France Prešeren: ZDRAVLJICA
(nastala 1844, prvič objavljena v Novicah, aprila 1848 - po revolucijski ukinitvi cenzure)

Prešeren je v njej upesnil svoj družbeni nazor.

1. kitica: Je uvodni nagovor v NAPITNICO ali ZDRAVLJICO - prigodniško pesem, v kateri pesnik izpoveduje omizju priložnostno nastale dobre želje. Nazdravlja vinski trti, vinu kot navdihovalcu človekove pokončnosti.
Ton v kitici je oseben - izpovedana sta "skrb" in "up"- in oseben je nagovor najbližjim prijateljem.

2., 3., 4. kitica - Pesnik v njih izpoveduje svobodoumno slovensko in slovansko politično zavest.

2. kitica: VESELA ZDRAVICA - Velja slovenski zemlji in njenim ljudem. Za besedami "ves slovenski svet" tiči misel, ideja o ZEDINJENI SLOVENIJI, ki jo je marčna revolucija 1848 povzdignila v javni narodno politični program.

3. kitica: JEZNA ZDRAVICA - Pesnik meri na sovražnike slovenske svobode, poziva k razbitju suženjskih spon, k zlomu absolutizma. Pesnik se odloča za revolucionarno uporništvo zoper narodno zatiranje. Zamisel narodne samostojnosti in združenosti je oprta na obstoj nekdanje slovenske karantanske svobodnosti.

4. kitica: POMIRITVENA - Pesnik se obrača k misli o vseslovanskem bratstvu in zavezništvu kot prvi opori za pridobitev, utrditev in obrambo lastne narodne moči.

5. kitica: NAPITNICA SLOVENSKIM DEKLETOM - V drugem delu pesnik pozornost usmeri na njihovo materinsko narodno vzgojno vlogo.

6. kitica: NAPITNICA SLOVENSKIM MLADENIČEM. Nagovarja njihovo ljubezen in zvestobo domovini, pogum in bojno pripravljenost.

7. kitica: Pesnik se obrne k videnju mirnega, tvornega in bratskega sožitja vseh ljudi in vseh narodov sveta.

8. kitica: V osebnem tonu nagovori omizje prijateljev. ZDRAVLJICA je NAPITNICA VSEM LJUDEM DOBREGA SRCA, ČLOVEČNOSTI. Tako se Prešernova najbolj bojevita pesem konča z zaupno vero v človekovo dobroto.
 

 • IDEJA Zdravljice je postala bistveni del slovenskega narodnega in socialnega osvobajanja, bistvena pobuda za razvoj slovenske narodne zavesti in novodobnega INTERNACIONALIZMA (svetovnega bratstva - sloge med narodi).

 • V njej obstaja misel o svobodnem, enakopravnem, miroljubnem sožitju vseh, velikih in malih narodov sveta, misel, ki ostaja cilj človeštva še danes.
 • METAFORIKA: preprosta poosebitev, ritmiziran nagovor
 • MENJAVANJE DOLŽINE VERZOV
 • MENJAVANJE RIM
 • RAZUMNIŠKO, POJMOVNO IZRAZJE (oblast, čast ...)
 • V kiticah JASNO ZAZNAMOVAN UVOD IN SKLEP.
 • PESEM V OBLIKI ČAŠE - LIKOVNA PESEM (CARMEN FIGURATUM)
 • VRSTA PESMI: ZDRAVICA ALI NAPITNICA
 • LIRSKA PESEM
 • POLITIČNA PESEM
 • Povzeto iz knjige Borisa Paternuja: France Prešeren in njegovo pesniško delo 2, Zdravljica, str. 256