D r u š t v o nazaj 
 

Naslov za pošiljanje pristopne izjave

grb
Slovensko   
rodoslovno društvo 
Pristopna izjava

Podpisani _____________________________, roj. ______________ v __________________________

stanujoč (naslov za dostavo pošte): _______________________________________________________

pristopam kot član v Slovensko rodoslovno društvo in  izjavljam, da so mi znana veljavna pravila društva (objavljena tudi na naslovu: http://www2.arnes.si/~rzjtopl/rod/drustvo/pravila.htm).
Moja telefonska številka doma: __________________, v službi (drugje) _________________
Elektronski naslov, na katerega želim prejemati društvena obvestila: ________________________
Datum: __________________________

Podpis: __________________________
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
To stran lahko izpišete na tiskalnik, izpolnite s svojimi podatki in pošljete na naslov:
Slovensko rodoslovno društvo, Lipica 7, 4220 Škofja Loka

Po elektronski pošti: vsebino pristopne izjave prekopirajte v elektronsko pošto, izpolnite manjkajoče podatke in odpošljite na naslov srd@guest.arnes.si .

Prijava velja od dneva plačane članarine (40 EUR). Članarino lahko poravnate na transakcijski račun pri NLB št. 02010-0035458316, prejemnik: Slovensko rodoslovno društvo, Lipica 7, 4220 Škofja Loka.  Kot sklic navedite vašo člansko številko, ali "članarina+priimek" ali pa to polje pustite prazno.

Če se ne boste včlanili in želite prejemati le časopis Drevesa, naj se sklic glasi: "Drevesa + letnik"