Pfarre(r) verschieden. Im Vergleich zu anderen Ländern (wie z.B. Norddeutschland) ist der Informationsgehalt der Matriken in der Monarchie jedoch ein ausgezeichneter.

Leider hat diese Josephinische Pfarrfassion nicht nur Vorteile für den Forscher. So durften Väter von unehelichen Kindern nur auf ausdrücklichen Wunsch des Vaters in die Taufmatriken eingetragen werden, während dies vor 1783 in vielen Pfarren an der Hartnäckigkeit des Pfarrers gescheitert wäre. Auch wurden die Matrikenbücher in den ländlichen Gemeinden  ab 1784 meist topographisch angelegt; für jeden kleinen Ort ein eigenes Buch. Was die Sucharbeit nicht unbedingt erleichtert. Ein weiterer Nachteil dieser Zeit liegt in der schlechten Qualität des Papiers und der blassen Tinte. Matriken zwischen ca. 1760 und 1800 sind daher oft schlechter zu lesen als ältere Aufzeichnungen.

Der heutige Zustand einiger Matriken ist leider bedenklich. Die Bücher bestehen oft nur mehr aus einzelnen Blättern, die Schriften verblassen, und jeder Forscher, der in diese Bücher Einsicht nimmt, beschädigt sie mehr und mehr. Oft erfordert das Fehlen von Indizes das gesamte Durchblättern der Bücher. Falsches Lagern und Wasserschäden führen zum totalen Auflösen von einigen Büchern.

Man kann nur hoffen, daß eine ausreichend gute Sicherung (Mikroverfilmung etc.) Forschern auch in hundert Jahren noch die Möglichkeit gibt, seine Ahnen zu erforschen. Andererseits ist auch die Haltbarkeit von Mikrofilmen begrenzt; daher wird die elektronische Sicherung der Bücher in Zukunft einfach unumgänglich sein.

Wie umfangreich das Material der Matriken ist, möchte ich anhand eines kleinen Rechenbeispieles darstellen.
Wir hatten in der Monarchie ca. 18.000 Pfarrorte mit Aufzeichnungen vor 1850. Nehmen wir an, daß die Einträge auf im Schnitt 15 Bücher aufgeteilt sind; mit je 250 Seiten je 10 Einträge. Aus eigener Erfahrung weiß ich, daß man pro Arbeitsstunde ca. 100 Einträge indiziert. Bei durchschnittlich 170 Arbeitsstunden pro Monat und 11 Monaten pro Jahre ergäbe dies ca. 7.200 Mannjahre. Von den organisatorischen Problemen wie Beschaffung der Bücher, Forschern, die dies lesen können, EDV und vor allem Finanzen gänzlich abgesehen.

Die Matriken wurden meist in Deutsch oder/und Latein, oft in einem gemixten Kirchenlatein geschrieben. In den Monarchiegebieten rund um das heutige Österreich wurden die Matriken meist in der Sprache der Bevölkerungsmehrheit bzw. in Latein geschrieben. Die Protestanten allerdings schrieben ihre Matriken stets in Deutsch und nicht in Latein!

Das Material ist von Menschen geschrieben worden und kann daher durchaus Fehler aufweisen, besonders bei Altersangaben. Verständlich in einer Zeit, in der noch nicht jede Sekunde gezählt wurde und in der Heiligenfeste zur zeitlichen Orientierung dienten. Daher stellen Altersangaben bei Sterbefällen oder Trauungen (ab ca. 1771) nur einen ungefähren Anhaltspunkt dar, und es ist kein Irrtum, wenn das errechnete Geburtsjahr mit dem tatsächlichen nicht übereinstimmt. Wichtiger für die Bestimmung der Identität der Vorfahren sind Hinweise auf die Her- und Abkunft der Person, d.h. Ortsangaben, Vulgarnamen und die Nennung der Eltern (die leider in älteren Matriken sowie zwischen 1784 und ca. 1825 bei Trauungen oft fehlten).

Grundsätzlich war es Kirchenrecht, daß die Trauungen bei ledigen Brautleuten stets in der Pfarre der Braut stattfanden (lediglich in wenigen Gegenden, z.B. Salzkammergut, war dies umgekehrt), nicht in der Pfarre, wo die Braut geboren war, sondern wo sie 6 Wochen vor der Trauung zuständig war.
War der Bräutigam jedoch Witwer, dann fand die Trauung meist in seiner Pfarre statt, wurde doch hier keine neue Familie gegründet, sondern nur eine „neue“ Frau und Mutter in die bestehende Familie integriert.
Zu beachten ist, daß es das sogenannte Trauerjahr in früheren Zeiten nicht gab. Brautleute heirateten meist wenige Monate nach dem Tod des Ehepartners wieder (nicht selten sind es knapp mehr als 6 Wochen; man hat den Eindruck, daß noch beim Begräbnis des Ehepartners über eine neue Ehe gesprochen wurde). Auf der einen Seite brauchte ein Vater von eventuell vorhandenen Kleinkindern unbedingt eine Mutter für die Kinder, und auf der anderen Seite brauchte eine Witwe einen Mann für die Ernährung ihrer Kinder. Somit war es für beide Seiten eine soziale Notwendigkeit, rasch wieder zu heiraten.

Das Heiratsalter war vor ca. 1850 im allgemeinen Durchschnitt ziemlich konstant und betrug bei den Männern ca. 28 Jahre, bei den Frauen ca. 26,5 Jahre.
Oft haben die Brautleute geschwindelt. Die Großjährigkeit wurde vor 1848 erst mit 24 Jahren erreicht. Vor 1848 hatte sowohl die Herrschaft als auch bei Minderjährigen der Vater bzw. Vormund zuzustimmen. Wenn nun bei einer Trauung ein Alter von 24 Jahren angegeben wurde, war die Wahrscheinlichkeit, daß er oder sie tatsächlich 24 Jahre alt war eher gering. Nicht selten war der Bräutigam oder die Braut noch keine 24 Jahre alt. Hier kann dann auf Schwierigkeiten im Elternhaus geschlossen werden.

Das in Sterbeeintragungen angegebene Alter muß nicht unbedingt stimmen und kann erhebliche Differenzen zum tatsächlichen Geburtsdatum aufweisen. Da außer wenigen Privilegierten (wie zum Beispiel der eintragende Pfarrer, oder Adelige) kaum jemand vor 1750 schreiben konnte, frug der Pfarrer beim Ableben einer Person den nächsten Verwandten nach dem Alter, der dies nur „circa“ oder „bei 70 Jahr“ angeben konnte. Differenzen von 5 Jahren sind daher keine Seltenheit, auch 10 Jahre sind noch immer möglich.

Bei der Aufschlüsselung der Trauungsdaten nach ihrer Verteilung über das Jahr fällt auf, daß in den für arbeitende Bevölkerung sehr intensiven Arbeitsmonaten April bis September weniger Trauungen stattfanden, weil auch weniger Zeit für sie geblieben ist. Ebenso selten sind Trauungen in den Monaten März und Dezember; was auf eine strengere Einhaltung der katholischen Fastenzeit vor Ostern und Weihnachten rückschließen läßt, in der Feste und Lustbarkeiten keinen Platz hatten.
Die gleichen Gründe spiegeln sich in der Auswahl des Wochentages für die Trauungen wider. Die zweite Wochenhälfte mit dem Freitag als traditionellen und Mittwoch als normalen Fasttag und dem Samstag als Vortag der Heiligen Messe und des würdigen Kirchgangs wurde sehr gemieden (eher vom Pfarrer als von den Brautleuten).

Die Geburten der Kinder erfolgten in regelmäßigen Abständen, von Frau zu Frau verschieden. Das erste Kind meist rasch nach der Eheschließung, dann im Durchschnitt von zwei Jahren; Extreme bis zu 3,5 Jahren sind jedoch genauso möglich wie knapp über einem Jahr. Nach Zwillingen gab es meist einen größeren Abstand in der Größe von zwei Kindern. Naturgemäß war die Kinderanzahl in Zweitehen meist geringer, vor allem dann, wenn aus erster Ehe schon mehr als zwei Kinder vorhanden waren.

Während die Anzahl der unehelichen und vorehelichen Kinder vor ca. 1780 eher gering war, kam es vor allem in der Mitte des 19. Jahrhunderts in fast jeder zweiten Familie vor, daß die Eltern erst nach der Geburt oder Zeugung eines Kindes heirateten. 1840 waren ca. 40 Prozent aller Geburten in der Monarchie illegitim, mit Spitzen in Graz von über 60 Prozent. Auch Kärnten war stets ein Gebiet mit hoher Anzahl von unehelichen Kindern. Je schwächer die soziale Stellung, je geringer der allgemeine Lebensstandard, desto höher die Anzahl von unehelichen Kindern: viele hatten einfach nicht die notwendigen Mittel, um eine Familie zu gründen.

Auch die Monate der Taufen der Kinder sind – statistisch gesehen – vom Beruf der Eltern abhängig. Während bei Handwerkern (zB Leinweber, Zimmermann etc) eine annähernd gleichmäßige Verteilung über das ganze Jahr feststellbar ist, kamen bei bäuerlicher Bevölkerung die meisten Kinder in den kälteren Wintermonaten zur Welt (Verhältnis ca. 70:30). In diesen Monaten hatten die Familien mehr Zeit, sich um Kleinkinder zu kümmern. Das läßt auf eine gezieltere Familienplanung rückschließen, als man der Bevölkerung dies in früherer Zeit zugestehen würde.

Die Vornamensgebung war natürlich regional verschieden. Auch hing sie teilweise von den Vornamen der jeweiligen Herrscher ab. Generell wurde beim ersten Kind der Vorname des Taufpaten zumindest als einer der Vornamen vergeben.

Interessant ist, daß es einige „Attributvornamen“ von Heiligen gab. Ein „Michl“ bei der Trauung konnte durchaus als „Johann Michael“ getauft worden sein. Bei den Töchtern wurden häufig „Anna“ und „Maria“ - die sowieso schon zu den häufigsten Vornamen zählen - vorgesetzt. Auch kam es manchmal vor, daß z.B. eine Magdalena als Helena bezeichnet wurde.

Alttestamentarische Vornamen wie Abraham, Gabriel, Sara etc. lassen zwischen 1650 und ca. 1700 auf (Geheim-)Protestanten schließen.

2.1.1 Matrikenduplikate

Da in früherer Zeit auch einige (Kirchen-)Archive nicht nur durch kriegerische Einwirkungen, sondern auch durch z.B. Blitzschläge, Dorfbrände etc. vernichtet wurden, begannen die Diözesen - mit unterschiedlichen Anfängen, Duplikate zu führen; das heißt, daß jeder Pfarrer am Ende eines Jahres die Matriken des vergangenen Jahres abschrieb und sie an die Diözese sandte. Diese Duplikate sind - im Unterschied zu den Matriken keine staatlichen Aufzeichnungen, sondern rein innerkirchliche, und müssen daher nicht mehr vorgelegt werden (was leider in einigen Diözesen auch so gehandhabt wird; z.B. St. Pölten, Wien, Gurk, - während sie in anderen Fällen verfilmt wurden; z.B. Linz).

Sie haben selten einen Forscherwert, weil die Matriken meist viel früher beginnen (ganz abgesehen von den fehlenden Eintragungen, die in den Originalbüchern durchgeführt wurden, in den Duplikaten jedoch nicht mehr eingetragen werden konnten; dies ist vor allem bei nachträglichen Legitimationen von Kindern ein oft entscheidender Punkt! Auch auf die Fehlerhäufigkeit ist zu achten).

Die ältesten Duplikate in der Monarchie sind jene in der Diözese Olmütz/Olomouc in Mähren, die schon 1680 (sic!) beginnen. In den anderen Diözesen beginnen die Duplikate wie folgt: Wien und St. Pölten 1797, Linz und Salzburg 1819, Eisenstadt 1826, Feldkirch 1830, Graz 1835, Klagenfurt 1846, in den Kronländern meist 1819.
 

2.2 Grundherrschaftliche Aufzeichnungen

Neben der wichtigsten Gruppe der kirchlichen Matriken gibt es eine weitere wichtige: die der Herrschaftsprotokolle. Das größte Problem der Herrschaftsprotokolle liegt darin, daß es keine Pflicht zur Abgabe in öffentliche Archive gegeben hat bzw. gibt. Lediglich in den ehemals kommunistischen Ländern wie zB Tschechien hat man die herrschaftlichen Bücher nach dem 2. Weltkrieg in Gebietsarchiven eingelagert.
Daher sind nicht wenige immer noch in adeligem Privatbesitz (oder von den Besatzungsmächten nach dem 2. Weltkrieg verbrannt. Nicht der Daten wegen, sondern um die Räumlichkeiten der auch in den Schlössern „residierenden“ Soldaten im Winter heizen zu können! Drosendorf, Schwarzenau im Waldviertel sind solche Beispiele). Zu beachten ist, daß die Grundherrschaften 1848 aufgelöst wurden und durch die Bezirksämter „ersetzt“ wurden.

Die Protokolle unterteilen sich in folgende (wichtigsten) Hauptgruppen:
- Heiratsprotokolle
- Kaufprotokolle
- Inventurprotokolle
- Grundbücher
- Waisenbücher
- sonstige

Bis 1848 mußte ein Brautpaar nicht nur von den Eltern (Großjährigkeit erst mit 24 Jahren), sondern auch von der zuständigen Grundherrschaft die Heiratserlaubnis erlangen (was zwar fast nie verwehrt wurde, aber auch mit Abgaben versehen war). Diese Heiratsprotokolle beginnen teilweise schon um 1650, teilweise erst um 1750, teilweise sind sie überhaupt nicht mehr vorhanden. Der Informationsgehalt ist jedoch ein ausgezeichneter, weil meist nicht nur die Vornamen der Eltern, sondern auch die genaue Herkunft angegeben wurden.

In den Kaufprotokollen wurde vermerkt, wer von wem wann ein Grundstück mit einem Häuschen erworben hat, wieviel es gekostet hat, und wie es zu bezahlen war. Genealogisch sind sie kaum aussagekräftig, weil selten die Herkunft des Käufers vermerkt wurde. Sozialgeschichtlich sind sie sehr wertvoll.

Genealogisch und sozialgeschichtlich höchst interessant sind Inventurprotokolle; also bei Ableben eines Einwohners zuerst eine Bestandsaufnahme aller Aktiva und Passiva, und anschließend wer wieviel geerbt hat. Die lebenden Nachkommen bzw. Ehefrau wurden also aufgezählt. Neben den Matriken sind die Inventurprotokolle oft die einzige Möglichkeit, den Familiennamen der Frauen zu erforschen.

Allerdings ist der Informationsgehalt der herrschaftlichen Aufzeichnungen sehr unterschiedlich. In der ungarischen Reichshälfte, wo es zB keine Heiratsprotokolle gab, sind zB auch die Inventurprotokolle sehr mangelhaft. In Böhmen zB sind Kaufprotokolle und Grundbücher oft in einem geschrieben worden, nicht selten sogar in Verbindung mit Verlassenschaftsabhandlungen. Leider sehr zu Lasten des Informationsgehaltes der Aktiva, aber auch der Erben.

3 Allgemeine Probleme bei der Forschung

- Kenntnisse in Schrift und Sprache
im deutschsprechenden Mitteleuropa verwendete man die sogenannte Kurrentschrift in etwa von 1550 bis ca. 1930/50, die "erste" zusammenhängende Schreibschrift. Auch wenn es ausgezeichnete Unterlagen zur Erlernung dieser Schrift gibt, ist es für viele eine schier unüberwindliche Hürde

- An Sprachen wurden meist Deutsch oder/und Latein verwendet, oft in einem Satz beides
die besonderen Ausdrücke Hier gibt es allerdings ein - unserer Meinung nach - sehr gutes Buch von Fritz Verdenhalven: "Familienkundliches Wörterbuch", in welchem besondere Ausdrücke "übersetzt" werden. Leider nur auf Deutsch bekannt.

- das schon oben erwähnte Jahr 1784

- die Topographie
Oft ist es schwierig, einen Ort (der vielleicht damals ganz anders geschrieben oder mundartlich formuliert wurde) ausfindig zu machen. Dazu gibt es jedoch eine Menge sehr guter topographischer Werke. Ich selbst verwende folgende: "Special-Orts-Repertorien der im Österreichischen Reichsrathe vertretenen Königreiche und Länder", herausgegeben von der K.K. Statistischen Central-Commission in Wien 1883-1886, "Österreichisch-ungarisches Pfarrorte-Lexikon" von Hans Mayerhofer Wien 1896 "Ortslexikon der Länder der ungarischen Krone", von Michael von Kollerffy, Budapest 1875, viele kleine Diözesanschematismen, und die von mir publizierten Werke.

Publikationen von IHFF:
Pfarrortelexikon Böhmen
Matrikenverzeichnis der Böhmischen Staatsarchive, 2 Teile
Matrikenverzeichnis der jüdischen Matriken Böhmens
Historisches Ortsverzeichnis des Königreiches Galizien und des Herzogtums Bukowina
 
- Pfarr- und Herrschaftszugehörigkeiten
diese Grenzen waren selten die selben. Dieser Punkt ist jedoch deswegen nicht uninteressant, weil sehr oft nur innerhalb der Pfarren bzw. der Herrschaften geheiratet werden konnte (bzw. wurde); was z.B. auch durch die diversen Festlichkeiten wie Kirchtage und Markttage etc. automatisch gefördert wurde. Auch ist darauf zu achten, daß sich im Zuge der Josephinischen Pfarrfassion Pfarrzugehörigkeiten geändert haben können. Dörfer, die am Rande eines Pfarrbereiches lagen, können 1783/1784 zu einer anderen Pfarre (auch einer alten, nicht josephinischen!) eingepfarrt worden sein.
interessant ist hier anzumerken, daß uneheliche Kinder nicht selten nicht nur in einer anderen Pfarre, sondern auch in einem anderen Herrschaftsbereich getauft wurden. Der Grund lag in der Strafe der Grundherrschaft, die für erstmaliges Vergehen im 17. und 18. Jahrhundert eine Strafe von 10 Gulden einhob. Ein sehr hoher Betrag; war doch ein einfaches Bauernhäuschen um ca. 100 Gulden zu haben.

- die Tatsache, daß es von Österreich (andere Länder teils löbliche Ausnahmen) praktisch nichts an verfilmten Material gibt. Daher können Forschungen nur vor Ort durchgeführt werden.
? Details

- Viele Pfarrer haben kein Sekretariat, sind aber für zwei oder drei Pfarren zuständig. Weiters benötigen Sie zur Erforschung Ihrer Vorfahren eine vom zuständigen Ordinariat ausgestellte Bewilligung (die praktisch immer schnell erteilt wird)

- Zentralarchive
In Österreich gibt es kaum "Zentralarchive". Die Reisespesen sind daher dementsprechend zu kalkulieren. In vielen Archiven gibt es bürokratische Hürden; Sie selbst kennen eines davon: im erzbischöflichen Archiv werden pro Tag nur 3 Bücher pro Forscher ausgegeben. Nicht gerade viel, um eine Forschung effizient durchführen zu können.
? Stiftsarchive

Kurz zusammengefaßt kann also gesagt werden, daß es zwar in den Österreichischen Monarchieländern eine Unmenge von genealogisch wertvollen Unterlagen gibt, aber eine Erforschung praktisch nur vor Ort (oder in den zuständigen Archiven) möglich ist.

4 Österreich

Bevor ich nun im Detail jedes Bundesland behandle, möchte ich kurz den Umfang des Riesenreiches beschreiben. Im Schnitt führen mich nur drei komplette Ahnenforschungen in alle Kronländer – und darüber hinaus.

Österreich als Herz eines ehemals riesengroßen Reiches, welches immerhin 12 Nationen enthielt (wovon keine mehr als 25 % Bevölkerungsanteil hatte), bietet natürlich ausreichend genealogisches Material. Ende 1910 umfaßte die Monarchie ca. 677.000 Quadratkilometer und hatte über 51 Millionen Einwohner. Damit war es das zweitgrößte Land Europas (nach Rußland), und hatte die drittgrößte Bevölkerung (wieder nach Rußland und Deutschland). Wien mit ca. 2,1 Millionen Einwohnern war immerhin die sechsgrößte Stadt der Welt!

In dieser Doppel-Monarchie, nach dem Ausgleich mit Ungarn 1867 Österreich-Ungarn genannt, gehörten 77 % der Bevölkerung dem katholischen Glauben an, 9 % Protestanten, 9 % waren Griechisch-Orthodox, 4% Juden und schließlich 1% Mohammedaner.

Die Nationalitäten teilten sich wie folgt auf: knapp 24 % Deutsche (sprechend), 20 % Ungarn, 17 % Tschechen und Slowaken, 11 % Kroaten und Serben, 10 % Polen, 8 % Ruthenen/Ukrainer, 6 % Rumänen, 2,5 % Slowenen, 1,5% Italiener.

Vorerst sollen hier die Grenzen der Monarchie Österreich-Ungarns von 1914 dargestellt werden:

Zur Österreichischen Reichshälfte gehörten folgende Länder:
 
- das heutige Österreich (ohne Burgenland)
- Böhmen
- Mähren
- k.k. Schlesien (ca. 1921 an Mähren; der östlichste Teil an Polen)
- Galizien (mit Krakau)
- Bukowina
- Südtirol (1921 an Italien)
- Küstenland (1921 teils zu Italien, teils zum späteren Jugoslawien und heutigen
 Slowenien)
- Krain (heute größtenteils zu Slowenien)
- die Untersteiermark (heute Slowenien)
- Dalmatien (heute zu Kroatien)
- Bosnien-Herzegowina
 
Zur Ungarischen Reichshälfte gehörten folgende Länder:
 
- das heutige Ungarn
- Burgenland (1921 an Österreich)
- die heutige Slowakei (mit Verlusten im Osten an die Ukraine)
- Siebenbürgen (1921 an Rumänien)
- Banat (1921 teils an Ungarn, Rumänien und Serbien)
- Kroatien und Slawonien

Weiters gehörten zu Österreich zu verschiedenen Zeiten mehrere kleinere Länder (Österreichisch Niederlande, Schlesien, Mailand, bis 1865/1866 Lombardei und Venetien etc.).

4.1 WIEN
Keine andere Stadt in Europa (außer London) hat im 19. Jahrhundert eine derart gewaltige Bevölkerungsexplosion durchgemacht wie Wien. Zählte Wien um 1800 noch ca. 200.000 Einwohner, stieg diese Zahl um 1860 auf über 600.000 an, und explodierte die Bevölkerung bis zum Jahr 1910 auf über 2.100.000; also mehr als Wien heute zählt (ca. 1.800.000). Grund war die Industrialisierung auf der einen Seite und die Armut und Überbevölkerung durch medizinische Fortschritte der Landbevölkerung auf der anderen Seite. Vorwiegend aus Böhmen und Mähren und der westlichen Slowakei, schon seltener aus Ungarn oder den übrigen Ländern der Monarchie zogen die Menschen scharenweise nach Wien (oder wurden durch professionelle Agenturen nach Wien gelockt; es gab hier ja jede Menge Arbeit.). Daß das Leben in dieser Stadt nicht so rosig war, zeigen die Millionen von Abwanderungen aus dieser Stadt.

4.1.1 die katholischen Matriken:
Die Matriken der Diözese Wien (umfaßt die heutige Stadt WIEN sowie in etwa die östliche Hälfte Niederösterreichs) liegen praktisch zur Gänze in den Pfarreien. Sämtliche Anfragen sind daher an das zuständige Pfarramt zu stellen (aufgrund von Zeitmangel und fehlender Kenntnisse in Kurrent haben jedoch viele Pfarrsekretariate keine Möglichkeit, diese Briefe positiv zu beantworten! Außerdem gibt es hier eine Menge ausländischer Pfarrer, die noch dazu oft mehrere Pfarren betreuen müssen).

Für die eigene Suche ist zuerst eine Bewilligung der Diözese zu beantragen. (de jure und auch in der Praxis nicht unbedingt erforderlich).

Nun die wichtigsten Hinweise:
In Wien gibt es eine Unmenge von katholischen Pfarren, vor allem nach 1784. Im heutigen Stadtgebiet von Wien gibt es 28 Pfarren vor 1783, danach ca. 40 Pfarren, die um ca. 1784 entstanden, und 13 Pfarren, die vor 1900 entstanden. Weiters eine Menge von Pfarren, die entweder heute nicht mehr existieren (z.B. St. Marx im 3. Bezirk bis 1783, Am Hof - bis 1918, Maria am Gestade bis 1783, St. Elisabeth bis 1783, Bäckerhäusl ebenfalls bis 1783, Invalidenhaus bis 1783 etc) oder sogenannte Filialkirchen mit eigenen Matrikenbüchern (z.B. Steinhof bei Inzersdorf zwischen 1784 und ca. 1840, oder Strebersdorf vor 1784 bei Stammersdorf, ebenfalls teilweise eigene Bücher).
Die drei wichtigsten Pfarren des ersten Bezirkes von Wien sind: St. Stephan, St. Michael und Unsere Liebe Frau zu den Schotten.

Die ältesten Bücher von Wien liegen in St.Stephan im 1. Bezirk (Matrikenbeginn: * 1585, oo 1542, + 1523; diese Pfarre war vor 1784 sehr groß, umfaßte sie doch ca. die östliche Hälfte des heutigen ersten Bezirkes, dann den gesamten 3., 4., 5., und Teile des 10. Bezirkes von Wien. Vor 1675 gehörte noch der gesamte Pfarrbereich von St.Leopold (2. Bezirk) zu St.Stephan. Dementsprechend umfangreich sind auch die dort aufliegenden Bücher. Matrikeneinsicht leider nur am Donnerstag zwischen 13.00 und 15.00 Uhr.

Zum Pfarrbereich St.Michael zählten vor 1784 die Pfarreien Mariahilf und St. Josef ob der Laimgrube. Matrikeneinsicht nur am Dienstag zwischen 8.30 und 11.00. Zum Pfarrbereich Schotten (Unsere Liebe Frau zu den Schotten) zählte vor 1784 die Alservorstadt und Rossau.

St. Ulrich im 7. Bezirk und Schotten lieferten sich in der Geschichte einige Pfarrgrenzstreitigkeiten; somit ist im Zweifelsfalle immer auch in der anderen Pfarre zu suchen! St.Marx war vor 1783 eigentlich keine eigene Pfarre, sondern nur eine Art Krankenhaus mit eigenem Matrikenrecht. Viele uneheliche Kinder vor 1783 wurden hier getauft (ca. 90 Prozent aller Taufen sind Taufen unehelicher Kinder, selten der Vater bekannt). Die "Fortsetzung" dieses Zustandes war nach 1783 die Pfarre Alservorstadt im 8. Bezirk, auch wegen des Allgemeinen Krankenhauses. Die Bücher sind dort immens dick, kaum indiziert! Für den Forscher nicht uninteressant ist die Tatsache, daß in den beiden Pfarren Schottenfeld (für eher vom Westen Zureisende) und Erdberg (eher vom Osten Zureisende) die meisten Ehen zwischen Katholiken und Protestanten (katholisch) geschlossen wurden.

Im Diözesanarchiv bzw. im Matrikelamt der Diözese gibt man Ihnen gerne die zuständige Pfarre samt Adresse und Telefonnummer bekannt. Es würde den Umfang dieses Vortrages  sprengen, hier alle Pfarren Wiens anzuführen.

Es gibt praktisch kein Zentralregister katholischer Matriken in Wien vor 1900. Die einzigen  Ausnahmen sind:
- Copulatorum Mansfeld
Mansfeld erstellte für die Bezirke 1-5 in der Zeit von 1780-1850 einen exakten Trauungsindex, welcher allerdings nur die Männer beinhaltet. Gespeichert wurden Familienname und Vorname, das Jahr der Trauung und die Pfarre. Diese Index liegt unter anderem im Diözesanarchiv in der Wollzeile auf, andererseits im Wiener Landesarchiv. Die in diesen Büchern erwähnten weiteren Bände sind nie erschienen!
- Die IHFF Genealogie GesmbH
erstellte einen - auf Mansfeld aufsetzenden - Generalindex aller in Wien vorkommenden katholischen Trauungen zwischen Matrikenbeginn (also die erste Trauung in St.Stephan 1542) und ca. 1850/60, bezogen auf das heutige Stadtgebiet von Wien. Auch die für Wien zuständigen Militärmatriken wurden hier aufgearbeitet; auch einige Indices von Bräuten wurden gespeichert. Der gesamte Index umfaßt über 850.000 Datensätze.
Dieser Index wurde nun veröffentlicht.
Index der katholischen Trauungen Wien, 3 Teile
Index der Militärtrauungen Wiens 1775-1860

4.1.2 evangelische Matriken
Nur wenige Pfarren sind für den Genealogen interessant; sind doch die meisten erst um/nach 1900 entstanden. So ist hier nur die Pfarre im ersten Bezirk zu erwähnen, deren Matriken 1783 beginnen. Vorher ist in den katholischen Büchern nachzusehen.

4.1.3 jüdische Matriken
Wie allgemein bekannt, wurden kurz vor und während des 2. Weltkrieges jede Menge an jüdischen Matriken vernichtet. Die noch vorhandenen wenigen Bücher zwischen 1800 und 1938 (viele Lücken!) liegen bei der Israelitischen Kultus Gemeinde und können dort eingesehen werden. Ein Teil dieser Matriken ist zwar verfilmt worden. Diese Filme wurden aber nur von den Abschriften, und nicht von den Originalen hergestellt und sind daher NICHT komplett!

Jüdische Genealogie ist daher aufgrund der noch vorhandenen jüdischen Matriken (bzw. durch einige Eintragungen in katholischen Matriken) schwer möglich. Hier muß auf sekundäre Quellen zurückgegriffen werden (um nur einige zu nennen: Heimatscheine, Grundbücher, Pachtvertragsangelegenheiten, Bewilligungen für Berufsausübungen etc.). Zuständig ist hier in erster Linie das Landesarchiv, aber auch das Staatsarchiv und die vielen Bezirksarchive.

4.1.4 Landesarchiv WIEN
Im Wiener Landesarchiv im Rathaus gibt es nicht nur die oben erwähnten Mikrofilme der jüdischen Kultusgemeinde Wiens, sondern auch Totenbeschauprotokolle, Musterungszettel und Testamente. Weiters gibt es einen Bestand an Adreßbüchern (siehe Stadtbibliothek). Für Wienforscher nicht uninteressant sind Straßenverzeichnisse der damaligen und heutigen Straßennamen mit Hausnummern. Damit kann eine damalig angegebene Adresse auf heutige Hausnummern umgerechnet werden.
Das Landesarchiv Wien beantwortet unter Angabe der exakten Daten, Religionsgemeinschaft und Wünsche kleinere Anfragen. Umfangreiche Forschungen können nicht durchgeführt werden!

4.1.5 Stadtbibliothek
Von für Spezialforschungen abgesehenen Archivalien sind die Adreßbücher (der sogenannte Lehmann) für den Forscher von großer Wichtigkeit und Hilfe.
Diese Adreßbücher wurden jährlich herausgegeben und sind ab 1859 bis 1942 erhalten. Sie beinhalten zwar nur jene, die auch eine Wohnung (oder Haus) besessen haben, aber eben die exakte Adresse, den Beruf und nicht selten sogar die Firmenadresse. Weiters gibt es später eigene Rubriken für protokollierte Firmen.
Die Bibliothek kann unangemeldet aufgesucht werden, die Lehmanns kann man sofort einsehen. Die Bibliothek befindet sich ebenfalls im Rathaus, 1.Stock, gleich gegenüber dem Landesarchiv.

4.1.6 Staatsarchiv
Die für den Genealogen wichtigsten Archivalien sind jene des Militärs sowie das Archiv der 1. Republik. Weiters sämtliche Adelserhebungen.
Erstens liegen hier die Militärmatriken auf. Wichtig ist, daß Eintragungen in diesen Büchern fast nie in den eigenen Pfarrmatriken aufscheinen.
Zweitens liegen dort die Grundbuchblätter der Soldaten, vom einfachsten bis zum General, auf. Wenn man also weiß, daß ein Vorfahre beim Militär war, kann man in den noch vorhandenen Schematismen (ab 1860 erhalten) das zuständige Regiment ermitteln und anschließend das Grundbuchsblatt bestellen. In diesem Grundbuchblatt wurden nicht nur persönliche Daten der betreffenden Person angegeben (Geburtsjahr und -ort, Religion, selten Angaben über Eltern), sondern auch die berufliche Laufbahn mit allen Charakteristiken der Soldaten, auch wo er wie lange in der Monarchie stationiert war, welche Kriege er miterlebt hatte, sein Verhalten, seine Auszeichnungen etc.
Weiters liegen im Staatsarchiv sämtliche Standeserhebungen, die in Wien durchgeführt wurden. Ansuchen und Verleihungen kann man hier mikroverfilmen bzw. kopieren lassen.
Das Staatsarchiv beantwortet schriftliche Anfragen mit kleinem Forschungsumfang. Größere Arbeiten können nicht übernommen werden.
 
4.1.7 Nationalbibliothek
Im Gegensatz zu allgemeiner Auffassung kann die Nationalbibliothek keine wie immer gearteten genealogische Anfragen beantworten! Finden wird man hier in erster Linie Sozialgeschichte, sowie Heimatbücher und ältere Landkarten.

4.1.8 Sonstige
Unter den sonstigen Archiven blieben noch die zahlreichen Bezirksarchive und -museen, die in erster Linie über Örtlichkeiten, alten Ansichten und Photos von Häusern und Gegenden etc. Bestände aufweisen.
Weiters das Universitätsarchiv, deren wichtigsten Utensilien für den Genealogen die Universitätsmatrikel sind.

Zu erwähnen wäre noch die Zentralevidenzstelle von Wien, die MA61, welche im Rathaus untergebracht ist. Schriftliche Anfragen werden kostenpflichtig (ÖS 180,-- pro Anfrage) innerhalb weniger Wochen bearbeitet.
Unter den vielen anderen Archiven ist nur mehr das Finanz- und Hofkammerarchiv hervorzuheben.

4.2 NIEDERÖSTERREICH

4.2.1 katholische Matriken Diözese St.Pölten
Die katholischen Matriken der Diözese St.Pölten (ca. die westliche Hälfte des Landes Niederösterreich) beginnen meist vor 1700, einige vor 1650, wenige vor 1600. Die Matriken vorher wurden entweder von den Schweden, den Kaiserlichen, den Türken oder durch Kirchenbrände und Schlampereien vernichtet.
Die Bücher liegen in etwa zur Hälfte im Diözesanarchiv St.Pölten, zur anderen Hälfte noch in den Pfarren, werden aber laufend in das Archiv eingeliefert. Die Bücher nach ca. 1900 liegen ausnahmslos in den Pfarren.

Telefonisch oder schriftlich gibt man Ihnen im Archiv bekannt, ob die Matriken der gewünschten Pfarren von - bis im Archiv liegen, bzw. die Adresse und Telefonnummer des Pfarramtes. Für Recherchen ist eine Bewilligung der Diözese in St. Pölten zu beantragen; es sind jene Pfarren anzugeben, die Sie aufsuchen wollen.

Die andere Hälfte der Matriken liegt im Diözesanarchiv in St.Pölten. Es ist unbedingt notwendig, einige Tage vorher einen Termin mit dem Archiv zu vereinbaren, unter der Angabe, welche Archivalien man einsehen möchte. Lesehilfe wird im Archiv nicht gewährt! Es werden pro Tag und Forscher nur 6 Bücher ausgefolgt.

Weiters sind praktisch fast alle Matriken der Diözese St.Pölten mikroverfilmt worden, und zwar vom Matrikenbeginn bis 1796 (dann beginnen die Duplikate, die jedoch mittlerweile nicht mehr vorgelegt werden). Der Mikrofilmbetrachter in St. Pölten ist oft belegt, und es empfiehlt sich daher eine rechtzeitige Anmeldung.

Zu beachten ist, daß das Archiv während der Karwoche sowie im August wegen Urlaub geschlossen hat!

4.2.2 katholische Matriken Diözese Wien
In etwa die östliche Hälfte von Niederösterreich gehört zu dieser Diözese. Die Matriken befinden sich ausschließlich in den Pfarren, bis auf wenige Ausnahmen ist nichts verfilmt! Teilweise sind die Matriken in erbärmlichen Zustand. Zu bemerken ist, daß die Matriken östlich und rund um Wien meist erst 1683 beginnen.
Für Forschungen ist eine Bewilligung der Erzdiözese Wien erforderlich, die generell für alle Pfarren der Erzdiözese erteilt wird.

4.2.3 Evangelische Matriken
Nur wenige Pfarreien, wo die Matriken vor etwa 1900 beginnen, sind genealogisch interessant: so die Pfarren Mitterbach (1785), Mödling (1875), Naßwald (1822/1843) und Wr.Neustadt (1837/1841).
Zur Einsichtnahme ist eine Erlaubnis bei der zuständigen Superintendentur notwendig.

4.2.4 Herrschaftliche Aufzeichnungen.
Die Materialien liegen nun im neueröffneten Landesarchiv in St. Pölten (wichtige Außenstelle: Bad Pirawarth, für die Bezirksgerichtsakten, sowie Herrschaftsakten des Mostviertels).
Die interessantesten Bestände sind die schon eingangs erwähnten Herrschaftsprotokolle, welche im Original eingesehen werden können. Im Sekretariat gibt es Kataloge der zuständigen Kreisgerichte mit exakten Angaben, welche Bücher im Archiv aufliegen.
Es ist keine Anmeldung erforderlich, die Archivalien werden halbtägig ausgehändigt.
Auch liegen hier Verzeichnisse auf, zu welcher Herrschaft ein Ort gehörte. Das zuverläßigste ist jenes von Steinius.
Schriftliche Anfragen werden nur die Archivalien betreffend beantwortet. Forschungen werden nicht übernommen!
Nicht zu vergessen sind hier die Bezirksarchive, so z.B. ein ausgezeichnetes Stadtarchiv in Krems an der Donau.

4.3 OBERÖSTERREICH

4.3.1 katholische Matriken
Die Matriken in Oberösterreich liegen alle in den Pfarren und beginnen teilweise vor 1650, südlich der Donau auch manchmal vor 1600. Die Matriken sind meist in sehr gutem Zustand. Die Pfarrer meist sehr nett, obwohl bei der Arbeit selbst keine Hilfe gewährt werden kann. Telefonische Terminabsprache ist jedoch unbedingt notwendig!
Es ist nichts mikroverfilmt worden (wenn man von den Duplikaten absieht. Beginn der Duplikate: 1819; sie können im Landesarchiv eingesehen werden)! Für persönliche Forschung ist eine schriftliche Einsichtsbewilligung der Diözese Linz notwendig, die formlos erteilt wird.

In Oberösterrerich gibt es eine Besonderheit: die sogenannten Heider-Indices. Für alle Pfarren nördlich der Donau sowie einige des Salzkammergutes erstellte Herr Heider in mehr als 25 Jahren die sogenannten Heider-Indices. Alle wichtigen Daten zwischen Matrikenbeginn und in etwa 1784 (teils auch später) wurden indiziert, also alle Taufen, Trauungen und Sterbefälle, und mit Maschine geschrieben fast jeder Pfarre zur Verfügung gestellt. Für den Forscher sind dies sehr wichtige und günstige Hilfsmittel, können hiermit doch die Familien ohne Originalmatriken erforscht werden. Hingegen sind im übrigen Bereich Oberösterreichs nur selten Indices anzutreffen.

Im Innviertel, welches bis 1771 zu Bayern gehörte und erst in diesem Jahr zu Österreich kam, kam es zu dieser Zeit auch zu diversen Auswanderungen protestantischer Einwohner. Interessant ist auch das nordwestlichste Zipfel des Innviertels (südöstlich von Passau), welches vor dieser Zeit (teilweise auch vor 1784!) zur Pfarre Passau-Innstadt gehörte. Diese Matriken liegen im Diözesanarchiv Passau.

4.3.2. Evangelische Matriken
Hier gilt dasselbe wie in Niederösterreich.
Die wenigen evangelischen Pfarren mit Matrikenbeginn vor etwa 1900 sind: Attersee (1813/1823), Bad Goisern (1782), Braunau am Inn (1866), Eferding (1783), Gallneukirchen (1872), Gmunden (1870), Gosau (1784), Hallstatt (1783/1837), Linz innere Stadt (1844), Neukematen (1783), Rutzenmoos (1782), Scharten (1782), Steyr (1876/1878), Thening (1783), Vöcklabruck (1870/1871), Wallern (1782) und Wels (1783/1784).
Man sieht hier, daß sich das Luthertum seinerzeit intensiver ausgebreitet hat und auch während der katholischen Zeit zwischen 1652 und 1782 offensichtlich mehr erhalten hat.

4.3.3 Landesarchiv Linz
Neben den herrschaftlichen Aufzeichnungen des Bundeslandes Oberösterreichs liegen in diesem Archiv auch die oben erwähnten Heider-Indices gesammelt auf. Vor einer Kontaktaufnahme mit den Pfarrern empfiehlt sich daher, zuerst in diesem Archiv das "Datenskelett" der Vorfahren zu erstellen. Das Archiv ist sehr kooperativ, die Archivalien werden halbtägig ausgehändigt.
Weiters liegen hier auch die Duplikate in verfilmter Form auf und können - so wie einige der Herrschaftsprotokolle auch - ohne Anmeldung sofort eingesehen werden.
Schriftliche Anfragen werden nur die Archivalien betreffend beantwortet. Es werden keine Forschungen durchgeführt!

4.3.4. Stadtarchiv Linz
Neben vielen für die Stadt Linz wichtigen Daten liegt dort ein Generalindex aller Matrikeneintragungen der Stadt Linz auf. Jede Erwähnung eines Namens, und sei es als Vater, Bräutigam oder Braut, Vater von unehelichen Kindern, Taufpaten und Trauzeugen, ist in der (Zettel-)Kartei vorhanden.
Schriftliche Anfragen mit geringem Forschungsaufwand werden beantwortet.

4.4 SALZBURG

Salzburg ist vor allem für die Unmenge von protestantischen Auswanderern interessant, welche meist im 18. Jahrhundert das Land verlassen mußten.
Am wichtigsten sind hier das (katholische) Diözesanarchiv sowie das Landesarchiv, beides in der Stadt Salzburg. Im Gegensatz zu den meisten anderen Archiven der Erzdiözese können hier auch umfangreichere Anfragen bearbeitet und beantwortet werden. Einige der Matriken der Erzdiözese Salzburg (deren Grenzen mit dem Bundesland nicht übereinstimmen; ein großer Teil des östlichen Tirols gehört zur Erzdiözese Salzburg) liegen im Archiv. Erfragen Sie daher vor einer Forschung exakt den Aufenthaltsort der gewünschten Matriken!
Die katholischen Matriken wurden durch die Diözese verfilmt. Die Filme können im Diözesanarchiv in Salzburg eingesehen werden.
Die evangelischen Matriken sind hier unbedeutend. Die einzige Pfarre mit Matriken vor 1900 ist jene der Stadt Salzburg (1863).

4.5 TIROL
Die katholischen Matriken des Bundeslandes Tirol (Nord- und Osttirol; im östlichen Nordtirol gibt es auch einen Teil, der zur Diözese Salzburg gehört), welche teilweise sehr zeitig beginnen, sind durch das Land mikroverfilmt worden (auch mit vorhandenen Indices) und können jederzeit zu angenehmen Öffnungszeiten im Landesarchiv Innsbruck eingesehen werden. Die Filme sind fast durchwegs gut zu lesen und man bekommt sie umgehend. Eine Anmeldung im Archiv ist unbedingt notwendig, da nur eine geringe Anzahl von Sitzplätzen und Betrachtern zur Verfügung steht.
Schriftliche Anfragen können nicht behandelt werden und sind daher sinnlos!
Auch in Tirol ist die evangelische Kirche unbedeutend. Die einzige Pfarre mit Matriken vor 1900 ist jene von Innsbruck (1876).

4.6 VORARLBERG
Im westlichsten Bundesland sind die katholischen Matriken in den Pfarren; sie beginnen teilweise sehr früh. Auch sind die Matriken komplett im Auftrag der Landesregierung verfilmt worden und können im Landesarchiv eingesehen werden.
Die einzige evangelische Kirche, die über Matriken vor etwa 1900 verfügt, ist Bregenz (1861).
Im Landesarchiv in Bregenz sind alle Herrschaftsakten und -protokolle gesammelt. Schriftliche Anfragen werden bei kleinem Forschungsumfang beantwortet.

4.7 STEIERMARK
Die katholischen Pfarren in der Steiermark sind in der Diözese Graz-Seckau zusammengefaßt. Die Matriken befinden sich größtenteils in den Pfarren, vereinzelt in den der Pfarren übergeordneten Stiftsarchiven, zu einem geringen Teil im Diözesanarchiv (wo laufend Matriken aus Pfarreien gesammelt werden). In der Steiermark muß man sich daher vorher erkundigen, wo die Bücher liegen. Schriftliche diesbezügliche Anfragen werden fast immer beantwortet. Weiters benötigt man von der Diözese Graz-Seckau eine Bewilligung, die ausnahmslos für die jeweiligen Pfarren erteilt wird; daher muß man beim Ansuchen die Pfarren angeben!

Die evangelische Kirche in der Steiermark ist ebenfalls unbedeutend. Die wenigen Pfarren mit Matrikenbeginn vor etwa 1900 sind: Graz (1821; mit alten Büchern: * 1569-1593, oo 1567-1574, + 1595-1598), Gröbming (1852), Ramsau (1782), Schladming (1783) und Wald am Schoberpaß (1795).

In Graz gibt es noch den zu erwähnenden Verein "ÖKIS". Dieser Verein ist ein gemeinnütziger und hat das Ziel, jene Personaldaten aufzuarbeiten, die aus Archiven der ehemaligen Sowjetunion über das Schicksal von etwa 126.000 österreichischen Kriegsgefangenen des Zweiten Weltkrieges und Internierten erhoben wurden. Gegen einen geringen Betrag von derzeit ÖS 500,-- werden berechtigte Anfragen beantwortet. ÖKIS führt sonst keine wie immer gearteten Forschungen durch!

4.8 KÄRNTEN
Die Pfarren in Kärnten wurden in der Diözese Gurk zusammengefaßt. Die katholischen Matriken von Kärnten liegen zu etwa 2/3 im Diözesanarchiv in Klagenfurt und können dort eingesehen werden. Im Archiv gibt man Ihnen schriftlich gerne Bescheid, welche Matriken der gewünschten Pfarren im Archiv bzw. in den Pfarren liegen.
Forschungen werden keine durchgeführt.

Die evangelische Kirche in Kärnten ist etwas stärker als in den vorher angeführten Bundesländern. Zu den Pfarren, welche über Matriken vor etwa 1900 verfügen, sind zu zählen: Arriach (1782), Bleiberg (1783), Dornbach bei Gmünd (1790), Eggen am Kraigerberg (1783), Eisentratten (1782), Feffernitz (1784), Feld am See (1783), Fresach (1782), Gnesau (1782), Hermagor (1782), Klagenfurt (1863), Sankt Ruprecht (1784), Trebesing (1782), Treßdorf (1860), Unterhaus (1875), Waiern (1853), Weißbriach (1782), Wolfsberg (1863) und Zlan (1782).
Im Landesarchiv in Klagenfurt sind alle Herrschaftsprotokolle gesammelt und können dort eingesehen werden. Schriftliche Anfragen werden bei geringem Forschungsaufwand beantwortet. Umfangreichere Arbeiten können durch das Archiv nicht durchgeführt werden.

4.9 BURGENLAND
Das Burgenland gehörte vor 1921 zu Ungarn; dementsprechend sind Matriken auch oft (vor allem nach 1848) in dieser Sprache geschrieben. Auch mag es sein, daß vor allem herrschaftliche Aufzeichnungen noch im Staatsarchiv von Budapest zu suchen sein werden.
Die älteren katholischen Matriken wurden zu einem großen Teil im Diözesanarchiv Eisenstadt gesammelt. Auf schriftliche Anfragen gibt man Ihnen gerne bekannt, ob die gewünschten Matriken im Archiv oder in den Pfarren liegen. Öffnungszeiten gibt es keine; es muß mit dem Archiv ein Termin vereinbart werden! Forschungen können durch das Archiv keine durchgeführt werden!

Die im Burgenland vorhandenen evangelischen Pfarreien sind nicht unbedeutend:
Bernstein (1784), Deutsch-Jahrndorf (1835/1783), Deutsch-Kaltenbrunn (1863), Eltendorf (1783), Gols (1783), Großpetersdorf (1845), Holzschlag (1861), Kobersdorf (1783), Kukmirn (1783), Lutzmannsburg (1783), Mörbisch am See (1785), Neufeld (1900), Neuhaus (1782), Nickelsdorf (1788), Oberschützen (1784), Oberwart (1820), Pinkafeld (1783), Pöttelsdorf (1781), Rust (1783, vorher * 1647-1674, oo 1655-1674, + 1655-1674), Stadt Schlaining (1782), Stoob (1785), Sziget in der Wart (1785/1786), Unterschützen (1863), Zurndorf (1783) und die evangelisch HB-Pfarre in Piberwart (1732/1734/1785). Erstaunlich ist, daß im Vergleich zu anderen Bundesländern nur wenige Pfarren nach 1900 entstanden sind (4).
Das Landesarchiv im Burgenland verfügt nur über einen geringen Teil der Herrschaftsprotokolle. Die meisten werden in den adeligen Privatarchiven sowie im Staatsarchiv zu Budapest zu finden sein. Schriftliche Anfragen werden beantwortet.

4.10 SÜDTIROL UND TRIENT
Die katholischen Matriken sind zur Gänze mikroverfilmt worden. Sie können in Bozen sowie Trient eingesehen werden.
Die Herrschaftsakten sind ebenfalls in diesen beiden Landesarchiven einsehbar. Schriftliche Anfragen werden nur bei geringem Forschungsaufwand oder die Materialien betreffend beantwortet. Umfangreichere Forschungen können nicht übernommen werden.

5. TSCHECHISCHE REPUBLIK

Da es praktisch kaum einen Österreicher gibt, der nicht in Böhmen, Mähren oder k.k. Schlesien Vorfahren hat, möchte ich diese Länder hier sozusagen noch als 10. Bundesland anfügen:

Die katholischen und evangelischen Matriken sind in der Tschechischen Republik in 8 Hauptarchive (und jeweils ein Archiv in Prag und Brünn) unterteilt.
 
Die Archive sind für folgende Bezirke zuständig:
Pilsen (für die Bezirke Cheb, Sokolov, Karlovy Vary, Tachov, Plzen, Rokycany, Domazlice und Klatovy)
Litomerice (Chomutov, Most, Louny, Teplice, Usti nad Labem, Litomerice, Decin, Ceska Lipa, Liberec und Jablonec Nad Nis.)
Prag Umgebung (Rakovnik, Kladno, Melnik, Mlada Boleslav, Beroun, Praha West und Ost, Nymburk, Kolin, Kutna Hora, Pribram und Benesov)
Prag
Zamrsk (Semily, Trutnov, Jicin, Nachod, Hradec Kralove, Rychnov, Usti nad Orl., Chrudim und Svitavy)
Opava (alle Bezirke Österreichisch Schlesiens)
Olomouc (Olomouc, Prerov, Vsetin, und die südlichen Teile von den Bezirken Sumperk, Bruntal, Novy Jicin und Prydek-Mistek)
Trebon (Prachatice, Strakonice, Pisek, Tabor, Pelhrimov, Ceske Budejovice, Jindrichov Hradec)
Brünn ( Jihalva, Zdar nad Saz. Trebic, Znojmo, Blansko, Prostejov, Brünn-Umgebung, Vyskov, Kromeriz, Gottwaldov, Uherske Hradiste, Hodonin, Breslav).

Schriftliche Anfragen können an das Hauptarchiv oder an die jeweiligen Archive gesandt werden, und werden auch gegen nicht geringe Kosten bearbeitet. Die Anfragen können auch in deutscher und englischer Sprache gestellt werden.

Wenn man schon diese Forschungen durch die Archive durchführen lassen möchte ist zu empfehlen, genaueste Angaben über den Beginn der Forschung sowie das Ziel der Arbeit, sowie der Religion der Vorfahren zu machen. Die Arbeiten werden innerhalb von einigen Monaten durchgeführt; man bekommt schriftlich Nachricht, daß die Forschungen beendet wurden. Nach Einbezahlung der Kosten werden die Ergebnisse umgehend zugesandt.

IHFF ist aus verschiedenen Gründen dazu übergegangen, diese Forschungen in der Tschechischen Republik selbst durchzuführen.

Die Matriken sind bis auf den Kern rund um Prag in Deutsch bzw. Latein geschrieben; lediglich in den Archiven Zamrsk und Prag, sowie im nördlichen Bereich des Archives Trebon bzw. bei älteren Büchern muß man mit in tschechischer Sprache geschriebenen Matriken rechnen.

Leider gibt es seit März 1997 eine Bestimmung des Innenministeriums, daß nur mehr 5 bzw. 6 Bücher pro Benützer und Tag ausgehändigt werden (in Leitmeritz 10 Bücher, in Troppau und Olmütz keine Beschränkung). Viel zu wenig, um eine effiziente Forschung vor Ort aufgrund der Entfernung durchzuführen. Filme fallen nicht unter diese Beschränkung. Für die Benützung der Bücher ist eine Gebühr von je 20 Kronen zu entrichten (in Pilsen und Brünn in Form von Stempelmarken, in allen anderen Archiven kann man auch bar bezahlen); Filme sind frei.

Die Matriken der Tschechischen Republik wurden nur zum Teil verfilmt, und zwar von den Archiven selbst. Dort, wo Filme vorhanden sind (viele in Pilsen und Prag vor 1784, teilweise in Trebon, wenige in Zamrsk und Troppau, mittlerweile auch schon in Brünn), werden die Originalbücher nicht mehr ausgehändigt. LDS hat KEINE Erlaubnis erhalten, Kirchenbücher in der Tschechischen Republik zu verfilmen!

Die wenigen noch vorhandenen jüdischen Matriken wurden in zwei speziellen Archiven in Prag gesammelt (jeweils für Matriken vor 1900 und nach 1900).

Neben den Original-Matriken gibt es noch zwischen 1784 und 1866 jüdische Matrikeneinträge in katholischen Matriken, teilweise auch vor 1784.

Gerade in der Tschechischen Republik - und hier vor allem in Nordmähren, wo ein erheblicher Teil der Juden erst nach 1772 aus Galizien einwanderte - sind die vielen Bezirksarchive für jüdische Genealogie zu nennen. Leider sind die meisten Sekundärquellen (oft nur einzelne Dokumente, Heimatscheine, Ansuchen und Beschwerden, Pachtverträge etc.) ungebunden in Schachteln gesammelt, die Inhaltsverzeichnisse - wenn überhaupt - nur in tschechischer Sprache und sehr ungenau, natürlich keine Indices vorhanden. Daher muß man die Dokumente einzeln durchblättern, was zeitlich sehr aufwendig ist. Trotzdem ist dadurch mit positiven Ergebnissen zu rechnen.
Das für Ihre Forschungen zuständige Bezirksarchiv nennt man Ihnen sicherlich gerne bei einer schriftlichen Anfrage und würde den Rahmen dieses Berichtes sprengen. 
Na vrh gor