Osnovna šola Prežihovega Voranca Bistrica

S kakovostnim delom in medsebojnim spoštovanjem, želimo mladim privzgojiti odgovornost do sočloveka, dela in življenja.

OŠ Prežihovega Voranca Bistrica>>Ukrepanje šole ob zaznavi nasilja v družini

Šola in vrtec ter Zakon o preprečevanju nasilja v družini


Vzgojno izobraževalni zavodi se razmeroma pogosto srečujemo s primeri nasilja v družini. Ustrezno ukrepanje ob zaznavi družinskega nasilja je ena najobčutljivejših in čustveno najbolj obremenjujočih nalog pedagoškega dela. Vsak odrasel je dolžan pomagati otroku in mladostniku, ki doživlja nasilje v družini.
Še posebej smo za to odgovorni odrasli, ki v okviru svojega poklica prevzemamo tudi skrb za otroke in mmladostnike. Izvajanje pomoči otroku, ki je žrtev družinskega nasilja, ne izhaja le iz narave in poslanstva naše šole, ampak tudi iz številnih zakonskih predpisov. Temeljni Zakon o preprečevanju nasilja v družini (ZPND), sprejet leta 2008 v 6. členu opredeljuje dolžnost šole, da prijavi sum nasilja v družini:
(1) Organi in organizacije ter nevladne organizacije, ki pri svojem delu izvedo za okoliščine, na podlagi katerih je mogoče sklepati, da se izvaja nasilje, so dolžni o tem takoj obvestiti center za socialno delo, razen v primeru, če žrtev temu izrecno nasprotuje in ne gre za sum storitve kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti.
(2) Vsakdo, zlasti pa strokovni delavci oziroma delavke v zdravstvu ter osebje vzgojno-varstvenih in vzgojno-izobraževalnih zavodov, mora ne glede na določbe o varovanju poklicne skrivnosti takoj obvestiti center za socialno delo, policijo ali državno tožilstvo, kadar sumi, da je otrok žrtev nasilja.
Do suma lahko pride zaradi opaženih sprememb pri mladostniku (modrice, poškodbe, spremenjeno vedenje), izpovedi mladostnika ali informacije, ki jo poda tretja oseba.
Ob sumu nasilja v družini smo dolžni vsi delavci šole ravnati v skladu s Pravilnikom o obravnavi nasilja v družini za VIZ.
Dolžnosti ravnanja v VIZ ustanovah, skladno s Pravilnikom o obravnavi nasilja v družini za VIZ

 

Zakon in pravilnik v celoti najdete na dveh spodnjih povezavah:

  1. ZAKON O PREPREČEVANJU NASILJA V DRUŽINI - http://www.uradni-list.si/1/content?id=84974
  2. Pravilnik o obravnavi nasilja v družini za vzgojno-izobraževalne zavode -

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=2009104&stevilka=4667

 

zn