NAŠI PROJEKTI


UNESCO ASPnet  

Projekt je vpet v življenje šole, regije, z različnimi aktivnostmi pa se z njim predstavljamo tudi na mednarodnem nivoju. Uči nas razmišljati globalno, delovati pa lokalno, kar dokazujejo tudi okvirne vsebine dela za to šolsko leto:

v             svetovni problemi in vloga OZN

v             človekove pravice, demokracija, strpnost

v             interkulturno učenje

v             mednarodni dnevi

v             vzgoja za kulturo miru

v             utrjevanje in promocija ASPnet Slovenije.

V okviru Unesco ASPnet razvijamo projekte, ki so se rodili v naši šoli:

·          DREVO = ŽIVLJENJE

·          Moje mesto skrivnosti šepeta (Unesco dan)

·          Vsi drugačni, vsi enakopravni

in projekte drugih šol, ki nas povezujejo, med sabo spoznavajo in utrjujejo vezi:

·          Naše domačije

·          Dobre vesti iz naše šole in našega mesta

-          Dan družin

-          Mirovniški festival

-          Naravoslovni tabor za osnovnošolce

-          Dan človekovih pravic

-          Dediščina v rokah mladih – mladi posvojijo spomenik.

Unesco je s svojimi idejami in usmeritvami že trinajsto leto del našega dela z učenci in nas samih. V letošnjem šolskem letu se bodo prijateljske vezi še posebej krepile, saj bomo kar nekajkrat v vlogi gostiteljev.

Koordinatorica: Dragica Milojević


Mednarodni projekt Drevo = življenje

Unesco je obdobje od leta 2005 do 2014 razglasilo za desetletje trajnostnega razvoja. Ta je v zadnjih letih postal osrednji del vseh pomembnejših razvojnih strategij tako na lokalni kot globalni ravni. Njegov osnovni cilj je, da vrednote trajnostnega razvoja postanejo del človeške zavesti. To je vseživljenjski proces, ki se začne pri vzgoji majhnih otrok in se nadaljuje na vseh ravneh in področjih formalnega izobraževanja.

Ideja za nastanek našega projekta Drevo = življenje je prišla iz skrbi za prihodnost našega planeta in vloge vsakega posameznika na njem. Vsebinsko projekt temelji na učnem načrtu. Vsako leto je »drevo« tema, ki se ji  posvetimo iz izbranega zornega kota, ki je lahko dobeseden ali metaforičen (okoljskega, ekološkega, botaničnega, zoološkega, sociološkega, zgodovinskega…). Delo  poteka vse šolsko leto znotraj šolskega dela, pri pouku, raziskovalni dejavnosti, interesnih in drugih dejavnostih. Po lanskoletnih pozitivnih odzivih kar osemnajstih sodelujočih šol in javnosti, bomo letos ustvarjali v projektu že tretje leto.

Vodja projekta: Dragica Milojević

 


 COMENIUSOV PROJEKT – ENJOY YOURSELF, EAT PROPERLY

Letos zaključujemo naš prvi Comeniusov  projekt, v katerem sodelujemo s šestimi evropskimi šolami. Glavni cilj našega projekta je osvestiti mlade za zdrav način prehranjevanja. V prvem letu smo pripravili priročnik o zdravi prehrani za učitelje in učence, v drugem letu pa kuharsko knjigo, v kateri smo sestavili 36 menijev z recepti za jedi, ki jih lahko pripravijo učenci sami.  Spoznali smo naše partnerje iz Nemčije, Avstrije, Poljske, Španije in Madžarske in med nami so se spletle prijateljske vezi. Štirje učitelji in štirje učenci so se udeležili projektnih sestankov na Madžarskem in Poljskem. Pričakujemo, da bo Evropska komisija  vsebinsko in finančno podprla tudi tretje  leto izvajanja projekta. V tem letu bomo raziskali, kakšen vpliv imajo reklame na prehranjevanje mladostnikov in ustvarili reklamo za zdrav način prehranjevanja. V projekt bodo tudi letos vključeni učenci 3. triade. Predvsem pa se bomo pripravljali na zadnje srečanje sodelujočih šol, ki bo v aprilu prav na naši šoli. K sodelovanju bomo povabili še več učencev, učiteljev in staršev naše šole. Motiviranost za sodelovanju v projektu je v zadnjem letu zagotovo še zrasla, saj so nove izkušnje, nova znanja,  osebnostna rast, nova poznanstva in prijateljske vezi tisto najpomembnejše, kar sodelujoči učitelji in učenci in njihovi starši pridobijo pri delu v projektu. Vsi sodelujoči v projektu lahko tako resnično začutimo dimenzije Evropske skupnosti.

                   Vodja projekta: Nevenka Ferara


 IKT v šolski praksi

Naše izkušnje z uporabo informacijsko-komunikacijske tehnologije v šolski praksi zajemajo uporabo različnih računalniških programov za večino učnih predmetov, vsakdanjo rabo elektronskih informacijskih virov pri pouku, vključevanje v medšolske projekte, ki zajemajo tudi komunikacijo s sodobno tehnologijo (video konference, internetne klepetalnice), postavitev učnega središča na šolski spletni strani, organizacijo mednarodnega študijskega obiska, komunikacijo z učenci in starši preko elektronske pošte.

Raba IKT-ja v šolski praksi pa je tudi neizčrpen vir možnosti za razvoj metodologije sodobnega pouka oz. se na ta način vzpostavlja nov odnos do učenja in poučevanja. Zato je cilj projekta ravno to:  načrtno in sistematično raziskovati, razvijati in vpeljevati uporabo IKT v šolsko polje in s tem hitreje ter lažje uresničevati cilje pouka. Naši konkretni cilji pa so:

ustvariti  spletni časopis šole, spletni radio in TV ter spletno galerijo; okrepiti komunikacijo med učiteljem in učenci/starši preko elektronske pošte; pripraviti e-gradiva za spletno učilnico; vključiti učence v e-konference … Znanje o rabi IKT pa je potrebno obnavljati in dopolnjevati, zato bomo na šoli organizirali seminarje s tega področja.

Koordinatorica: Martina Kroflič  

  


   DIDAKTIKA OCENJEVANJA- razvojno-aplikativni projekt

 

V povezavi z Zavodom RS za šolstvo letos začenjamo s projektom, namenjenem odkrivanju novih in sodobnih poti pri ocenjevanju znanja učencev. Gre za individualen pristop k učenju in poučevanju, ki omogoča učencu in njegovim staršem aktivno, dinamično in sprotno komunikacijo z učiteljem. Cilj projekta je izboljšanje procesa ocenjevanja, ki ne posega več samo v končno fazo učnega procesa, ampak postane sprotno kontroliranje in usmerjanje razvoja učenja posameznika. Osnovno vodilo je učenčeva predstavitev naučenega in skupna analiza dosežka za oblikovanje individualiziranih navodil za učenje.

Delo bo potekalo s posameznimi učenci s pomočjo računalniškega programa.

Projektna skupina: Darinka Čobec, Vlasta Prevolšek, Bojan Rebernak, Martina Kroflič.

Koordinatorica: Marina Hojnik Tanko


Projekt  PROSTOVOLJSTVO

 

Že v preteklem šolskem letu smo začeli načrtno razvijati projekt Prostovoljstvo. Najprej smo anketirali učence in izvedeli, kaj vedo o prostovoljstvu, kakšen odnos imajo do tega, ali imajo že kakšne izkušnje, če bi radi opravljali kakšno prostovoljno delo ipd.

Glede na spodbudne odgovore učencev bomo letos nadaljevali z delom. Med ostalim se bomo lotili naslednjih nalog:

v       razširili bomo medsebojno učno pomoč,

v       podpisali bomo Etični kodeks organiziranega prostovoljstva,

v       ustanovili bomo Klub prostovoljcev (kamor se lahko vključijo tudi starši),

v       sodelovali bomo s starostniki v šolskem okolju (načrtna individualna druženja, delavnice, kulturne prireditve, razne akcije itd.),

v       povezovali se bomo z Društvom upokojencev in Projektno pisarno Celje – Zdravo mesto za izvedbo skupnih aktivnosti …

Cilji projekta so:

v       da se učenci v procesu prostovoljnega dela osebnostno razvijajo in dozorevajo,

v       da spoznavajo, preizkušajo in razvijajo svoje sposobnosti,

v       da spoznavajo in razvijajo občutek sočutja (empatije),

v       da odkrivajo pozitivna spoznanja ob opravljanju koristnega dela,

v       da pridobivajo  nova znanja o sebi in okolici (medgeneracijsko povezovanje,…)

v       da krepijo občutek lastne vrednosti itd.

Vodja projekta: Iris Frelih

                    


EKO ŠOLA  KOT NAČIN ŽIVLJENJA

Že dvanajsto leto sodelujemo v projektu Eko šola kot način življenja. Vanj smo se vključili z željo, da tudi mi ohranimo naravo in poskrbimo za čimbolj kvalitetno življenje vseh nas.

V šolskem letu 2007/2008 smo si zadali naslednje cilje:

vvključevanje tematskega sklopa transport v vse učne predmete,

vrazvijanje pozitivnih medsebojnih odnosov,

vvzgajanje za zdrav način življenja v zdravem okolju,

vpridobivanje znanja in krepitev zavesti o pomenu zdrave prehrane,

vizvedba EKO DNEVA ob dnevu zemlje na temo transport,

vvzpodbujanje trajnostne mobilnosti v prometu,

vskrb za urejene razrede in okolico šole,

vzbiralne akcije starega papirja,

vzbiralne akcije izrabljenih kartuš, tonarjev in baterij,

vločeno zbiranje odpadkov,

vsodelovanje in povezovanje z drugimi šolami,

vpovezovanje projektov znotraj šole,

vurejanje panoja, spletnih strani in obveščanje javnosti o našem delu.

Vodja projekta: Sergeja Lončar


 EKORGOV KLUB

 

V projektu EKORGOV klub, ki je nastal na pobudo Mestne občine Celje, sodelujemo tudi mi. Cilj projekta je učenje odgovornega ravnanja z okoljem, sodelovanje otrok v okoljskih aktivnostih (npr. zbiranje starega papirja, raziskovalne naloge z okoljsko vsebino, udeležba pri spomladanskih čistilnih akcijah okolja, sodelovanje na dnevih brez avtomobila, ipd.). Učenci bodo ob aktivnostih zbirali točke uspešnosti za šolo.

Koordinatorica: Darinka Čobec


 ZDRAVA ŠOLA

S programom Zdrave šole si prizadevamo za telesno, socialno in duševno zdravje učencev in delavcev šole. Sledimo 12 ciljem Slovenske mreže Zdravih šol, v kateri aktivno sodelujemo že od leta 1998 in članstvo vsako leto znova potrjujemo s svojim kakovostnim in raznolikim delom.

Letos bo rdeča nit dejavnosti v zdravih šolah zdrav način življenja.

Načrtujemo naslednje aktivnosti in programe:

v       izbor malice po želji otrok, večkratna dodatna ponudba sadja, omogočanje hidracije vsem učencem (avtomati za pitno vodo), tekmovanje za čiste zobe (za učence 1.-4. razreda)

v       izvajanje interesnih programov športa otrok in mladine in drugih športnih aktivnosti (Zlati sonček, šolska športna tekmovanja, športna šola,  vaje za zdravo držo, plesne vaje, tečaji drsanja in plavanja,…)

v       sodelovanje v programu promocije zdravja Zavoda za zdravstveno varstvo Celje TO SEM JAZ – krepitev samopodobe mladostnikov

v       naravoslovni dan za učence 9. razreda SIJEM OD ZDRAVJA (delavnice)

v       izobraževalni program za učence 8. razreda O TEBI (dogajanje v puberteti)

v       izobraževalni program za učence 4. do 9. razreda SPODBUJAJMO NEKAJENJE

v       izobraževalni program ALKOHOL? ODRASLI LAHKO VPLIVAMO za učence 4. do 9. razreda

v       delavnice za razvijanje kulture in klime, spodbujanje osebnostnega razvoja ter preventivnih dejavnosti v okviru projekta oddelčnih skupnosti »BREZ TEŽAV« za učence vseh oddelkov

v       delavnice za preprečevanje zasvojenosti »KANA« za učence 5.-9. razreda

v       delavnice za zdravo in varno spolnost (vrstniško izobraževanje v okviru projekta Virus) za učence 9. razreda

v       mladinske delavnice (prostovoljno preventivno delo z mladimi v izvedbi Mladinskega centra Celje) za 8. in 9. razred

v       zdravstveno-vzgojna predavanja Šolskega dispanzerja za učence od 1. do 9. razreda

v       tematske aktivnosti ob dnevih, povezanih z zdravjem: ob svetovnem dnevu hrane, ob svetovnem dnevu zdravja, ob evropskem tednu mobilnosti in dnevu brez avtomobila

v       sodelovanje v pobudah in razpisih IVZ RS in ZZV Celje.

 

Vodja projekta: Marina Hojnik Tanko


BREZ TEŽAV

Z željo, da bi prispevali k oblikovanju otrokove pozitivne osebnosti in k dobri klimi v šoli ter s tem pomagali k boljšim učnim dosežkom in ustvarjalnosti v učnem procesu, bomo v okviru ur oddelčne skupnosti izvajali različne delavnice (pomoč sebi in drugim, bonton, zasvojenost, učim se učiti, prijateljstvo, ljubezen…).

Okvirni cilji in dejavnosti:

v       skrb za pozitivno klimo v oddelkih

v       s pozitivno lastno podobo pomagati sebi in prijatelju

v       naučiti se: postaviti se zase in pozitivno reagirati v konfliktnih situacijah

v       spoznati različne oblike zasvojenosti in kako se jih ubraniti

v       spoznati različne oblike nasilja in kako se obraniti pred njimi

v       naučiti se, kako se soočiti z razvojnimi težavami in kako jih premagati

v       razvijati lastno mišljenje in realen pogled na določen problem.

Vodja projekta: Jana Draksler


Projekt RASTEM S KNJIGO

 

Tudi letos bomo sodelovali v projektih in dejavnostih, ki jih bodo ponujale kulturne ustanove, kakršen je npr. projekt Rastem s knjigo: slovensko mladinsko leposlovno delo vsakemu sedmošolcu, ki ga razpisuje MŠŠ. Namenjen je dvigu zavesti o pomenu kulturne vzgoje  v šolskem in javnem prostoru, zviševanju kulturne pismenosti in spodbujanju ustvarjalnosti.  

Koordinatorica: Dragica Milojević

 


 BRALNI KLUB

Bralni klub obsega vsa področja dela, ki se neposredno povezujejo z branjem. Tako zajema pouk (domače branje pri slovenščini), dejavnosti ob pouku (zgodovinska, angleška in nemška bralna značka),  in izven (bralna značka S knjigo v svet, Slovenski knjižni kviz, Mega kviz,Knjigobube) ter šolsko knjižnico, ki predstavlja vezni člen vseh naštetih ravni. Skupni cilji projekta so:

v                   kontinuiteta procesa branja od začetka do konca šolanja

v                   vzgoja bralcev in pomena knjige za življenje

v                   učenje hitrega branja

v                   učenje kritičnega mišljenja

v                   zmanjševanje funkcionalne nepismenosti.

 

Vodja: Dragica Milojević


BRIHTNE BUČKE

v     pravočasno odkrivati otroke, ki izkažejo visoke dosežke ali potenciale na različnih področjih (intelektualno, šolsko, mišljenje, ustvarjalnost, umetnost, vodenje, ...)

v      spodbujati otrokov razvoj in doseganje rezultatov, skladnih z njegovimi sposobnostmi.

Faze in dejavnosti projekta:

v    odkrivanje nadarjenih in talentiranih učencev (predlogi in evidentiranje, identifikacija  s testiranjem sposobnosti in ustvarjalnosti, pogovor s starši);

v     izdelava individualiziranih načrtov za posamezne nadarjene učence;

v      neposredno delo mentorjev z učenci na osnovi posebej izdelanih programov, ki vključujejo različne aktivne metode in oblike dela ter zajemajo številna področja (matematika, logika, računalništvo, slovenščina, tuji jeziki, naravoslovje, ekologija, zgodovina, geografija, likovno, umetniško…);

v        spremljanje razvoja, individualno svetovanje in priprava učencev na ustrezno poklicno pot.

 

Vsebine dela z nadarjenimi

vsebina

mentor

za nadarjene učence

Kreativno pisanje in jezikovne igre

N.Hartman

4. razred

Logika

V.Prevolšek

4. razred

Spletni časopis

V.Prevolšek

4. razred

Likovna delavnica

V.Prevolšek

4. in 5. razred

Naravoslovje za krte

N.Ferara

5. razred

Logika in logično razmišljanje

J.Draksler

5./8 razred

Geniuslogicus (mednarodno tekmovanje)

J.Draksler

5. do 9. razred

Male sive celice

M.H.Tanko

5./8 in 7. razred

Kreativno branje

D.Milojević

5./8 do 9. razred

Likovne delavnice in natečaji

C.Prevodnik

5./8 do 9. razred

Literarni natečaji

T.Kroflič

5./8 do 9. razred

Spletni časopis, radio in TV

T.Kroflič

5./8 do 9. razred

Veliki firbci

M.H.Tanko

8. in 9. razred

Izdelava raziskovalne naloge

J.Draksler

8. in 9. razred

 

Vodja projekta in koordinatorica dela z nadarjenimi: Marina Hojnik Tanko