KATALOG INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA  OSNOVNE ŠOLE OTLICA

 

KATALOG INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA OSNOVNE ŠOLE OTLICA.pdf

 

1. OSNOVNI PODATKI O KATALOGU

Naziv zavoda:

Osnovna šola Otlica, Otlica 48, 5270 Ajdovščina

 

Telefon:

05 3649531 (tajništvo)

05 3649530 (ravnatelj)

Faks:

05 3649532

Odgovorna uradna oseba:

Ravnatelj zavoda: Aleksander Popit

Datum zadnje spremembe:

10.9.2010

Podatki o dostopnosti kataloga v elektronski in fizični obliki:

Katalog je dostopen v elektronski obliki na http://www2.arnes.si/~ootlicang/index.html

in v fizični obliki na sedežu Osnovne šole Otlica, Otlica 48, 5270 Ajdovščina

 

2. SPLOŠNI PODATKI O ZAVODU IN INFORMACIJAH JAVNEGA ZNAČAJA, S KATERIMI RAZPOLAGA

 

2.a  Organigram in podatki o organizaciji zavoda (kratek opis delovnega področja zavoda):

 

Podatki o organizaciji zavoda (kratek opis delovnega področja zavoda):

Dejavnosti šole so:

M/80.101  Dejavnost vrtcev in predšolsko izobraževanje

M/80.102  Osnovnošolsko splošno izobraževanje

Šola opravlja še naslednje  dejavnosti:

M/80.422  Drugo izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje

H/55.510   Dejavnost menz

I/60.230    Drug kopenski potniški promet

K/70.200   Dajanje lastnih nepremičnin v najem

K/74.871   Prirejanje razstav, sejmov, kongresov

O/92.310   Umetniško ustvarjanje in poustvarjanje

O/92.623   Druge športne dejavnosti

G/52.630   Trgovina na drobno zunaj prodajaln

DE 22.1     Založništvo

Seznam vseh organizacijskih enot zavoda (naziv organizacijske enote zavoda, naslov in drugi kontaktni podatki, vodja notranje organizacijske enote)

Vrtec pri osnovni šoli Otlica, Otlica 48, 5270 Ajdovščina

Ravnatelj: Aleksander Popit

Telefon:05 3649531 (tajništvo), 05 3649530 (ravnatelj)

Faks:05 3649532

Organigram zavoda:

Svet šole   Ravnatelj   Strokovni organi   Svet staršev 

                                Učiteljski zbor

                                Oddelčni učiteljski zbor

                                Razrednik

                                Strokovni aktivi

 

Svetovalna služba      Knjižnica

 

Računovodstvo          Administracija    Tehnični del

 

 

 

2.b  Kontaktni podatki uradne osebe (oseb), pristojnih za posredovanje informacij:

 

Pristojne osebe:

Aleksander Popit – ravnatelj zavoda,

Telefon: 05 3649530

Faks: 05 3649532

e-naslov: ravnatelj@o-otlica.ng.mss.edus.si

 

2.c  Seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov Evropskih skupnosti z delovnega področja organa (preko državnega, lokalnega oziroma evropskega registra predpisov):

 

Notranji predpisi in interni akti zavoda:

 

§  Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Otlica;

§  Pravilnik o sistemizaciji delovnih mest (z opisi del in nalog delovnih mest);

§  Kriteriji in merila za ugotavljanje delovne uspešnosti delavcev);

§  Navodila o postopkih in ukrepih pred spolnim in drugim nadlegovanjem ali pred trpinčenjem na delovnem mestu;

§  Navodilo o postopkih oddaje javnih naročil;

§  Pravila o varovanju osebnih podatkov v Osnovni šoli Otlica;

§  Katalogi zbirk osebnih podatkov;

§  Pravilnik o računovodstvu;

§  Pravilnik o popisu;

§  Hišni red Osnovne šole Otlica;

§  Podrobnejši kriteriji za dodelitev sredstev za subvencioniranje šole v naravi (z obrazcem vloga);

§  Podrobnejši kriteriji za dodelitev sredstev za subvencionirano šolsko prehrano učencev (z obrazcem vloga za subvencionirano prehrano);

§  Požarni red;

§  Izjava o varnosti z oceno tveganja;

 

Državni predpisi (z delovnega področja zavoda):

§  Zakon o zavodih;

§  Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja v Republiki Sloveniji;

§  Kolektivna pogodba za javni sektor;

§  Kolektivna pogodba za negospodarske dejavnosti v RS;

§  Kolektivna pogodba za dejavnost vzgoje in izobraževanja v Republiki Sloveniji;

§  Zakon o javnih uslužbencih;

§  Zakon o delovnih razmerjih;

§  Pravilnik o uvrstitvi delovnih mest direktorjev s področja šolstva in športa v plačne razrede znotraj razponov plačnih razredov;

§  Pravilnik o napredovanju zaposlenih v vzgoji in izobraževanju v nazive;

§  Pravilnik o napredovanju zaposlenih v vrtcih in šolah v plačilne razrede;

§  Pravilnik o pripravništvu strokovnih delavcev na področju vzgoje in izobraževanja;

§  Pravilnik o strokovnem izpitu strokovnih delavcev na področju vzgoje in izobraževanja;

§  Zakon o varstvu osebnih podatkov;

§  Zakon o dostopu do informacij javnega značaja;

§  Zakon o splošnem upravnem postopku;

§  Zakon o javnih naročilih;

§  Odredba o obvezni vsebini razpisne in ponudbene dokumentacije;

§  Zakon o računovodstvu;

§  Zakon o šolski inšpekciji;

§  Pravilnik o pogojih, ki jih morajo izpolnjevati vozila in vozniki vozil, s katerimi se vozijo skupine otrok;

§  Zakon o sistemu plač v javnem sektorju;

§  Uredba o delovni uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela za javne uslužbence

§  Uredba o napredovanju javnih uslužbencev v plačne razrede;

§  Pravilnik o nadaljnjem izobraževanju in usposabljanju strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju;

§  Pravilnik o merilih za ugotavljanje delovne uspešnosti direktorjev s področja šolstva;

§  Uredba o merilih za oblikovanje javne mreže osnovnih šol, javne mreže osnovnih šol in zavodov za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami ter javne mreže glasbenih šol;

§  Uredba o izobešanju zastave Republike Slovenije v vzgojno-izobraževalnih zavodih.

 

Osnovna šola:

§  Zakon o osnovni šoli;

§  Pravilnik o dokumentaciji v osnovni šoli;

§  Pravilnik o preverjanju in ocenjevanju znanja ter napredovanju učencev v osnovni šoli;

§  Pravilnik o nacionalnem preverjanju znanja v osnovni šoli;

§  Pravilnik o izvajanju diferenciacije pri pouku v osnovni šoli;

§  Pravilnik o izvajanju fleksibilnega predmetnika v osnovni šoli;

§  Pravilnik o šolskem koledarju za osnovne šole;

§  Pravilnik o obrazcih javnih listin v osnovni šoli;

§  Pravilnik o postopnem uvajanju drugega tujega jezika v osnovni šoli;

§  Pravilnik o normativih in standardih za izvajanje programa osnovne šole;

§  Pravilnik o pravicah in dolžnostih učencev v osnovni šoli;

§  Pravilnik o vzgojnih opominih v osnovni šoli;

§  Pravilnik o zbiranju in varstvu osebnih podatkov na področju osnovnošolskega izobraževanja;

§  Pravilnik o smeri izobrazbe strokovnih delavcev v devetletni osnovni šoli;

§  Pravilnik o financiranju šole v naravi;

§  Pravilnik o subvencioniranju šolske prehrane učencev v osnovnih šolah;

§  Pravilnik o upravljanju učbeniških skladov;

 

Vrtec :

 

§  Zakon o vrtcih;

§  Pravilnik o dokumentaciji v vrtcu;

§  Pravilnik o publikaciji vrtca;

§  Pravilnik o normativih in kadrovskih pogojih za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje;

§  Pravilnik o plačilih staršev za programe v vrtcih;

§  Pravilnik o normativih in minimalnih tehničnih pogojih za prostor in opremo vrtca;

§  Pravilnik o zbiranju in varstvu osebnih podatkov na področju predšolske vzgoje;

 

Zakonodaja dostopna na: Register predpisov Republike Slovenije

 

Predpisi EU:

 

Zakonodaja dostopna na: Povezava na evropski register predpisov

 

2.d  Seznam predlogov predpisov (preko državnega oziroma lokalnega registra predpisov):

 

Predlog predpisov:

Zavod ni predlagatelj predpisov

 

2.e  Seznam strateških in programskih dokumentov po vsebinskih sklopih:

 

Seznam strateških in programskih dokumentov:

Letni delovni načrt zavoda (LDN),

Poročilo o uresničitvi letnega delovnega načrta,

Letno poročilo zavoda,

Finančni načrt zavoda

2.f Seznam vrst upravnih, sodnih ali zakonodajnih postopkov:

 

Vrste postopkov, uradnih ali javnih storitev, ki jih organ vodi ali zagotavlja svojim uporabnikom:

Postopki za uresničevanje pravic učencev, zaposlenih;

Postopek imenovanja ravnatelja zavoda;

Postopek registracije zavoda in vpisa sprememb v SR;

Izvedba volitev predstavnikov zaposlenih v svet zavoda;

Izvedba volitev za napredovanje strokovnih delavcev v nazive; Postopek dodelitve sredstev za subvencionirano prehrano, šolo v naravi;

Izdaja nadomestnih dokumentov in listin – izpis podatkov iz evidenc

 

2.g  Seznam javnih evidenc, s katerimi organ upravlja:

 

Seznam evidenc:

Šolska dokumentacija v skladu z Zakonom o osnovni šoli in Pravilnikom o dokumentaciji v osnovni šoli

Seznam zaposlenih

 

2.h Seznam drugih informatiziranih zbirk podatkov:

 

Seznam zbirk:

Evidenca zaposlenega delavca;

Evidenca o plači zaposlenega delavca;

Evidenca o poškodbah pri delu;

Evidenca o uživalcih pravic iz invalidskega zavarovanja;

Evidenca vpisanih in vključenih otrok;

Zbirka podatkov o učencih, vpisanih v osnovno šolo, in njihovih starših;

Zbirka podatkov o napredovanju učencev, izdanih spričevalih in drugih listinah;

Zbirka podatkov o gibalnih sposobnostih in morfoloških značilnostih učencev;

Zbirka podatkov o učencih, ki potrebujejo pomoč oziroma svetovanje;

 

2.i  Najpomembnejši vsebinski sklopi drugih informacij javnega značaja oziroma seznam posameznih dokumentov:

 

Sklopi informacij - sledijo razčlenjenemu opisu delovnega področja organa:

Urniki oddelkov za šolsko leto 2010/2011

Publikacija za šolsko leto 2010/2011

 

3. OPIS NAČINA DOSTOPA DO DRUGIH INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA

 

Opis dostopa do posameznih sklopov informacij:

Večina splošnih informacij je dostopna prek spleta na: http://www2.arnes.si/~ootlicang /

Fizični dostop:

Informacije so fizično dostopne vsak delovnik na sedežu Osnovne šole Otlica, Otlica 48, 5270 Ajdovščina, v času uradnih ur.

Uradne ure:

Vsak delovni dan od 08.00 do 11.00 ure in od 13.00 do 14.00 ure

Stroški:

Vpogled v zahtevano informacijo je brezplačen

 

 

 

 

 

 

4. SEZNAM NAJPOGOSTEJE ZAHTEVANIH INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA

 

Seznam najpogosteje zahtevanih informacij oziroma tematskih sklopov:

Urniki

Hišni red