Mislinja se odkriva Evropi

januar, 2009

GLAVNA
Črna na Koroškem
Mežica
Prevalje
Ravne na Koroškem
Slovenj Gradec
Šmartno pri Slovenj Gradcu
Mislinja
Fotografski utrinki

 


Matic Gumpot, OŠ Mislinja

Mislinja

Das Dorf Mislinja

The village Mislinja

   

Cerkev sv. Lenarta, ki je bila zgrajena v 17. stoletju. Njena notranjost je baročno obarvana.

Die Kirche des Hl. Leonard aus dem 17. Jahrhundert. Das Innere der Kirche ist im Barockstil.

The church of St Leonard was built in the 17th century. Its interior is in Baroque style.


Matic Gumpot, OŠ Mislinja

   


Matic Gumpot, OŠ Mislinja

»Colnarca«, kakor jo imenujejo domačini. Tukaj je potekala pot, po kateri so tovorili sol iz Trsta v Salzburg.

„Colnarca“ – so genannt von den Einheimeischen. Hierbei führte der Weg, auf dem man Salz aus Triest nach Salzburg frachtete.

“Colnarca”, as it is called by the locals. Hereby used to run the road, by which the salt from Trieste to Salzburg was freighted.

 

 

Kovaštvo je bilo nekoč med najpomembnejšimi obrtmi, zato je vsak kraj imel več kovačev. V njej je koval podkovni in vozni kovač Viktor Robnik od leta 1942 pa vse do leta 1995.

Das Schmiedehandwerk war seinerzeit eine der wichtigsten Gewerbetätigkeiten, deshalb hatte jeder Ort mehrere Schmiede. In dieser Schmiedewerkstatt arbeitete Hufbeschlag- und Wagenschmied Viktor Robnik von dem Jahr 1942 bis 1995.

Smithery used to be one of the most important crafts, so each settlement had several blacksmiths. In this particular smithery the blacksmith Viktor Robnik shoed horses and iron-furnished cart wheels from 1942 to 1995.


AB, OŠ Mislinja

   


AB, OŠ Mislinja

Rojstna hiša Jožeta Tisnikarja.

Das Geburtshaus von Jože Tisnikar.

Birthplace of jože Tisnikar.

   

Sodobni smučarsko-skakalni center v  Mislinji.

Das moderne Ski- und Skispringenzentrum Mislinja. Es ist eines der drei Zentren in Slowenien, die einen modernen Sessellift besitzen, mit dem sie die Skispringer auf die Spitze der Schanze bringen.

Modern ski- and skijumping centre Mislinja. It is one of the three centres in Slovenia, which own a modern ski lift to take the ski jumpers
to the top of the ski jump.


Matevž Pogladič, OŠ Mislinja

 

 


Matevž Pogladič, OŠ Mislinja

Park, ki se še vedno ponaša z botaničnimi drevesnimi posebnostmi. Domnevajo, da je park uredil znamenit botanik, brat Žige Zoisa, Karel Zois.

Der Park, in dem noch immer besondere alte Baumsorten gibt. Angeblich wurde der Park von dem berühmten Botaniker Karel Zois (der Bruder Von Žiga Zois) eingerichtet.

Park where still many different old sorts of trees can be admired. The park is supposed to have been arranged by the famous botanist Karel Zois (Žiga Zois's brother).
 

 

 

Tovarna lepenke

Die Pappendeckelfabrik

Cardboard factory
 


AB, OŠ Mislinja
   


Matevž Pogladič, OŠ Mislinja

Meščanska vila, ki sta jo okoli leta 1890 pozidala Matija in Viljemina Lohninger.

Die bürgerliche Villa die gegen Jahr 1890 von Matija und Viljemina Lohninger erbaut war.

Bourgeois villa which was built about 1890 by Matija and Viljemina Lohninger.

   

 

598m, 1661 prebivalcev,
sedež občine

Mislinjska dolina leži pod obronki Pohorja in Uršlje gore in predstavlja pomembno naravno ter kulturno vez med Štajersko in Koroško. Pokrajina je v zgornjem toku reke Mislinje zožena v najdaljšo pohorsko globačo.

Zaradi ugodne prometne lege so ljudje to območje naselili že v prazgodovini. O tem nam pričajo arheološki ostanki, najdeni v jami Špehovka v Hudi luknji. Tukaj najdeno koščeno orodje iz stare kamene dobe sodi med pomembnejše najdbe.

Mislinja je gručasto naselje ob cesti Velenje-Slovenj Gradec in  je osrednji kraj zgornjega dela Mislinjske  doline. Še danes si nekateri niso enotni, ali je Mislinja prva vas na Koroškem ali zadnja na Štajerskem. Zaradi bližine Pohorja in čiste narave nudi obiskovalcem različne možnosti za izlete.

 Razvoj Mislinje in okolice je povezan z lego ob rimski cesti, ki je povezovala rimsko Celeio z Virunum na današnjem avstrijskem Koroškem. Že konec 15. stoletja pa je tod mimo potekala srednjeveška cesta med Slovenskimi Konjicami in Slovenj Gradcem. Razvili sta se trgovina in tovorništvo. Skozi kraj pa je potekala tudi solna meja za trgovanje s kameno (salzburško) soljo in morsko. Pravi razvoj pa je Mislinja doživela v času razcveta fužin. Izdelki, izdelani v mislinjski železarni, niso bili znani le na Štajerskem, temveč tudi v krajih severne Italije in celo v Ameriki. Leta 1754 je mislinjsko železarno kupil Michelangelo Zois, kasneje jo je podedoval njegov sin baron Žiga Zois. Sredi 19. stoletja pa so fužine zašle v težave. Leta 1900 je mislinjsko posest kupil veleposestnik Arthur Perger in jo preusmeril v lesno industrijo. Zgradil je tovarno lepenke, sodarno, žage in za potrebe svojih obratov tudi elektrarno. Leta 1902 je v zgradil 9,4 km dolgo ozkotirno železnico v Mislinjski jarek. Bila je edina tovrstna gozdna železnica v Srednji Evropi. Elektrificirali so jo leta 1914, leta 1956 pa jo je nadomestila gozdna cesta.

Mislinjčani želimo ohraniti kulturno izročilo naših dedov. Stare ljudske običaje v okviru občinskega praznika oživljamo na praznovanjih, kot je pustovanje in kmečke igre.
V Mislinji se je rodilo kar nekaj pomembnih ljudi, kot so Jože Tisnikar, slikar - častni občan Občine Mislinja; Branko Vivod, vrhunski športnik; Karel JAŠ, duhovnik - častni občan Občine Mislinja;  Rado Iršič, narodni heroj.

 

povzela: Vesna Robnik, OŠ Mislinja
prevod: Jelka Tušnik, OŠ Mislinja

 

598 m, 1661 Einwohner,
der Gemeindesitz

Das Mislinja-Tal liegt unter den Gebirgausläufern von Pohorje und Uršlja gora und stellt wichtige Natur- und Kulturverbindung zwischen Štajerska und Koroška dar. Die Landschaft verengert sich im Oberfluss des Mislinja-Flusses in die längste Senke von Pohorje.

Das Gebiet wurde schon in der Urgeschichte besiedelt, dank der günstigen Verkehrslage. Dies bezeugen die archäologischen Überreste in der Höhle Špehovka in Huda luknja. Man zählt hier gefundene Knochengeräte zum hochbedeutendsten Fundgut aus den Steinzeiten.

Mislinja ist eine Haufensiedlung, die der Straße Velenje – Slovenj Gradec entlang liegt und ist der Zentralort im Oberteil des Mislinja-Tales. Noch heute gibt es keine einhellige Meinung, ob Mislinja das erste Dorf in Koroška oder das letzte Dorf in Štajerska ist. Die Nähe der Pohorje – Gebirge und die reine Natur bieten den Besuchern die verschiedensten Möglichkeiten für Wanderungen.

Die Entwicklung von Mislinja und seiner Umgebung war durch seine Lage neben der römischen Straße bedingt. Die Straße verband die römische Celeia und Virun im österreichischen Kärnten. Schon am Ende des 15. Jahrhunderts lief die mittelalterliche Straße zwischen Slovenske Konjice und Slovenj Gradec an Mislinja vorbei, und das Handel und die Saumfahrt entwickelten sich. Die Hochentwicklung von Mislinja begann aber in den Zeiten des Hammerwerksaufschwung. Die Gegenstände, die im Eisenhüttenwerk in Mislinja hergestellt waren, wurden nicht nur in Štajerska wohlbekannt, sondern auch in Norditalien und in Amerika.

Im Jahr 1754 kaufte Michelangelo Zois das Mislinja-Eisenhüttenwerk, später erbte es sein Sohn, der Baron Žiga Zois. Im Jahre 1900 kaufte der Großgrundbesitzer Arthur Perger den Grundbesitz von Mislinja und nahm sich die Holzindustrie vor. Er baute eine Pappendeckelfabrik, eine Fässerwerkstatt, einige Sägereien und auch ein Kraftwerk für den Selbstverbrauch. Er baute auch eine 9,4 km-lange Schmalspurbahn nach Mislinjski jarek. Zu jener Zeit war sie die einzige diesartige Waldeisenbahn im Mitteleuropa. Sie war im Jahr 1914 elektrifiziert, im Jahr 1956 war sie aber durch die Waldstraße verdrängt.

Die Einwohner von Mislinja strengen sich an, das Kulturerbe der Großväter zu bewahren. Die alten Sitten sind auf den verschiedenen Festen im Leben erhalten, wie z.B. der Fasching und die Bauernspiele.

In Mislinja waren mehrere Berümtheiten geboren. So z.B. Jože Tisnikar – der Maler und der Ehrenbürger von der Mislinja-Gemeinde, Branko Vivod – der Spitzensportler, Karel Jaš – der Pfarrer und der Ehrenbürger von der Mislinja-Gemeinde, Rado Iršič – der Nationalheld.

598 m, 1661 inhabitants,
the seat of the Mislinja community

Mislinja valley is situated between the mountains of Pohorje on one side and Uršlja gora on the other side. It is an important natural and cultural bond between Štajerska and Koroška. The countryside at the upper part of the Mislinja river narrows into the longest gorge of Pohorje.

The first settlements reach back to pre-historic times. This may be traced in the archaeological remains found in the cave Špehovka in Huda luknja. The tools made of stone from the stone age (palaeolithic period) belong to the rarest and most important findings.

Mislinja is a village with a group of houses along the road Velenje – Slovenj Gradec. It is the centre of the upper Mislinja valley. People still don’t agree whether it is the first village in Koroška, or the last village in Štajerska. The mountains of Pohorje in the vicinity and the clean countryside offer many different opportunities for outings.

The development of Mislinja and its surroundings depended greatly on its geographical position. Mislinja is situated alongside the Roman road, which connected the Roman Celeia and Virun in contemporary Austrian Carinthia. In the 15th century already the mediaeval road between Slovenske Konjice and Slovenj Gradec ran through this place. Due to that fact trade and freight-transport developed consequently. The full development of Mislinja took place at the time when ironworks started to emerge. The ironware made at the ironworks of Mislinja was well known not only in Štajerska, but also in the north of Italy and even in America. In 1754 the ironworks of Mislinja were bought by Michelangelo Zois, later they were inherited by his son, baron Žiga Zois. In 1900 the estate was bought by the big landowner Arthur Perger who switched his activities to timber industry. He built a cardboard factory, a cooperage, several sawmills and even his own power station. In 1902 he built a 9.4-km-long narrow-gauge railway to Mislinjski jarek. At that time it was the unique forest railway of that kind in the whole Middle Europe. It was electrified in 1914, in 1956 it was replaced by a forest road.

The inhabitants of Mislinja wish to carry on the cultural tradition of their ancestors. Some old folk customs have been kept alive on several occasions, such as carnivals and annual peasant games.

A number of important people were born in Mislinja, as for example: Jože Tisnikar – a painter and honorary citizen of the community of Mislinja, Branko Vivod – a successful sportsman, Karel Jaš – a priest and honorary citizen of the community of Mislinja, Rado Iršič – a national hero.

GLAVNA | Črna na Koroškem | Mežica | Prevalje | Ravne na Koroškem | Slovenj Gradec | Šmartno pri Slovenj Gradcu | Mislinja | Fotografski utrinki

This site was last updated: januar, 2009