Rodoslovje - prva stran nazaj
grb
Slovensko  
rodoslovno društvo
Zgodovinska časovna lestvica


Družinsko kroniko ali drug časovni rodoslovni prikaz lahko nadvse obogatimo, če vanj vključimo značilne zgodovinske dogodke, povezane s krajem ali z deželo, v kateri so živeli ljudje, ki jih opisujemo. Prednost smo dajali dogodkom, ki so v večji meri povezani z rodoslovnimi raziskavami na Slovenskem.

do 500  -  500-1000  -  1000  -  1100  -  1200  -  1300  -  1400  -  1500  -  1550  -  1600  -  1650  -  1700  -  1750  -  1800  -  1850  -  1900  -  1950  -  2000

Podobni prikazi v tujini: Europäische Geschichte in Daten

do  5 0 0
181 pr.n.š. Ustanovljena rimska kolonija Akvileja (Oglej) za nadzor nad keltskimi plemeni med Alpami in Jadranom.
okr.16 pr.n.š. Z zasedbo Panonije se je končalo rimsko vojaško osvajanje sedanjega slovenskega ozemlja.
okr. 45 n.š. Keltska naselbina Celea povzdignjena v municipij.
okr. 103-106 Cesar Trajan podelil ptujskemu naselju (Poetovio) status mesta.
452 Attila zavzel Oglej
 
500-1000
546-568 Na sedanjem slovenskem ozemlju so živeli Langobardi, ki so se nato odselili v Italijo (dukat s središčem v Čedadu).
okr. 550 Slovani so se začeli seliti z Moravske čez Donavo.
562 Justinijanova zveza z Obri
okr. 580 Propadla je Emona.
585-590 Drugi naselitveni val Slovanov ob Savi in Dravi navzgor.
590 Slovansko odposlanstvo v ujetništvu Bizanca
600 Donavska bitka med Bizancem in Obri
okr. 600 Slovani so prodirali v Istro in se naseljevali do roba tržaškega in buzetskega zaledja.
623/4 Samo ustanovi slovansko državo in vodi boje proti Obrom
okr. 743 Bavarci so pomagali Karantancem v boju proti Obrom in jih hkrati podredili.
752-769 Začetek pokristjanjevanja s salzburškimi misijonarji.
788 Karel Veliki si je podredil Bavarsko in od nje odvisno Karantanijo.
konec 8. stol. Franki so začeli načrtno naseljevati Slovane v zaledje istrskih mest
803-811 Drava je postala cerkvena meja med salzburško nadškofijo in oglejskim patriarhatom.
819-820 Karantanci in Karniolci so se kot zavezniki Ljudevita Posavskega bojevali proti Frankom in po porazu dokončno izgubili samostojnost.
868 Papež Hadrijan II. potrdil slovanske knjige in dobril slovansko bogoslužje Cirila in Metoda.
894 Čez Donavo so vdrli Madžari; plenili so po Panoniji in se naselili med Tiso in Donavo.
898-899 Madžari prvič vdrli čez sedanje slovensko ozemlje v Italijo.
920-954 Madžari čez sedanje slovensko ozemlje najmanj osemkrat vdrli v Italijo.
952 Istra, Furlanija in Verona pripadejo Bavarski.
955 Nemci pri Augsburgu porazili Madžare; do okr. leta 1000 je nemška država obnovila oblast nad vsem sedanjim slovenskim ozemljem.
973 Škofija iz Freisinga dobila na Gorenjskem loško gospostvo.
 
1 0 0 0
2. pol. 10. stol. Na Slovenskem so začele nastajati prve pražupnije.
1036-1311 Savinjska krajina je bila del Kranjske.
1054 Razkol med rimsko in grško cerkvijo: razkol med vzhodno in zahodno cerkvijo.
1060 Beljak je dobil pravico prirejati sejme in kovati denar.
11. stol. Na Slovenskem sta se začela uveljavljati plug in kosa
Omenjajo se prvi gradivo na Slovenskem.
11.-12. stol. Utrdila se je štajersko-madžarska meja na Muri.
 
1 1 0 0
okr. 1130 Prvič se omenja plemiška družina z Žovneka.
1136 Ustanovljen cistercijanski samostan v Stični, najstarejši in najpomembnejši na Slovenskem.
1140 Ustanovljen benediktinski samostan v Gornjem gradu.
1145 Beneška republika je vsilila Kopru t.i. zavezniško pogodbo.
1150 Beneška republika je vsilila Piranu t.i. zavezniško pogodbo.
1161 Prvič se omenja vojvodski prestol na Gosposvetskem polju.
1165 Ustanovljen kartuzijanski samostan v Žičah.
okr. 1170 Ustanovljen kartuzijanski samostan v Jurkloštru.
1170 Ustanovljena Koprska škofija.
12. stol. Na Slovenskem se je izoblikovala osnovna župnijska mreža.
okr. 1200 Kolpa je postala meja med Kranjsko in Hrvatsko.
 
1 2 0 0
1230-1249 Po J.V.Valvasorju je bilo v tem času na Slovenskem 11 epidemij kuge.
1233-42 Ustanovljen minoritski samostan v Ljubljani.
1261-70 Češki kralj Otokar II. je osvojil Štajersko, Kranjsko in Koroško.
1277 Prvič se omenjajo Judje v Mariboru.
1278 Nemški kralj Rudolf Habsburg je porazil Otokarja II., odvzete slovenske dežele so pripadle Habsburžanom.
1279-83 Koper, Izola in Piran morajo priznati beneško nadoblast.
13. stol. Na Slovenskem so se začele odpirati kovnice.
 
1 3 0 0
okr. 1300 Na Slovenskem živelo okrog 500.000 prebivalcev.
1316 Prvič se omenjajo Judje v Gorici.
1325 Prvič se omenjajo Judje v Ljubljani.
1333 Žovneški prevzamejo dediščino po Vovbrških grofih (izumrli 1322) v Savinjski dolini s Celjem.
1335 Habsburžani razširijo svojo oblast nad Kranjsko in večino Koroške, do 1382 pa še nad Kras in Trst.
1338 Habsburžani so koroškemu in kranjskemu plemstvu podelili deželne pravice.
15.3.1348 Močan potres je prizadel Beljak.
1377-1450 Na Dunaju študiralo 2271 mladih s slovenskega ozemlja.
1364 Kranjska postane vojvodina.
1381 Podložniki salzburškega gospostva iz okolice Sevnice in Brežic so se pritožili zaradi novih bremen in dajatev.
1382 Trst prešel pod habsburško oblast.
1397 Veliko razširjenje celjskih gospostev na Hrvaškem.
14. stol. Goriška se je izločila iz Furlanije in postala posebna dežela.
 
1 4 0 0
1403 Ustanovljen kartuzijanski samostan v Pleterjah.
1406 Herman II. Celjski je "grof celjski in zagorski, ban dalmatinski, hrvatski in slavonski".
1408 Turki prvič vdrli na slovensko ozemlje v Beli krajini (Metlika).
1411 Turki v Metliki in Črnomlju.
1415 Turki v dolini Krke , na Kočevskem, vdor do Ljubljane.
1420 Benetke pridobe Furlanijo (s Tolminskim in Bovškim) ter Istro. Benečani uničili posvetno oblast oglejskega patriarha.
1426 V Savinsjki dolini se prvič omenja ajda.
1428 Nastal Stiški rokopis, poleg Brižinskih spomenikov najpomembnejši slovenski srednjeveški rokopis.
1436 Celjski postanejo državni knezi.
1436-43 Vojna Friderika III. s Celjani.
okr. 1440 Zaradi stroškov z vojskami v habsburških dednih deželah začnejo uvajati izredne davke.
1448 Dajatev za odkup tlake se je v Sevnici pošesterila, obenem pa je urbar nalagal podložnikom novo dolžnost neizmerjeno plužno tlako za oskrbnika salzburškega urada.
1456 Ubit Ulrik Celjski. Posest Celjskih so po dedni pogodbi pridobili Habsburžani.
1456-60 Hudo razvrednotenje denarja zaradi vojn. Cena zlata se je dvignila osemkrat, vrednost denarja je padla na dvanajstino.
1463 Benetke osvojijo južni del tržaškega ozemlja in doline notranjske Reke.
1466 Nastal je Škofjeloški rokopis z najstarejšim zapisom slovenskih imen za mesece.
1469-83 Prvi val turških vdorov. Obdobje najhujših turških vpadov na slovenska tla.
1469 Turki: Metlika, Kočevsko, Ribnica, Ig, do Podgrada v Istri. V okolici Krškega.
1471 Turki: Dolenjska, do Ljubljane, Vinica-Rašica, Loka-Kranj, Kamnik-Gornji grad-Savinjska dolina (Celje-Laško). Dolenjska, Istra in Kras do Gorice, Tržiča, Trsta in Kopra.
1471 Kočevje povzdignjeno v mesto (tudi pravica do obzidja).
1472 Turki: Ptuj, Maribor, Slovenj Gradec; Čičarija, Trst, Tržič, Gorica, Kras, Cerknica
1473 Turki: Žumberak, Trebnje, Ljubljana, Kranj, Jezersko, Celovec, Podjuna, Slovenj Gradec, Vitanje, Konjice, Celje, Šentjur, Podsreda.
1473 Kranjska je na pol požgana. Kmetje so ob prvih uporih zahtevali boljšo obrambo proti Turkom.
1474 Turki: okolica LJubljane, Savinjska dolina; Pilštanj, Žusem, Podčetrtek, Kozje; Metlika.
1475 Turki: med spodnjo Savinjo in Sotlo (Kozjansko); Dravsko polje; mesec dni plenijo po Kranjskem, zlasti na Gorenjskem.
1476 Turki: dolina Krke, Dolenjska, Bloke, Postojna, Vipava, Gorica, Loka, Ljubljana, Lož; na povratku še Podsreda, Planina, Šentjur, Šmarje, Rogatec. Do Trbiža, Beljaka, Celovca, skozi Podjuno do Slovenj Gradca in mimo Celja do Save.
1476 Friderik III. je dovolil Ljubljani, da ji ni treba vrniti nobenega podložnika, ki se je hotel stalno naseliti v mestu (zaradi večje obrambne moči).
1477 Turki mesec dni plenijo po Dolenjskem; Žusem, Slovenska Bistrica, Dravsko polje; Metlika, Ljubljana, Kras, Vipava, Solkan, Furlanija.
1477 Krško, Višnja gora in Lož povzdignjeni v mesta (tudi pravica do obzidja).
1478 Kmečki upori na Koroškem.
1478 Desetletna vojna zaradi salzburške nadškofije, ki je močno prizadela slovenske dežele.
1478 Turki: Podgrad, Istra, Trst, Tržič; zgornja Soška dolina, Predel, Trbiž; Celje, Konjice; 
1479 Turki: Kočevska in Dolenjska do Ljubljane; vzhodna Štajerska do Ptuja in Ljutomera; od Brežic do Pilštanja
1480 Turki: Krško, Ribnica, Cerknica; Gorenjska, Jezersko, Koroška, po Laboški dolini v dolino Mure; srednja Štajerska, Slovenske Gorice.
1482 Turki: Istra in Furlanija.
1483 Turki pol meseca plenijo na Kranjskem in na Koroškem v Podjuni. Ogrski kralj Matija Korvin sklene prvo premirje s Turki.
1491 Turki: Metlika, Novo mesto, dolina Krke, Ljubljana, Ribniška dolina, Bloke, Planina, Prem.
1492 Pogodba med kranjskimi deželnimi stanovi in mesti o kmečkem trgovanju.
1492 Cesar je Kočevarjem in Ribničanom dovolil svobodno trgovino s suho robo, živino in platnom.
1492 Turki: Novo mesto in okolica Ljubljane.
1493 Turki: Dolenjska in okolica Ljubljane; mimo Ptuja do Celja.
okr. 1493 V Idriji odkrili živosrebrno rudo; Idrija je spadala še pod Benetke in je leta 1509 prišla v habsburške roke.
1493-99 Drugi val turških vdorov.
1494 Turki: Kostanjevica, Planina, Pilštanj, Žusem, Studenice, Slovenska Bistrica, Žiče.
1496 Iz Štajerske in Koroške so bili izgnani Judje.
1497 Turki: Ribnica, Cerknica, Logatec, Vrhnika.
1498 Turki: do Ljubljane prek Notranjskega.
1499 Turki: Podgrad, severna Istra, del Goriške, Furlanija.
1499-1503 Obnovila se je vojna med Benetkami in Turki, zaradi česar so Turki pogosteje vdirali na Slovensko.
15. stol. Prvič se omenjajo Romi na Slovenskem.
 
1 5 0 0
okr. 1500 Na Slovenskem živelo okrog 500.000 prebivalcev.
1500 Goriški grofje izumrejo; njihovo dediščino (Goriško in gospostva na zgornjem Koroškem) prevzamejo Habsburžani.
okr. 1500 Že od 70-tih let 15. stoletja se razširjajo prebivalci s priimki Hrovat, Hrovatin, Bezjak, Vlah, Skok, Turk. Naseljevali so se v krajih z opustelimi kmetijami: Bela krajina, dolenjska Krka, Ptujsko polje, Ljutomer, Istra. Okrog 1500 se razširijo prek okolice Postojne, Tržaškega Krasa, na Goriško in do meje Furlanije; največ se jih je naselilo okrog Prema in Pivke.
okr. 1500 Za vse podeželske prebivalce na zemljiških gospostvih se je namesto prej različnih imen dokončno uveljavilo novo, skupno ime "podložnik".
1508 Po oceni kranjskih, štajerskih in koroških deželnih stanov so Turki do leta 1508 pobili ali odvlekli iz teh dežel do 200.000 ljudi. 
Benetke zavzamejo skoraj vse Primorje, toda 1509 osvoje Maksimiljanove vojske vse nazaj in poleg tega Tolminsko, Bovško in Gradiško.
1511-32 Tretji val turških vdorov; kmetje so zaradi hudih bremen in turških vdorov bežali z zemlje.
1511 Turki: Metlika in Mehovo.
26.3.1511 Dotlej najmočnejši potres na Slovenskem z žariščem na območju Idrije in Cerkna.
1515 Kočevsko: na posestvu grofa Turna se je pričel prvi veliki vseslovenski kmečki upor, v katerem je sodelovalo okoli 80 tisoč kmetov.
1515 Judje izgnani iz Ljubljane.
1515 Nastalo prvo tiskano slovensko besedilo - letak s puntarsko pesmijo "Le vkup, le vkup uboga gmajna..." (Ain newes lied von den kraynnerischen baueren).
1516 Turki: Pivka in Kostel ob Kolpi.
1517 Načrt policijskega deželnega reda je določal, kako se smejo oblačiti pripadniki raznih družbenih slojev.
1520-40 Na Slovenskem se je naselilo veliko Uskokov.
1522 Turki: Pivka do Postojne, Ribnica, Kočevje.
1523 Turki: Metlika
1524 Turki: Bela krajina, Podgrad.
1525 Turki: do okolice Ljubljane.
1526 Turki: Kras in Istra.
1526-27 Ferdinand I. z razširjenjem svoje oblasti nad zahodno Ogrsko pridobi tudi Prekmurje in Porabje.
1527 Ferdinand I. prepovedal protestantizem.
1527 Turki: dvakrat v okolici Metlike; Ilirska Bistrica, Prem, Trst, Devin, Senožeče.
1528 Turki: Pivka, Postojna, Bloke, Ribnica, Kočevje; Kočevsko, Ribniška dolina, Ljubljansko polje do Mengša, Dolenjska med Ljubljano in Trebnjim; Bela krajina, dolina Krke med Novim mestom in Šentjernejem.
1530 Turki: Kočevsko, Ribniška dolina, Cerknica, Pivka.
1532 Turki: preko Klane do Podgrada in na Kras; okrog Maribora, Ptuja in Celja; ob Savinji do Gornjega grada; od Krke do Novega mesta in Dolenjskih toplic.
1535 Deželni knez je začel Uskokom deliti zemljo za opravljanje vojaške službe.
 
1 5 5 0
1550 Na Slovenskem se je uveljavilo luteranstvo.
1550 Prvi slovenski knjigi: Katekizem in Abecednik.
1559 Turki so zadnjič oplenili kočevsko-ribniško in notransko območje.
1569 Na Kranjskem je bilo 22 fužin. Delovni čas je trajal od 6. do 11. ure in od 12. do 17. ure. Rudarji so navadno delali na akord.
29.1.1573 Začel se je hrvaško-slovenski kmečki upor.
1575 Kriza idrijskega rudnika ter štajerskih in kranjskih fužinarskih podjetij.
1582 Nadvojvoda Karel II. izdal prve odloke o izgonu protestantskih meščanov.
1587-88 Turki v dveh pohodih oplenili Prekmurje.
1593 Slovensko-hrvaška vojska je pod vodstvom Andreja Turjaškega porazila Turke pri Sisku in s tem ustavila njihovo prodiranje proti zahodu.
16. stol. Z uvedbo hlevske živinoreje se je na Slovenskem začelo pridelovanje krmnih rastlin.
Na Slovenskem so se močno širili kajžarji.
 
1 6 0 0
po 1600 Po osvojitvi Kaniže Turki vpadajo v Prekmurje.
1630-31 Obmorska mesta je prizadela huda epidemija kuge.
april 1635 Slovenske dežele je zajel drugi kmečki upor.
 
1 6 5 0
okr. 1650 Peter Zrinjski v Korist Hrvatske odtrgal del Prezida in Čabra.
1655-1715 Pod obtožbo čarovništva je bilo na Slovenskem usmrčenih 400 oseb.
1674 Ustanovljen je bil 17. pehotni polk (slovenski).
1682 Ustanovljen je bil poznejši 47. slovenski pehotni polk, od 1817 s sedežem v Mariboru.
1689 Valvazor je objavil Slavo vojvodine Kranjske, nadaljevanje dela Janeza Ludvika Schoenlebna Carniola antiqua et nuova (Zgodovina Kranjske do leta 1000).
4.12.1690 Močen potres porušil del Beljaka z okolico in poškodoval središče Celovca.
17. stol. Na Slovenskem se je uveljavila koruza.
 
1 7 0 0
1713 Tolminski kmečki upor.
1730-40 Na Slovenskem so začeli gojiti krompir.
1735-80 Regulacija vodne poti na Savi med Zalogom in Zidanim mostom. 
1740 Kmečki upor na Spodnjem Štajerskem, zaradi škode, ki jo je povzročala divjačina in zaradi nabiranja vojakov. Upor je zatrl notranjeavstrijski regiment. 
1744 Ustanovitev osnovnih šol (splošen šolski red; pod nadzorom države). 
1745 Kmetje pobili upravitelja metliške graščine. Upor sta zadušila dva bataljona vojske. 
1747-1819 Žiga Zois. 
1748-49 V Notranji Avstriji ustanovljena okrožja.
1748-55 Izdelava terezijanskega katastra (davčna "rektifikacija" - nova porazdelitev davkov med dežele). 
1749 Uprejo se podložniki ljubljanskega škofa v Tiroseku, Gornjem gradu, Lučah - proti novemu davku na sol. 
1752 Trst je postal samostojna dežela.
V Vidmu in Gorici sta bili ustanovljeni nadškofiji.
 
1 7 5 0
1753 Kmetje na na sejmu pri stiškem samostanu pobili tri uradnike tobačnega urada in tri vojake. 
1753-54 Prepovedali gradnjo novih lesenih hiš po vaseh. Podoba slovenskega podeželja se je marsikje spremenila.
1754 Prvo splošno štetje prebivalstva (zaradi novačenja in davkov - zaradi teh razlogov štetje deloma nezanesljivo). Tudi štetje hiš (na 150 hiš en rekrut). Vojaški obvezniki so bili lahko vpoklicani med 17. in 40. letom. Služiti so morali do smrti ali do težje pohabljenosti.
Na ozemlju današnje Slovenije živelo okrog 792.000 prebivalcev.
1757 Tlaki so se uprli podložniki Smlednika.
1766-67 Proti dnevni tlaki so se upirali podložniki gospostva Kostel. 
1768 Marko Pohlin je izdal Kranjsko gramatiko in Pisanice.
1771 Prvo štetje prebivalstva (vojaško). Okrog 700.000 prebivalcev v Sloveniji; razmerje med kmečkim in mestnim prebivalstvom pribl. 84% - 16% . Ocene: slovenska Štajerska 290.000, Koroška 185.000, Kranjska s pazinsko knežijo 400.000, Goriško-gradiščanska 115.000 prebivalcev; število vseh Slovencev okrog 900.000. 
1771 V Avstriji uvedena splošna vojaška obveznost (novačenje do dopolnitve potrebnega števila v vojaški enoti). 
1771 Izdan odlok, ki je dovoljeval pokop trupel šele 48 ur po smrti.
1772-1780 Melioracija Ljubljanskega barja - gradnja Gruberjevega kanala. Sava je bila do gradnje železnice sr. 19. stol. poglavitna zveza z Banatom. 
1773 V Avstriji odpravljen jezuitski red; podržavljeno srednje in visoko šolstvo. 
Tkanje platna razglašeno za prosto obrt podeželskega prebivalstva. 
1774 Uvedena splošna šolska obveznost ( v Prekmurju 1777). 
1777 Ustanovljena Szombathelyska škofija, ki je zajemala tudi Prekmurje.
1778 Skupen patent za Štajersko in Koroško omejil tlako na največ tri dni tedensko (robotni patent). 
1778-1918 V Ljubljani izhajal uradni list Laibacher Zeitung.
1780 Na Slovenskem delovalo 87 trivialk, 12 glavnih, 4 normalne šole, 5 dekliških samostanskih šol in 2 judovski šoli.
1780 Na Slovenskem živelo okrog 893.000 prebivalcev.
1781 Cesar Jožef II. z nevoljniškim patentom priznal kmetom osebno svobodo.
1781 Odlok o toleranci - protestantom, kalvincem in pravoslavnim podeljena svoboda vere in bogoslužja. 
1781-83 Upor proti tlaki na gospostvu Brdo (lastnik Žiga Zois). Upor je zadušila vojska. 
1782 Patent o tlaki za Kranjsko - po velikosti kmečke posesti: cela kmetija - do 2 dni vprežne in 4 dni ročne tlake na teden, največ 208 dni na leto; razmeroma bolj so bili obremenjeni manjši posestniki. 
1782-90 Z jožefinskimi reformami med drugim odpravljeno nad 700 samostanov. 
1783 Idrija priključena Kranjski.
1784 Proglasitev nemščine kot uradnega jezika na območju cele države. 
1785-89 Izdelava jožefinskega katastra. 
1.11.1789 Uzakonitev jožefinske davčne in urbarialne regulacije. Izmerili in ocenili so vsa zemljišča in njihov dohodek. Namen je bil pravično porazdeliti davke. Novi vladar je patent že naslednje leto preklical.
1789-1790 Kmečki upori, ki naj bi nastali pod vplivom francoske revolucije (Gamberk, Šrajbarski Turn - Krško, Loka pri Z. Mostu, Sevnica)
marec 1790 Zaradi strahu pred vplivom francoske revolucije Leopold II odpravi urbarialno regulacijo. Zopet uveljavljena davčna zakonodaja M. Terezije in davke so ponovno pobirala zemljiška gospostva. 
okr. 1790 Na Slovenskem je obiskovalo osnovno šolo več kot 8.000 otrok.
1791 Ljubljanski odvetnik Jože Lukman, sin žebljarja iz Krope, predloži cesarju prošnje gorenjskih podložnikov s 162 podpisi iz 53 občin, da naj bi bili kmetje zastopani v deželnem zboru.
1793 Ustanovljeno na Dunaju prvo policijsko ministrstvo (strah pred franc. revol.).
1794 Ustanovitev Filharmonične družbe v Ljubljani. Ena prvih v Avstriji.
1795 Prepovedali prostozidarske lože.
marec 1797 Francoske čete prestopile slovenska tla (Soča-Koroška-Dunaj).
1797-1800 Izhajale Vodnikove "Lublanske Novize". 
jeseni 1797 Mirovna pogodba v Campoformiju: habsburški monarhiji pripade vse ozemlje vzhodno od Adiže z Benetkami vred (tudi Beneška Istra in Dalmacija) - vse s Slovenci poseljeno ozemlje se prvič združi pod enim vladarjem (le do leta 1805).
 
1 8 0 0
1802 Za avstrijske dedne dežele omejili vojaško službo na 17.-40. leto starosti (prej: dosmrtno). Pehota: 10 let, konjenica: 12 let, topništvo: 14 let.
1803 Uvedeno obvezno cepljenje proti kozam.
1805 Nov avstrijski šolski zakon (sodelovala tudi Jožef in Anton Špendav). S spremembami in dopolnitvami veljal vse do 1869. Zakon naj bi zavrl "zgrešena pojmovanja, brezverstvo in nemoralnosti…". Poudarjene verskovzgojne naloge pouka. 
1805 Francoske čete drugič prišle na slovensko ozemlje.
1808 Leto pred ustanovitvijo Ilirskih provinc je obiskovalo osnovno šolo le okoli sedmina otrok. V postonjskem okrožju le vsak 25. otrok.
1809 Francoske čete tretjič pri nas. V Ljubljani 21.5.1809. Francozi dobijo Goriško, Trst, Kranjsko in polovico Koroške.
Proti "ilirščini" nastopil Kopitar. 
14.10.1809 Mirovna pogodba v Schönbrunnu. Napoleon ustanovi Ilirske province
1810 Motnik pride pod Kranjsko (popravek meje med Avstrijo in Francijo). 
Ustanovljena francoska Univerza v Ljubljani (zdravniki-kirurgi-arhitekti-pravniki-teologi). Delovala le 3 leta. 
V šolo je hodil vsak sedmi otrok (gl. 1827). 
18110/11 Maršal Marmont preureja šolstvo: namesto prejšnjih trojnih oblik: osnovne šole, trivialke, glavne šole in normalke - so uvedli enotne 4-razredne osnovne šole, ki naj bi bile v vsaki občini. 
1811 Odpravljene osebne obveznosti (tlaka, ki ni bila vezana na zemljiško posest), kar je koristilo zlasti kajžarjem in gostačem, ki niso imeli zemlje. 
julij 1811 Vodnikova Spomenica: "ilirski" jezik se deli v dve glavni narečji, srbsko in slovensko, ki sta si med seboj različni in imata vsako svojo književnost. 
1812 "Code Napoleon", uvedena enakost pred zakonom in civilna poroka. Matične knjige naj bi na občinah vodili župani, vendar večinoma do tega ni prišlo. Ljubljanski škofiji je bila podrejena tudi zahodna Koroška in vzhodna Tirolska. 
spoml. 1812 Kot protiutež francoski politiki začne delovati v Gradcu stolica za slovenski jezik (ustanovitelj J.N. Primic). 
13.10.1813 Avstrija ponovno prevzela Ilirske province. 
Zadržijo francoske reforme: odprava cehov, deljivost zemljišč pri dedovanju, ukinjeno patrimonijalno sodstvo. Ponovno uveden šolski sistem trivialk, glavnih šol in normalk. 
1815-17 Krompir se povsem uveljavi na Kranjskem, na Koroškem in Goriškem precej koruze, na Štajerskem obe kulturi. 
1815-1866 Slovenci spet združeni v Habsburški monarhiji, vendar s slabimi stiki z ogrskim delom in z Benečijo. 
1816 Jezuiti se vrnejo v Avstrijo. Obnovljeni nekateri drugi redovi. Nove božje poti in slovesnosti. 
Uveljavljen obvezen ponavljalni pouk v nedeljskih šolah za kmečko mladino od 12. do 15. leta. 
3.8.1816 S cesarskim patentom ustanovljeno navidezno kraljestvo "Nova Ilirija" (Primorska, Kranjska, Beljak, civilna Hrvatska na desnem bregu Save, čedad, Gradišče, Celovec). 1822 izločena Hrvatska in po letu 1849 se Ilirija ne pojavlja več. 
1817 Zadnja velika lakota na Slovenskem. 
Ustanovljena stolica za slovenski jezik na liceju v Ljubljani. 
23.12.1817 Cesar Franc I. je odredil izmero vseh zemljišč. Nastal je Franciscejski kataster.
2.11.1818 Splovljen prvi parnik na slovenskem ozemlju (Trst). To je bil drugi parnik v Sredozemlju. Prvi parni stroj na suhem prav tako v Trstu - prihodnje leto (mlin). 
1818-46 Število prebivalstva na Slovenskem se je povečalo od 838.000 na 1,077.000.
1820 Ustanovljena Kranjska hranilnica v Ljubljani (druga hranilnica v Avstriji). 
1826-27 Kmečki nemiri v višnjegorskem okraju. 
1827 V šolo je hodil vsak tretji otrok. 
1828 Koprska škofija združena s tržaško. 
1830 Goriški škof dobi nadškofijski naslov. Podrejeni so mu bili škofje tržaškega in ljubljanskega gubernija (Trst, Poreč, Krk, Ljubljana). 
1830-1834 Almanah Kranjska čbelica; urejal Miha Kastelic. 
1831 Ustanovljen deželni muzej v Ljubljani (zgodovina in prirodoslovje). 
1836 Prva izvirna slovenska povest - Janez Ciglar, Sreča v nesreči. 
5.7.1843 Začele izhajati Kmetijske in rokodelske novice. To je bil začetek nepretrgane vrste slovenskih časnikov in časopisov. 
1845 Vojaščina znižana s 14 na 8 let in zožene kategorije oproščencev. Kljub temu so se naborniki skrivali in rastlo je rokovnjaštvo (napadi na graščake). 
Prva v slovenskem jeziku napisana zgodovinska knjiga - župnik v Mali Nedelji, Anton Krempl, izšla v Gradcu: Dogodivšine štajerske zemle s posebnim pogledom na Slovence. Knjiga je bila precej cenzurirana. 
1846 Dana v promet železniška proga Gradec - Celje (1849: Celje - Ljubljana). 
Po cesarskem patentu dovoljeno kmetom, da naturalne dajatve in tlako po sporazumu s fevdalcem zamenjajo z denarnimi obveznostmi. Učinek patenta je bil zelo majhen. 
1847 Vsak tretji otrok je obiskoval šolo.
februar 1848 Zmaga revolucije v Parizu. 
marec 1848 Marčna revolucija na Dunaju. 
21.3.1848 300-500 ižanskih kmetov napadlo grad in zažgalo tudi zemljiške knjige in urbarje, simbole fevdalnih obveznosti. Nemiri tudi okrog drugih gradov in posestev po Sloveniji. 
20.4.1848 Dunajski Slovenci sestavili program Zedinjene Slovenije. 
7.9.1848 Izšel zakon o odpravi podložništva. Konec patrimonialnega sodstva nad kmetom. 
2.12.1848 Osemnajstletni Franc Jožef postane cesar. 
1849 Dana v promet železniška proga Celje - Ljubljana. 
Začetek izdajanja uradnega lista v slovensščini. 
Ustanovljeno orožništvo. 
17.3.1849 Potrjen zakon o občinah, ustanovljena so bila namestništva in okrajna glavarstva.
 
1 8 5 0
1850 V Avstriji izdane prve poštne znamke. 
sr. 19.stol-1914 Z ozemlja sedanje Slovenije s eje izselilo skoraj 310.000 ljudi.
1851 Ustanovljeno društvo Sv. Mohorja v Celovcu. 
1853 Peter Kozler izdelal Zemljovid slovenske dežele in pokrajine. Ni smel iziti niti pod imenom "zemljevid kraljestva Ilirija". 
1854 Ponovno uvedene telesne kazni. 
1857 Dograjena železnica Ljubljana - Trst. 
1857 Na ozemlju današnje Slovenije 1,100.000 prebivalcev (1910: samo 1,320.000). Izseljevanje je pobralo več kot polovico naravnega prirastka. 
1859 Avstrija izgubi Lombardijo v vojni s Francijo Napoleona III. 
16.9.1859 Škof A.M.Slomšek je dosegel premestitev sedeža lavantinske škofije iz Št. Andraža v Maribor.
1.10.1862 Železniška proga Zidani most - Zagreb. 
1863 Ustanovljeno telovadno društvo Južni Sokol. 
1.6.1863 Železniška proga Maribor - Celovec. 
1864 Ustanovljena Slovenska matica. 
Mnogi obubožani kmetje odidejo pod nadvojvodom Maksimiljanom v Mehiko. Začnejo se velika izseljevanja. 
1866 Avstrija se je zapletla v vojno z Italijo in Prusijo. Beneški Slovenci so po mirovni pogodbi 3.10.1866 prišli pod Italijo. Na plebiscitu so praktično vsi glasovali proti Avstriji in za Italijo. 
7.2.1867 Uvedena dualistična ureditev: Avstro-Ogrska.
1868 Dedni zakon dovolil svobodno delitev kmečke posesti. Zaradi prevelike drobitve posestev, je morala država leta 1889 uvesti nekatere omejitve za delitev. Nadrobnosti tega je leta 1903 uvedla le Koroška. Veča se zadolženost kmetov in od 1868-1993 je bilo samo na Kranjskem prodanih 10.190 kmetij. 
9.8.1868 Prvo množično zborovanje - tabor - v Ljutomeru. Doba taborov od 1861-1871. 
1869 Šole podržavljene, uvedeno obvezno osemletno šolanje. 
1870 V Savinjski dolini se začne širiti hmelj. 
14.12.1870 Železniška proga Ljubljana - Jesenice - Trbiž. 
marec-maj 1871 Pariška komuna. 
1871-72 Uzakonjen metrski sitem (obvezno od 1876).
1872 Odcep Železniške proge Pivka - Reka. 
1874-91 Mohorjeva družba izdaja Občno zgodovino za slovensko ljudstvo (Josip Stare). 
1875 Vstaja proti Turkom v Bosni in Hercegovini. Nekaj desetin Slovencev odšlo pomagat (tudi v Srbijo). 
Prepovedali koze v kraških območjih. 
1876 Odcep železniške proge Divača - Pula. 
1878 Berlinski kongres. Avstrijska okupacija Bosne in Hercegovine. 
1878 V Ljubljani začel delovati deželni arhiv.
1880 Poskusna električna razsvetljava v Tržiču. 
1880-1981 Delež kmečkega prebivalstva se je zmanjšal od 80 na 9%.
1881-1941 Ljubljanski zvon. 
18.4.1882 Razglas pravosodnega ministrstva o razširjeni uporabi slovenščine na Kranjskem, Spodnjem Štajerskem in v slovenskih oz. mešanih okrajih na Koroškem. 
1884 V Škofji Loki obratuje prva javna elektrarna. 
1888-1941 Izhaja katoliški Domoljub. 
1891-1904 Izhaja liberalni Rodoljub. 
28.9.1893 Železniška proga Ljubljana-Grosuplje-Kočevje.
1894 Dograjena dolenjska železnica do Novega mesta. 
Začetek Krekovega zadružništva in krščanskih delavskih organizacij. 
2.4.1894 V Joliet v Illinoisu ustanovljena Ameriška slovenska katoliška jednota (najstarejša izseljenska organizacija).
14.4.1895 Ljubljano prizadel potres.
1898 Madžarizirana so bila vsa slovenska krajevna imena v ogrskem delu države.
 
1 9 0 0
1903 Začela delovati Rafaelova družba za izseljence.
1907 Nemci dosegli poseben nemški volilni okraj na Kočevskem. 
1908 V Celju je bil zgrajen vodovod.
1908 Dograjena železnica Jesenice - Gorica - Trst. 
1910 V ZDA je živelo okrog 100.000 slovenskih izseljencev. Na Slovenskem je živelo 1,312.000 prebivalcev.
1910 V Trstu uradno našteli 56.916 Slovencev (Ljubljana v istem času le nekaj nad 50.000). 
1911 V Trstu je živelo 56.916 Slovencev.
1912-15 Zgrajena prva večja hidrocentrala (Završnica - 2500 kW) - začetek elektrifikacije slovenskega ozemlja. 
28.7.1914 Avstro-Ogrska napovedala vojno Srbiji. Začetek prve svetovne vojne.
1918 Stekla prva hidrocentrala na Dravi - Fala (31.150 kW). 
29.10.1918 V Zagrebu proglašena ustanovitev Države SHS. 1.12.1918 je nastala Kraljevina SHS.
1.12.1918 V Beogradu proglašena Kraljevina SHS. 
1918-1941 Iz Julijske krajine se je izselilo okrog 53.000 Slovencev.
1919-1939 Iz jugoslovanskega dela Slovenije se je v Kanado izselilo 4593 oseb, vrnilo pa 1234.
1920 Nova država je zamenjala denar: štiri avstrijske krone za en srbski dinar.
10.10.1920 Po plebiscitu je Koroška pripadla Avstriji.
12.11.1920 Rapallska pogodba: določena razmejitev med Italijo in Kraljevino SHS; nova država je izgubila Primorsko.
1921 Na sedanjem ozemlju Slovenije je živelo 1,304.800 prebivalcev. Po italijanskem popisu je v Trstu živelo 19.387 Slovencev.
1921-1931 Na ozemlju Dravske banovine se je število Nemcev zmanjšalo z 41.514 na 28.999.
1923 Fašistična Italija je pričela z grobo raznarodovalno politiko in prepovedala rabo slovenskega jezika v vsem javnem življenju.
1925-1991 Izhajal je Slovenski biografski leksikon.
1928 Poskusno prične oddajati Radio Ljubljana. Ustanovljena je bila Narodna galerija.
1929 Osnovna šola je bila razdeljena v štirirazredno (1. do 4. razred) in višjo (5. do 8. razred).
1931 Na sedanjem Slovenskem ozemlju je živelo 1,397.650 prebivalcev.
1940 Na sedanjem Slovenskem ozemlju je živelo okrog 1,441.000 prebivalcev.
6.4.1941 Napad sil osi na Jugoslavijo. Slovenija razdeljena med tri okupacijske sile; Ljubljano so zasedli Italijani.
31.8.1941 Sklenjena pogodba o preselitvi kočevskih Nemcev v Obsotelje.
16.12.1941 Prekmurje je bilo priključeno k Madžarski.
1941-45 V okupacijskih taboriščih je bilo okrog 47.500 oseb.
1942-45 V nemško vojsko je bilo mobiliziranih okrog 35.000 Slovencev.
8.9.1943 Kapitulirala Italija.
16.9.1943 Slovensko primorje priključeno k Sloveniji.
9.5.1945 Osvobojena Ljubljana.
Maj 1945 Ozemlje Slovenije zapustilo okrog 20.000 Slovencev, od tega 6.000 civilistov in okrog 25.000 pripadnikov nemške manjšine.
Poleti 1945 Množični poboji domobrancev in civilistov. Ocene: od 9.000-15.000 oseb.
29.11.1945 Razglašena FLRJ.
1945-1956 Iz koprskega okraja se je izselilo okrog 27.500 oseb, večinoma v Italijo.
1946 Izvedena agrarna reforma (nadaljevana 1948 in 1958).
1947 Pariška mirovna pogodba: določena nova zahodna meja in ustanovljeno Svobodno tržaško ozemlje (STO). Skoraj vsa Primorska je bila priključena Sloveniji.
15.3.1948 Na ozemlju Slovenije (brez STO) je živelo 1,391.873 prebivalcev.
1948 Odpravljena je bila zasebna trgovina.
 
1 9 5 0
1952-53 Politika kolektivizacije vasi se izkaže za neuspešno; obvezen odkup je bil postopoma ukinjen.
1953-1991 Delež neslovenskega prebivalstva v Sloveniji se je povečal os 3,5 na 12,2%.
5.10.1954 Londonski memorandum: coni A in B Svobodnega tržaškega ozemlja sta bili razdeljeni med Italijo in Jugoslavijo.
1955 Avstrijska državna pogodba: določena je bila severna državna meja in položaj slovenske manjšine na Koroškem.
1955-1990 V Slovenijo se je priselilo 289.289 oseb, odselilo pa 207.259.
1961 V Sloveniji je živelo 1,591.523 prebivalcev.
1961 Papež Janez XXIII ustanovil Ljubljansko nadškofijo.
1965-1975 Na delo v tujino je odšlo okrog 70.000 ljudi.
1968-1970 Delovni teden je bil skrajšan na 42 ur.
1971 V Sloveniji je živelo 1,727.137 oseb.
1976 Močan potres na Tolminskem.
1977 Obnovljena je bila koprska škofija.
1980 V ZDA se je 126.643 prebivalcev opredelilo za Slovence.
1981 V Sloveniji je živelo 1,891.864 prebivalcev.
1988 Proces proti četverici pred vojaškim sodiščem v Ljubljani je sprožil demonstracije in poenotil Slovence.
1989 Slovenska opozicija je predstavila Majniško deklaracijo, uradna politika pa Temeljno listino Slovenije.
Decembra 1990 Plebiscit o samostojnosti in neodvisnosti Slovenije. Za samostojnost je glasovalo 95% udeležencev.
25.6.1991 Slovenija razglasi samostojnost; izbruhne desetdnevna vojna.
7.10.1991 Uvedena slovenska denarna enota - tolar.
25.10.1991 Slovenijo zapustil zadnji vojak JLA.
1991 V Sloveniji je živelo 1,965.986 prebivalcev.
1992 Banka Slovenije je dala v obtok pravi denar, ki je zamenjal dotedanje bone. Tolar je postal zunanje konvertibilen 1.9.1995.
15.3.1996 Uzakonjena devetletna osnovna šola.
1997 ZDA so ukinile vizume za slovenske državljane.
 
2 0 0 0
 
Na vrh gor