Rodoslovje - prva stran nazaj 
grb
Slovensko  
rodoslovno društvo 


SLOVENSKO ENGLISH                                                   (home-made translation)
Avtor: Janez Toplišek
Bogatih 360 strani, velik format, trda vezava.
Stvarno in osebno kazalo
Nepogrešljiv priročnik za začetnika in za izkušenega rodoslovca!
Nekaj izvodov je še možno dobiti pri avtorju
Cena v knjigarnah: 20 EUR
RODOSLOVJE = (Slovenian) Genealogy
Author: Janez Toplišek
360 pages, great format
For beginners and for advanced users
Table of contents, index of family names
Price: 20 EUR
Podrobno kazalo knjige: Detailed table of contents:

Okvirna vsebina

Okrajšave

Book's skeleton
Abbreviations

1. Kaj bom raziskoval

1.1 Katera rodovna veja je pomembnejša

1.2 Začetni in končni cilj raziskovanja

1.3 Rodoslovje ni le zbiranje imen in datumov

1.4 Rodoslovec ne dela le zase

 1. What should I research? 

1.1 Which family branch is more important
1.2 The starting and the final goal of research 

1.3 Genealogy is not merely collection of names and dates

1.4 Genealogist is not working only for himself

2. Rodoslovec začetnik

2.1 Rodoslovje za otroke

2.2 Kar mladci ne vedó, starci povedó (ljudska)

2.3 Literatura o rodoslovju

2.4 Kaj vedo drugi rodoslovci

2.5 Računalnik in internet

2.6 Pripomočki za raziskovanje

2.7 Obravnava in dokumentiranje virov

Odločitveni diagram za rodoslovca začetnika v Sloveniji

Družinski list

Tabela prednikov (Ahnentafel)

2. Some basics for beginners

2.1 Genealogy for children

2.2 Visit the older relatives

2.3 Literature about genealogy

2.4 What other genealogists know

2.5 Computer and internet

2.6 Some helps for collecting data and for research in archives

2.7 How to treat the sources

Decisions flow-chart for a genealogist in Slovenia

Family sheet form

Ahnentafel form

3. Od kod izvira moj priimek

3.1 Imenoslovje (onomastika)

3.2 Osebna imena

3.3 Kako so nastajali priimki (družinska, rodbinska imena)

3.4 Domača – hišna imena

3. Where my surname originates from? 

3.1 Onomastics

3.2 Given names

3.3 Surnames from the beginning

3.4 Home-names (vulgo)

4. Viri rodoslovnih podatkov

4.1 Pojem in uporaba virov

4.2 Ali kdo že ima podatke, ki jih iščem

4.3 Vodniki po rodoslovnih virih

4.4 Glavne skupine virov za slovensko rodoslovje

4. Sources for Slovenian genealogy

4.1 The conception and the use of sources

4.2 Does anyone already has the needed data?

4.3 The guides for genealogical sources

4.4 The main groups of Slovenian sources

5. Bližnjica: status animarum 5. A short cut: Status animarum (the book of families, the book of souls)

6. Matične knjige

6.1 Vrste in označbe matičnih knjig

6.2 Nastanek matičnih knjig

6.3 Vodniki po matičnih knjigah

6.4 Analize, kazala, izvlečki in prepisane matične knjige

6.5 Krstna (rojstna) knjige

Kdaj so se otroci najpogosteje rojevali

Botri

Nezakonski otroci

Rojstne knjige po internetu

6.6 Poročna knjiga in poročne zadeve

Ženitne omejitve in dovoljenja

Ženitveni zapisnik

Knjiga oklicev

Poroka

Ženitna pogodba

6.7 Knjiga umrlih

6. The registers

6.1 The kinds of registers and their denotations

6.2 The beginning of registers

6.3 The guides for registers

6.4 Analises, tables of content, extracts and transcribed registers
6.5  Birth (baptism) register

When were the children most often born?

Godparents

Illegitimate children

Birth registers online

6.6  Marriage register and wedding matters

Marriage limitations and permissions

Wedding's examination protocol

Wedding banns

Marriage

Marriage articles

6.7  Death register

7. Popisi-evidence prebivalstva, meščanstvo, domovinstvo

7.1 Uvod

7.2 Popisi prebivalstva

7.3 Domovinstvo

7.4 Meščanstvo

7.5 Druge uradne evidence

7. Census, populations records, citizenship, right of domicile

7.1 Foreword

7.2 Census

7.3 Right of domicile

7.4 Citizenship

7.5 Other official records

8. Imeniki (adresarji), seznami

8.1 Telefonski imenik v rodoslovju

8.2 Seznami (registri) obrtnikov, podjetnikov, trgovcev, uradnikov, zaposlenih

8.3 Društva, družbene organizacije

8.4 Cerkvene bratovščine in družbe, seznami duhovnikov

8.5 Deželani, plemstvo

8.6 Bolnišnice

8. Directories (adresssbooks), lists

8.1 Phonebook as genealogical instrument

8.2 Lists (registers) of tradesmen, entrepreneurs, merchants, clerks, employees

8.3 Societies, civil organizations

8.4 Religious brotherhoods and societies, lists of churchmen

8.5 Former provinces; nobility

8.6 Hospitals

9. Šolski viri

9.1 Predvsem obdobje zadnjih 150 let

9.2 Vrste šolskih virov

9.3 Univerze in visoke šole

9.4 Seznami po internetu

9. Sources from the school

9.1 Mainly the past 150 years

9.2 Kinds of school sources

9.3 Universities and colleges

9.4 School lists online

10. Naselja, hiše, zemljevidi

10.1 Zgodovinska geografija, kartografija

10.2 Številčenje hiš

10. Settlements , houses , geographical maps

10.1 Historical geography, cartography

10.2 House numbering

11. Zemljiške knjige in kataster

11.1 Splošno o katastru in zemljiški knjigi

11.2 O zemljiških knjigah na Slovenskem

11.3 Katastri

11. Land registers and cadastral register

11.1 General about registers

11.2 Land registers for Slovenian territories

11.3 Cadastral registers

12. Pokopališča, nagrobniki in osmrtnice

12.1 Pokopališča

12.2 Nagrobniki

12.3 Osmrtnice, pogrebni nagovori, oznanila, nekrologi

12. Cemeteries, tombstones and obituaries

12.1 Cemeteries

12.2 Tombstones

12.3 Obituaries, funeral orations, death announcements, necrologies

13. Urbarji, davčne in druge evidence gospostev

13.1 O nastajanju urbarjev

13.2 Vodniki po urbarjih

13.3 Rodoslovni pomen urbarja

13.4 Druge davčne evidence

13. Feudal land registers, tax records and other feudal registers

13.1 About the origin of feudal land registers 

13.2 The guides for feudal land registers

13.3 Genealogical relevance of feudal land registers

13.4 Other tax registers

14. Vojne in vojaški viri  

14.1 Pred prvo svetovno vojno

14.2 Druga svetovna vojna

14. The war and military sources

14.1 Before the first World War 

14.2 The second World War

15. Sodišča in notarji 15. The sources from the courts and public notaries

16. Viri o izseljencih

16.1 Slovenci in izseljenstvo

16.2 Odkrivanje sorodnikov - soimenjakov v tujini

16.3 Izseljenci po internetu

16. The sources about emigrants

16.1 Slovenians and emigration

16.2 Discovering of relatives - namesakes abroad

16.3 Emigrants online

17. Družinski viri in biografije

17.1 Družinski arhiv

17.2 Ko rodoslovec "postaja prednik"

17.3 Biografije, avtobiografije, spomini

17.4 Stare družinske časopisne objave

17. Family sources and biographies

17.1 Family archives

17.2 When the researcher is "getting ancestor"

17.3 Biographies, autobiographies, memories

17.4 Older family's newspaper anouncements

18. Krajevni viri 18. Special local sources
19. Mormonsko rodoslovje 19. Genealogy trough LDS church (mormons)
20. Rodoslovne raziskave po naročilu 20. Professional genealogists in Slovenia
21. Rodoslovni računalniški programi

21.1 Ali je računalnik v rodoslovju sploh potreben

21.2 Minimalna oprema in osnovni pojmi

21.3 Kateri rodoslovni program je najboljši 

21.4 Pomožni rodoslovni programi

21.5 Izmenjevanje rodoslovnih podatkov

21.6 Varnost rodoslovnih podatkov

21. Genealogical computer programs

21.1 Computer - is it necessary in genealogy? 

21.2 Minimal equipment and basic terminology

21.3 Which computer program is the most suitable?

21.4 Auxiliary genealogical programs

21.5 Exchanging genealogical data

21.6 Data security in genealogy

22. Rodoslovje po internetu

22.1 Če še niste povsem prepričani...

22.2 Iskanje podatkov po internetu

Samopostrežba

Splošno iskanje

Iskanje priimkov, naslovov

Rodoslovni atlasi

Iskanje krajev

Zbirke rodoslovnih podatkov

Rodoslovni portali, imeniki, kazala

Arhivi, muzeji in knjižnice po internetu

22.3 Rodoslovci na spletnih straneh

Vrste rodoslovnih spletnih mest

Osebna predstavitev

22.4 Stiki med rodoslovci, elektronska pošta in forumi

Elektronska lista

Rodoslovni forumi

22. Genealogy and internet

22.1 If you are not already convinced...

22.2 Searching genealogical data online

Copyrighted and personal data in self-service

Universal searching

Searching of names, addresses

Genealogical atlases

Searching of places

Genealogical data bases

Genealogical portals, lists, indexes

Archives, museums and libraries online

22.3 Genealogist's personal web site

Kinds of genealogical web sites

Personal presentation 

22.4 Research contacts, e-mail and forums

Genealogical e-list 

Genealogical forums  

23. Značilna rodoslovna iskanja

23.1 Nekatere predvidljive poti do podatkov

23.2 Diagram predvidljivega raziskovanja

23.3 Ko se rodoslovec znajde na mrtvi točki

23.4 Izhod iz brezizhodnega položaja

23. Typical genealogical strategies in Slovenia

23.1 Some expected courses to the information in Slovenia

23.2 A flow-chart for expected research
23.3 When the death-end occurs

23.4 The way through the wall  

24. Priporočila za delo, rodoslovni standardi

24.1 Splošni nasveti

24.2 Navajanje virov

24.3 Zapisovanje imen in priimkov

24.4 Datumi

24.5 Kraji

24. Recommendations, genealogical standards

24.1 General advices

24.2 Citing the sources

24.3 The ways of writing Slovenian names and surnames 

24.4 Dates

24.5 Places

25. Rodoslovni prikazi in analize

25.1 Dva temeljna pogleda na sorodstvo: nazaj in naprej

25.2 Predniki (ascendenti)

25.3 Koliko prednikov sem imel

25.4 Potomci (descendenti)

25.5 Skupinski prikazi in veliki rodovniki

25.6 Družinski list

25.7 Rodoslovni sistemi za označevanje in številčenje

Kodiranje Soundex

25.8 Tekstualna rodovna poročila

Narativna genealogija

Poročilo, register, kronika

Seznami

25.9 Analize in statistike

25. Genealogical presentations and analyses

25.1 Two basic views of relatives: back and onward

25.2 Ancestors (ascendents)

25.3 How many ancestors is there?

25.4 Descendants

25.5 Group representations and large genealogical trees

25.6 Family sheet

25.7 Genealogical designating and numbering systems

Soundex coding

25.8 Tekstual genealogical reports

Narrative genealogy

Report, register, chronicle

Lists

25.9 Analyses and statistics

26. Genetsko rodoslovje

26.1 Na vidiku je nekaj zelo novega

26.2 Dokaz o skupnem moškem ali ženskem predniku

26.3 Kje je možno naročiti genetsko analizo

26.4 Rodoslovna interpretacija rezultatov genetske analize

26.5 Preverjanje lastnega genetskega profila v genetskih rodoslovnih bazah

26.6 Rodoslovje in populacijska genetika (genetska antropologija)

26.7 Povzetek genetike za rodoslovce

26.8 Nekaj osnovnih pojmov, ki se pojavljajo v genetskem rodoslovju

26. Genetic genealogy

26.1 It's something quite new in sight

26.2 The proof of common male or female ancestor 

26.3 Where to order the genetic analysis?

26.4 Genealogical interpretation of genetic results

26.5 Searching of similar genetic profile in genetic data bases

26.6 Genealogy and population genetics (genetic antropology)

26.7 The summary of genetics for genealogists

26.8 Some basic terms in genetic genealogy

27. Stične vede v pomoč rodoslovcu

27.1 Pomožne ali stične vede

27.2 Stare pisave (paleografija)

27.3 Kronologija (historično časoslovje)

27.4 Stare listine (diplomatika)

27.5 Etnologija (narodopisje)

27.6 Demografske vede in zgodovina migracij

27.7 Splošna zgodovina

27.8 Pravna zgodovina

27.9 Meroslovje (stare merske enote) in denarne enote

27.10 Antropologija in zgodovina medicine

27.11 Epigrafika – veda o napisih

27.12 Heraldika (grboslovje)

27.13 Sfragistika in sigilografija

27. Related branches of knowledge helping genealogist

27.1 Auxiliary or related sciences

27.2 Ancient writings (palaeography)

27.3 Historical kronology
27.4 Ancient deeds (diplomatics)

27.5 Etnology (ethnography)

27.6 Demographic sciences and migrations history

27.7 Common history

27.8 Legal history

27.9 Metrics (old units of measure) and monetary systems

27.10 Antropology and history of medicine

27.11 Epigrafics

27.12 Heraldics

27.13 Sfragistics and sigilography

28. Sestavimo družinsko kroniko

28.1 Zakaj družinska kronika

28.2 Nasveti za pisanje družinske kronike

28. Let's put together the family chronicle

28.1 Why the family chronicle?

28.2 Some suggestions for writing a chronicle

29. Srečanje sorodnikov in soimenjakov 29. Reunion of relatives and namesakes

30. Rodoslovci v Sloveniji in drugod

30.1 Rodoslovna ruštva

30.2 Slovensko rodoslovno društvo (SRD)

30.3 Rodoslovci v tujini

30. Genealogists in Slovenia and abroad

30.1 Genealogy societies

30.2 Slovenian genealogy society (SRD/SGS)

30.3 Genealogists abroad

31. Obisk v arhivu in v župnišču

31.1 Nebogljeni rodoslovec

31.2 Dostopnost podatkov

31.3 Citiranje arhivskega vira

31.4 Arhivski vodniki po fondih in zbirkah

31.5 Naslovi slovenskih arhivov

31.6 Nekateri tuji arhivi

31.7 Rodoslovni viri v muzeju

31.8 Obisk župnišča

31. Visiting the archives and the parish office

31.1 A weakly genealogist

31.2 Accessibility of data

31.3 Citing the archival source

31.4 Gudes to the records and collections

31.5 Addresses for Slovenian archives

31.6 Some foreign archives

31.7 Genealogical sources in museums

31.8 Visiting the parish office

32. Etični in pravni vidiki rodoslovnega dela

32.1 Etika rodoslovnega dela

32.2 Pravica do rodoslovnih podatkov

32.3 Brez osebnih podatkov ni rodoslovja

32.4 Ali je rodovnik avtorsko delo

32.5 Osebno ime

32.6 Osebnostne pravice pri rodoslovnih objavah

32. Ethical and legal aspects of genealogical activity

32.1 Ethics at genealogical activity

32.2 The right to genealogical data

32.3 There is no genealogy whithout personal data

32.4 A family tree as a copyrighted work

32.5 Personal name

32.6 Personality rights and genealogical publications

33. Rodoslovje skozi čas

33.1 Rodoslovje ali genealogija

33.2 Rodbina, družina, sorodstvo, generacija

33.3 Zares začelo se je v srednjem veku

33.4 Rodovniki zaradi posebnega materialnega interesa

33.5 Rodovniki znanih osebnosti

33.6 Rodoslovje iz preteklosti v prihodnost

33. Genealogy through the past

33.1 Rodoslovje (=Slovenian) or genealogija (genealogy)

33.2 Clan/kinsfolk, family, relatives, generation

33.3 It has began during the Middle Ages

33.4 Genealogical charts for the sake of advantage

33.5 Genealogical trees of known personalities

33.6 Genealogy from the past into future

34. Literatura o rodoslovju
               34.1 Splošno o rodoslovju

34.2 Nekaj tujih naslovov (splošno o rodoslovju)

34.3 Literatura v slovenščini

34.4 Stvarno kazalo vseh letnikov Dreves (1994-2003)

34. Literature about genealogy
               34.1 Common about genealogy

34.2 Some foreign titles (common)

34.3 Literature in Slovenian language

34.4 Index for all years of publication of Drevesa (1994-2003)

35. Rodoslovni leksikon

35.1 Slovensko izrazoslovje na področju rodoslovja

35.2 Latinsko-slovenski slovar

35.3 Nemško-slovenski slovar

35. Genealogical glossary

35.1 Slovenian genealogy terms 

35.2 Latin-Slovenian glossary

35.3 German-Slovenian glossary

Kazalo oseb
Stvarno kazalo

Index of family names
Index