I.

Pozorno preberi odlomek iz Tavčarjevega besedila Tržačan. Nanj se nanašajo naloge od 1 do
11. Rešiš jih tako, da pri vsaki nalogi obkrožiš po eno črko ali napišeš odgovor na določeni
prostor.

Ivan Tavčar
TRŽAČAN (odlomek)

    Da tak zakon ni imel božjega blagoslova, to se ve. Mati gospodinja bila je lena in najrajša je ležala na peči. Matevž je moral še celo zakuriti, če se je hotela skuhati južina ali večerja. Mnogokrat, ko smo stopali mimo veže njegove, videli smo ga, kako je molil svoje noge iz peči, ter čuli, kako je pihal v njej. Kadar pa je zanetil ogenj, zlezel je zdihuje iz ognjišča, popadel srdito že močno obrabljeno polence ter hitel v hišo, kjer je ležala "ona" na peči. In s polenčkom ji je preštel kosti - a ženska pustila se je tepsti ter prespavala je dan za dnevom na peči. -
    "To ni nič!" dejal je Matevž nekega dne, "to ni nič! Človek ne ve, čemu je oženjen! Jaz si bom sam napravil otroka!"
    Oprtil si je tisti košek, s katerim je zahajal spomladi prašičke kupovat po pogorju, in odšel je v Trst, kjer so tedaj še otroke prodajali. Čez teden dni prinesel je v resnici v košu otroče, šibko, slabotno, katero je potem raslo kakor trava na zemlji razsušeni. Tega otroka je Matevž vlačil okrog, izkazoval mu ljubezen kakor rodnemu otroku ter ga pital na vse kriplje, da se nam je že preveč zdelo te ljubezni.
    "Tomažek! Moj Tomažek!" bila mu je vsaka druga beseda, kadar je govoril z nami. Otrok je rasel; a bil je tenak kakor bilka na njivi in bledih lic. S seboj pa je nosil dvoje lepih oči, ki so mu izpod rumenih las zrle v svet, kakor zre modro cvetje iz rumene pšenice. Že tedaj, ko je Matevž še rad imel otroka, že tedaj smilil se nam je ta otrok prav močno. In dejali smo, da ga bode umoril.
    A umoril ga je tudi!
    Morda v petem letu svojega zakona, Bog ve, kako se je primerila ta nesreča, dobila je mati Vrbarjeva otroka ali nekaj tacega, kar je ona otroka imenovala. Če vam povem, da je bilo to otroče podobno - materi in očetu, potem mi ni treba še posebej naglašati, da je bilo to otroče prav grda stvar. Okrog ogla domače hiše je letalo v raztrgani, umazani srajci in z razritimi
lasmi. Kričalo je pri vsaki sapici in se silno drlo, če smo mi vaški otročaji tu in tam, mimo hodeč, to grdobo "malo udarili". In ko je bilo staro komaj šest let, klelo je že kakor voznik na cesti. No, pa smo ga tepli, če smo ga le mogli.
    Matevž je rad imel tega svojega otroka, in če je malo zakričal zunaj, planil je iz hiše, razvnet in plašan ter skrbno povpraševal: "Kaj ti je Tinče? Tinče! Moj Tinče!"
    Od tistega časa, kar se je bil pri Vrbarjevih rodil domači otrok, postal je tržaški Tomažek velik revež. Brezušesni Matevž hipoma zgubil je vso ljubezen, katero je poprej gojil do tega otroka. Zavidal mu je vsak grižljaj ter ga redil in pasel bolj s palico nego s kruhom. Gotovo ni zatonil dan, da bi ga ne bil pretepel enkrat ali dvakrat. Oblačil ga je skoro na isti način, kakor se oblači lilija na polju, ki nima nikake obleke.

1. Ivana Tavčarja, avtorja kratke pripovedi Tržačan, uvrščamo med pomembne slovenske pisatelje. Izberi njegova sodobnika.

A Anton Tomaž Linhart. Valentin Vodnik
B Janko Kersnik, Josip Jurčič
C Ivan Cankar, Oton Župančič
Č Prežihov Voranc, Miško Kranjec
                                                                                                                                                                1 točka
2. Dogajanje v odlomku se odvija:
A v mestu ob morju
B na bogatem kmečkem posestvu
C v vaškem okolju
Č v revnen delavskem predmestju
                                                                                                                                                                 1 točka
3. Zgodba se dogaja v:
A času pisateljeve mladosti
B naši sedanjosti
C obdobju med obema vojnama
Č pisateljevih zrelih letih
                                                                                                                                                                   1 točka

4. Osebo poveži z ustrezno oznako. Na vsako črtico napiši ustrezno številko.

____ Matevž 1 grd, kričav                                                1 grd, kričav
____ Tomažek 2 lena, nemarna                                         2 lena, nemarna
____ "ona"/mati Vrbarjeva 3 surov, nepravičen                 3 surov, nepravičen
____ Tinče 4 strog, pravičen                                             4 strog, pravičen
                                                                                         5 telesno šibka, skrbna
                                                                                         6 slaboten, mil
                                                                                                                                                         2 točki
5. Kako se Matevževa ljubezen do Tomažka spremeni, ko dobi lastnega otroka? A mirno dopušča, da ga vaški otroci tepejo
B skriva, da ga nima več rad
C začne ga tepsti in mu odrekati hrano
Č začne lepo skrbeti zanj
                                                                                                                                                                  1 točka
6. Pred vsakim imenom napiši po tri številke ustreznih odgovorov, ki povedo, kako vaški
    otroci sprejemajo, doživljajo Matevževa otroka.

___ ___ ___ Tomažek                                                                   1 ne marajo ga
___ ___ ___ Tinče                                                                         2 skrbi jih zanj
                                                                                                      3 zdi se jim lep
                                                                                                      4 zdi se jim grd
                                                                                                      5 tepejo ga
                                                                                                      6 smili se jim
                                                                                                                                                                    2 točki
7. Glavna tema obravnavanega odlomka je:

A odnos med Matevžem in njegovo ženo
B Tomažkovo življenje v Matevževi družini
C odnos med Tomažkom in Tinčetom
Č neprijazno ravnanje matere Vrbarjeve s Tomažkom
8. Primere pesniških sredstev v levem stolpcu poveži z ustreznimi poimenovanji v desnem stolpcu. Na vsako črtico   napiši ustrezno številko.

A bil je tenak kakor bilka na njivi                                                                  1 simbol
B ko smo stopali mimo veže njegove                                                             2 primera ali komparacija
                                                                                                                    3 poosebitev/personifikacija
                                                                                                                    4 obrnjeni besedni red ali inverzija

                                                                                                                                                                1 točka

9. Namesto starinskih Tavčarjevih izrazov napiši sodobne knjižne oblike podčrtanih besed.

a) najrajša je ležala na peči            _______________________
b) prespavala je dan za dnevom na peči             _______________________
                                                                                                                                                             2 točki

10. Poveži stalne besedne zveze iz besedila z razlago njihovega pomena. Na vsako črtico pred črko napiši ustrezno številko.

A zakon ni imel božjega blagoslova                                                 1 vsepovsod ga je jemal s seboj
B preštel ji je kosti                                                                          2 nista bila poročena
C (otroka) je vlačil okrog                                                                3 pretirano ga je hranil
Č pital ga je na vse kriplje                                                               4 štel ji je polomljena rebra
                                                                                                       5 pretepal jo je
                                                                                                       6 zakon je bil nesrečen, brez otrok

                                                                                                                                                               2 točki

(Vir: Preizkus znanja, 8. razred osnovne šole. Zavod Republike Slovenije za šolstvo, maj, junij 1998)

REŠITVE